Preskočiť na obsah

Hodnotenie kvality

Hodnotenie na základe vopred určených kritérií

Kvalita na UCM sa zabezpečuje, monitoruje a hodnotí v rámci všetkých vzdelávacích a tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM v predchádzajúcom období.
Pri hodnotení sa kladie dôraz na nezávislosť, nezaujatosť, objektívnosť, odbornosť, transparentnosť a spravodlivosť.
Do hodnotenia sú zapojené zainteresované strany.

UCM podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM uskutočňované SAAVŠ s cieľom uistiť sa, že VSK UCM je rozvíjaný a implementovaný v súlade so Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém. UCM žiada SAAVŠ o posúdenie jej vnútorného systému najmenej raz za šesť rokov v súlade a za podmienok stanovených v § 24 a nasl. zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UCM môže z vlastnej iniciatívy podstupovať aj iné komplexné, alebo parciálne externé hodnotenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM s cieľom uistiť sa, že VSK UCM je rozvíjaný a implementovaný v súlade so Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém a inými národnými a medzinárodnými normami. Pravidlá a postupy pri externom hodnotení zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM vymedzuje Smernica o externom posudzovaní vnútorného systému kvality UCM.

Výsledky externých hodnotení zabezpečovania kvality sú dostupné na web stránke univerzity príp. na sharepoint úložisku.

 

 

UCM uskutočňuje pravidelné vnútorné hodnotenie kvality v oblastiach:

 1. vzdelávanie,
 2. tvorivá činnosť,
 3. ďalšie súvisiace aktivity.

Na hodnotenie kvality sú na UCM určené metódy hodnotenia.

V oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania evalvačnými zdrojmi sú príslušné štatistické údaje a ďalšie zdroje, najmä:

 1. hodnotenie výučby zo strany študentov,
 2. hodnotenie vzdelávania zo strany účastníkov celoživotného vzdelávania,
 3. hodnotenie zo strany absolventov,
 4. hodnotenie zo strany externých partnerov,
 5. hodnotenie zo strany zamestnancov,
 6. hodnotenie výkonu vyučujúcich v oblasti vzdelávacej činnosti,
 7. medzinárodné hodnotenie univerzity v rankingoch vysokých škôl.

V oblasti zabezpečovania kvality tvorivej činnosti evalvačnými zdrojmi sú príslušné štatistické údaje a ďalšie zdroje, najmä:

 1. hodnotenie zo strany zamestnancov,
 2. hodnotenie zo strany externých partnerov,
 3. hodnotenie výsledkov tvorivej činnosti,
 4. medzinárodné hodnotenie univerzity v rankingoch vysokých škôl.

V oblasti zabezpečovania kvality ďalších súvisiacich aktivít evalvačnými zdrojmi sú príslušné štatistické údaje a ďalšie zdroje, najmä:

 1. hodnotenie zo strany študentov,
 2. hodnotenie zo strany zamestnancov,
 3. hodnotenie zo strany externých partnerov.

Základnou metódou monitorovania a vyhodnocovania kvality všetkých činností je diagnostické samohodnotenie. Základom diagnostického samohodnotenia je vyhodnocovanie ukazovateľov.

Hodnotenie kvality sa na UCM uskutočňuje dvomi vzájomne komplementárnymi formami:
a. kvantitatívnym hodnotením (meraním alebo výpočtom ukazovateľov kvality),
b. kvalitatívnym hodnotením (skúmaním javov, analyzovaním ich príčin, vzťahov a súvislostí, ktoré nie sú čiastočne alebo úplne merateľné).

Výstupom kvantitatívneho hodnotenia je správa o výsledkoch kvantitatívneho hodnotenia, ktorá je podkladom pre spracovanie periodických hodnotiacich správ na úrovni UCM. Správu o výsledkoch kvantitatívneho hodnotenia (vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov kvality definovaných vnútorným predpisom) vypracováva príslušné oddelenie v zmysle Organizačného poriadku UCM v spolupráci s CIZ. Ďalšie kvantitatívne zisťovania sa uskutočňujú podľa potreby a ich obsah je flexibilný v závislosti od aktuálnej oblasti hodnotenia.

Sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie kvality všetkých činností na UCM sa uskutočňuje na základe ukazovateľov na zabezpečovanie a hodnotenie kvality (ďalej len „ukazovatele“).

Na UCM sú ukazovatele štruktúrované (kľúčové ukazovatele sú vyznačené boldom) na:

 1. Počet ponúkaných ŠP podľa 1., 2., 3. stupňa vzdelávania.
 2. Podiel neotvorených ŠP v akademickom roku z celkovej ponuky.
 3. Počet ponúkaných ŠP v inom ako slovenskom jazyku.
 4. Podiel neotvorených ŠP v inom ako slovenskom jazyku v akademickom roku z ich celkovej ponuky.
 5. Počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku.
 6. Počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku s iným ako slovenským občianstvom.
 7. Podiel zapísaných študentov zo všetkých prihlásených záujemcov o štúdium v príslušnom akademickom roku.
 8. Podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 2. a 3. stupni vzdelávania.

 1. Prijímacie konanie, priebeh a ukončenie štúdia:
  1. Počet študentov UCM/ŠP v jednotlivých rokoch štúdia.
  2. Podiel študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium v štruktúre podľa dôvodu (vylúčenie pre neprospech, zanechanie štúdia, zmena ŠP).
  3. Miera predčasného ukončenia štúdia v ďalších rokoch štúdia.
  4. Podiel zahraničných študentov z celkového počtu študentov.
  5. Podiel študentov s iným ako slovenským občianstvom študujúcich v inom ako slovenskom jazyku z celkového počtu študentov.
  6. Podiel študentov prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia.
  7. Priemerná dĺžka nadštandardnej dĺžky štúdia.
  8. Počet odhalených akademických podvodov, z toho počet plagiátov.
  9. Počet disciplinárnych konaní (vylúčenie zo štúdia, napomenutie, bez následkov a pod.).
  10. Počet absolventov.
 2. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta:
  1. Pomer počtu študentov a učiteľov.
  2. Počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce (priemerný a maximálny).
  3. Podiel kontaktnej výučby (vrátane podpory študentov) na celkovej pracovnej kapacite učiteľov UCM/ŠP (v hodinách za týždeň).
  4. Podiel vyslaných študentov na mobility do zahraničia z celkového počtu študentov.
  5. Priemerný počet kreditov za profilové predmety v ŠP.
  6. Počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku.
  7. Rozsah podpory a služieb kariérového poradenstva (odhadované v hodinách na študenta).
  8. Počet zamestnancov so zameraním na podporu študentov (študijné a kariérové poradenstvo).
  9. Podiel študentov, ktorí sa zapojili do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP z celkového počtu študentov a miera spokojnosti študentov.
  10. Miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov.
  11. Miera spokojnosť študentov so špeciálnymi potrebami.
  12. Počet podaných podnetov študentov.
 3. Učitelia:
  1. Počty všetkých učiteľov na funkčnom mieste prof., doc., odborný asistent, asistent, lektor, ostatní.
  2. Počty samostatných výskumných pracovníkov s absolvovanou vysokou školou 2. stupňa (spolu s počtom učiteľov = počet tvorivých pracovníkov TP).
  3. Počet učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom, vedeckou hodnosťou a vedeckou kvalifikáciou (prof. doc., DrSc., VKSI., VKSIIa).
  4. Podiel učiteľov s PhD. a vyššie na celkovom počte učiteľov.
  5. Vek učiteľov ŠP zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný vek a rozpätie).
  6. Podiel učiteľov absolventov inej vysokej školy.
  7. Podiel učiteľov, ktorí získali PhD. (alebo ekvivalent) na inej vysokej škole ako pôsobia.
  8. Podiel učiteľov praxou dlhšou ako 1 rok na zahraničnej vysokej škole alebo na výskumnej inštitúcii v zahraničí.
  9. Počet prijatých učiteľov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku.
  10. Podiel vyslaných učiteľov na mobility do zahraničia v príslušnom akademickom roku.
 4. Tvorivá činnosť a habilitačné konanie a inauguračné konanie:
  1. Počet publikačných výstupov učiteľov za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch štúdia a kategóriách výstupov.
  2. Počet publikačných výstupov učiteľov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
  3. Počet publikačných výstupov študentov doktorandského štúdia, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
  4. Počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov za ostatných 6 rokov.
  5. Počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science a Scopus za ostatných 6 rokov.
  6. Počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality podľa zvyklostí v odbore.
  7. Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti pracoviska UCM.
  8. Výška získanej finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov v problematike odboru.
  9. Počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) na školiteľa (priemerný a maximálny).
  10. Počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) v prislúchajúcom odbore habilitácií a inaugurácií.
  11. Počet školiteľov v odbore habilitácií a inaugurácií (fyzické osoby aj FTE).
  12. Počet schválených návrhov na udelenie titulu profesor vo VR UCM v bežnom roku.
  13. Počet schválených návrhov na udelenie titulu docent vo VR fakulty v bežnom roku.
  14. Počet zastavených habilitačných konaní a inauguračných konaní (začatých konaní, ktoré boli vo VR neschválené, stiahnuté uchádzačom alebo ináč zastavené) v bežnom roku.

 1. Miera uplatniteľnosti absolventov UCM/ŠP.
 2. Miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania ŠP.

 1. Počet publikačných výstupov tvorivých pracovníkov za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch štúdia a kategóriách výstupov.
 2. Počet publikačných výstupov tvorivých pracovníkov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
 3. Počet publikačných výstupov doktorandov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
 4. Počet ohlasov na publikačné výstupy tvorivých pracovníkov za ostatných 6 rokov.
 5. Počet ohlasov na publikačné výstupy tvorivých pracovníkov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science a Scopus za ostatných 6 rokov.
 6. Počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality v odbore trojročne a šesťročne.
 7. Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti pracoviska UCM v ročnej periodicite.
 8. Výška získanej finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov v problematike odboru šesťročne.
 9. Počet a druh kvalitných podaných a získaných projektov trojročne.
 10. Frekvencia úspešnosti v získavaní finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov v problematike odboru trojročne.
 11. Pozícia tvorivého pracovníka v projekte trojročne.
 12. Počet a druh výstupov tvorivej činnosti vytvorených tvorivým pracovníkom v spolupráci so študentmi trojročne.
 13. Počet a druh aktívnych účastí na vedeckých podujatiach trojročne.
 14. Počet a druh absolvovaných zahraničných mobilít trojročne.
 15. Počet a druh ocenení, členstiev vo vedeckých, odborných a profesijných radách, komitétoch, združeniach ročne.
 16. Ďalšie tvorivé (vedecké, výskumné, umelecké, popularizačné) aktivity ročne.
 17. Publikovanie práce registrovanej v databázach Web of Science alebo Scopus doktorandom za štúdium.
 18. Aktívna účasť doktoranda na vedeckom podujatí ročne.
 19. Publikovanie vedeckej práce doktorandom ročne.
 20. Absolvovanie zahraničnej mobility doktorandom za štúdium.
 21. Účasť doktoranda v projekte za štúdium.
 22. Pracovná vedecká štúdia doktoranda po 2. ročníku štúdia (resp. v externej forme po 3. ročníku).

 1. RVHK:
  1. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku.
  2. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku odporúčaných.
  3. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku neodporúčaných.
  4. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku vrátených na dopracovanie.
  5. Počet posudzovaných úprav ŠP, ktoré nevyžadujú posúdenie DPS, v aktuálnom roku.
  6. Počet posudzovaných úprav ŠP, ktoré nevyžadujú posúdenie DPS, a boli schválené v aktuálnom roku.
  7. Počet posudzovaných úprav ŠP, ktoré nevyžadujú posúdenie DPS, a boli neschválené v aktuálnom roku.
  8. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku.
  9. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku odporúčaných.
  10. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku neodporúčaných.
  11. Počet v DPS pri RVHK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku vrátených na dopracovanie.
  12. Počet posudzovaných úprav OHIK, ktoré nevyžadujú posúdenie DPS, v aktuálnom roku.
  13. Počet posudzovaných úprav OHIK, ktoré nevyžadujú posúdenie DPS, a boli schválené v aktuálnom roku.
  14. Počet posudzovaných úprav OHIK, ktoré nevyžadujú posúdenie DPS, a boli neschválené v aktuálnom roku.
  15. Počet uznesení v RVHK v aktuálnom roku.
  16. Počet hlasovaní člena s najmenším počtom hlasovaní v aktuálnom roku.
  17. Počet hlasovaní člena s najväčším počtom hlasovaní v aktuálnom roku.
  18. Počet neplatných hlasovaní RVHK z dôvodu neuznášaniaschopnosti.
  19. Počet zasadnutí RVHK v aktuálnom roku.
  20. Počet účastí člena s najmenším počtom účastí v aktuálnom roku.
  21. Počet účastí člena s najväčším počtom účastí v aktuálnom roku.
  22. Počet žiadostí rektora o posúdenie agendy v RVHK v aktuálnom roku.
  23. Počet návrhov na vytvorenie nového ŠP v aktuálnom roku.
  24. Počet schválených návrhov na vytvorenie nového ŠP v aktuálnom roku.
  25. Počet neschválených návrhov na vytvorenie nového ŠP v aktuálnom roku.
  26. Počet návrhov na vytvorenie nového ŠP vrátených na dopracovanie v aktuálnom roku.
  27. Počet nových (interne odakreditovaných) ŠP v aktuálnom roku.
  28. Počet návrhov na vytvorenie nového OHIK v aktuálnom roku.
  29. Počet schválených návrhov na vytvorenie nového OHIK v aktuálnom roku.
  30. Počet neschválených návrhov na vytvorenie nového OHIK v aktuálnom roku.
  31. Počet návrhov na vytvorenie nového OHIK vrátených na dopracovanie v aktuálnom roku.
  32. Počet zrušených ŠP v aktuálnom roku.
  33. Počet zrušených OHIK v aktuálnom roku.
 2. Hodnotenia kvality výučby:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventami v aktuálnom roku.
  3. cPočet hodnotení zamestnávateľmi (dotazníkov) v aktuálnom roku.
  4. d.Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za výučbu na súčasti UCM.
  5. e.Počet hodnotení (správa) prorektorom pre vzdelávanie.
  6. f.Počet samohodnotení učiteľmi.
 3. Hodnotenia kvality tvorivej činnosti:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) zamestnancami v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za tvorivú činnosť na súčasti UCM.
  5. Počet hodnotení (správa) prorektorom pre vedu a výskum.
 4. Hodnotenia kvality internacionalizácie:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení zamestnávateľmi (nie dotazníkov) v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za internacionalizáciu na súčasti UCM.
  5. Počet hodnotení (správa) prorektorom pre medzinárodné vzťahy.
 5. Hodnotenia kvality ďalších súvisiacich aktivít:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet hodnotení zamestnancami (dotazníkov) v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za ďalšie súvisiace aktivity na súčasti UCM.
  5. Počet hodnotení (správa) prorektorom pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou.
 6. Hodnotenia kvality doktorandského štúdia:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) doktorandmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) zamestnávateľmi v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za doktorandské štúdium na súčasti UCM.
  5. Počet hodnotení (správa) prorektorom pre vedu a výskum/prorektorom pre vzdelávanie.
 7. Hodnotenia VSK UCM:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) zamestnancami v aktuálnom roku.
  3. Počet hodnotení (správ) osobou zodpovednou za kvalitu na súčasti UCM (prodekan pre kvalitu/poverená osoba) v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) prorektorom pre kvalitu.
 8. RK na súčasti UCM:
  1. Počet v RK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku.
  2. Počet v RK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku odporúčaných.
  3. Počet v RK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku neodporúčaných.
  4. Počet v RK posudzovaných ŠP v aktuálnom roku vrátených na dopracovanie.
  5. Počet posudzovaných úprav ŠP v aktuálnom roku.
  6. Počet posudzovaných úprav ŠP, ktoré boli schválené v aktuálnom roku.
  7. Počet posudzovaných úprav ŠP, ktoré boli neschválené v aktuálnom roku.
  8. Počet v RK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku.
  9. Počet v RK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku odporúčaných.
  10. Počet v RK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku neodporúčaných.
  11. Počet v RK posudzovaných OHIK v aktuálnom roku vrátených na dopracovanie.
  12. Počet posudzovaných úprav OHIK, ktoré nevyžadujú posúdenie RK v aktuálnom roku.
  13. Počet posudzovaných úprav OHIK, ktoré nevyžadujú posúdenie RK a boli schválené v aktuálnom roku.
  14. Počet posudzovaných úprav OHIK, ktoré nevyžadujú posúdenie RK a boli neschválené v aktuálnom roku.
  15. Počet uznesení v RK v aktuálnom roku.
  16. Počet hlasovaní člena s najmenším počtom hlasovaní v aktuálnom roku.
  17. Počet hlasovaní člena s najväčším počtom hlasovaní v aktuálnom roku.
  18. Počet neplatných hlasovaní RK z dôvodu neuznášaniaschopnosti.
  19. Počet zasadnutí RK v aktuálnom roku.
  20. Počet účastí člena s najmenším počtom účastí v aktuálnom roku.
  21. Počet účastí člena s najväčším počtom účastí v aktuálnom roku.
  22. Počet žiadostí dekana/riaditeľa o posúdenie agendy v RK v aktuálnom roku.
  23. Počet návrhov na vytvorenie nového ŠP v aktuálnom roku.
  24. Počet schválených návrhov na vytvorenie nového ŠP v aktuálnom roku.
  25. Počet neschválených návrhov na vytvorenie nového ŠP v aktuálnom roku.
  26. Počet návrhov na vytvorenie nového ŠP vrátených na dopracovanie v aktuálnom roku.
  27. Počet nových (interne odakreditovaných) ŠP v aktuálnom roku.
  28. Počet návrhov na vytvorenie nového OHIK v aktuálnom roku.
  29. Počet schválených návrhov na vytvorenie nového OHIK v aktuálnom roku.
  30. Počet neschválených návrhov na vytvorenie nového OHIK v aktuálnom roku.
  31. Počet návrhov na vytvorenie nového OHIK vrátených na dopracovanie v aktuálnom roku.
  32. Počet zrušených ŠP v aktuálnom roku.
  33. Počet zrušených OHIK v aktuálnom roku.
 9. Hodnotenia kvality výučby na súčasti UCM:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventami v aktuálnom roku.
  3. Počet hodnotení zamestnávateľmi (dotazníkov) v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za výučbu na súčasti UCM.
  5. Počet samohodnotení učiteľmi.
 10. Hodnotenia kvality tvorivej činnosti na súčasti UCM:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) zamestnancami v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za tvorivú činnosť na súčasti UCM.
  5. Počet samohodnotení učiteľmi.
 11. Hodnotenia kvality internacionalizácie na súčasti UCM:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení zamestnávateľmi (nie dotazníkov) v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za internacionalizáciu na súčasti UCM.
  5. Počet samohodnotení učiteľmi.
 12. Hodnotenia kvality ďalších súvisiacich aktivít na súčasti UCM:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet hodnotení zamestnancami (dotazníkov) v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za ďalšie súvisiace aktivity na súčasti UCM.
 13. Hodnotenia kvality doktorandského štúdia na súčasti UCM:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) doktorandmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) zamestnávateľmi v aktuálnom roku.
  3. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) absolventmi v aktuálnom roku.
  4. Počet hodnotení (správa) osobou zodpovednou za doktorandské štúdium na súčasti UCM.
  5. Počet samohodnotení doktorandmi.
 14. Hodnotenia VSK UCM na súčasti UCM:
  1. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) študentmi v aktuálnom roku.
  2. Počet dotazníkových hodnotení (nie dotazníkov) zamestnancami v aktuálnom roku.
  3. Počet hodnotení (správ) osobou zodpovednou za kvalitu na súčasti UCM (prodekan pre kvalitu/poverená osoba) v aktuálnom roku.

Prehľad ukazovateľov – tabuľková forma.

Ukazovatele činnosti univerzitných centier podpory – prehľad.

 

Ukazovatele sa vyhodnocujú v periodicite podľa oblasti posudzovania.

 1. jednotlivé ukazovatele sa vyhodnocujú ročne,
 2. súbory ukazovateľov na preukázanie dlhodobosti a systematickosti sa vyhodnocujú spravidla za ostatných 10 rokov,
 3. súbory ukazovateľov v rámci periodického hodnotenia ŠP a OHIK sa vyhodnocujú v periodicite zhodnej s dĺžkou štúdia na príslušnom ŠP, resp. 6 ročnej pri OHIK,
 4. súbory ďalších ukazovateľov pri potrebe priebežného monitorovania a hodnotenia sa vyhodnocujú v trojročnej, alebo šesťročnej periodicite.

Ukazovatele na UCM vymedzuje Smernica VSK UCM. Ukazovatele tvorivej činnosti na UCM vymedzujú aj Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCMSmernica o doktorandskom štúdiuSmernica o vytváraní excelentných tímov Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa funkčného zaradenia (OA, doc., prof.). Ukazovatele kvality tvorivej činnosti na UCM v rámci špecifík a zvyklostí ŠO vymedzujú aj nadväzujúce vnútorné predpisy (ako minimálne požiadavky, kritériá a pod.) na súčastiach UCM.

Výsledky monitorovania a hodnotenia kvality sú súčasťou hodnotiacich správ.

Ročné hodnotiace správy na úrovni UCM:

 1. Hodnotiaca správa za oblasť vzdelávania
 2. Hodnotiaca správa za oblasť tvorivých činnosti.
 3. Hodnotiaca správa za oblasť kvality.
 4. Hodnotiaca správa za súvisiace činnosti, alebo Hodnotiaca správa za všetky činnosti uskutočňované na UCM.

Ročné hodnotiace správy na úrovni súčastí UCM:

 1. Hodnotiaca správa o vzdelávaní.
 2. Hodnotiaca správa o tvorivej činnosti.
 3. Hodnotiaca správa za oblasť kvality

Hodnotiace správy obsahujú vyhodnotenie procesov uvedených v článkoch 12 – 17 Smernice VSK UCM. Na vyhodnotenie procesov slúžia ukazovatele (resp. vývoj ukazovateľov) uvedené v článkoch 22 – 26 Smernice VSK UCM.

Okrem hodnotiacich správ stanovených v Smernici VSK UCM jednotliví prorektori predkladajú na grémiách správy o vybraných aktivitách alebo nimi garantovaných oblastiach.

 1. Súčasťou Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému kvality  (VHS VSK) UCM je zoznam všetkých akreditovaných ŠP, ŠP s obmedzenou vnútornou akreditáciou a ŠP so zrušenou akreditáciou v danom roku.
 2. VHS VSK UCM obsahuje informácie o uskutočnenej analýze nastavených pravidiel, štandardov, metód a postupov zabezpečovania a hodnotenia kvality v oblasti vzdelávania, tvorivej činnosti a súvisiacich činností, vrátane prehľadu zistených nedostatkov a návrhov na opatrenia vedúce k ich odstráneniu.
 3. RVHK prijíma k VHS VSK UCM internú spätnú väzbu, ktorú zasiela rektorovi UCM.
 4. Interná spätná väzba k VHS VSK UCM obsahuje vyjadrenie RVHK k súladu VSK UCM so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém, funkčnosti VSK UCM a návrhy opatrení na jeho zlepšenie.

SAAVŠ vykonáva priebežný dohľad nad plnením štandardov pre vnútorný systém najmenej raz za dva roky na základe údajov zo správ o:

 1. hodnotení úrovne UCM vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia prerokovaného VR UCM,
 2. hodnotení úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia prerokovaného VR fakulty.

K základným interným politikám v oblasti periodického hodnotenia ŠP a OHIK patria:

Správa z prvého periodického hodnotenia študijných programov a odborov habilitačného konania, 2022 na UCM  poskytuje základné kvantitatívne a kvalitatívne údaje o priebehu procesov, činnosti príslušných štruktúr a implementácii príslušných politík na UCM, vrátane ich hodnotenia zodpovednými a zainteresovanými osobami. Súčasťou je návrh opatrení na ich optimalizáciu a zlepšenie pri nasledujúcom periodickom hodnotení ŠP a OHIK, sekundárne aj optimalizácia ďalšej implementácie a budovania VSK UCM.

ŠP sú ročne monitorované RŠP. Výsledky sú zaznamenané v zápisniciach z rokovania RŠP. ŠP sú hodnotené a schvaľované v perióde zodpovedajúcej ich štandardnej dĺžke štúdia. ŠP na žiadosť dekana/riaditeľa hodnotí a schvaľuje RK súčasti UCM, kde sa daný ŠP uskutočňuje a následne na žiadosť rektora hodnotí a schvaľuje RVHK. Výsledky hodnotenia a schvaľovania sú zaznamenané v zápisniciach z rokovania RK na súčasti UCM a zápisniciach z rokovania RVHK. Do monitorovania, úprav, hodnotenia a schvaľovania ŠP sú zapojení aj zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany (bližšie zloženie RŠP, zloženie RK súčasti UCM, zloženie dočasných pracovných skupín pri RVHK, zloženie RVHK).

Karta procesu a mapa procesu – Periodické hodnotenie študijného programu
Legenda k mape procesu.

OHIK (najmä úroveň tvorivej činnosti osôb zabezpečujúcich jeho kvalitu a rozvoj) sú ročne monitorované prodekanmi pre vedu. Výsledky sú zaznamenané v správach o vedecko-výskumnej činnosti. OHIK sú hodnotené a schvaľované v šesťročnej perióde. OHIK na žiadosť dekana hodnotí a schvaľuje RK súčasti UCM, kde sa daný OHIK uskutočňuje a následne na žiadosť rektora hodnotí a schvaľuje RVHK. Výsledky hodnotenia a schvaľovania sú zaznamenané v zápisniciach z rokovania RK na súčasti UCM a zápisniciach z rokovania RVHK. Úpravu, hodnotenie a schvaľovanie OHIK realizujú kompetentné osoby (bližšie zloženie skupiny osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj OHIK, zloženie RK súčasti UCM, zloženie dočasných pracovných skupín pri RVHK, zloženie RVHK).

Zisťovanie spätnej väzby je nevyhnutnou súčasťou systému kvality na UCM. Riadi sa VP 18/2021 – Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán.

Dotazníkové prieskumy
Študenti majú minimálne  raz ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite ŠP, kvalite učiteľov, kvalite podporných služieb a kvalite prostredia UCM prostredníctvom dotazníkov.
V roku 2022 bol uskutočnený online prieskum spokojnosti zamestnancov, ambíciou je každoročne ho opakovať a zisťovať spätnú väzbu periodicky.
V rámci politiky rodovej rovnosti zavedenej na univerzite je možnosť vyjadriť sa k tejto oblasti a dodržiavaniu princípov rovnosti na pôde univerzity. Výsledky prvého prieskumu realizovaného v roku 2023.

Blackbox – elektronická schránka na námety a pripomienky
Zamestnanci majú možnosť sa vyjadriť k podmienkam, procesom, prípadne podať podnet na zlepšenie prostredníctvom anonymného blackboxu.

Schránka námetov, sťažností a pripomienok
V priestoroch univerzity sú umiestnené schránky na vhodenie námetu/pripomienky.

Osobné stretnutia s členmi vedenia
Zamestnanci i študenti majú možnosť sa stretnúť s ktorýmkoľvek členom vedenia univerzity, vrátane rektora univerzity.
UCM uplatňuje princíp „Otvorených dverí“.
Rektorka univerzity má vyčlenený časový priestor na osobné stretnutia so študentami na základe ich záujmu , tzv. „Káva s rektorkou“.

Schránka k oblasti kvality – online
S cieľom neustáleho zlepšovania procesov a fungovania našej univerzity poskytuje univerzita aj možnosť vyjadrenia sa, príp. zaslanie námetu alebo pripomienky, k nastavovaniu a realizácii procesov v oblasti zabezpečovania kvality na našej univerzite. Schránka námetov a pripomienok je určená zamestnancom a študentom UCM.

Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti, vrátane profilu kvality, sa na UCM uskutočňuje individuálne aj skupinovo, podľa rôznych oblastí hodnotenia a potrieb univerzity:

 • skupín osôb zodpovedných za kvalitu a rozvoj OHIK (Ročný monitoring 2023)
 • skupín osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP, vrátane osoby nesúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP (Monitoring 2023)
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa ŠO
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa ŠP
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa OV
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa pracovísk
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa súčastí UCM
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa funkčného zaradenia
 • doktorandov
 • samohodnotiace správy doktorandov
 • samohodnotiace správy pracovníkov
 • VUPCH učiteľov
 • Celkový profil kvality UCM

Realizuje sa na základe VP č. 16/2022 – Smernice o odporúčanom rozvrhovaní pracovnej záťaže učiteľov na UCM – účelom je vymedziť všeobecné pravidlá pre rozvrhovanie zložiek pracovnej záťaže a hodnotenie ukazovateľov pracovnej záťaže učiteľov v ŠP na UCM berúc do úvahy osobitosti jednotlivých ŠP, personálnu a odbornú náročnosť vzdelávacích činností a výstupov vzdelávania.

Umiestnenie UCM v ratingoch a rankingoch je dostupné v sekcia na web stránke v sekcii Politika kvality – Ratingy a rankingy.
Oddelenie kvality pod garanciou prorektora pre kvalitu sa okrem sledovania umiestnenia  bude ( od 2/2024) cielene a systémovo zaoberať touto oblasťou a usmerňovaním/riadením práce  s ukazovateľmi, ktoré umiestnenie v rebríčkoch ovplyvňujú. Cieľom bude tiež aktualizovať a poskytovať korektné údaje za UCM správcom a organizátorom jednotlivých ratingov a rankingov.

Prehľad umiestnenia  (tabuľka)  UCM  v relevantných rankingoch a ratingoch.

Vybrané umiestnenia:

 • 13.miesto/14.miesto v rokoch 2023/2024 –  v rámci slovenských univerzít v rebríčku UNIRANK. Rating UniRank nevychádza z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi.
 • podľa prestížneho vedeckého rebríčka NATURE INDEX 2023 je na základe špičkových vedeckých publikácii na stránke natureindex.com UCM  zaradená v roku 2023 na druhú priečku medzi slovenskými univerzitami.
 • SCIMAGO INSTITUTION RANKINGS (SCIMAGOIR) – v roku 2023 na 191.mieste v rámci východnej Európy (na 10.mieste v rámci SR).
  Umiestnili sme sa i v rebríčku  Webometrics – Ranking Web of Universities   – v rámci SR na 11.mieste.

Ocenenie a ohodnotenie zamestnancovi univerzity a umiestnenie v súťažiach sú dostupné na web stránke univerzity v sekcii Politika kvality – Ocenenia a ceny z externého prostredia a Ocenenia a ceny. Sú dôkazom kvality, vplyvu a dosahu  aktivít univerzity a činnosti jej zamestnancov do externého prostredia (región, prax, verejná správa ai.)

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky