Preskočiť na obsah

Periodické hodnotenie kvality

Pravidelné hodnotenie na základe vopred určených kritérií

Kvalita na UCM sa zabezpečuje a hodnotí vo všetkých vzdelávacích a tvorivých činnostiach a ďalších súvisiacich aktivitách uskutočňovaných na UCM v predchádzajúcom období.
Pri hodnotení sa kladie dôraz na nezávislosť, nezaujatosť, objektívnosť, odbornosť, transparentnosť a spravodlivosť.

UCM podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM uskutočňované SAAVŠ s cieľom uistiť sa, že VSK UCM je rozvíjaný a implementovaný v súlade so Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém. UCM žiada SAAVŠ o posúdenie jej vnútorného systému najmenej raz za šesť rokov v súlade a za podmienok stanovených v § 24 a nasl. zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UCM môže z vlastnej iniciatívy podstupovať aj iné komplexné, alebo parciálne externé hodnotenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM s cieľom uistiť sa, že VSK UCM je rozvíjaný a implementovaný v súlade so Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém a inými národnými a medzinárodnými normami. Pravidlá a postupy pri externom hodnotení zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM vymedzuje Smernica o externom posudzovaní vnútorného systému kvality UCM.

UCM uskutočňuje pravidelné vnútorné hodnotenie kvality v oblastiach:

 1. vzdelávanie,
 2. tvorivá činnosť,
 3. ďalšie súvisiace aktivity.

Na hodnotenie kvality sú na UCM určené metódy hodnotenia.

V oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania evalvačnými zdrojmi sú príslušné štatistické údaje a ďalšie zdroje, najmä:

 1. hodnotenie výučby zo strany študentov,
 2. hodnotenie vzdelávania zo strany účastníkov celoživotného vzdelávania,
 3. hodnotenie zo strany absolventov,
 4. hodnotenie zo strany externých partnerov,
 5. hodnotenie zo strany zamestnancov,
 6. hodnotenie výkonu vyučujúcich v oblasti vzdelávacej činnosti,
 7. medzinárodné hodnotenie univerzity v rankingoch vysokých škôl.

V oblasti zabezpečovania kvality tvorivej činnosti evalvačnými zdrojmi sú príslušné štatistické údaje a ďalšie zdroje, najmä:

 1. hodnotenie zo strany zamestnancov,
 2. hodnotenie zo strany externých partnerov,
 3. hodnotenie výsledkov tvorivej činnosti,
 4. medzinárodné hodnotenie univerzity v rankingoch vysokých škôl.

V oblasti zabezpečovania kvality ďalších súvisiacich aktivít evalvačnými zdrojmi sú príslušné štatistické údaje a ďalšie zdroje, najmä:

 1. hodnotenie zo strany študentov,
 2. hodnotenie zo strany zamestnancov,
 3. hodnotenie zo strany externých partnerov.

Základnou metódou monitorovania a vyhodnocovania kvality všetkých činností je diagnostické samohodnotenie. Základom diagnostického samohodnotenia je vyhodnocovanie ukazovateľov.

Hodnotenie kvality sa na UCM uskutočňuje dvomi vzájomne komplementárnymi formami:
a. kvantitatívnym hodnotením (meraním alebo výpočtom ukazovateľov kvality),
b. kvalitatívnym hodnotením (skúmaním javov, analyzovaním ich príčin, vzťahov a súvislostí, ktoré nie sú čiastočne alebo úplne merateľné).

Výstupom kvantitatívneho hodnotenia je správa o výsledkoch kvantitatívneho hodnotenia, ktorá je podkladom pre spracovanie periodických hodnotiacich správ na úrovni UCM. Správu o výsledkoch kvantitatívneho hodnotenia (vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov kvality definovaných vnútorným predpisom) vypracováva príslušné oddelenie v zmysle Organizačného poriadku UCM v spolupráci s CIZ. Ďalšie kvantitatívne zisťovania sa uskutočňujú podľa potreby a ich obsah je flexibilný v závislosti od aktuálnej oblasti hodnotenia.

Sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie kvality všetkých činností na UCM sa uskutočňuje na základe ukazovateľov na zabezpečovanie a hodnotenie kvality (ďalej len „ukazovatele“).

Na UCM sú ukazovatele štruktúrované na:

 1. Počet ponúkaných ŠP podľa 1., 2., 3. stupňa vzdelávania.
 2. Podiel neotvorených ŠP v akademickom roku z celkovej ponuky.
 3. Počet ponúkaných ŠP v inom ako slovenskom jazyku.
 4. Podiel neotvorených ŠP v inom ako slovenskom jazyku v akademickom roku z ich celkovej ponuky.
 5. Počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku.
 6. Počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku s iným ako slovenským občianstvom.
 7. Podiel zapísaných študentov zo všetkých prihlásených záujemcov o štúdium v príslušnom akademickom roku.
 8. Podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 2. a 3. stupni vzdelávania.

 1. Prijímacie konanie, priebeh a ukončenie štúdia:
  1. Počet študentov UCM/ŠP v jednotlivých rokoch štúdia.
  2. Podiel študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium v štruktúre podľa dôvodu (vylúčenie pre neprospech, zanechanie štúdia, zmena ŠP).
  3. Miera predčasného ukončenia štúdia v ďalších rokoch štúdia.
  4. Podiel zahraničných študentov z celkového počtu študentov.
  5. Podiel študentov s iným ako slovenským občianstvom študujúcich v inom ako slovenskom jazyku z celkového počtu študentov.
  6. Podiel študentov prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia.
  7. Priemerná dĺžka nadštandardnej dĺžky štúdia.
  8. Počet odhalených akademických podvodov, z toho počet plagiátov.
  9. Počet disciplinárnych konaní (vylúčenie zo štúdia, napomenutie, bez následkov a pod.).
  10. Počet absolventov.
 2. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta:
  1. Pomer počtu študentov a učiteľov.
  2. Počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce (priemerný a maximálny).
  3. Podiel kontaktnej výučby (vrátane podpory študentov) na celkovej pracovnej kapacite učiteľov UCM/ŠP (v hodinách za týždeň).
  4. Podiel vyslaných študentov na mobility do zahraničia z celkového počtu študentov.
  5. Priemerný počet kreditov za profilové predmety v ŠP.
  6. Počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku.
  7. Rozsah podpory a služieb kariérového poradenstva (odhadované v hodinách na študenta).
  8. Počet zamestnancov so zameraním na podporu študentov (študijné a kariérové poradenstvo).
  9. Podiel študentov, ktorí sa zapojili do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP z celkového počtu študentov a miera spokojnosti študentov.
  10. Miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov.
  11. Miera spokojnosť študentov so špeciálnymi potrebami.
  12. Počet podaných podnetov študentov.
 3. Učitelia:
  1. Počty všetkých učiteľov na funkčnom mieste prof., doc., odborný asistent, asistent, lektor, ostatní.
  2. Počty samostatných výskumných pracovníkov s absolvovanou vysokou školou 2. stupňa (spolu s počtom učiteľov = počet tvorivých pracovníkov TP).
  3. Počet učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom, vedeckou hodnosťou a vedeckou kvalifikáciou (prof. doc., DrSc., VKSI., VKSIIa).
  4. Podiel učiteľov s PhD. a vyššie na celkovom počte učiteľov.
  5. Vek učiteľov ŠP zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný vek a rozpätie).
  6. Podiel učiteľov absolventov inej vysokej školy.
  7. Podiel učiteľov, ktorí získali PhD. (alebo ekvivalent) na inej vysokej škole ako pôsobia.
  8. Podiel učiteľov praxou dlhšou ako 1 rok na zahraničnej vysokej škole alebo na výskumnej inštitúcii v zahraničí.
  9. Počet prijatých učiteľov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku.
  10. Podiel vyslaných učiteľov na mobility do zahraničia v príslušnom akademickom roku.
 4. Tvorivá činnosť a habilitačné konanie a inauguračné konanie:
  1. Počet publikačných výstupov učiteľov za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch štúdia a kategóriách výstupov.
  2. Počet publikačných výstupov učiteľov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
  3. Počet publikačných výstupov študentov doktorandského štúdia, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
  4. Počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov za ostatných 6 rokov.
  5. Počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science a Scopus za ostatných 6 rokov.
  6. Počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality podľa zvyklostí v odbore.
  7. Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti pracoviska UCM.
  8. Výška získanej finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov v problematike odboru.
  9. Počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) na školiteľa (priemerný a maximálny).
  10. Počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) v prislúchajúcom odbore habilitácií a inaugurácií.
  11. Počet školiteľov v odbore habilitácií a inaugurácií (fyzické osoby aj FTE).
  12. Počet schválených návrhov na udelenie titulu profesor vo VR UCM v bežnom roku.
  13. Počet schválených návrhov na udelenie titulu docent vo VR fakulty v bežnom roku.
  14. Počet zastavených habilitačných konaní a inauguračných konaní (začatých konaní, ktoré boli vo VR neschválené, stiahnuté uchádzačom alebo ináč zastavené) v bežnom roku.

 1. Miera uplatniteľnosti absolventov UCM/ŠP.
 2. Miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania ŠP.

 1. Počet publikačných výstupov tvorivých pracovníkov za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch štúdia a kategóriách výstupov.
 2. Počet publikačných výstupov tvorivých pracovníkov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
 3. Počet publikačných výstupov doktorandov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov (alebo ekvivalent napr. v umení).
 4. Počet ohlasov na publikačné výstupy tvorivých pracovníkov za ostatných 6 rokov.
 5. Počet ohlasov na publikačné výstupy tvorivých pracovníkov, ktoré sú registrované v databázach Web of Science a Scopus za ostatných 6 rokov.
 6. Počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality v odbore trojročne a šesťročne.
 7. Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti pracoviska UCM v ročnej periodicite.
 8. Výška získanej finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov v problematike odboru šesťročne.
 9. Počet a druh kvalitných podaných a získaných projektov trojročne.
 10. Frekvencia úspešnosti v získavaní finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov v problematike odboru trojročne.
 11. Pozícia tvorivého pracovníka v projekte trojročne.
 12. Počet a druh výstupov tvorivej činnosti vytvorených tvorivým pracovníkom v spolupráci so študentmi trojročne.
 13. Počet a druh aktívnych účastí na vedeckých podujatiach trojročne.
 14. Počet a druh absolvovaných zahraničných mobilít trojročne.
 15. Počet a druh ocenení, členstiev vo vedeckých, odborných a profesijných radách, komitétoch, združeniach ročne.
 16. Ďalšie tvorivé (vedecké, výskumné, umelecké, popularizačné) aktivity ročne.
 17. Publikovanie práce registrovanej v databázach Web of Science alebo Scopus doktorandom za štúdium.
 18. Aktívna účasť doktoranda na vedeckom podujatí ročne.
 19. Publikovanie vedeckej práce doktorandom ročne.
 20. Absolvovanie zahraničnej mobility doktorandom za štúdium.
 21. Účasť doktoranda v projekte za štúdium.
 22. Pracovná vedecká štúdia doktoranda po 2. ročníku štúdia (resp. v externej forme po 3. ročníku).

Ukazovatele sa vyhodnocujú v periodicite podľa oblasti posudzovania.

 1. jednotlivé ukazovatele sa vyhodnocujú ročne,
 2. súbory ukazovateľov na preukázanie dlhodobosti a systematickosti sa vyhodnocujú spravidla za ostatných 10 rokov,
 3. súbory ukazovateľov v rámci periodického hodnotenia ŠP a OHIK sa vyhodnocujú v periodicite zhodnej s dĺžkou štúdia na príslušnom ŠP, resp. 6 ročnej pri OHIK,
 4. súbory ďalších ukazovateľov pri potrebe priebežného monitorovania a hodnotenia sa vyhodnocujú v trojročnej, alebo šesťročnej periodicite.

Ukazovatele na UCM vymedzuje Smernica VSK UCM. Ukazovatele tvorivej činnosti na UCM vymedzujú aj Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCMSmernica o doktorandskom štúdiuSmernica o vytváraní excelentných tímov Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa funkčného zaradenia (OA, doc., prof.). Ukazovatele kvality tvorivej činnosti na UCM v rámci špecifík a zvyklostí ŠO vymedzujú aj nadväzujúce vnútorné predpisy (ako minimálne požiadavky, kritériá a pod.) na súčastiach UCM.

Výsledky monitorovania a hodnotenia kvality sú súčasťou hodnotiacich správ.

Ročné hodnotiace správy na úrovni UCM:

 1. Hodnotiaca správa za oblasť vzdelávania.
 2. Hodnotiaca správa za oblasť tvorivých činnosti
 3. Hodnotiaca správa za oblasť doktorandského štúdia
 4. Hodnotiaca správa za oblasť kvality
 5. Hodnotiaca správa za súvisiace činnosti, alebo Hodnotiaca správa za všetky činnosti uskutočňované na UCM

Ročné hodnotiace správy na úrovni súčastí UCM:

 1. Hodnotiaca správa o štúdiu
 2. Hodnotiaca správa o tvorivej činnosti
 3. Hodnotiaca správa za oblasť doktorandského štúdia
 4. Hodnotiaca správa za oblasť kvality

Hodnotiace správy obsahujú vyhodnotenie procesov uvedených v článkoch 12 – 17 Smernice VSK UCM. Na vyhodnotenie procesov slúžia ukazovatele (resp. vývoj ukazovateľov) uvedené v článkoch 22 – 26 Smernice VSK UCM.

 1. Súčasťou VHS VSK UCM je zoznam všetkých akreditovaných ŠP, ŠP s obmedzenou vnútornou akreditáciou a ŠP so zrušenou akreditáciou v danom roku.
 2. VHS VSK UCM obsahuje informácie o uskutočnenej analýze nastavených pravidiel, štandardov, metód a postupov zabezpečovania a hodnotenia kvality v oblasti vzdelávania, tvorivej činnosti a súvisiacich činností, vrátane prehľadu zistených nedostatkov a návrhov na opatrenia vedúce k ich odstráneniu.
 3. RVHK prijíma k VHS VSK UCM internú spätnú väzbu, ktorú zasiela rektorovi UCM.
 4. Interná spätná väzba k VHS VSK UCM obsahuje vyjadrenie RVHK k súladu VSK UCM so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém, funkčnosti VSK UCM a návrhy opatrení na jeho zlepšenie.

SAAVŠ vykonáva priebežný dohľad nad plnením štandardov pre vnútorný systém najmenej raz za dva roky na základe údajov zo správ o:

 1. hodnotení úrovne UCM vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia prerokovaného VR UCM,
 2. hodnotení úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia prerokovaného VR fakulty.

Správa z prvého periodického hodnotenia študijných programov a odborov habilitačného konania, 2022 na UCM. Predmetná správa poskytuje základné kvantitatívne a kvalitatívne údaje o priebehu týchtoprocesov, činnosti príslušných štruktúr a implementácii príslušných politík na UCM, vrátane ich hodnotenia zodpovednými a zainteresovanými osobami. Súčasťou je návrh opatrení na ich optimalizáciu a zlepšenie pri nasledujúcom periodickom hodnotení ŠP a OHIK, sekundárne aj optimalizácia ďalšej implementácie a budovania VSK UCM.

ŠP sú ročne monitorované RŠP. Výsledky sú zaznamenané v zápisniciach z rokovania RŠP. ŠP sú hodnotené a schvaľované v perióde zodpovedajúcej ich štandardnej dĺžke štúdia. ŠP na žiadosť dekana/riaditeľa hodnotí a schvaľuje RK súčasti UCM, kde sa daný ŠP uskutočňuje a následne na žiadosť rektora hodnotí a schvaľuje RVHK. Výsledky hodnotenia a schvaľovania sú zaznamenané v zápisniciach z rokovania RK na súčasti UCM a zápisniciach z rokovania RVHK. Do monitorovania, úprav, hodnotenia a schvaľovania ŠP sú zapojení aj zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany (bližšie zloženie RŠP, zloženie RK súčasti UCM, zloženie dočasných pracovných skupín pri RVHK, zloženie RVHK).

OHIK (najmä úroveň tvorivej činnosti osôb zabezpečujúcich jeho kvalitu a rozvoj) sú ročne monitorované prodekanom pre vedu. Výsledky sú zaznamenané v správach o vedecko-výskumnej činnosti. OHIK sú hodnotené a schvaľované v šesťročnej perióde. OHIK na žiadosť dekana hodnotí a schvaľuje RK súčasti UCM, kde sa daný OHIK uskutočňuje a následne na žiadosť rektora hodnotí a schvaľuje RVHK. Výsledky hodnotenia a schvaľovania sú zaznamenané v zápisniciach z rokovania RK na súčasti UCM a zápisniciach z rokovania RVHK. Úpravu, hodnotenie a schvaľovanie OHIK realizujú kompetentné osoby (bližšie zloženie skupiny osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj OHIK, zloženie RK súčasti UCM, zloženie dočasných pracovných skupín pri RVHK, zloženie RVHK).

Študenti

Študenti majú aspoň raz ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite ŠP, kvalite učiteľov, kvalite podporných služieb a kvalite prostredia UCM. Ide o vyjadrenia najmä prostredníctvom dotazníka spokojnosti. Okrem dotazníkov sa môžu vyjadriť i využitím blackboxu a schránky námetov a podnetov umiestnených v priestoroch univerzity.

Zamestnanci

Zamestnanci majú možnosť sa vyjadriť k podmienkam, procesom, prípadne podať podnet na zlepšenie prostredníctvom blackboxu a schránok umiestnených v priestoroch univerzity.

Externé hodnotenie

Výsledky externých hodnotení zabezpečovania kvality na UCM sú zverejnené na webovom sídle UCM.
V rokoch 2014 a 2015 sa univerzita zapojila do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2014 a získala Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF (Model CAF- Common Assessment Framework je nástroj komplexného manažérstva kvality). V roku 2015 získala ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF.

Hodnotenia úrovne tvorivej činnosti, vrátane profilu kvality, sa na UCM uskutočňujú individuálne, aj skupinovo, podľa rôznych oblastí hodnotenia a potrieb UCM.:

 • skupín osôb zodpovedných za kvalitu a rozvoj OHIK
 • skupín osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP, vrátane osoby nesúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa ŠO
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa ŠP
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa OV
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa pracovísk
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa súčastí UCM
 • učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa funkčného zaradenia
 • doktorandov
 • samohodnotiace správy doktorandov
 • samohodnotiace správy pracovníkov
 • VUPCH učiteľov
 • Celkový profil kvality UCM
 • Periodické hodnotenie tvorivej činnosti MŠVVaŠ SR 2022

Hodnotenie pracovnej záťaže učiteľov

Ratingy a rankingy

Ďalšie hodnotenia

AS – akademický senát

DPS – dočasné pracovné skupiny

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

VHS – Vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality