Preskočiť na obsah

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality

Ikona Rada pre hodnotenie kvality

Transparentnosť, spravodlivosť, odbornosť, objektívnosť a nezávislosť

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM (ďalej len  “RVHK”) je primárnou štruktúrou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM (ďalej len “VSK UCM”). RVHK je osobitným nezávislým akademickým orgánom UCM monitorujúcim, vyhodnocujúcim a schvaľujúcim procesy vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.

RVHK zriaďuje rektor UCM. RVHK je poradným orgánom rektora UCM. RVHK navrhuje rektorovi UCM prijatie opatrení a rozhodnutí. RVHK je zriadená na základe Štatútu UCM. Právomoci, zodpovednosti a kompetencie RVHK vymedzuje Štatút RVHK UCM.

Činnosť RVHK je najmä:

RVHK je zložená z významných odborníkov v oblasti vzdelávacej a tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM. Každá fakulta UCM je zastúpená najmenej dvomi členmi. Každý inštitút UCM je zastúpený najmenej jedným členom. Študenti UCM majú zastúpenie najmenej dvomi členmi. V RVHK má zastúpenie vedecko-výskumná, alebo odborná, alebo spoločenská prax, a to najmenej tromi členmi. Spravidla ide o zastúpenie z praxe v tých študijných odboroch, v ktorých sa na UCM uskutočňujú študijné programy alebo odbory habilitačného konania a inauguračného konania.

Zloženie RVHK vymedzuje Štatút RVHK.

Podľa oblastí posudzovania RVHK zriaďuje dočasné pracovné skupiny. Dočasné pracovné skupiny RVHK zriaďuje spravidla z osôb zapísaných v Zozname posudzovateľov pri RVHK na UCM a členov RVHK. Postupy, pravidlá a kritériá na vytváranie Zoznamu posudzovateľov a vytváranie dočasných pracovných skupín vymedzujú Zásady vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.

Činnosť členov RVHK a dočasných pracovných skupín je odmeňovaná v súlade s vnútorným predpisom.

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti vzdelávania:

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti tvorivých činností:

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti ďalších súvisiacich aktivít:

Legislatívne normy a vnútorné predpisy v oblasti VSK najmä:

AS – akademický senát

DPS – dočasné pracovné skupiny

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

VHS – Vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality