Preskočiť na obsah

Vzdelávanie

ikona Vzdelávanie

Orientácia na študenta

Vzdelávacia činnosť uskutočňovaná na UCM je dlhodobá, systematická, sofistikovaná a efektívna, so zameraním na vedeckú a odbornú sféru a spoločenskú prax. Vzdelávacia činnosť na UCM vychádza z jasných princípov zabezpečovania kvality v oblasti vzdelávania.

Princípy zabezpečovania kvality v oblasti vzdelávania  sú zoskupené do oblastí:

 1. Do vytvárania, úpravy a schvaľovania ŠP sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie relevantné zainteresované strany.
 2. Posúdenie a schvaľovanie študijného programu transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé. Konflikt záujmov a možná zaujatosť sú zamedzené.
 3. Súlad študijných programov so štandardmi SAAVŠ pre študijný program je trvalý.
 4. Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán. V študijných programoch pripravujúcich na výkon regulovaného povolania je v súlade s európskymi smernícami pre vzdelávanie v regulovanom povolaní.
 5. Študijné programy umožňujú dosahovanie v profile absolventa stanovených cieľov vzdelávania a výstupov vzdelávania.
 6. Študijné programy majú jasne špecifikovanú a komunikovanú kvalifikáciu nadobúdanú úspešným absolvovaním programu, ktorej úroveň zodpovedá požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca.
 7. Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné, zodpovedajú poslaniu UCM, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.
 8. Previazanie vzdelávania s tvorivými činnosťami je jasné, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania,
 9. Študijný program poskytuje študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach.
 10. Vytváranie, úprava a schvaľovanie spoločných študijných programov s vysokými školami v zahraničí uplatňuje Európsky prístup zabezpečenia kvality spoločných študijných programov.
 11. Študijné programy sa vytvárajú, uskutočňujú a upravujú len v študijných odboroch a stupňoch v súlade s priznanými právami. V prípade regulovaných zdravotníckych študijných programov aj v súlade nariadením vlády č. 296/2010 Z. z.
 12. Preukazuje sa obsahová zhoda študijných programov s opisom študijného odboru v príslušnom stupni.
 13. Študijné programy priradené k príslušnému študijnému odboru/odborom a stupňu sú v súlade so štandardmi pre študijný program.

 1. Aktívna úloha, autonómia a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa je povzbudzovaná a odzrkadľuje sa aj v hodnotení študentov.
 2. Rozmanitosť študentov a ich potrieb je rešpektovaná, Flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom je umožňovaná. Spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií a metód hodnotenia sa pružne využíva.
 3. Vhodnosť a efektívnosť využívaných pedagogických metód, foriem a koncepcií a metód hodnotenia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje.
 4. Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov.
 5. Podporuje sa vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ.
 6. Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov, majú podporu UCM na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti metód verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metód testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov.
 7. Kritériá, metódy a termíny hodnotenia a známkovania sú študentom vopred známe a ľahko prístupné.
 8. Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania.
 9. Študentom je poskytnutá spätná väzba.
 10. Hodnotenie študentov je v nevyhnutných prípadoch spojené s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa, je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom.
 11. Hodnotenie študentom poskytuje spätnú väzbu o rozsahu a úrovni dosahovaných výstupov vzdelávania a pri hodnotení sú primerane zohľadňované okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami.
 12. Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov je vykonávané viacerými hodnotiteľmi a študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu je spravodlivé.

 1. Pravidlá pre všetky fázy študijného cyklu študenta, najmä pre prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončovanie štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní, sú konzistentné, zavedené, uplatňované, zverejnené a ľahko prístupné.
 2. Ponuka pre uchádzačov o štúdium je vopred zverejnená a poskytuje objektívne a úplné informácie o študijných programoch, požiadavkách a kritériách na prijatie a o ďalších podmienkach štúdia.
 3. Prijímacie konanie je spravodlivé, transparentné, spoľahlivé a výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich spôsobilosti na štúdium.
 4. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a sú zaručené rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia.
 5. Príležitostí študovať na UCM pre študentov so špecifickými potrebami (v zmysle § 100 zákona o vysokých školách) a študentov zo znevýhodneného prostredia sa vyrovnávajú poskytovanými podpornými opatreniami a vytváraním prostredia na vyrovnávanie.
 6. Kvalitatívna úroveň obhájených záverečných a rigoróznych prác zodpovedá ich stupňu, vyžaduje primeranú úroveň tvorivých činností. Plagiátorstvo a iné akademické podvody sú odhaľované efektívne a postihované principiálne.
 7. Uznávanie vysokoškolských kvalifikácií, obdobia a častí štúdia, predchádzajúceho vzdelávania, vrátane neformálneho a informálneho vzdelávania je transparentné, konzistentné a spoľahlivé a je v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zásadami Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne (Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, Lisbon 1997) tak, aby bola podporovaná mobilita študentov.
 8. Absolventom sa udeľuje príslušný akademický titul, vydáva diplom a ďalšie doklady o získanom vzdelaní, ktoré uvádzajú a charakterizujú získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výstupov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia.

 1. Výber vysokoškolských učiteľov je transparentný, objektívny a odborne fundovaný, realizovaný na základe vopred známych požiadaviek a kritérií, v súlade s poslaním a dlhodobým zámerom UCM a so všeobecne záväznými predpismi. Je otvorený a umožňuje medziinštitucionálnu, medzisektorovú a medzinárodnú mobilitu učiteľov.
 2. UCM sa systematicky uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých kvalifikácia, úroveň tvorivých činností umožňuje dosahovať výstupy vzdelávania, praktické skúsenosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania. pedagogické zručnosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania.
 3. UCM sa systematicky uisťuje, že rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov a ich pracovná kapacita umožňuje zabezpečenie študijných programov a zodpovedá počtu študentov.
 4. Prepojenie vzdelávania s tvorivými činnosťami učiteľov sa posilňuje, pričom zameranie a úroveň výsledkov tvorivých činností zodpovedá úrovni kvalifikačného rámca, na ktorej sa vzdelávanie poskytuje a zodpovedá výstupom vzdelávania,
 5. Učitelia rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.
 6. Priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov a vzdelávacích činností, vyučovanie jednotlivých študijných predmetov a vedenie záverečných a rigoróznych prác je transparentné a zaručuje takú úroveň kvalifikácie, spôsobilostí, praktických skúseností, zamerania a výsledkov tvorivých činností, ktorá zodpovedá stupňu a výstupom vzdelávania.
 7. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je vyššia než kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného programu. (Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch.).
 8. Rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a napĺňaním poslania UCM v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej pracovnej pozície.
 9. Profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na UCM na ustanovený týždenný pracovný čas. (Zabezpečovanie predmetu znamená zodpovedať za predmet, viesť prednášky a iné ťažiskové vzdelávacie činnosti profilových predmetov a zodpovedať za činnosti zabezpečovania kvality v predmete a rozvoj predmetu tak, aby boli dosahované požadované výstupy vzdelávania študijného programu.) V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na UCM na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas.

 1. Dostatočné finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie študijných programov a súvisiacich tvorivých, podporných a iných činností, ktoré zodpovedajú jej poslaniu.
 2. Priestorové, materiálne, technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich činností zodpovedá výstupom vzdelávania, počtu študentov a ich špecifickým potrebám.
 3. Zmluvné partnerstvá, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výstupov vzdelávania, sú funkčné.
 4. Prístup k informačným zdrojom, knižničným fondom a službám zodpovedá výstupom vzdelávania a zameraniu tvorivých činností, počtu študentov a je ľahký.
 5. Študenti majú ľahký prístup k poradenským a ďalším podporným službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a sú predpokladom ich napredovania v štúdiu a ich osobného a kariérneho rozvoja.
 6. Tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov zabezpečuje kvalifikovaný podporný personál, ktorého kapacita zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým potrebám.
 7. Študenti majú počas štúdia primerané sociálne zabezpečenie a športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie.
 8. Všetky zdroje sú zabezpečené aj pre súčasti mimo sídla UCM, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy alebo vzdelávacie činnosti.
 9. Využitie všetkých zdrojov je účelné a efektívne.
 10. Zdroje sú prístupné pre študentov a študenti sú informovaní o ich prístupnosti

 1. Informácie využívané v efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít UCM sú systematicky zhromažďované, spracúvané, analyzované a vyhodnocované.
 2. Sú nastavené a systematicky sledované súbory ukazovateľov.
 3. Do zhromažďovania a spracovania informácií sú zapojené všetky zainteresované strany.
 4. Sú zverejňované jasné, presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne informácie o študijných programoch a o ďalších súvisiacich činnostiach v súlade s poslaním UCM, ktoré sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť.
 5. Sú zverejňované aktuálne informácie o implementácii a fungovaní VSK UCM, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach.
 6. Informácie o študijných programoch sú zverejnené vo všetkých jazykoch ich uskutočňovania.
 7. Zverejnené informácie sú ľahko dostupné, a to aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením

 1.  Študijné programy sú priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky schvaľované, pričom do VSK UCM sú zapojení zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany.
 2. UCM sa uisťuje, že uskutočňovanie študijných programov, hodnotenie študentov a dosahované výsledky vzdelávania sú v súlade s aktuálnymi poznatkami, technologickými možnosťami, potrebami spoločnosti, potrebami študentov a očakávaniami zamestnávateľov a ďalších externých zainteresovaných strán a UCM vytvára pre študentov podporné a efektívne vzdelávacie prostredie. (V študijných programoch pripravujúcich na výkon regulovaného povolania v súlade s príslušnými európskymi smernicami pre vzdelávanie v regulovanom povolaní.)
 3. UCM sa uisťuje, že má zabezpečené dostatočné priestorové, personálne, materiálne, technické, infraštruktúrne, informačné a finančné zdroje na uskutočňovanie študijných programov a ďalších súvisiacich činností.
 4. Študenti majú aspoň raz ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite študijných programov, kvalite učiteľov, kvalite podporných služieb a kvalite prostredia UCM.
 5. Úpravy študijných programov sú výsledkom ich priebežného monitorovania a periodického hodnotenia a sú navrhované s účasťou študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.
 6. Študijné programy sú periodicky schvaľované v perióde zodpovedajúcej ich štandardnej dĺžke štúdia.

UCM podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality s cieľom uistiť sa, že VSK UCM je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ.

Politiky VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj vzdelávania na UCM majú celoinštitucionálnu pôsobnosť. Vychádzajú z medzinárodných a národných noriem, najmä európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania ESG 2015, zákona o VŠ a nadväzujúcich predpisov, zákona o kvalite a nadväzujúcich predpisov, štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém a študijný program. Sú v súlade s poslaním UCM, dlhodobým zámerom UCM a ďalšími strategickými a koncepčnými dokumentmi UCM. V opodstatnených prípadoch na celoinštitucionálne vnútorné predpisy nadväzujú vnútorné predpisy súčastí UCM a to najmä v prípade definovania kritérií podľa zvyklostí a špecifík ŠO na základe celoinštitucionálnych ukazovateľov, alebo špecifík jednotlivých súčastí UCM.

Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj vzdelávania na UCM sú súčasťou integrovaného systému VSK UCM. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť  príslušných štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán v oblasti uskutočňovania a vyhodnocovania vzdelávania na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj vzdelávania na UCM tvoria trojúrovňový systém vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

Štruktúry vertikálnej roviny v oblasti vzdelávania primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie príslušných vzdelávacích činností.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra. Pozostáva z vedenia UCM (rektor, kvestor, prorektori) a príslušných odborných útvarov rektorátu štruktúrovaných na úsek rektora a úsek kvestora v zmysle platnej Organizačnej štruktúry rektorátu. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém kvality, Štatútom UCM a Štatútom RVHK UCM,  osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je rektor. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK, Rokovací poriadok RVHK a Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ.
 2. Oblasť vzdelávania je na UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku prorektora pre vzdelávanie a v zmysle Organizačného poriadku UCM na Organizačnom oddelení UCM. Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie kvality vzdelávacej činnosti je súčasťou agendy prorektora pre kvalitu a Oddelenia kvality UCM. Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie tvorivej činnosti študentov, najmä 3. stupňa štúdia, je súčasťou agendy prorektora pre vedu a Oddelenia vedy UCM.
 1. Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kvality vzdelávania na UCM podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú najmä:
 1. Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.
 2. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. V oblasti vzdelávania je osobou zodpovednou za kvalitu vzdelávania dekan/riaditeľ. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na súčasti UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút súčasti UCM a Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ.
 3. Oblasť vzdelávania je na súčasti UCM spravidla sústredená primárne na úseku prodekana pre vzdelávanie/riaditeľom poverenej osoby zodpovednej za vzdelávanie a na študijnom oddelení v zmysle Organizačného poriadku súčasti UCM. V prípade potreby je oblasť vzdelávania na súčasti UCM rozdelená medzi viac zodpovedných osôb (prodekan pre denné štúdium, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prodekan pre ďalšie formy vzdelávania a pod.). Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie kvality vzdelávacej činnosti na súčasti UCM je súčasťou agendy prodekana pre kvalitu a oddelenia kvality, resp. pracovníka zodpovedného za agendu kvalitu na súčasti UCM. Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie tvorivej činnosti študentov, najmä 3. stupňa štúdia, je súčasťou agendy prodekana pre vedu a oddelenia vedy, resp. pracovníka zodpovedného za agendu vedu na súčasti UCM.
 1. Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti vzdelávania podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:
 • akademický senát fakulty,
 • vedecká rada fakulty,
 • kolégium dekana/kolégium riaditeľa,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.
  1. Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť tajomníka súčasti UCM a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM upravujú  vnútorné predpisy UCM.
  2. Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.
  3. Pracovisko (katedra) je elementárna úroveň. V oblasti vzdelávania ju predstavuje vedenie pracoviska – vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska a osoba poverená agendou vzdelávania (referent/koordinátor a pod.) v zmysle platnej organizačnej štruktúry pracoviska.
 1. Pre každý ŠP je určená skupina 5 osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP vrátane osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP. Zodpovednosť, kompetencie, právomoci a činnosť tejto skupiny vymedzujú príslušné všeobecne záväzné predpisy.

Štruktúry horizontálnej roviny v oblasti vzdelávania primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje vzdelávaciu činnosť, posudzujú a schvaľujú vytvorenie, úpravu, uskutočňovanie a zrušovanie ŠP a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja vzdelávania na UCM.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej len ako „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kvality vzdelávania na UCM. RVHK je nezávislým poradným orgánom rektora. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy vzdelávania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej len ako „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Rada pre študijný program (ďalej len ako „RŠP“) je štruktúra na úrovni pracovísk, kde sa uskutočňujú ŠP. RŠP je orgánom monitorovania, vytvárania, úpravy a rozvoja ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej len ako „OK“). Zodpovednosť, kompetencie a právomoci OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Procesy VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj vzdelávania na UCM riadia príslušné štruktúry podľa platných politík (zákonov, vyhlášok, nariadení, štatútov, poriadkov, kódexov, smerníc, usmernení, opatrení, príkazov, postupov a pravidiel). Procesy VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj vzdelávania na UCM prebiehajú na princípoch nezávislosti, nezaujatosti, objektívnosti, odbornosti, transparentnosti a spravodlivosti, za dodržiavania mlčanlivosti a ochrany osobných údajov v zákonom vymedzených prípadoch a situáciách.

Procesy VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj vzdelávania na UCM sú:

Vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov (ŠP) definuje Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní ŠP a OHIK a podávanie žiadostí na SAAVŠ. Vytváranie a úpravu ŠP navrhuje RŠP v súlade so štatútom RŠP. Posudzovanie ŠP uskutočňuje RK súčasti UCM v súlade so Štatútom RK na súčasti UCM. Posudzovanie a schvaľovanie ŠP následne uskutočňuje RVHK v súlade so Štatútom RVHK, Rokovacím poriadkom RVHK a v zmysle Zásad vytvárania Zoznamu posudzovateľov a DPS pri RVHK na UCM. Posudzovanie ŠP sa uskutočňuje podľa Metodického usmernenia na periodické hodnotenie ŠP.

Vytváranie, úprava a schvaľovanie ŠP je v súlade s Kvalifikačným rámcom SR a EU, sústavou ŠO v SR, v prípade príslušných ŠP aj so Zákonom o regulovaných povolaniach a Nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. o regulovaných zdravotníckych povolaniach.

Plnenie štandardov SAAVŠ pre študijný program sa preukazuje Správou o plnení štandardov a kritérií pre ŠP na UCM, ktorú vypracováva príslušná DPS a prerokováva RVHK. Dodržiavanie princípov štandardizovaného vytvárania, úpravy a schvaľovania ŠP na UCM zaručujú aj ďalšie vnútorné predpisy, bližšie vo VHS príslušného ŠP. Oprávnenie na uskutočňovanie ŠP na UCM vzniká udelením interného oprávnenia rektorom UCM na základe návrhu RVHK.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 3.

V rámci celoživotného vzdelávania občanov organizuje UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov. Štúdium je organizované v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem toho sú tiež poskytované programy inovačného vzdelávania v rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podmienky poskytovania tohto vzdelávania sú stanovené Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 6.

Rektor alebo ním poverená osoba, na fakulte dekan alebo ním poverená osoba, určuje študentovi so zadaním záverečnej práce vedúceho záverečnej práce alebo školiteľa v doktorandskom študijnom programe a oponentov. Mená školiteľov a témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vypisuje dekan príslušnej fakulty najmenej dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na doktorandské štúdium. Pravidlá a postupy týkajúce sa schvaľovania vedúcich a školiteľov záverečných prác vymedzuje Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM a Smernica o doktorandskom štúdiu.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 4.

Hodnotenie študentov sa realizuje v súlade s pravidlami vymedzenými v Študijnom poriadku (§ 15). Každý študijný predmet má jednoznačne vymedzené formy a metódy hodnotenia výstupov zo vzdelávania s jednoznačne vymedzenými kritériami, pravidlami a podmienkami pre absolvovanie predmetu, ktoré umožňujú študentom získať spätnú väzbu o rozsahu a úrovni dosahovaných výstupov vzdelávania. Kritériá, pravidlá a podmienky, za splnenie ktorých získava študent hodnotenie, sú stanovené v informačnom liste študijného predmetu. Poskytovanie odporúčaní a usmernení týkajúcich sa procesu učenia sa je na UCM považované za štandardný didaktický postup učiteľa spojený s procesom hodnotenia. Podľa § 15 ods. 12 Študijného poriadku UCM každý študent má právo byť informovaný o hodnotení jeho písomnej skúšky, o chybách a správnom riešení.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 4.

Priebežný monitoring študijných programov sa uskutočňuje ročne. V rámci periodického hodnotenia študijných programov sú sledované indikatívne ukazovatele na vyhodnocovanie štandardov podľa Metodiky SAAVŠ na vyhodnocovanie štandardov. RVHK periodicky hodnotí kvalitu a súlad so štandardami pre študijné programy vydávanými SAAVŠ každého uskutočňovaného študijného programu. Periodicita hodnotenia je zhodná so štandardnou dĺžkou štúdia na posudzovanom študijnom programe. Pravidlá a postup periodického hodnotenia študijných programov na UCM definujú Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní ŠP a OHIK a podávanie žiadostí SAAVŠ na UCM, Metodické usmernenie na periodické hodnotenie študijných programov na UCM v Trnave, Zásady vytvárania zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM a ďalšie nadväzujúce vnútorné predpisy UCM. Periodické hodnotenie študijného programu realizuje dočasná pracovná skupina ustanovená RVHK, pričom posudzovateľom – členom dočasnej pracovnej skupiny je člen RVHK, externý expert, odborník z praxe (zástupca zamestnávateľa), študent, a/alebo absolvent. Súčasťou žiadosti o hodnotenie a schválenie študijného programu je akreditačný spis ŠP a ďalšie zdokumentované informácie o úpravách a schvaľovaní ŠP vo VSK UCM. Výsledkom hodnotenia ŠP je Správa o plnení štandardov a kritérií ŠP na UCM a uznesenie RVHK o návrhu rektorovi UCM udeliť/neudeliť interné oprávnenie na uskutočňovanie ŠP na UCM. ŠP sa na UCM uskutočňuje na základe udelenia interného oprávnenia rektorom UCM od nasledujúceho akademického roka. Súčasťou monitorovania a hodnotenia každého študijného programu je získavanie spätnej väzby od relevantných zainteresovaných strán. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú komunikované so zainteresovanými stranami a zverejnené (webové sídlo uskutočňovania ŠP, evidencia ŠP UCM, zápisnice z rokovania). Podľa Vnútorného predpisu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2021 Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán študenti ako interné zainteresované strany najmenej raz ročne dávajú spätnú väzbu (dotazníky). Získavanie spätnej väzby zabezpečuje Rada pre študijný program s cieľom získať minimálne 30% úspešnosť spätnej väzby. Súčasťou periodického hodnotenia študijných programov je aj návrh opatrení, ktoré smerujú k odstráneniu nedostatkov. Opatrením môže byť úprava študijného programu.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 10.

Na vytvorení nového ŠP alebo jeho úprave sa v zmysle Smernice o vytváraní, úprave a schvaľovaní ŠP a OHIK a podávanie žiadostí na SAAVŠ zúčastňujú aj zainteresované strany, ktoré určí osoba zodpovedná za študijný program alebo jeho ucelenú časť. V zmysle Smernice o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ návrh na vytvorenie nového ŠP obsahuje zoznam najmenej piatich zainteresovaných strán, ktoré participujú na jeho vytváraní, vrátane identifikácie ich potrieb a očakávaní. Najmenej tri zainteresované strany sú zamestnávatelia, najmenej jedna je študent a najmenej jedna je absolvent.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 3.

Prijímanie a vybavovanie otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, návrhov a sťažností študentov sa realizuje v súlade so Smernicou o vybavovaní otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov na UCM a Smernicou na vybavovanie sťažností na UCM. Základné zásady pri vybavovaní podnetov sú: transparentnosť, dostupnosť, objektívnosť, citlivosť, integrita informácií, presnosť, včasnosť, schopnosť a kompetentnosť. Splnomocneným zamestnancom na prijatie podnetov sú: rektor UCM, dekani fakúlt, riaditelia inštitútov. Orgánom na vybavovanie podnetov sú Komisie na vybavovanie otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov na jednotlivých fakultách a inštitútoch. Komisiu zriaďuje dekan fakulty alebo riaditeľ inštitútu, má spravidla nepárny počet členov. Komisia môže požiadať kontrolóra UCM o spoluprácu pri vybavovaní podnetov. Orgánom na vybavovanie podnetov zamestnancov rektorátu alebo tretích osôb je kontrolór univerzity.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 4.

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta v súlade s príslušnými princípmi zaručujú najmä Študijný poriadok UCM a Štipendijný poriadok UCM. Flexibilitu trajektórií a individualizáciu štúdia podľa potrieb študenta upravuje dištančná výučba a individuálny študijný plán. Motiváciu k štúdiu, prepojenie vzdelávania a tvorivej činnosti študenta zabezpečujú špecifické nástroje, najmä ŠVOČ, študentská vedecká sila, kredity nad rámec, Fond pre podporu vedy a výskumu na UCM, minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM, časť spolupráca so študentmi, ďalej Smernica o doktorandskom štúdiu, časti tvorivá činnosť a vedecká práca. Hodnotenie výučby, študentov aj učiteľov uskutočňujú študenti aj učitelia v rámci periodického hodnotenia kvality výučby. Hodnotenie učiteľov uskutočňuje aj zamestnávateľ. Študenti aj učitelia dodržiavajú príslušné etické kódexy, disciplinárne poriadky a nadväzujúce vnútorné predpisy UCM. Študenti sú vopred oboznámení so všetkými príslušnými informáciami o štúdiu, ŠP, študijných predmetoch, učiteľoch, podmienkach, formách a metódach učenia sa, vyučovania a hodnotenia (AIS, ILP, Harmonogram štúdia, ďalšie usmernenia pre študentov a učiteľov). Potreby študentov so špecifickými potrebami, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo zahraničia zabezpečujú príslušné oddelenia UCM prostredníctvom príslušných vnútorných predpisov.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 4.

Každý člen akademickej obce je povinný dodržiavať v procese výučby, výskumu, umeleckej tvorby alebo inej tvorivej činnosti, akademickú poctivosť. UCM odmieta na svojej pôde prejavy akýchkoľvek foriem ponižovania a diskriminácie, ktoré sa opierajú o etnický pôvod, národnosť, vierovyznanie, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, telesný hendikep, sociálny pôvod či majetkové pomery. Bližšie pravidlá upravuje Etický kódex Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Etická komisia UCM je celouniverzitnou štruktúrou v oblasti etiky a integrity. Jej činnosť, zodpovednosti, pôsobnosti a kompetencie definujú Štatút Etickej komisie UCM a Rokovací poriadok Etickej komisie. Etická komisia je poradným orgánom rektora.

Princípy, pravidlá a postupy dodržiavania akademickej etiky a vedeckej integrity v prípade študentov UCM definuje aj Etický kódex študentov UCM. Riešenie priestupkov a porušení stanovuje Disciplinárny poriadok pre študentov UCM. Príslušnou štruktúrou je Disciplinárna komisia UCM a Disciplinárna komisia fakulty. Disciplinárne komisie vykonávajú svoju činnosť podľa Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie pre študentov UCM a rokovacích poriadkov disciplinárnych komisií na súčastiach UCM.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 6.

UCM podporuje internacionalizáciu vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností. Zabezpečovaná je predovšetkým formou mobilít (zahraničné mobility ERASMUS+). Uskutočňovanie mobilít učiteľmi je podporované, monitorované a vyhodnocované prostredníctvom Smernice o minimálnych kritériách tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa funkčného zaradenia (OA, doc., prof.). Procesy zabezpečujú najmä Smernica o tuzemských pracovných cestách a cestovných náhradách, Smernica o zahraničných pracovných cestáchSmernica o administrácii programu Erasmus+.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 2.

UCM je verejná vysoká škola, ktorá hospodári na základe viaczdrojového financovania, pričom zásadným zdrojom je dotácia zo štátneho rozpočtu. UCM na rozdeľovanie dotácie zo štátneho rozpočtu svojim organizačným súčastiam používa AS UCM schválenú metodiku. Okrem štátneho rozpočtu UCM a jej súčasti získavajú aj doplnkové – nedotačné zdroje (školné, poplatky za ďalšie vzdelávanie, edukačné a výskumné domáce a zahraničné projekty, poplatky za ubytovanie, nájmy a pod.). Otázky týkajúce sa ekonomickej a finančnej oblasti –  zdrojov, hospodárenia a nakladania s majetkom upravujú vnútorné predpisy Smernica o evidencii a nakladaní s majetkom, Smernica pre výkon finančnej kontroly, Plán obehu účtovných dokladov, Zásady podnikateľskej činnosti na UCM, Smernica o používaní služobných motorových vozidiel, Smernica o používaní služobných mobilných telefónovSmernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a ďalšie.

Vo vlastníctve UCM sú 4 budovy a v prenájme ďalšie 3 budovy. UCM má vlastný Univerzitný vedecký a kreatívny park prevažne sústredený v dvoch budovách. UCM monitoruje, reviduje účinnosť a využívanie technických podporných služieb, ktoré sú študentom k dispozícii (internet, kopírovacie služby a pod.). UCM zabezpečuje a efektívne kombinuje zdroje na podporu vzdelávania študentov z účelovo viazaných prostriedkov štátnej dotácie a grantových projektov. UCM má zavedené informačné systémy na sledovanie kvality vzdelávania. Na základe výsledkov dotazníkov o dostupnosti a kvalite informačných a materiálnych zdrojov pre štúdium UCM pravidelne prijíma príslušné opatrenia na jej zlepšenie. Všetky prednáškové miestnosti a učebne UCM sú zabezpečené informačnou technikou potrebnou na vzdelávanie (počítač, notebook, dataprojektor). UCM aktívne podporuje prepojenie výskumu a štúdia vytváraním špecializovaných centier a tým vytvára podmienky pre fungovanie Univerzitného parku (vedecko-umelecké centrum UCM). Prístup k informačným zdrojom, knižničným fondom a službám je zabezpečený Centrom informačných zdrojov. Tútorské činnosti a podporu študentom v otázkach štúdia poskytuje podľa § 5 Študijného poriadku UCM študijný poradca, resp. koordinátor štúdia. Na zabezpečenie študentskej mobility vymenúva rektor UCM z radov vysokoškolských učiteľov univerzitného koordinátora. Jeho úlohou je metodicky usmerňovať súčinnosť s príslušnými Študijnými oddeleniami a s Oddelením vonkajších vzťahov UCM pri vysielaní a prijímaní študentov a poskytovať im i verejnosti, informácie o možnostiach štúdia a poradenské služby vo veciach štúdia. Študenti majú možnosť zapájať sa do voľnočasových aktivít organizovaných univerzitou. Univerzita podporuje študentov v oblasti tanca (folklórny univerzitný súbor Trnafčan), spevu (Univerzitný spevácky zbor UniTTy), amatérskeho herectva (Univerzitné ochotnícke divadlo THE.ART.RE), rozhlasového vysielania ( rádio Aetter),  televízneho vysielania (FMK TV), literárneho vyjadrenia (časopis Parazól, časopis Atteliér), športu (Hit UCM – univerzitný ženský prvoligový volejbalový tím). Podpora sociálneho zabezpečenia na UCM v Trnave sa realizuje prostredníctvom prideľovania štipendií. Základné princípy a postup pri prideľovaní štipendií definuje Štipendijný poriadok UCM.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 7.

Kvalitatívne požiadavky na učiteľov a ich výber definujú Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UCM a Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na UCM. Vzdelávaciu a tvorivú činnosť učiteľov vymedzuje Pracovný poriadok UCM, Smernica o minimálnych ukazovateľoch tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia (OA, doc., prof.), Smernica o hodnotení tvorivej činnosti a požiadavky zabezpečenia kvality a rozvoja ŠP, v ktorom má uskutočňovať činnosť. Rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľa, jej štruktúra a charakter zohľadňuje potreby pracoviska uskutočňovania ŠP, špecifiká a zvyklosti ŠO, v rámci ktorého sa ŠP uskutočňuje, pracovnú pozíciu, práva a povinnosti učiteľa.
Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 6.

Prijímacie konanie na UCM sa uskutočňuje v súlade s Poriadkom prijímacieho konania na UCM, priebeh štúdia v súlade so Študijným poriadkom UCM a Harmonogramom štúdia na UCM. UCM uznáva vzdelanie v súlade so Smernicou o uznávaní študijných predmetov a Smernicou o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM. Akademické tituly UCM udeľuje v zmysle platnej legislatívy a doklady o vzdelaní v zmysle Smernice o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM.

Všetky informácie pre uchádzačov sú dostupné v sekcii Uchádzač na webovom sídle univerzity.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 5.

Informácie o ŠP, štúdiu a študentoch sa zhromažďujú v Akademickom informačnom systéme. V ďalších informačných systémoch UCM zhromažďované informácie o vzdelávacom procese, výskumnej a umeleckej činnosti, medzinárodnej činnosti a o hospodárení univerzity. Pre potreby ich využitia v efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít UCM sú tieto informácie každoročne analyzované a vyhodnocované prostredníctvom hodnotiacich a sebahodnotiacich správ. (Bližšie Periodické hodnotenie kvality.) UCM prostredníctvom sebahodnotiacich správ systematicky sleduje ukazovatele vymedzené štruktúrou uvedených správ a výročných správ. Zároveň v rámci periodického hodnotenia VSK UCM sleduje na UCM a fakultách UCM indikatívne ukazovatele na vyhodnocovanie plnenia štandardov SAAVŠ. UCM zverejňuje na svojom webovom sídle alebo na webových sídlach jej súčastí informácie o študijných programoch minimálne v rozsahu článku 10 Štandardov SAAVŠ pre študijný program. Podpora pri získavaní informácií pre osoby so zdravotným znevýhodnením je na UCM zabezpečená prostredníctvom Centra podpory študentov so špecifickými potrebami.

Bližšie VHS VSK UCM, časť VS 8 a 9.

UCM má zverejnené všetky relevantné informácie o vzdelávaní, ktoré sú ľahko dostupné pre uchádzačov, študentov, zamestnancov a externé zainteresované strany.

Zverejnené informácie o vzdelávaní pre uchádzačovštudentovzamestnancov a externé zainteresované strany sú ľahko dostupné aj podľa jednotlivých súčastí UCM (fakúlt/inštitútu) a katedier, na ktorých sa jednotlivé študujné programy uskutočňujú.

Informácie o uskutočňovaní, úpravách a periodickom hodnotení ŠP a OHIK sú verejne a ľahko dostupné.

Informácie o študijných programoch

Prijímanie a vybavovanie otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, návrhov a sťažností (ďalej len ako „podnetov“) študentov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán sa na UCM zabezpečuje prostredníctvom príslušných politík, štruktúr a procesov. Základnými princípmi sú dostupnosť, kompetentnosť, odbornosť, spravodlivosť a transparentnosť. Základnými politikami UCM v oblasti podnetov sú Smernica VSK UCM a Smernica o vybavovaní otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov na UCM. Základnými štruktúrami UCM v oblasti podnetov sú rektorhlavný kontrolór UCMkvestor, dekan/riaditeľ, vedúci katedry. Orgánmi na riešenie a vybavovanie podnetov sú Komisie na vybavovanie otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov na jednotlivých fakultách a inštitútoch.

Všetci členovia akademickej obce UCM sú povinní dodržiavať požiadavky, pravidlá a princípy Etického kódexu UCM. Etický kódex UCM vyžaduje dodržiavanie najvyšších etických štandardov pre akademické inštitúcie univerzitného typu vo všetkých svojich činnostiach podľa požiadaviek Medzinárodnej asociácie univerzít (IAU), Slovenskej rektorskej konferencie, príslušnými štandardmi SAAVŠ a ďalších všeobecne záväzných aj vnútorných predpisov UCM.

Etická komisia UCM je celouniverzitnou štruktúrou v oblasti etiky a integrity. Jej činnosť, zodpovednosti, pôsobnosti a kompetencie definujú Štatút Etickej komisie UCM a Rokovací poriadok Etickej komisie. Etická komisia je poradným orgánom rektora.

Princípy, pravidlá a postupy dodržiavania akademickej etiky a vedeckej integrity v prípade študentov UCM definuje aj Etický kódex študentov UCM. Riešenie priestupkov a porušení stanovuje Disciplinárny poriadok pre študentov UCM. Príslušnou štruktúrou je Disciplinárna komisia UCM a Disciplinárna komisia fakulty. Disciplinárne komisie vykonávajú svoju činnosť podľa Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie pre študentov UCM a rokovacích poriadkov disciplinárnych komisií na súčastiach UCM.

Špecifickými nástrojmi dodržiavania etiky a integrity v prostredí študentov UCM sú:

 • študijné predmety v každom ŠP zamerané na etiku a metodiku výskumu a koncipovanie záverečných a iných prác,
 • doktorandský proseminár o akademickej etike a vedeckej integrite, ktorý pre doktorandov 1. ročníka zabezpečuje prorektor pre vedu,
 • nahrávanie záverečných a kvalifikačných prác do Centrálneho registra záverečných prác, posudzovanie prípadnej zhody komisiou na obhajobu príslušnej práce,
 • využívanie systému Ouriginal (Urkund) na porovnávanie zhody a ďalšie súvisiace aktivity.

UCM je slobodná a demokratická inštitúcia. Vytváranie, úprava, schvaľovanie a implementácia politík je v súlade s legislatívou platnou v SR, najmä zákon o VŠ, zákon o kvalite, príslušné štandardy SAAVŠ, ďalšie legislatívne normy so všeobecnou záväznosťou a interné predpisy UCM. Základnými vnútornými predpismi v oblasti ochrany práv študentov a slobody kritiky sú Pracovný poriadok UCM, Etický kódex UCM, Študijný poriadok UCM, Etický kódex pre študentov UCM, Disciplinárny poriadok pre študentov UCM, Poriadok prijímacieho konania UCM, Smernica o doktorandskom štúdiu UCM, Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť a ďalšie.

Práva študentov sú definované aj v štatútoch, rokovacích poriadkoch a ďalších vnútorných predpisoch tých politík, štruktúr a procesov, v ktorých majú práva účasti, vyjadrovania, hodnotenia, hodnotenia, navrhovania a schvaľovania. Ide o príslušné oblasti vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít. (Bližšie informácie nájdete v sekcii Spolupráca a zainteresované strany.)

Vzdelávanie a tvorivá činnosť sú na UCM vzájomne úzko prepojené. Učiteľ na UCM vykonáva vzdelávaciu činnosť v úzkej nadväznosti na vlastnú tvorivú (vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť). Do vlastnej tvorivej činnosti učiteľ primerane a účinne zapája študenta, najmä študenta tretieho stupňa štúdia. Študent UCM má právo podieľať sa na tvorivej činnosti UCM v zmysle uplatňovania princípu vzdelávania orientovaného na študenta, vrátane jeho účasti na základnom i aplikovanom výskume a jeho výstupoch tak, aby bol v čo najväčšej miere pripravený pre prax v súvislosti s absolvovaním štúdia. UCM podporuje tvorivú činnosť študentov prostredníctvom príslušných politík, štruktúr a zdrojov.

Prepojenie vzdelávania a tvorivej činnosti prostredníctvom zapojenia študenta do tvorivej činnosti učiteľa sa na UCM zabezpečuje predovšetkým Smernicou o minimálnych kritériách tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa funkčného zaradenia (OA, doc., prof.), Smernicou o doktorandskom štúdiu UCM a preukazovaním prínosu výstupov tvorivej činnosti učiteľa v rozvoji ŠP, na uskutočňovaní ktorého sa podieľa, a to najmä prostredníctvom VTC výstupu tvorivej činnosti (časť o prínose) a ILP predmetu (časť o odporúčanej literatúre). Okrem toho aj prostredníctvom požiadaviek na zapojenie študentov, najmä 3. stupňa, do riešenia projektov, ktoré sú formulované priamo v žiadostiach projektov.

UCM podporuje aj vlastnú tvorivú činnosť študentov, najmä 3. stupňa štúdia, a to najmä prostredníctvom Fondu na podporu vedy a výskumu UCM, ktorého činnosť definuje štatút fondu a výsledky sú zverejnené na webovom sídle UCM a webových sídlach súčastí UCM, a inštitútu študentskej vedeckej sily, ktorý upravuje Smernica Študentská vedecká sila.

Najrozšírenejšou formou mobilít študentov (aj učiteľov) UCM sú zahraničné mobility ERASMUS+. Podmienky, kritériá a postupy výberu uchádzačov, realizácie a uznávania mobilít sú stanovené príslušnými dokumentmi a uskutočňované príslušnými štruktúrami.

Ďalej na UCM ide o mobility podporované SAIA a ďalšie, individuálne mobility, realizované prostredníctvom iných zdrojov, alebo prostredníctvom individuálnych štipendií udeľovanými dekanmi.

Primárny právny a realizačný rámec vytvára zmluvná spolupráca UCM s partnermi.

Uskutočňovanie mobilít študentov podporuje UCM aj prostredníctvom uznávania absolvovaných predmetov a uznávaním štúdia mimo UCM. Špecifická je starostlivosť o zahraničných študentov na UCM. Uskutočňovanie mobilít študentov 3. stupňa štúdia podporuje UCM aj prostredníctvom podmienok na absolvovanie doktorandského štúdia formulovaných v Smernici o doktorandskom štúdiu UCM.

Uskutočňovanie mobilít učiteľmi je podporované, monitorované a vyhodnocované prostredníctvom Smernice o minimálnych kritériách tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa funkčného zaradenia (OA, doc., prof.). Procesy zabezpečujú najmä Smernica o tuzemských pracovných cestách a cestovných náhradách, Smernica o zahraničných pracovných cestách a  Smernica o administrácii programu Erasmus+.

(Bližšie informácie nájdete v sekcii Spolupráca a zainteresované strany.)

AS – akademický senát

DPS – dočasné pracovné skupiny

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

VHS – Vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality