Skip to content

UCM Internal Quality System

Ikona Vnútorný systém kvality

Quality assurance at UCM

The Internal Quality Assurance System for Higher Education at UCM (hereinafter referred to as the “VSK”) is a set of policies, structures, and processes, through which UCM:

 • accepts responsibility for the quality of the education provided at all divisions, at all levels, and in all aspects,
 • ensures the quality of higher education in the field of education, creative activities, and other related activities carried out at UCM,
 • guarantees quality assurance in accordance with the SAAVS standards for the internal quality assurance system for higher education and with the standards for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015),
 • fulfils its mission and strategic objectives.

VSK UCM je vytvorený a implementovaný na jasných princípoch.

 1. Do zabezpečovania kvality sú zapojení študenti a externé zainteresované strany.
 2. Vzdelávanie a tvorivé činnosti sú previazané, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania.
 3. Internacionalizácia vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností sa podporuje a jej miera zodpovedá poslaniu a strategickým cieľom UCM, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán.
 4. Študenti, zamestnanci a uchádzači sú chránení proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie.
 5. Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom sú zaručené a umožňujú ich odhaľovanie a zaručujú vyvodenie dôsledkov.
 6. Mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti UCM, sú efektívne a transparentné.
 7. Všeobecne záväzné predpisy a vnútorné predpisy UCM sú vo vzájomnom súlade a dodržiavajú sa.
 8. Zlepšovanie kvality činností vykonávaných UCM je kontinuálne.
 9. Kultúra kvality sa rozvíja na všetkých súčastiach a úrovniach UCM.
 10. VSK UCM je previazaný s Dlhodobým zámerom UCM.
 11. Výkon administratívnych činností súvisiacich so zabezpečením kvality je efektívny a nezaťažuje učiteľov, študentov a ďalších tvorivých zamestnancov UCM neodôvodnenou byrokraciou.
 12. Habilitačné konania a inauguračné konania uskutočňované na UCM spĺňajú štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
 13. Monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie VSK UCM, ktorého sa zúčastňujú všetky zainteresované strany, ktorý prihliada na to, či VSK UCM vedie k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti zabezpečovenia kvality, ktoré si UCM určila vo svojich strategických dokumentoch, najmä v Dlhodobom zámere UCM, sú pravidelné.
 14. Prístup verejnosti k formalizovaným politikám a procesom a ďalšej dokumentácii VSK UCM rešpektuje špecifické potreby osôb so zdravotným znevýhodnením, jazyky uskutočňovania študijných programov a je ľahký.
 15. Základné princípy hodnotenia a posudzovania sú: transparentnosť, spravodlivosť, odborná fundovanosť, objektívnosť a nezávislosť.
 16. Politiky, štruktúry a procesy na UCM sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na národnej aj medzinárodnej úrovni.

UCM má zavedené politiky na zabezpečovanie kvality a dôsledne sa nimi riadi. Na tento účel má vytvorené vlastné štruktúry a procesy, ktoré sú previazané do kompaktného VSK UCM.

Schéma: Politiky, štruktúry, procesy

Politiky VSK UCM sú v súlade s poslaním UCM vymedzeným v Štatúte UCM a strategickými cieľmi UCM definovanými v Dlhodobom zámere UCM. Celoinštitucionálne politiky VSK UCM sú štruktúrované na oblasť kvality VSK, oblasť kvality vzdelávania, oblasť kvality tvorivých činností a oblasť kvality ďalších súvisiacich aktivít. Celoinštitucionálne politiky VSK UCM v oblasti kvality a rozvoja VSK definujú princípy, pravidlá a postupy, podľa ktorých sa na UCM sústavne monitoruje, periodicky vyhodnocuje a rozvíja kvalita vzdelávacích, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM. Primárnou celoinštitucionálnou politikou UCM pre VSK UCM je Smernica VSK UCM.

 1. Základné celoinštitucionálne politiky na zabezpečovania kvality VSK na UCM
 2. Ďalšie vnútorné predpisy UCM s celoinštitucionálnou pôsobnosťou v oblasti zabezpečovania kvality – predovšetkým

Štruktúry VSK UCM tvoria integrovaný systém. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). VSK UCM je trojúrovňový vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

HORIZONTÁLNY A VERTIKÁLNY TROJÚROVŇOVÝ VSK UCM copy

Štruktúry vertikálnej roviny primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie príslušných vzdelávacích, tvorivých činností a ostatných súvisiacich aktivít.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra. Pozostáva z vedenia UCM (rektor, kvestor, prorektori) a príslušných útvarov rektorátu štruktúrovaných na úsek rektora a úsek kvestora v zmysle platnej Organizačnej štruktúry rektorátu. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém kvality, Štatútom UCM a Štatútom RVHK UCM, je osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM rektor. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK, Rokovací poriadok RVHK a Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ.

Oblasť kvality je na UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prorektora a na príslušnom oddelení v zmysle Organizačného poriadku UCM. Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

 1. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. Pozostáva z vedenia súčasti UCM (dekan/riaditeľ, tajomník, prodekani) a príslušných oddelení a referentov súčasti UCM štruktúrovaných v zmysle platnej Organizačnej štruktúry a Štatútu súčasti UCM.Osobou zodpovednou za oblasť kvality vysokoškolského vzdelávania na súčasti UCM je dekan fakulty/riaditeľ inštitútu. Jeho zodpovednosť, právomoci a kompetencie za oblasť kvality vysokoškolského vzdelávania na súčasti UCM vymedzujú štatút fakulty/inštitútu, Štatút Rady kvality súčasti UCM a Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ.Oblasť kvality je na súčasti UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prodekana a na príslušné oddelenie/pracovníka v oblasti kvality v zmysle organizačného poriadku súčasti UCM.

Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

 • akademický senát fakulty,
 • vedecká rada fakulty,
 • kolégium dekana/kolégium riaditeľa,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.

Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.

 1. Pracovisko (katedra) je elementárna úroveň. Predstavuje ju vedenie pracoviska (vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska), referent/koordinátor/poverená osoba na katedre v zmysle platnej Organizačnej štruktúry pracoviska.Pre každý ŠP je určená skupina 5 osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP. Zodpovednosť, kompetencie, právomoci a činnosť tejto skupiny vymedzujú príslušné všeobecne záväzné predpisy.Pre každý OHIK je určená skupina 5 osôb zodpovedných za kvalitu a rozvoj OHIK vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj OHIK. Zodpovednosť, kompetencie, právomoci a činnosť tejto skupiny vymedzujú príslušné všeobecne záväzné predpisy.

Štruktúry horizontálnej roviny primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje vzdelávaciu a tvorivú činnosť a ostatné súvisiace aktivity, ďalej posudzujú a schvaľujú vytvorenie, úpravu, uskutočňovanie a zrušovanie ŠP, OHIK, stav VSK UCM a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja UCM.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej len ako „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kvality vzdelávania na UCM. RVHK je nezávislým poradným orgánom rektora. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy vzdelávania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej len ako „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Rada pre študijný program (ďalej len ako „RŠP“) je štruktúra na úrovni pracovísk, kde sa uskutočňujú ŠP. RŠP je orgánom monitorovania, vytvárania, úpravy a rozvoja ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej len ako „OK“). Zodpovednosť, kompetencie a právomoci OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Procesy VSK UCM zabezpečujú a hodnotia kvalitu vysokoškolského vzdelávania na UCM v oblastiach:

 1. Vytváranie, úprava a schvaľovanie ŠP.
 2. Uskutočňovanie celoživotného vzdelávania.
 3. Výber učiteľov.
 4. Prijímacie konanie, štúdium, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov.
 5. Schvaľovanie vedúcich a školiteľov záverečných prác.
 6. Hodnotenie študentov.
 7. Sústavné monitorovanie, periodické hodnotenie a udeľovanie internej akreditácie ŠP.
 8. Zapájanie zainteresovaných strán do vytvárania, úprav, schvaľovania, monitorovania a periodického hodnotenia ŠP.
 9. Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, ako aj poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti univerzity.
 10. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta.
 11. Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, zabezpečovanie ochrany proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov.
 12. Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností.
 13. Zabezpečovanie zdrojov na štúdium a podpory študentov.
 14. Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie informácií o štúdiu.

 1. Uskutočňovanie tvorivej činnosti na UCM učiteľmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a študentami, najmä v treťom stupni štúdia, v zmysle plnenia požiadaviek na tvorivú činnosť definovaných príslušnými vnútornými predpismi UCM.
 2. Sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie tvorivej činnosti podľa oblastí a období posudzovania:
 3. hodnotenie úrovne tvorivej činnosti skupín osôb zodpovedných za kvalitu a rozvoj v súlade s požiadavkami SAAVŠ a vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 4. hodnotenie úrovne tvorivej činnosti  skupín osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP, vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP v súlade s požiadavkami SAAVŠ a vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 5. hodnotenie úrovne tvorivej činnosti učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM v súlade s vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 6. hodnotenie úrovne tvorivej činnosti skupín učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov UCM podľa oblastí posudzovania (ŠP, ŠO, vedných odborov, vedných oblastí, pracovísk, súčastí UCM, UCM), v súlade s vnútornými predpismi UCM, najmä Smernicou o hodnotení tvorivej činnosti na UCM,
 7. vyhodnocovanie plnenia minimálnych ukazovateľov tvorivej činnosti na UCM podľa funkčného zaradenia pracovníka,
 8. vyhodnocovanie tvorivej činnosti nad rámec minimálnych ukazovateľov za účelom odmeňovania za tvorivú činnosť.
 9. Preukazovanie úrovne kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a titulu profesor na UCM.
 10. Stanovovanie celkového profilu kvality pre príslušnú oblasť posudzovania.

 1. Výber ďalších zamestnancov univerzity.
 2. Zabezpečovanie profesijného rozvoja učiteľov, vedeckých, výskumných a umeleckých pracovníkovy.
 3. Podpora rozvoja odborných, jazykových, digitálnych zručností, prenositeľných spôsobilostí a osobnostného rozvoja všetkých zamestnancov.
 4. Priestorové, materiálne, technické, informačné a personálne zabezpečovanie uskutočňovania študijných programov.
 5. Vytváranie a efektívne používanie finančných zdrojov na zabezpečovanie štúdia a podporu študentov.
 6. Starostlivosť o študentov, vrátane osobnostných, kariérnych, spoločenských, kultúrnych, duchovných, športových a ďalších stránok študentského života.
 7. Spolupráca s inštitúciami praxe a so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe, vrátane externých vzdelávacích inštitúcií.
 8. Zhromažďovanie, spracúvanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií na strategické, taktické a operatívne riadenie uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít.
 9. Zverejňovanie informácií o ŠP a ich absolventoch.
 10. Zverejňovanie informácií o implementácií a fungovaní VSK UCM, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach.
 11. Vytváranie, implementácia, monitorovanie a revidovanie VSK UCM.
 12. Pravidelné externé hodnotenie kvality.

Celoinštitucionálnym procesom na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie plnenia štandardov pre ŠP, OHIK a VSK, definovaných SAAVŠ a príslušnými vnútornými predpismi UCM.

UCM má na fungovanie VSK vyčlenené dostatočné finančné, personálne a materiálne zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností. V prípade vertikálnych štruktúr je činnosť vymedzená náplňou práce, funkciou a pozíciou v organizačnej štruktúre UCM a súčastí UCM v rámci pracovného pomeru príslušných pracovníkov. V prípade horizontálnych štruktúr je činnosť príslušných pracovníkov vymedzená štatútmi, rokovacími poriadkami a harmonogramami práce jednotlivých štruktúr a status pracovníka je definovaný menovaním do štruktúry.

Odmeňovanie za prácu nad rámec povinností určuje príslušný vnútorný predpis UCM (najmä členstvo a práca v RVHK, RK, dočasnej pracovnej skupine).

Do zabezpečovania kvality na UCM sú zapojení študenti aj externé zainteresované strany, najmä experti z akademického a vedecko-výskumného prostredia, odborníci z praxe, zástupcovia zamestnávateľov a absolventi. Postupy, pravidlá a kritériá výberu študentov a externých zainteresovaných strán do procesov zabezpečovania a hodnotenia kvality na UCM vymedzujú vnútorné predpisy, najmä Smernica VSK UCM, príslušné štatúty a rokovacie poriadky všetkých relevantných vyššie uvedených štruktúr. Prítomnosť študentov a externých zainteresovaných strán je evidovaná v zoznamoch členov štruktúr a ich činnosť v zápisniciach z rokovania štruktúr.

Komplexným materiálom o implementácii a funkčnosti VSK UCM je VHS VSK UCM (pripravuje sa).

AS – akademický senát

DPS – dočasné pracovné skupiny

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

VHS – Vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

Components of UCM - specialized sections for VSK: