Preskočiť na obsah

Spolupráca a zainteresované strany

Otvorená a slobodná univerzita

Spolupráca UCM s partnermi a všetkými zainteresovanými stranami je dôležitým ukazovateľom a nástrojom zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM. Uskutočňuje sa v oblastiach zabezpečovania vzdelávania, tvorivej činnosti, ďalších súvisiacich aktivít a tiež ich monitorovania a vyhodnocovania. Zainteresované strany sa významne podieľajú na všetkých procesoch v rámci jednotlivých oblastí činnosti UCM.

Aktérmi spolupráce s UCM sú zainteresované strany. Zainteresované strany sú osoby, spoločenstvá alebo organizácie, ktoré môžu ovplyvňovať proces vzdelávania, tvorivých a iných súvisiacich činností, alebo byť nimi ovplyvňované. Interné zainteresované strany sú študenti a zamestnanci UCM. Externé zainteresované strany sú zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi UCM, domáci a zahraniční partneri UCM, verejnosť, rodičia študentov a i.

Spolupráca UCM s partnermi UCM a ďalšími zainteresovanými stranami sa uskutočňuje, vyhodnocuje a rozvíja v súlade s jasne definovanými princípmi:

 1. Do zabezpečenia kvality na UCM sú zapojené príslušné zainteresované strany.
 2. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich činností sú vymedzené vo VSK UCM.
 3. Zainteresované strany na UCM sú najmä študenti, experti z akademického a vedecko-výskumného prostredia, odborníci z praxe, zástupcovia zamestnávateľov a absolventi.
 4. Politiky zabezpečenia kvality záväzne uplatňujú všetci zmluvní partneri UCM a iné tretie strany, ktoré sa spolupodieľajú alebo majú vplyv na kvalitu vzdelávania, tvorivých činností a iných súvisiacich činností.
 5. Pravidelného monitoringu, vyhodnocovania a revidovania VSK UCM sa zúčastňujú všetky relevantné zainteresované strany.
 6. VSK UCM je ľahko a verejne prístupný pre všetky relevantné zainteresované strany a podľa ich potrieb.
 7. Do zhromažďovania a spracovania informácií o VSK UCM sú zapojené všetky zainteresované strany.
 8. Do vytvárania, úpravy a schvaľovanie ŠP sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie relevantné zainteresované strany.
 9. Obsah štúdia a úroveň kvalifikácie absolventov napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán.
 10. UCM zverejňuje jasné, presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne informácie o ŠP a ich absolventoch, ako aj ďalších súvisiacich činnostiach v súlade s poslaním UCM, ktoré sú relevantné pre zainteresované strany.
 11. ŠP sú priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky schvaľované, pričom do VSK UCM sú zapojené relevantné zainteresované strany.
 12. Uskutočňovanie ŠP, hodnotenie študentov a dosahované výsledky vzdelávania sú v súlade s potrebami a očakávaniami zainteresovaných strán.
 13. Úpravy ŠP, ktoré sú výsledkom ich priebežného monitorovania a periodického hodnotenia, sú navrhované s účasťou releventných zainteresovaných strán.
 14. Miera podpory internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností zodpovedá potrebám zainteresovaných strán.
 15. Miera podpory internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností zodpovedá poslaniu, zameraniu, strategickým a koncepčnými dokumentom UCM.
 16. Vzdelávanie a tvorivá činnosť sú na UCM adekvátne previazané a internacionalizované.

Spolupráca, partnerstvá a vonkajšie vzťahy

Spoluprácu a partnerstvá UCM koordinujú, monitorujú, uskutočňujú, evidujú, administrujú a vyhodnocujú príslušné štruktúry na celonštitucionálnej úrovni – v oblasti zahraničných vzťahov prorektor pre medzinárodné vzťahy a Oddelenie medzinárodných vzťahov, ďalej prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou a Oddelenie práce s verejnosťou a ďalší prorektori a oddelenia rektorátu podľa príslušnosti partnerstva, na úrovni súčastí UCM (príslušný prodekan/poverená osoba na inštitúte, príslušné oddelenie/referent), na úrovni katedier (vedúci pracoviska, poverená osoba/koordinátor).
Bližšie na webových sídlach súčastí UCM a pracovísk uskutočňovania ŠP – katedrách.

Procesy zabezpečovania spolupráce UCM s partnermi sú predovšetkým výber a posudzovanie potenciálnych partnerov, nadväzovanie, udržiavanie, monitorovanie a vyhodnocovanie spolupráce, ukončovanie spolupráce, získavanie prostriedkov na spoluprácu.

Vytváranie spolupráce s partnermi môže iniciovať a navrhovať pracovník UCM, vedúci pracoviska, príslušný prodekan/poverená osoba na inštitúte, dekan/riaditeľ, prorektori, rektor, alebo zainteresovaná strana, príp. potenciálne zainteresované strana. Schvaľovanie, uzatváranie, monitorovanie a vyhodnocovanie efektivity zmlúv/dohôd/memoránd/deklarácií o spolupráci a iných dokumentov o spolupráci UCM v rôznej miere právnej záväznosti je v kompetencii rektora, alebo ním poverených osôb, najmä prorektora pre medzinárodné vzťahy a prorektora pre rozvoj a prácu s verejnosťou.

Informácie o spolupráci UCM s partnermi sú evidované a zverejnené na webovom sídle UCM. Pravidelne sa prerokovávajú ako súčasť ročných správ Výročné správy o činnosti UCM a   Správ o vedecko-výskumnej činnosti na UCM vo VR UCM.

Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM prostredníctvom zainteresovaných strán

Politiky VSK UCM na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré zaručujú a vymedzujú zapojenie zainteresovaných strán sú postupy, pravidlá a kritériá výberu zainteresovaných strán do procesov zabezpečovania a hodnotenia kvality na UCM v oblastiach vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít. Vymedzujú ich všeobecne záväzné predpisy národnej úrovne, medzinárodnej úrovne a vnútorné predpisy UCM, najmä Smernica VSK UCM, príslušné štatúty a rokovacie poriadky všetkých príslušných štruktúr, zásady a postupy uskutočňovania a vyhodnocovania procesov vzdelávacej a tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít.

Tvoria komplexný systém uskutočňovania, monitorovania, hodnotenia a rozvoja vzdelávacích a tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít na UCM. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť zainteresovaných strán v jednotlivých štruktúrach vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice, zásady a postupy). VSK UCM je trojúrovňový vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

Štruktúry vertikálnej roviny, ktorých súčasťou sú zainteresované strany, primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie príslušných vzdelávacích, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra. Osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je rektor. Celouniverzitnými správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi rektora UCM v oblasti zabezpečovania kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií, s účasťou zainteresovaných strán, sú:

Okrem stálych celouniverzitných štruktúr s účasťou zainteresovaných strán sa na úrovni rektorátu UCM vytvárajú aj dočasné štruktúry s účasťou zainteresovaných strán, najmä inauguračné komisie, komisie na vyhodnotenie výstupov niektorých typov projektov a iné komisie, externí experti a konzultanti.

2. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. Osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je dekan fakulty/riaditeľ inštitútu. Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti zabezpečovania kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií, s účasťou zainteresovaných strán, sú:

 • akademický senát fakulty,
 • vedecká rada fakulty,
 • disciplinárna komisia,
 • rada kvality na súčasti UCM,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.

Okrem stálych štruktúr súčastí UCM s účasťou zainteresovaných strán sa na úrovni súčasti UCM vytvárajú aj dočasné štruktúry s účasťou zainteresovaných strán, najmä habilitačné komisie (v prípade fakúlt), komisie na vyhodnotenie výstupov niektorých iných typov projektov a iné komisie, externí experti a konzultanti.

Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov s tým, že je zabezpečené zastúpenie zástupcov zainteresovaných strán z inštitútov.

3. Pracovisko (katedra/ústav) je elementárna úroveň. Osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na pracovisku je vedúci pracoviska. Zainteresované strany podieľajúce sa na zabezpečovaní kvality na pracovisku podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií, sú predovšetkým konzultanti, externí poradcovia, zabezpečovatelia praktickej časti výučby, externí prednášatelia, školitelia a oponenti študentských prác (najmä ŠVOUČ), záverečných prác, dizertačných prác a kvalifikačných prác, externí členovia komisií na obhajobu študentských prác (najmä ŠVOUČ), záverečných prác, dizertačných prác a kvalifikačných prác, externí členovia odborových komisií pre doktorandské štúdium, externí posudzovatelia/recenzenti výstupov tvorivej činnosti a pod.

Štruktúry horizontálnej roviny, ktorých súčasťou sú zainteresované strany, primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje vzdelávaciu a tvorivú činnosť a ďalšie súvisiace aktivity, ďalej posudzujú a schvaľujú vytvorenie, úpravu, uskutočňovanie a zrušovanie ŠP, OHIK, stav VSK UCM a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja UCM.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej„RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kvality na UCM s účasťou zainteresovaných strán. RVHK je orgánom akademickej samosprávy univerzity. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť, právomoci, postupy a pravidlá výberu zainteresovaných strán v RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy podľa príslušných oblastí posudzovania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM, ktoré vymedzujú zloženie, kompetencie, zodpovednosť, právomoci, postupy a pravidlá výberu zástupcov zainteresovaných strán v dočasných pracovných skupinách.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej „RK súčasti UCM“) je štruktúra na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na úrovni súčastí UCM s účasťou zainteresovaných strán. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie, právomoci, postupy a pravidlá výberu zainteresovaných strán v RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Rada pre študijný program (ďalej„RŠP“) je štruktúra na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na úrovni pracoviska s účasťou zainteresovaných strán. RŠP je orgánom monitorovania, vytvárania, úpravy a rozvoja ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie, právomoci, postupy a pravidlá výberu zainteresovaných strán v RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej „OK“). Zodpovednosť, kompetencie, právomoci, postupy a pravidlá výberu zainteresovaných strán v OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Celoinštitucionálnym procesom na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM do ktorého sú zapojené zainteresované strany, je sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie plnenia štandardov pre ŠP, OHIK a VSK, definovaných SAAVŠ a príslušnými vnútornými predpismi UCM.
Procesy VSK UCM na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, do ktorých sú zapojené zainteresované strany sú štruktúrované do oblastí:

 1. Vytváranie, úprava a schvaľovanie ŠP.
 2. Uskutočňovanie celoživotného vzdelávania.
 3. Výber učiteľov.
 4. Prijímacie konanie, štúdium, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov.
 5. Schvaľovanie vedúcich a školiteľov dizertačných prác.
 6. Hodnotenie študentov.
 7. Sústavné monitorovanie, periodické hodnotenie a udeľovanie internej akreditácie ŠP.
 8. Zapájanie zainteresovaných strán do vytvárania, úprav, schvaľovania, monitorovania a periodického hodnotenia ŠP.
 9. Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, ako aj poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti univerzity.
 10. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta.
 11. Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, zabezpečovanie ochrany proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov.
 12. Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností.
 13. Zabezpečovanie zdrojov na štúdium a podpory študentov.
 14. Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie informácií o štúdiu.

 1. Uskutočňovanie tvorivej činnosti na UCM učiteľmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a študentami, najmä v treťom stupni štúdia, v zmysle plnenia požiadaviek na tvorivú činnosť definovaných príslušnými vnútornými predpismi UCM.
 2. Sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie tvorivej činnosti podľa oblastí a období posudzovania:
  • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti skupín osôb zodpovedných za kvalitu a rozvoj v súlade s požiadavkami SAAVŠ a vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
  • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti  skupín osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP, vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP v súlade s požiadavkami SAAVŠ a vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
  • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM v súlade s vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
  • hodnotenie úrovne tvorivej činnosti skupín učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa oblastí posudzovania (ŠP, ŠO, vedných odborov, vedných oblastí, pracovísk, súčastí UCM, UCM), v súlade s vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
  • vyhodnocovanie plnenia minimálnych ukazovateľov tvorivej činnosti na UCM podľa funkčného zaradenia pracovníka,
  • vyhodnocovanie tvorivej činnosti nad rámec minimálnych ukazovateľov za účelom odmeňovania za tvorivú činnosť.
 3. Preukazovanie úrovne kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a titulu profesor na UCM.
 4. Stanovovanie celkového profilu kvality pre príslušnú oblasť posudzovania.

 1. Výber ďalších zamestnancov univerzity.
 2. Zabezpečovanie profesijného rozvoja učiteľov, vedeckých, výskumných a umeleckých pracovníkovy.
 3. Podpora rozvoja odborných, jazykových, digitálnych zručností, prenositeľných spôsobilostí a osobnostného rozvoja všetkých zamestnancov.
 4. Priestorové, materiálne, technické, informačné a personálne zabezpečovanie uskutočňovania študijných programov.
 5. Vytváranie a efektívne používanie finančných zdrojov na zabezpečovanie štúdia a podporu študentov.
  Starostlivosť o študentov, vrátane osobnostných, kariérnych, spoločenských, kultúrnych, duchovných, športových a ďalších stránok študentského života.
 6. Spolupráca s inštitúciami praxe a so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe, vrátane externých vzdelávacích inštitúcií.
 7. Zhromažďovanie, spracúvanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií na strategické, taktické a operatívne riadenie uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít.
 8. Zverejňovanie informácií o ŠP a ich absolventoch.
 9. Zverejňovanie informácií o implementácií a fungovaní VSK UCM, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach.
 10. Vytváranie, implementácia, monitorovanie a revidovanie VSK UCM.
 11. Pravidelné externé hodnotenie kvality.

Zapojenie zainteresovaných strán do zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je na celouniverzitnej úrovni formalizované prostredníctvom členstva v SR UCM, VR UCM, AS UCM, Disciplinárnej komisii UCM, Kolégiu rektorky UCM, RVHK UCM, Komisii  pre kvalitu UCM, Bezpečnostnom výbore UCM, Stálom krízovom štábe UCM, Etickej komisii UCM, Škodovej komisii UCM, Ubytovacej komisii UCM, Kontrolnej komisii UCM a v Študentskej rade UCM.

Zapojenie zainteresovaných strán do zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je na úrovni súčastí UCM formalizované prostredníctvom členstva vo VR fakulty UCM, AS fakulty UCM, disciplinárnej komisii fakulty UCM, kolégiu dekana/dekanky/riaditeľa/riaditeľky inštitútu UCM, RK súčasti UCM prípadne členstva v inej štruktúre súčasti UCM (dostupné na webovom sídle súčasti UCM).

Činnosť zainteresovaných strán pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je zaznamenaná v zápisniciach z rokovaní, zasadnutí a v uzneseniach celoinštitucionálnych štruktúr:  SR UCM, VR UCM, AS UCM, Disciplinárnej komisie UCM, Kolégia rektorky UCM, RVHK UCM, Komisie pre kvalitu UCM, Bezpečnostného výboru UCM, Stáleho krízového štábu UCM, Etickej komisie UCM, Škodovej komisie UCM, Ubytovacej komisie UCM, Kontrolnej komisie UCM a Študentskej rady UCM.

Činnosť zainteresovaných strán pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na súčastiach UCM je zaznamenaná v zápisniciach z rokovaní, zasadnutí a v uzneseniach štruktúr súčastí UCM: VR fakulty UCM, AS fakulty UCM, disciplinárnej komisii fakulty UCM, kolégiu dekana/dekanky/riaditeľa/riaditeľky inštitútu UCM, RK súčasti UCM prípadne zápisniciach a uzneseniach inej štruktúry súčasti UCM (dostupné na webovom sídle súčasti UCM).

Okrem toho je činnosť zainteresovaných strán pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM zaznamenaná aj v hodnotiacich správach RŠP, RK a RVHK.

Komplexným materiálom o implementácii a funkčnosti VSK UCM je VHS VSK UCM.

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky