Preskočiť na obsah

Vnútorný systém kvality UCM

Ikona Vnútorný systém kvality

Garancia kvality na UCM

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM (ďalej “VSK UCM“) je súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých univerzita:

 • prijíma zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých súčastiach, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch,
 • zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávania, tvorivých činností a ostatných súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM,
 • garantuje zabezpečovanie kvality v súlade so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a so štandardmi na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015),
 • napĺňa svoje poslanie a plní strategické ciele.

VSK UCM je vytvorený a implementovaný na jasných princípoch.

 1. Do zabezpečovania kvality sú zapojení študenti a externé zainteresované strany.
 2. Vzdelávanie a tvorivé činnosti sú previazané, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania.
 3. Internacionalizácia vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností sa podporuje a jej miera zodpovedá poslaniu a strategickým cieľom UCM, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán.
 4. Študenti, zamestnanci a uchádzači sú chránení proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie.
 5. Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom sú zaručené a umožňujú ich odhaľovanie a zaručujú vyvodenie dôsledkov.
 6. Mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti UCM, sú efektívne a transparentné.
 7. Všeobecne záväzné predpisy a vnútorné predpisy UCM sú vo vzájomnom súlade a dodržiavajú sa.
 8. Zlepšovanie kvality činností vykonávaných UCM je kontinuálne.
 9. Kultúra kvality sa rozvíja na všetkých súčastiach a úrovniach UCM.
 10. VSK UCM je previazaný s Dlhodobým zámerom UCM.
 11. Výkon administratívnych činností súvisiacich so zabezpečením kvality je efektívny a nezaťažuje učiteľov, študentov a ďalších tvorivých zamestnancov UCM neodôvodnenou byrokraciou.
 12. Habilitačné konania a inauguračné konania uskutočňované na UCM spĺňajú štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
 13. Monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie VSK UCM, ktorého sa zúčastňujú všetky zainteresované strany, ktorý prihliada na to, či VSK UCM vedie k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti zabezpečovenia kvality, ktoré si UCM určila vo svojich strategických dokumentoch, najmä v Dlhodobom zámere UCM, sú pravidelné.
 14. Prístup verejnosti k formalizovaným politikám a procesom a ďalšej dokumentácii VSK UCM rešpektuje špecifické potreby osôb so zdravotným znevýhodnením, jazyky uskutočňovania študijných programov a je ľahký.
 15. Základné princípy hodnotenia a posudzovania sú: transparentnosť, spravodlivosť, odborná fundovanosť, objektívnosť a nezávislosť.
 16. Politiky, štruktúry a procesy na UCM sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na národnej aj medzinárodnej úrovni.

UCM má zavedené politiky na zabezpečovanie kvality a dôsledne sa nimi riadi. Na tento účel má vytvorené vlastné štruktúry a procesy, ktoré sú previazané do kompaktného VSK UCM.

Schéma: Politiky, štruktúry, procesy

Politiky VSK UCM s poslaním UCM vymedzeným v Štatúte UCM a strategickými cieľmi UCM definovanými v Dlhodobom zámere UCM. Celoinštitucionálne politiky VSK UCM sú štruktúrované na oblasť kvality VSK, oblasť kvality vzdelávania, oblasť kvality tvorivých činností a oblasť kvality ďalších súvisiacich aktivít. Celoinštitucionálne politiky VSK UCM v oblasti kvality a rozvoja VSK definujú princípy, pravidlá a postupy, podľa ktorých sa na UCM sústavne monitoruje, periodicky vyhodnocuje a rozvíja kvalita vzdelávacích, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM. Primárnou celoinštitucionálnou politikou UCM pre VSK UCM je Smernica VSK UCM.

 1. Základné celoinštitucionálne politiky na zabezpečovania kvality VSK na UCM:
 2. Ďalšie vnútorné predpisy UCM s celoinštitucionálnou pôsobnosťou v oblasti zabezpečovania kvality – predovšetkým:

Štruktúry VSK UCM tvoria integrovaný systém. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). VSK UCM je trojúrovňový vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

HORIZONTÁLNY A VERTIKÁLNY TROJÚROVŇOVÝ VSK UCM copy

Štruktúry vertikálnej roviny primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie príslušných vzdelávacích, tvorivých činností a ostatných súvisiacich aktivít.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra. Pozostáva z vedenia UCM (rektor, kvestor, prorektori) a príslušných útvarov rektorátu štruktúrovaných na úsek rektora a úsek kvestora v zmysle platnej Organizačnej štruktúry rektorátu. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém kvality, Štatútom UCM a Štatútom RVHK UCM, je osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM rektor. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK, Rokovací poriadok RVHK a Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ.

Oblasť kvality je na UCM v zmysle Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prorektora a na príslušnom oddelení v zmysle Organizačného poriadku UCM. Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

 1. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. Pozostáva z vedenia súčasti UCM (dekan/riaditeľ, tajomník, prodekani) a príslušných oddelení a referentov súčasti UCM štruktúrovaných v zmysle platnej Organizačnej štruktúry a Štatútu súčasti UCM. Osobou zodpovednou za oblasť kvality vysokoškolského vzdelávania na súčasti UCM je dekan fakulty/riaditeľ inštitútu. Jeho zodpovednosť, právomoci a kompetencie za oblasť kvality vysokoškolského vzdelávania na súčasti UCM vymedzujú štatút fakulty/inštitútu, Štatút Rady kvality súčasti UCM a Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ. Oblasť kvality je na súčasti UCM v zmysle § 36  Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prodekana a na príslušné oddelenie/pracovníka v oblasti kvality v zmysle organizačného poriadku súčasti UCM.

Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

 • akademický senát fakulty,
 • vedecká rada fakulty,
 • kolégium dekana/kolégium riaditeľa,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.

Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.

 

 1. Pracovisko (katedra/ústav) je elementárna úroveň. Predstavuje ju vedenie pracoviska (vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska), referent/koordinátor/poverená osoba na katedre v zmysle platnej Organizačnej štruktúry pracoviska. Pre každý ŠP je určená skupina 5 osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP, vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP. Zodpovednosť, kompetencie, právomoci a činnosť tejto skupiny vymedzujú príslušné všeobecne záväzné predpisy. Pre každý OHIK je určená skupina 5 osôb zodpovedných za kvalitu a rozvoj OHIK, vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj OHIK. Zodpovednosť, kompetencie, právomoci a činnosť tejto skupiny vymedzujú príslušné  záväzné predpisy.

Štruktúry horizontálnej roviny primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje vzdelávaciu a tvorivú činnosť a ostatné súvisiace aktivity, ďalej posudzujú a schvaľujú vytvorenie, úpravu, uskutočňovanie a zrušovanie ŠP, OHIK, stav VSK UCM a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja UCM.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kvality vzdelávania na UCM. RVHK je orgánom akademickej samosprávy univerzity. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy vzdelávania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Rada pre študijný program (ďalej „RŠP“) je štruktúra na úrovni pracovísk, kde sa uskutočňujú ŠP. RŠP je orgánom monitorovania, vytvárania, úpravy a rozvoja ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej „OK“). Zodpovednosť, kompetencie a právomoci OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Celoinštitucionálnym procesom na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie plnenia štandardov pre ŠP, OHIK a VSK, definovaných SAAVŠ a príslušnými vnútornými predpismi UCM.

Procesy zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM sú stanovené v oblastiach:

a) Vytváranie, úprava a schvaľovanie ŠP.

b) Uskutočňovanie celoživotného vzdelávania.

c) Výber učiteľov.

d) Prijímacie konanie, štúdium, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov.

e) Schvaľovanie vedúcich a školiteľov záverečných prác.

f) Hodnotenie študentov.

g) Sústavné monitorovanie, periodické hodnotenie a udeľovanie internej akreditácie ŠP.

h) Zapájanie zainteresovaných strán do vytvárania, úprav, schvaľovania, monitorovania a periodického hodnotenia ŠP.

i) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, ako aj poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti univerzity.

j) Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta.

k) Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, zabezpečovanie ochrany proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov.

l) Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností.m)Zabezpečovanie zdrojov na štúdium a podpory študentov.

m) Zabezpečovanie zdrojov na štúdium a podporu študentov.

n) Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie informácií o štúdiu.

a) Uskutočňovanie tvorivej činnosti na UCM učiteľmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a študentami, najmä v treťom stupni štúdia, v zmysle plnenia požiadaviek na tvorivú činnosť definovaných príslušnými vnútornými predpismi UCM.

b) Sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie tvorivej činnosti podľa oblastí a období posudzovania:

 • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti skupín osôb zodpovedných za kvalitu a rozvoj v súlade s požiadavkami SAAVŠ a vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti  skupín osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP, vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP v súlade s požiadavkami SAAVŠ a vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM v súlade s vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti skupín učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa oblastí posudzovania (ŠP, ŠO, vedných odborov, vedných oblastí, pracovísk, súčastí UCM, UCM), v súlade s vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 • vyhodnocovanie plnenia minimálnych ukazovateľov tvorivej činnosti na UCM podľa funkčného zaradenia pracovníka,
 • vyhodnocovanie tvorivej činnosti nad rámec minimálnych ukazovateľov za účelom odmeňovania za tvorivú činnosť.

c) Preukazovanie úrovne kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a titulu profesor na UCM.

d) Stanovovanie celkového profilu kvality pre príslušnú oblasť posudzovania.

a) Výber ďalších zamestnancov univerzity.

b) Zabezpečovanie profesijného rozvoja učiteľov, vedeckých, výskumných a umeleckých pracovníkov.

c) Podpora rozvoja odborných, jazykových, digitálnych zručností, prenositeľných spôsobilostí a osobnostného rozvoja všetkých zamestnancov.

d) Priestorové, materiálne, technické, informačné a personálne zabezpečovanie uskutočňovania študijných programov.

e) Vytváranie a efektívne používanie finančných zdrojov na zabezpečovanie štúdia a podporu študentov.

f) Starostlivosť o študentov, vrátane osobnostných, kariérnych, spoločenských, kultúrnych, duchovných, športových a ďalších stránok študentského života.

g) Spolupráca s inštitúciami praxe a so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe, vrátane externých vzdelávacích inštitúcií.

h) Zhromažďovanie, spracúvanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií na strategické, taktické a operatívne riadenie uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít.

i) Zverejňovanie informácií o ŠP a ich absolventoch.

j) Zverejňovanie informácií o implementácií a fungovaní VSK UCM, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach.

k) Vytváranie, implementácia, monitorovanie a revidovanie VSK UCM.

l) Pravidelné externé hodnotenie kvality.

UCM má na fungovanie VSK vyčlenené primerané finančné, personálne a materiálne zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností. V prípade vertikálnych štruktúr je činnosť vymedzená náplňou práce, funkciou a pozíciou v organizačnej štruktúre UCM a súčastí UCM v rámci pracovného pomeru príslušných pracovníkov. V prípade horizontálnych štruktúr je činnosť príslušných pracovníkov vymedzená štatútmi, rokovacími poriadkami a harmonogramami práce jednotlivých štruktúr a status pracovníka je definovaný menovaním do štruktúry.

Odmeňovanie za prácu nad rámec povinností určuje príslušný vnútorný predpis UCM (najmä členstvo a práca v RVHK, RK, dočasnej pracovnej skupine).

Na podporu zabezpečovania kvality vo všetkých oblastiach a činnostiach univerzity sa UCM zapojila pod vedením prorektora pre kvalitu v období 1/2021 – 6/2023 do projektu s názvom Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM, (ESF, OP Ľudské zdroje, Prioritná os Vzdelávanie). Cieľom realizácie  deviatich podaktivít projektu bolo skvalitniť príslušné ľudské zdroje na UCM tak, aby boli schopné uskutočňovať a neustále zlepšovať úroveň vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných služieb pre študentov a pracovníkov na UCM. Udržateľnosť je zabezpečená nielen zmenou organizačnej štruktúry na príslušných pracoviskách a úrovniach UCM a vytvorením pracovných pozícií, ale aj platnými predpismi v rámci UCM, SR a EÚ. Prostredníctvom projektu „Kvalita“ bolo možné vytvoriť/zlepšiť niektoré ľudské zdroje na UCM a zlepšovať procesy monitorovania, hodnotenia a riadenia kvality na UCM. Viac o riešení projektu v Záverečnej správe o riešení projektu (autorizovaný prístup).

Do zabezpečovania kvality na UCM sú zapojení študenti aj externé zainteresované strany, najmä experti z akademického a vedecko-výskumného prostredia, odborníci z praxe, zástupcovia zamestnávateľov a absolventi. Postupy, pravidlá a kritériá výberu študentov a externých zainteresovaných strán do procesov zabezpečovania a hodnotenia kvality na UCM vymedzujú vnútorné predpisy, najmä Smernica VSK UCM, príslušné štatúty, rokovacie poriadky, prípadne ďalšie predpisy  usmerňujúce činnosť relevantných štruktúr. Prítomnosť zástupcov interných (študenti, zamestnanci) a externých zainteresovaných strán je evidovaná v zoznamoch členov štruktúr a ich činnosť v zápisniciach z rokovania štruktúr.

V prvom polroku 2023 bola realizovaná expertíza komisie zloženej z externých odborníkov z ČR a SR, ktorí v rámci projektu  Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM spracovali kontrolnú správu s cieľom zistenia aktuálneho stavu nastavenia systému zabezpečovania kvality činností na UCM v Trnave. Správa je dostupná na sharepointe (autorizovaný prístup).

Komplexným materiálom o implementácii a funkčnosti VSK UCM je  Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality UCM v Trnave (VHS VSK UCM) verejne dostupná na web stránke UCM v sekcii Politika kvality.

Viac o zapojení zainteresovaných strán – Spolupráca a zainteresované strany – VSK UCM

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky

Súčasti UCM - špecializované sekcie pre VSK: