Preskočiť na obsah

Kultúra kvality

Kultúra kvality vo všetkých činnostiach

Kultúra kvality UCM zahŕňa východiská, princípy, normy správania sa a postojov – systém hodnôt, ktorý pri rešpektovaní všetkými zamestnancami, študentami a ďalšími zainteresovanými  stranami je kľúčom k zveľaďovaniu kultúry kvality univerzity.

Kultúra kvality sa na UCM zabezpečuje a uskutočňuje v súlade s jasnými princípmi:

 1. Rozvoj kultúry kvality na UCM je systematický.
 2. Zamestnanci, študenti a ďalšie zainteresované osoby poskytujú spätnú väzbu a podávajú podnety na zlepšovanie kvality v oblastiach vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít, najmä prostredníctvom pravidelných dotazníkových prieskumov študentov, absolventov, zamestnancov a zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.
 3. Zamestnanci, študenti a ďalšie zainteresované osoby majú právo podávať podnety na zlepšovanie kvality príslušným štruktúram a na získanie spätnej väzby k týmto podnetom.
 4. Kultúra kvality znamená aj pravidelné, systematické, sofistikované zabezpečovanie a hodnotenie kvality vo všetkých vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činnostiach.
 5. Pri hodnotení sa kladie dôraz na nezávislosť, nezaujatosť, objektívnosť, odbornosť, transparentnosť a spravodlivosť.
 6. Pri zistení nedostatočnej kvality je zabezpečovaná náprava podľa príslušných vnútorných prepisov.
 7. Nové činnosti alebo zmeny sú podmienené odôvodneným predpokladom zvýšenia kvality alebo je ich zavedenie či vykonanie nevyhnutné pre udržanie kvality. Uvedené neplatí v prípade zmien vyvolaných zásahom vyššej moci.
 8. Výsledky hodnotenia sú zverejňované až po jeho úplnom dokončení. Uvedené neplatí v prípade priebežných hodnotení.
 9. Pravidlá, kritériá a ukazovatele pre zabezpečovanie a hodnotenie kvality a ich aplikácia sú pravidelne vyhodnocované a optimalizované.
 10. UCM transparentne vyhodnocuje a verejne sprístupňuje informácie o týchto procesoch prostredníctvom webového sídla, sociálnych sietí a vnútorného informačného systému.

Politiky VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM majú celoinštitucionálnu pôsobnosť. Vychádzajú z medzinárodných a národných noriem, najmä európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania ESG 2015, zákona o VŠ a nadväzujúcich predpisov, zákona o kvalite a nadväzujúcich predpisov, štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém, študijný program a habilitačné konanie a inauguračné konanie. Sú v súlade s poslaním UCM, dlhodobým zámerom UCM a ďalšími strategickými a koncepčnými dokumentmi UCM. V opodstatnených prípadoch na celoinštitucionálne vnútorné predpisy nadväzujú vnútorné predpisy súčastí UCM a to najmä v prípade definovania kritérií podľa zvyklostí a špecifík ŠO na základe celoinštitucionálnych ukazovateľov, alebo špecifík jednotlivých súčastí UCM.

Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM sú súčasťou integrovaného systému VSK UCM. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť  príslušných štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán v oblasti zabezpečovania a rozvoja kultúry kvality UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM tvoria trojúrovňový systém vo vertikálnej aj horizontálnej rovine.

Štruktúry vertikálnej roviny zabezpečujúce kultúru kvality primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie kultúry kvality.

1.Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém, Štatútom UCM, Smernicou VSK UCM a Štatútom RVHK UCM, je osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kultúry kvality na UCM rektor. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kultúry kvality na UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK, Rokovací poriadok RVHK a Smernica VSK UCM.

Oblasť kultúry kvality je na UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku prorektora pre kvalitu a oddelenia kvality.

Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kultúry kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kultúry kvality na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

2. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. Osobou zodpovednou za oblasť kultúry kvality na súčasti UCM je dekan fakulty/riaditeľ inštitútu. Jeho zodpovednosť, právomoci a kompetencie za oblasť kultúry kvality vymedzujú štatút fakulty/inštitútu, Štatút Rady kvality súčasti UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

Oblasť kultúry kvality je na súčasti UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prodekana a na príslušné oddelenie/pracovníka v oblasti kvality v zmysle organizačného poriadku súčasti UCM.

Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti kultúry kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

 • akademický senát fakulty,
 • vedecká rada fakulty,
 • kolégium dekana/kolégium riaditeľa,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.

Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.

3. Pracovisko (katedra/ústav) je elementárna úroveň. Predstavuje ju vedenie pracoviska (vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska), referent/koordinátor/poverená osoba na katedre v zmysle platnej Organizačnej štruktúry pracoviska.

Štruktúry horizontálnej roviny primárne zabezpečujú kultúru kvality.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kultúry kvality na UCM. RVHK je orgánom akademickej samosprávy univerzity. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy podľa príslušných oblastí posudzovania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Rada pre študijný program (ďalej „RŠP“) je štruktúra na úrovni pracovísk, kde sa uskutočňujú ŠP. RŠP je orgánom monitorovania, vytvárania, úpravy a rozvoja ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej „OK“). Zodpovednosť, kompetencie a právomoci OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Procesy VSK UCM zabezpečujúce kultúru kvality na UCM riadia príslušné štruktúry podľa platných politík (zákonov, vyhlášok, nariadení, štatútov, poriadkov, kódexov, smerníc, usmernení, opatrení, príkazov, postupov a pravidiel).
Procesy uskutočňované na UCM sa delia sa na hlavné, riadiace a podporné. Hlavné procesy sú procesy realizované v rámci  oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej  oblasti .

Vybrané procesy:

Procesy sú štruktúrované na sú rozčlenené na hlavné, riadiace a podporné.
Členenie procesov na UCM.

Vybrané procesy sú okrem interných politík a predpisov  popísané schémami/mapami procesov a kartami procesov (autorizovaný prístup).

Riadenie kvality na UCM spočíva:

 • v prijímaní a aktualizáciách strategických dokumentov UCM,
 • v aplikovaní všeobecne záväzných právnych predpisov, európskych štandardov, štandardov kvality vzdelávania, aj vlastných špecifických a rozvojových kritérií a nástrojov,
 • v aplikovaní príslušných metód zabezpečovania a hodnotenia kvality,
 • v každoročnom monitorovaní a vyhodnocovaní plnenia štandardov kvality vzdelávania,
 • v reagovaní na spätnú väzbu kľúčových zainteresovaných strán na identifikované problémy a riziká,
 • v prijímaní a plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
 • v následnom odstraňovaní nedostatkov, zavedení nápravných opatrení a kontrole ich uskutočňovania,
 • v komunikovaní a zdieľaní prijatých opatrení s externým prostredím.

Hodnotenie kvality sa riadi príslušnými metódami, v predpísaných formách, stanovenými postupmi a periodicite, a jeho výsledky sú zverejnené. (Viac v časti Periodické hodnotenie kvality.)

Verejne prístupné dokumenty UCM sú zverejnené v časti Legislatíva na webovom sídle UCM. Sú štruktúrované na všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky, metodické usmernenia, štandardy kvality) a  vnútorné predpisy univerzity (štatúty, organizačné poriadky a zriaďovacie listiny, rokovacie poriadky, volebné poriadky a zásady volieb, zriaďovacie listiny, štúdium, akademická oblasť,  knižnica, zamestnanci, vnútorná správa, informačné technológie, veda a výskum, tvorivá činnosť, habilitácie a  inaugurácie, projekty, kvalita, etika, kontrola,  vnútorné predpisy súčastí UCM, kolektívne zmluvy). Predpisy zrušené alebo tie, ktorým uplynula účinnosť, sú publikované v sekcii Zrušené predpisy a predpisy so skončenou platnosťou.

Interné dokumenty UCM sú dostupné aj na na intranete UCM. Tvoria ich sekcie: Interné predpisy, Ochrana osobných údajov (GDPR), Tlačivá, Vzory zmlúv a dokumentov – personálne, právne, Vzory formulárov a dokumentov – verejné obstarávanie. Interné predpisy sú opatrenia rektora, príkazy rektora, rozhodnutia rektora, smernice rektora, usmernenia rektora, usmernenia kvestora, usmernenia prorektorov a ďalšie. Na intranete UCM je aj sekcia Archív zrušených predpisov.

Pre vyjadrenie k systému kvality na UCM je zriadená schránka námetov a pripomienok určená zamestnankyniam/zamestnancom a študentkám/študentom UCM).

Kultivácia a rozvoj ľudských zdrojov univerzity – zamestnancov, je súčasťou kultúry kvality na UCM. Je nevyhnutnou podmienkou riadenia kvality a zárukou skvalitňovania všetkých procesov na univerzite:

Univerzita upravuje  procesy a riadi ľudské zdroje vnútornými predpismi:

Agenda ľudských zdrojov patrí pod kvestora univerzity a referát personalistiky ako odborné pracovisko.

SPÄTNÁ VÄZBA – dotazníkové prieskumy spokojnosti zamestnancov

VZDELÁVACIE AKTIVITY A MOŽNOSTI pre zamestnancov

Ďalšie ponuky pre zamestnanectvo (cvičenie, výlety)

Rozvoj  a podpora zamestnancov univerzity sa realizuje aj prostredníctvom činnosti centier podpory – napr. Centrum duchovných služieb, Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti, Centrum podpory absolventov – ALUMNI a Psychologické centrum. Kurzy, univerzita tretieho veku a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci celoživotného vzdelávania ponúkané univerzitou prispievajú k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne zamestnancov.

Podpora zamestnancov je zabezpečená i Kolektívnou zmluvou (ďalej „KZ“), ktorá sa každoročne uzatvára medzi Základnou organizácie zamestnancov odborového zväzu pracovníkov školstva a  vedy pri UCM  a rektorom univerzity. Tento dokument upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán, rieši otázky pracovných podmienok, sociálneho programu, BOZP, sociálneho fondu apod. za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov univerzity. Benefity zakotvené v KZ sú súčasťou starostlivosti o zamestnancov v súlade s princípmi zabezpečovania kvality na UCM.
Viac o starostlivosti o zamestnanectvo: Starostlivosť o zamestnanectvo – UCM v Trnave (ucm.sk)  a Zamestnanci – UCM v Trnave (ucm.sk)

UCM svojou činnosťou dokazuje uvedomenie si všetkých 3 pilierov CSR. Spoločenská zodpovednosť (CSR) predstavuje riadenie činností organizácie v troch prepojených oblastiach – ekonomickej, sociálnej a environmentálnej (3 piliere spoločenskej zodpovednosti), pričom ide predovšetkým o dobrovoľný záväzok organizácie konať v záujme zainteresovaných strán interných (študenti, zamestnanci)  aj externých (verejnosť, spolupracujúci partneri atď.) aj z hľadiska dopadov na výkonnosť, ľudské zdroje a na životné prostredie.

Prorektor pre vedu a výskum spracoval dokument dostupný na intranete – Metodika vytvárania stratégie UCM pre udržateľný rozvoj (UR) a predbežné ciele UR (6/2023)

Viac o konkrétnych projektoch a aktivitách v oblasti CSR na UCM.

Problematikou prenosu poznatkov a technológií do praxe sa zaoberá prorektor pre vedu a výskum. Podporným pracoviskom je referát pre koordináciu transferu poznatkov a technológií, ktorého poslaním je identifikovať výskum s potenciálnym komerčným uplatnením, spolupracovať pri ochrane duševného vlastníctva (Smernica o ochrane práv duševného vlastníctva na UCM) a podporiť vytváranie stratégie pre jeho využitie či komercializáciu. V rámci projektu Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania bol spracovaný Strategický plán pre prenos poznatkov na UCM.

Viac info na web stránke UCM: Transfer poznatkov a technológií do praxe – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ucm.sk)

Pre prípad riešenia krízových situácií (epidémia, ohrozenie bezpečnosti študentov a zamestnancov, živelné pohromy apod.) je zriadený poradný orgán rektora Stály krízový štáb.
Činnosť orgánu krízového riadenia je zameraná na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných v súvislosti s krízovou situáciou.  Stály krízový štáb pripravuje podklady a vedenie univerzity usmerňuje predmetnú oblasť vnútornými predpismi a opatreniami, napr. VP č. 3/2023 – Príkaz rektora Zákaz vnášania zbraní a nebezpečných predmetov do budov UCM  a prijíma  systém riadiacich aktov aktivácie krízového plánu riadenia počas konkrétnych krízových situácií.
Komunikácia v krízových situáciách je riešená v súlade s VP č. 22/2023 – Smernica o krízovej komunikácii Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

UCM sa uplatňovaním rodovej rovnosti vo svojom dennom živote aj rozvojových stratégiách usiluje o vytváranie dôvery, ktorá je pre udržanie univerzity ako spoločenstva slobodných, kriticky mysliacich a tvorivých ľudských bytostí  zásadná. Cieľom je vytvorenie etického a spravodlivého prostredia na univerzite, založeného na dodržiavaní základných práv a napĺňaní potrieb každého jednotlivca študujúceho/pôsobiaceho na univerzite, ako aj na úcte k rozmanitosti, identifikácia a odstraňovanie akékoľvek formy diskriminácie vo všetkých činnostiach univerzity v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi , podpora tvorivého potenciálu a ambícií vzdelávajúcich sa aj vedecky vzdelaných žien i mužov, nezávisle od rozdielov založených na akomkoľvek diskriminačnom dôvode, v záujme zabránenia plytvania ich talentom, zvyšovania ich motivácie a lojality a využívanie všetkých schopností ľudských zdrojov univerzity, aby smerovali k zvyšovaniu potenciálu pre kvalitný a excelentný výskum a vzdelávanie.

Agenda je v pôsobnosti prorektora pre vedu a výskum. Na UCM pracuje stála poradná komisia rektora UCM pre agendu rodovej rovnosti. Legislatíva UCM v tejto oblasti- VP UCM č. 25/2021: Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť 2021, Štatút ombudsmanky/ombudsmana pre rodovú rovnosť na UCM, Štatút Komisie rodovej rovnosti UCM. Na súčastiach agendu zastrešujú pracovné skupiny pre agendu RR a ombudsmani – osoby poverené komunikovať problémy  a poradiť, prípadne upovedomiť vedenie univerzity/súčasti o konkrétnych problémoch.

Viac o agende RR v sekcii Politika rodovej rovnosti na web stránke UCM.

Stratégia internacionalizácie vytvára základný rámec pre realizáciu cieľov a priorít UCM predovšetkým v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce, a to na všetkých jej fakultách a inštitútoch.
V Stratégii internacionalizácie na roky 2024 – 2026 je definovaná stratégia teritoriálnych priorít univerzity:

 • krajiny V4 a krajiny Európy,
 • oblasti obývané Slovákmi žijúcimi v zahraničí,
 • partnerské krajiny v Ázii, Amerike, Afrike, ako aj na ďalších kontinentoch

Základným strategickým cieľom UCM  je neustále zvyšovať úroveň internacionalizácie univerzity rozvojom medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu a nadobudnutím a posilnením spolupráce vo významných sieťach a s partnermi s medzinárodným vplyvom v celom spektre činností univerzity pre vytvorenie prostredia stimulujúceho získavanie globálnych kompetencií.

Základnými aktivitami a činnosťami na podporu medzinárodného rozmeru UCM sú mobility zamestnancov, študentov a absolventov, účasť na riešení projektov, uzatváranie bi/multilaterálnych zmlúv, organizovanie konferencií a iných odborných podujatí s medzinárodnou účasťou, kontakty so zahraničnými pracovníkmi a študentami, vzájomné návštevy a komunikácie.

Na úrovni UCM implementáciu Stratégie internacionalizácie zastrešuje prorektor pre medzinárodné vzťahy,  podpora je zabezpečená Oddelením medzinárodných vzťahov UCM a na úrovni súčastí prodekanmi súčastí, fakultnými a katedrovými koordinátormi Erasmus+, CEEPUS.

Viac k medzinárodným vzťahom a internacionalizácii UCM – Medzinárodné vzťahy – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ucm.sk)

 

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky