Preskočiť na obsah

Habilitácie a inaugurácie

OHIK ako etalón kvality UCM

Habilitačné konania (na získanie titulu docent) a inauguračné konania (na získanie titulu profesor) na UCM v Trnave sú súčasťou aj dôkazom excelentnej úrovne tvorivej činnosti učiteľov, ktorí pôsobia na UCM v Trnave v študijnom odbore/v študijných odboroch, ku ktorému/ku ktorým je príslušný odbor habilitačného konania alebo inauguračného konania (ďalej len “OHIK”) priradený. Preukázanie schopnosti sústavne, dlhodobo a kontinuálne uskutočňovať vzdelávaciu činnosť vo všetkých stupňoch vzdelávania a tvorivú činnosť na najvyššej úrovni v študijnom odbore/študijných odboroch, ku ktorému/ktorým je OHIK priradený, ako podmienka oprávnenia OHIK na UCM uskutočňovať, je dôkazom najvyššej kvality UCM.

OHIK na UCM sa uskutočňujú v súlade s jasnými princípmi.
Princípy uskutočňovania odborov habilitačného konania a inauguračného konania na UCM:

 1. OHIK je vymedzený názvom a obsahom tak, že jeho obsahové vymedzenie je čo najbližšie ŠO, ku ktorým je priradený.
 2. UCM má oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať ŠP tretieho stupňa v ŠO/obidvoch ŠO, ku ktorému/ktorým je OHIK priradený.
 3. Personálne zabezpečenie OHIK, zloženie VR UCM a príslušnej VR fakulty je v súlade s požiadavkami článku 4 štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
 4. Úroveň tvorivej činnosti v OHIK a úroveň kultúry kvality UCM je v súlade s požiadavkami článku 5 štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. Tvorivá činnosť v OHIK je dlhodobá, sústavná a dosahuje špičkovú medzinárodnú úroveň.
 5. Úroveň kritérií UCM na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent je v súlade s požiadavkami článku 6 štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
 6. Úroveň kritérií UCM na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor je v súlade s požiadavkami článku 7 štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
 7. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania na UCM sú v súlade s článkom 8 štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
 8. Uskutočňovanie habilitačných konaní a inauguračných konaní je transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé.

Politiky VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK na UCM majú celoinštitucionálnu pôsobnosť. Vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona o VŠ a nadväzujúcich predpisov, zákona o kvalite a nadväzujúcich predpisov, štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. Sú v súlade s poslaním UCM, dlhodobým zámerom UCM a ďalšími strategickými a koncepčnými dokumentmi UCM. Ide o všeobecne záväzné predpisy, vnútorné predpisy zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK na UCM a vnútorné predpisy zabezpečujúce habilitačné konanie a inauguračné konanie na UCM. V opodstatnených prípadoch na celoinštitucionálne predpisy nadväzujú predpisy súčastí UCM a to najmä v prípade definovania kritérií podľa zvyklostí a špecifík ŠO, alebo špecifík jednotlivých súčastí UCM.

 

Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK na UCM sú súčasťou integrovaného systému VSK UCM. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť  príslušných štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán v oblasti uskutočňovania a vyhodnocovania kvality OHIK na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK na UCM tvoria trojúrovňový systém vo vertikálnej aj horizontálnej rovine.

 

Štruktúry vertikálnej roviny v oblasti OHIK primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie príslušných OHIK.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra v oblasti OHIK na UCM. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie a Smernicou VSK UCM, je osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality OHIK na UCM rektor. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK, Rokovací poriadok RVHK, Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ, Postup pri habilitácii a Postup pri inaugurácii.

Oblasť vzdelávania je na UCM v zmysle Štatútu UCM sústredená primárne na úseku prorektora pre vedu a výskum a v zmysle Organizačného poriadku UCM na Oddelení vedy a výskumu UCM. Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie kvality OHIK je súčasťou agendy prorektora pre kvalitu a Oddelenia kvality UCM.

Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kvality a rozvoja OHIK na UCM podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú najmä:

Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality a rozvoja OHIK na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

2. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. V oblasti OHIK je osobou zodpovednou za kvalitu a rozvoj OHIK dekan. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality a rozvoja OHIK na súčasti UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút súčasti UCM, Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ, Postup pri habilitáciiPostup pri inaugurácii.

Oblasť OHIK je na súčasti UCM spravidla sústredená primárne na úseku prodekana pre vedu a na oddelení pre vedu v zmysle Organizačného poriadku súčasti UCM. Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie kvality OHIK na súčasti UCM je súčasťou agendy prodekana pre kvalitu a oddelenia kvality, resp. pracovníka zodpovedného za agendu kvalitu na súčasti UCM. Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti OHIK podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

 • vedecká rada fakulty,
 • kolégium dekana,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana.

Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť tajomníka súčasti UCM a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality OHIK na UCM upravujú  vnútorné predpisy UCM.

3. Pracovisko (katedra/ústav) je elementárna úroveň. V oblasti OHIK ju predstavuje vedenie pracoviska – vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska.

Štruktúry horizontálnej roviny v oblasti OHIK primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje OHIK, posudzujú a schvaľujú vytvorenie, úpravu, uskutočňovanie a zrušovanie OHIK a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja OHIK na UCM.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM (ďalej „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kvality OHIK na UCM. RVHK je orgánom akademickej samosprávy univerzity. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy OHIK RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Pre každý OHIK je určená skupina 5 osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj OHIK vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj OHIK. Zodpovednosť, kompetencie, právomoci a činnosť tejto skupiny vymedzujú príslušné všeobecne záväzné predpisy.

Procesy VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK na UCM riadia príslušné štruktúry podľa platných politík (zákonov, vyhlášok, nariadení, štatútov, poriadkov, kódexov, smerníc, usmernení, opatrení, príkazov, postupov a pravidiel). Procesy VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK na UCM prebiehajú na princípoch nezávislosti, nezaujatosti, objektívnosti, odbornosti, transparentnosti a spravodlivosti, za dodržiavania mlčanlivosti a ochrany osobných údajov v zákonom vymedzených prípadoch a situáciách. Ide o procesy zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK na UCM a o procesy zabezpečujúce kvalitu habilitačného konania a inauguračného konania na UCM.

 1. Vytváranie, úprava, schvaľovanie a zrušenie OHIK na UCM sa uskutočňuje v súlade najmä so:
 2. Výber osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj OHIK sa uskutočňuje v súlade najmä so:
 3. Sústavné monitorovanie, periodické hodnotenie a udeľovanie internej akreditácie OHIK sa uskutočňuje v súlade najmä so:
 4. Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj OHIK sa uskutočňuje v súlade najmä s:
 5. Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie informácií o OHIK sa uskutočňuje v súlade najmä so:

 1. Dodržiavanie postupu habilitačných konaní a inauguračných konaní.
 2. Preverenie splnenia kritérií a požiadaviek na získanie tituku docent a profesor v OHIK, vedeckej integrity a dodržiavania akademickej etiky uchádzača o získanie titulu a zabezpečovanie ochrany uchádzača proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie.
 3. Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie informácií o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach.

Procesy habilitačných konaní a inauguračných konaní na UCM sa zabezpečujú v súlade najmä so:

UCM uskutočňuje habilitačné konania a udeľuje titul docent a inauguračné konania a navrhuje vymenovanie za profesora v tých odboroch OHIK, ktoré:

 1. v minulosti získali oprávnenie Slovenskej akreditačnej komisie, neskôr SAAVŠ a nebolo im pozastavené alebo zrušené,
 2. do 31.8. 2022 boli zosúladené so štandardami SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie, toto zosúladenie prebehlo v súlade s požiadavkami VSK UCM, bolo potvrdené RVHK a rektor UCM im udelil interné oprávnenie.

Informácie o OHIK na UCM sú prostredníctvom Opisu OHIK a VHS OHIK evidované v univerzitnom informačnom systéme AIS, na SharePoint UCM, webovom sídle UCM, resp. webových sídlach fakúlt, kde sa uskutočňujú ŠO, ku ktorému/ktorým je OHIK priradený. Informácie o osobách zodpovedných za kvalitu a rozvoj OHIK sú dostupné v Opise OHIK, VUPCH a VTC výstupov tvorivej činnosti týchto osôb, umiestnených v AIS a webovom sídle fakulty uskutočňovania OHIK.

Informácie o činnosti štruktúr zabezpečovania kvality OHIK sú dostupné v zápisniciach z rokovania RVHK a zápisniciach z rokovania RK súčastí UCM.

Výsledky periodického hodnotenia kvality OHIK sú dostupné v Správach o plnení kritérií a štandardov OHIK_RVHK, Správach o plnení kritérií a štandardov OHIK_RK a Rozhodnutiach o udelení interného oprávnenia.

Informácie o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach na UCM sú dostupné na webovom sídle UCM a webových sídlach fakúlt.

Informácie o priebehu habilitačných konaní a inauguračných konaní na UCM sú dostupné v habilitačných spisoch uchádzačov (vrátane zdokumentovaných informácií o priebehu) a inauguračných spisoch uchádzačov (vrátane zdokumentovaných informácií o priebehu) archivovaných na Oddelení vedy a výskumu UCM. Okrem toho sú prostredníctvom príslušných uznesení zaznamenané v zápisniciach z rokovania VR fakulty a zápisniciach z rokovania VR UCM.

UCM v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UCM udeľuje čestný titul „Emeritný profesor (professor emeritus)” Univerzity sv. Cyrila a  Metoda v Trnave. Titul udeľuje rektor UCM po schválení návrhu VR UCM. Pravidlá, kritériá a postupy udeľovania titulu emeritný profesor definujú Zásady udeľovania – profesor emeritus.

UCM v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UCM udeľuje titul “Doctor honoris causa” Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Titul udeľuje rektor UCM po schválení návrhu VR UCM. Pravidlá, kritériá a postupy udeľovania titulu doctor honoris causa definujú Zásady udeľovania titulu „Doctor honoris causa“.

UCM v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UCM udeľuje akademický titul “Hosťujúci profesor” Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Titul udeľuje rektor UCM po schválení návrhu VR UCM. Pravidlá, kritériá a postupy udeľovania  titulu hosťujúci profesor definuje Smernica o udeľovaní titulu „hosťujúci profesor“.

Prehľad o udelených oceneniach je dostupné na web stránke univerzity- Profesor emeritus a Doctor honoris causa.

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky