Preskočiť na obsah

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality

Ikona Rada pre hodnotenie kvality

Transparentnosť, spravodlivosť, odbornosť, objektívnosť a nezávislosť

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM (ďalej “RVHK”) je primárnou štruktúrou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM (ďalej “VSK UCM”). RVHK je osobitným nezávislým akademickým orgánom UCM monitorujúcim, vyhodnocujúcim a schvaľujúcim procesy vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM  je osobitným nezávislým orgánom akademickej samosprávy univerzity monitorujúcim, vyhodnocujúcim a schvaľujúcim procesy vnútorného systému kvality (kvalitu vzdelávacej a tvorivej činnosti a ostatných súvisiacich aktivít, študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania). RVHK navrhuje rektorovi UCM prijatie opatrení a rozhodnutí. RVHK je zriadená na základe Štatútu UCM. Právomoci, zodpovednosti a kompetencie RVHK vymedzuje Štatút RVHK UCM, pri svojej práci sa riadi Rokovacím poriadkom RVHK.

RVHK je zložená z významných odborníkov v oblasti vzdelávacej a tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich činností uskutočňovaných na UCM. Každá súčasť UCM je zastúpená – fakulta dvomi členmi a inštitút jedným.
Poradným orgánom RVHK je Komisia pre kvalitu UCM.

Činnosť RVHK riadi predseda RVHK. Činnosť RVHK organizuje tajomník RVHK v spolupráci s prorektorom pre kvalitu a Oddelením kvality. Úlohy RVHK sú systematicky a kontinuálne plánované harmonogramom činnosti RVHK a operatívnymi žiadosťami rektora UCM.
Poradným orgánom RVHK je Komisia pre kvalitu UCM.

Činnosť RVHK je najmä:

RVHK je zložená z významných odborníkov v oblasti vzdelávacej a tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM.
Zloženie RVHK
vymedzuje interný predpis – Štatút RVHK. Každá fakulta UCM je zastúpená najmenej dvomi členmi. Každý inštitút UCM je zastúpený najmenej jedným členom. Študenti UCM majú zastúpenie najmenej dvomi členmi. V RVHK má zastúpenie vedecko-výskumná, alebo odborná, alebo spoločenská prax, a to najmenej tromi členmi. Spravidla ide o zastúpenie z praxe v tých študijných odboroch, v ktorých sa na UCM uskutočňujú študijné programy alebo odbory habilitačného konania a inauguračného konania.

Podľa oblastí posudzovania RVHK zriaďuje dočasné pracovné skupiny. Dočasné pracovné skupiny RVHK zriaďuje spravidla z osôb zapísaných v Zozname posudzovateľov pri RVHK na UCM a členov RVHK. Postupy, pravidlá a kritériá na vytváranie Zoznamu posudzovateľov a vytváranie dočasných pracovných skupín vymedzujú Zásady vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.

Činnosť členov RVHK a dočasných pracovných skupín je odmeňovaná v súlade s vnútorným predpisom (dostupné na intranete).

RVHK sa pri svojej činnosti riadi príslušnými legislatívnymi  všeobecne platnými normami a vnútornými predpismi UCM podľa oblasti posudzovania: vzdelávanie, tvorivá činnosť, ďalšie súvisiace aktivity, VSK.

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti vzdelávania
najmä:

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti tvorivých činností
najmä:

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti ďalších súvisiacich aktivít:

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti VSK
najmä:

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky