Preskočiť na obsah

Kultúra kvality

Kultúra kvality vo všetkých činnostiach

Kultúra kvality UCM zahŕňa východiská, princípy, hodnoty, normy správania sa a postojov, ktoré vedú jej zamestnancov, študentov a ďalšie zainteresované osoby k dosahovaniu vysokej kvality pri uskutočňovaní vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít na UCM.

Kultúra kvality sa na UCM zabezpečuje a uskutočňuje v súlade s jasnými princípmi.

 1. Rozvoj kultúry kvality na UCM je systematický.
 2. Zamestnanci, študenti a ďalšie zainteresované osoby poskytujú spätnú väzbu a podávajú podnety na zlepšovanie kvality v oblastiach vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít, najmä prostredníctvom pravidelných dotazníkových prieskumov študentov, absolventov, zamestnancov a zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.
 3. Zamestnanci, študenti a ďalšie zainteresované osoby majú právo podávať podnety na zlepšovanie kvality príslušným štruktúram a na získanie spätnej väzby k týmto podnetom.
 4. Kultúra kvality znamená aj pravidelné, systematické, sofistikované zabezpečovanie a hodnotenie kvality vo všetkých vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činnostiach.
 5. Pri hodnotení sa kladie dôraz na nezávislosť, nezaujatosť, objektívnosť, odbornosť, transparentnosť a spravodlivosť.
 6. Pri zistení nedostatočnej kvality je zabezpečovaná náprava podľa príslušných vnútorných prepisov.
 7. Nové činnosti alebo zmeny sú podmienené odôvodneným predpokladom zvýšenia kvality alebo je ich zavedenie či vykonanie nevyhnutné pre udržanie kvality. Uvedené neplatí v prípade zmien vyvolaných zásahom vyššej moci.
 8. Výsledky hodnotenia sú zverejňované až po jeho úplnom dokončení. Uvedené neplatí v prípade priebežných hodnotení.
 9. Pravidlá, kritériá a ukazovatele pre zabezpečovanie a hodnotenie kvality a ich aplikácia sú pravidelne vyhodnocované a optimalizované.
 10. UCM transparentne vyhodnocuje a verejne sprístupňuje informácie o týchto procesoch prostredníctvom webového sídla, sociálnych sietí a vnútorného informačného systému.

Politiky VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM majú celoinštitucionálnu pôsobnosť. Vychádzajú z medzinárodných a národných noriem, najmä európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania ESG 2015, zákona o VŠ a nadväzujúcich predpisov, zákona o kvalite a nadväzujúcich predpisov, štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém, študijný program a habilitačné konanie a inauguračné konanie. Sú v súlade s poslaním UCM, dlhodobým zámerom UCM a ďalšími strategickými a koncepčnými dokumentmi UCM. V opodstatnených prípadoch na celoinštitucionálne vnútorné predpisy nadväzujú vnútorné predpisy súčastí UCM a to najmä v prípade definovania kritérií podľa zvyklostí a špecifík ŠO na základe celoinštitucionálnych ukazovateľov, alebo špecifík jednotlivých súčastí UCM.

Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM sú súčasťou integrovaného systému VSK UCM. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť  príslušných štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán v oblasti zabezpečovania a rozvoja kultúry kvality UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM tvoria trojúrovňový systém vo vertikálnej aj horizontálnej rovine.

Štruktúry vertikálnej roviny zabezpečujúce kultúru kvality primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie kultúry kvality.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém, Štatútom UCM, Smernicou VSK UCM a Štatútom RVHK UCM, je osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kultúry kvality na UCM rektor. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kultúry kvality na UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK, Rokovací poriadok RVHK a Smernica VSK UCM.

Oblasť kultúry kvality je na UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku prorektora pre kvalitu a Oddelenia kvality.

Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kultúry kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kultúry kvality na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

2. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. Osobou zodpovednou za oblasť kultúry kvality na súčasti UCM je dekan fakulty/riaditeľ inštitútu. Jeho zodpovednosť, právomoci a kompetencie za oblasť kultúry kvality vymedzujú štatút fakulty/inštitútu, Štatút Rady kvality súčasti UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

Oblasť kultúry kvality je na súčasti UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prodekana a na príslušné oddelenie/pracovníka v oblasti kvality v zmysle organizačného poriadku súčasti UCM.

Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti kultúry kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

 • akademický senát fakulty,
 • vedecká rada fakulty,
 • kolégium dekana/kolégium riaditeľa,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.

Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.

3. Pracovisko (katedra) je elementárna úroveň. Predstavuje ju vedenie pracoviska (vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska), referent/koordinátor/poverená osoba na katedre v zmysle platnej Organizačnej štruktúry pracoviska.

Štruktúry horizontálnej roviny primárne zabezpečujú kultúru kvality.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej len ako „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kultúry kvality na UCM. RVHK je nezávislým poradným orgánom rektora. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy podľa príslušných oblastí posudzovania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej len ako „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Rada pre študijný program (ďalej len ako „RŠP“) je štruktúra na úrovni pracovísk, kde sa uskutočňujú ŠP. RŠP je orgánom monitorovania, vytvárania, úpravy a rozvoja ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej len ako „OK“). Zodpovednosť, kompetencie a právomoci OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Procesy VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM riadia príslušné štruktúry podľa platných politík (zákonov, vyhlášok, nariadení, štatútov, poriadkov, kódexov, smerníc, usmernení, opatrení, príkazov, postupov a pravidiel).

 1. Používanie univerzitných insígnií.
 2. Používanie vizuálnej identity.
 3. Oceňovanie na UCM (Cena rektora, Cena J. Sambucusa, Cena dekana).
 4. Uskutočňovanie vonkajších vzťahov.
 5. Priebeh pracovného procesu.
 6. Priebeh prijímacieho konania.
 7. Priebeh štúdia.
 8. Hodnotenie študenta.
 9. Udeľovanie titulov a vydávanie dokladov o vzdelaní.
 10. Podávanie a vybavovanie podnetov a sťažností.
 11. Vytváranie, úprava a schvaľovanie ŠP a OHIK.
 12. Uskutočňovanie tvorivej činnosti a tvorba výstupov tvorivej činnosti.
 13. Uskutočňovanie ďalších súvisiacich aktivít.
 14. Hodnotenie kvality.

Riadenie kvality na UCM spočíva:

 • v prijímaní a aktualizáciách strategických dokumentov UCM,
 • v aplikovaní všeobecne záväzných právnych predpisov, európskych štandardov, štandardov kvality vzdelávania, aj vlastných špecifických a rozvojových kritérií a nástrojov,
 • v aplikovaní príslušných metód zabezpečovania a hodnotenia kvality,
 • v každoročnom monitorovaní a vyhodnocovaní plnenia štandardov kvality vzdelávania,
 • v reagovaní na spätnú väzbu kľúčových zainteresovaných strán na identifikované problémy a riziká,
 • v prijímaní a plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
 • v následnom odstraňovaní nedostatkov, zavedení nápravných opatrení a kontrole ich uskutočňovania,
 • v komunikovaní a zdieľaní prijatých opatrení s externým prostredím.

Hodnotenie kvality sa riadi príslušnými metódami, v predpísaných formách, stanovenými postupmi a periodicite, a jeho výsledky sú zverejnené. (Viac v časti Periodické hodnotenie kvality.)

Verejne prístupné dokumenty UCM sú štruktúrované na všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky, metodické usmernenia, štandardy kvality) a  vnútorné predpisy univerzity (štatúty, organizačné poriadky a zriaďovacie listiny, rokovacie poriadky, volebné poriadky a zásady volieb, zriaďovacie listiny, štúdium, akademická oblasť,  knižnica, zamestnanci, vnútorná správa, informačné technológie, veda a výskum, tvorivá činnosť, habilitácie a  inaugurácie, projekty, kvalita, etika, kontrola,  vnútorné predpisy súčastí UCM, kolektívne zmluvy). Sú zverejnené v časti Legislatíva na webovom sídle UCM.

Interné dokumenty UCM sú dostupné aj na na intranete UCM. Tvoria ich sekcie: Interné predpisy, Ochrana osobných údajov (GDPR), Tlačivá, Vzory zmlúv a dokumentov – Personálno-právne oddelenie, Vzory formulárov a dokumentov – verejné obstarávanie. Interné predpisy sú opatrenia rektora, príkazy rektora, rozhodnutia rektora, smernice rektora, usmernenia rektora, usmernenia kvestora, usmernenia prorektorov a ďalšie. Sú dostupné na intranete UCM, vrátane archívu zrušených predpisov.

AS – akademický senát

DPS – dočasné pracovné skupiny

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

VHS – Vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality