Preskočiť na obsah

Tvorivá činnosť

Previazanie so vzdelávaním, požiadavky spoločenskej praxe, podpora excelentnosti

Tvorivá činnosť je výskumná činnosť, vývojová činnosť, umelecká činnosť alebo ďalšia kreatívna činnosť na UCM, ktorá je relevantná z hľadiska poslania UCM, najmä vo väzbe na ciele a výstupy vzdelávania.

Tvorivá činnosť sa na UCM uskutočňuje a vyhodnocuje v súlade s jasnými princípmi:

 • výstup tvorivej činnosti má vysokú mieru originality,
 • rigoróznosť výstupu tvorivej činnosti je signifikantná,
 • dosah vplyvu výstupu tvorivej činnosti je zreteľný a relevantný,
 • úroveň výstupu tvorivej činnosti je najmenej B,
 • tvorba výstupu tvorivej činnosti je v súlade so špecifikami a zvyklosťami príslušného ŠO a OV,
 • tvorba výstupu tvorivej činnosti je v súlade s etickými a právnymi normami,
 • výstup tvorivej činnosti a jeho tvorba je prepojená so vzdelávaním,
 • do tvorivej činnosti vrátane tvorby výstupu tvorivej činnosti je primerane a účinne zapojený študent, najmä študent tretieho stupňa štúdia,
 • študent má právo podieľať sa na tvorivej činnosti v zmysle uplatňovania princípu vzdelávania orientovaného na študenta, vrátane jeho účasti na základnom i aplikovanom výskume a jeho výstupoch tak, aby bol v najväčšej miere pripravený pre prax v súvislosti s absolvovaním štúdia,
 • kvalita a kvantita tvorivej činnosti na UCM je vymedzená a definovaná príslušnými vnútornými predpismi na úrovni UCM, aj na úrovni súčastí UCM, podľa zvyklostí a špecifík príslušných ŠO a OV a podľa pracovného a funkčného zaradenia učiteľov a iných tvorivých pracovníkov,
 • sú určené minimálne kritériá a ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa a študenta UCM,
 • sú určené kritériá na odmeňovanie za tvorivú činnosť nad rámec minimálnych požiadaviek,
 • sú určené kritériá na identifikáciu a podporu excelentnej úrovne tvorivej činnosti na UCM,
 • UCM podporuje tvorivú činnosť učiteľov a študentov prostredníctvom príslušných politík, štruktúr a zdrojov,
 • UCM dôrazne presadzuje holistický prístup k hodnoteniu úrovne výstupov tvorivej činnosti a tvorivej činnosti,
 • UCM dôsledne dodržiava zásady vytvárania profilu kvality tvorivej činnosti a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti, definované v štandardoch SAAVŠ a to: špičková/excelentná medzinárodná úroveň (A+), významná medzinárodná úroveň (A), medzinárodne uznávaná úroveň (A-) a národne uznávaná úroveň (B), pričom tieto úrovne sa nevzťahujú k povahe alebo geografickému rozsahu konkrétnych výstupov ani k miestu realizácie výskumu ani k miestu šírenia výsledkov.

Tvorivá činnosť sa na UCM uskutočňuje s vopred definovanými cieľmi:

 • Plnenie poslania a Dlhodobého zámeru UCM.
 • Dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania v ŠP uskutočňovaných na UCM.
 • Rozvoj poznania vo vedných oblastiach a študijných odboroch na UCM.
 • Plnenie akreditačných štandardov SAAVŠ.
 • Získavanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR podľa metodiky financovania vysokých škôl v SR.
 • Plnenie cieľov ďalších strategických a koncepčných materiálov UCM.
 • Plnenie požiadaviek spoločenskej praxe.
 • Efektívne reagovanie na aktuálne trendy a výzvy v tvorivej činnosti prostredníctvom získavania finančných a iných prostriedkov na tvorivú činnosť z domácich aj zahraničných grantových schém a agentúr.

Úroveň tvorivej činnosť sa na UCM monitoruje a vyhodnocuje v rámci konkrétnych oblastí hodnotenia úrovne tvorivej činnosti:

 1. úroveň jednotlivých učiteľov a iných tvorivých pracovníkov UCM, vrátane doktorandov, pri posudzovaní plnenia minimálnych ukazovateľov a kritérií na tvorivú činnosť,
 2. úroveň skupín učiteľov, ktoré zabezpečujú profilové predmety príslušných ŠP, vrátane osoby nesúcej hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja ŠP,
 3. úroveň skupín učiteľov, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania, vrátane osoby nesúcej hlavnú zodpovednosť,
 4. úroveň učiteľov a iných tvorivých pracovníkov UCM, vrátane doktorandov, podieľajúcich sa na uskutočňovaní príslušného ŠP,
 5. úroveň učiteľov a iných tvorivých pracovníkov, vrátane doktorandov, pôsobiacich v príslušnom ŠO, alebo pracovisku, alebo súčasti UCM,
 6. úroveň učiteľov a iných tvorivých pracovníkov, vrátane doktorandov, pôsobiacich na UCM,
 7. úroveň uchádzačov o pracovné miesto učiteľa na UCM,
 8. úroveň uchádzačov na obsadenie funkčného miesta docent a profesor,
 9. úroveň uchádzača o získanie titulu docent a profesor,
 10. úroveň doktoranda na úspešné ukončenie štúdia,
 11. úroveň študenta a pracovníka pri odmeňovaní (štipendium, odmena, príplatok),
 12. úroveň jednotlivca, alebo skupiny pri identifikovaní a podpore excelentnosti na UCM.

Politiky VSK UCM na zabezpečovanie kvality a rozvoja tvorivej činnosti na UCM sú majú celoinštitucionálnu pôsobnosť. Vychádzajú z medzinárodných a národných noriem, najmä európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania ESG 2015, zákona o VŠ a nadväzujúcich predpisov, zákona o kvalite a nadväzujúcich predpisov, štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém, študijný program a habilitačné konania a inauguračné konania. Sú v súlade s poslaním UCM, dlhodobým zámerom UCM a ďalšími strategickými a koncepčnými dokumentmi UCM. V opodstatnených prípadoch na celoinštitucionálne vnútorné predpisy nadväzujú vnútorné predpisy súčastí UCM a to najmä v prípade definovania kritérií podľa zvyklostí a špecifík ŠO a vedných odborov, na základe celoinštitucionálnych ukazovateľov, alebo špecifík jednotlivých súčastí UCM.

Štruktúry VSK UCM na zabezpečovanie kvality a rozvoja tvorivej činnosti na UCM sú súčasťou integrovaného systému VSK UCM. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť  príslušných štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán v oblasti uskutočňovania a vyhodnocovania tvorivej činnosti na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). Štruktúry VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj tvorivej činnosti na UCM tvoria trojúrovňový systém vo vertikálnej aj horizontálnej rovine.

 

Štruktúry vertikálnej roviny v oblasti tvorivej činnosti primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie príslušných tvorivých činností.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra v oblasti tvorivej činnosti na UCM. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém kvality, Smernicou VSK UCM osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy v oblasti zabezpečovania kvality tvorivej činnosti na UCM je rektor. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality tvorivej činnosti na UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK, Rokovací poriadok RVHK a Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM.Oblasť kvality tvorivej činnosti je na UCM v zmysle Štatútu UCM sústredená primárne na úseku prorektora pre vedu a výskum a na Oddelení vedy a výskumu v zmysle Organizačného poriadku UCM. Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kvality tvorivej činnosti na UCM podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú najmä:

  Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality tvorivej činnosti na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

  Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.

 2. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. V oblasti tvorivej činnosti je osobou zodpovednou za kvalitu tvorivej činnosti dekan/riaditeľ. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality tvorivej činnosti na súčasti UCM vymedzuje Štatút UCM, Štatút súčasti UCM a Smernica o hodnotení tvorivej činnosti.

  Oblasť tvorivej činnosti je na súčasti UCM sústredená primárne na úseku prodekana pre vedu/riaditeľom poverenej osoby za tvorivú činnosť a na príslušnom oddelení/pracovníkovi v oblasti tvorivej činnosti. Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie kvality tvorivej  činnosti na súčasti UCM je súčasťou agendy prodekana pre kvalitu a oddelenia kvality, resp. pracovníka zodpovedného za agendu kvality na súčasti UCM. Sústavné monitorovanie a periodické vyhodnocovanie tvorivej činnosti študentov, najmä 3. stupňa štúdia, je súčasťou agendy prodekana pre vedu a oddelenia vedy, resp. pracovníka zodpovedného za agendu vedu na súčasti UCM.

  Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti kvality tvorivej činnosti podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

  • akademický senát fakulty,
  • vedecká rada fakulty,
  • kolégium dekana/kolégium riaditeľa,
  • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.

  Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.

 3. Pracovisko (katedra/ústav) je elementárna úroveň. V oblasti tvorivej činnosti ju predstavuje vedenie pracoviska (vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska), referent/koordinátor/poverená osoba na katedre v zmysle platnej organizačnej štruktúry pracoviska.

Štruktúry horizontálnej roviny v oblasti tvorivej činnosti primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje tvorivú činnosť a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja tvorivej činnosti na UCM.

1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kvality tvorivej činnosti na UCM. RVHK je orgánom aakdemickej samosprávy univerzity. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy podľa príslušných oblastí posudzovania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.

2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.

3. Rada pre študijný program (ďalej „RŠP“) je štruktúra na úrovni pracovísk, kde sa uskutočňujú ŠP. RŠP je orgánom monitorovania príslušnej úrovne tvorivej činnosti učiteľov, najmä zabezpečujúcich profilové predmety ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej „OK“). Zodpovednosť, kompetencie a právomoci OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Procesy VSK UCM na zabezpečovanie kvality a rozvoja tvorivej činnosti na UCM riadia príslušné štruktúry podľa platných politík (zákonov, vyhlášok, nariadení, štatútov, poriadkov, kódexov, smerníc, usmernení, opatrení, príkazov, postupov a pravidiel). Procesy VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj tvorivej činnosti na UCM prebiehajú na princípoch nezávislosti, nezaujatosti, objektívnosti, odbornosti, transparentnosti a spravodlivosti, za dodržiavania mlčanlivosti a ochrany osobných údajov v zákonom vymedzených prípadoch a situáciách.

 1. Uskutočňovanie tvorivej činnosti na UCM učiteľmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a študentami, najmä v treťom stupni štúdia, v zmysle plnenia požiadaviek na tvorivú činnosť definovaných príslušnými vnútornými predpismi UCM.
 2. Sústavné monitorovanie a periodické hodnotenie tvorivej činnosti podľa oblastí a období posudzovania:
 3. Preukazovanie úrovne kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a titulu profesor na UCM.
 4. Stanovovanie celkového profilu kvality pre príslušnú oblasť posudzovania.

Tvorivá činnosť na UCM je evidovaná v univerzitnom systéme evidencie publikačnej činnosti DawinciCentrálnom registri evidencie publikačnej činnostiCentrálnom registri evidencie umeleckej činnostiEvidencii projektov na UCM, personálne vo VUPCH, na webovom sídle pracoviska/katedry. Najvýznamnejšie výstupy na webovom sídle súčasti UCM a UCM. Vybrané výstupy sú evidované aj v profesijných databázach WoS , Scopus a iných.

Iné, ako publikačné alebo umelecké výstupy tvorivej činnosti a projekty, sú evidované v ročných hodnotiacich správach o tvorivej činnosti na UCM (správy o vedecko-výskumnej činnosti) a správach súčastí UCM.

Tvorivá činnosť je sústavne monitorovaná a ročne vyhodnocovaná, vrátane návrhu opatrení na jej zlepšovanie, na úrovni súčastí UCM (Správa o vedecko-výskumnej činnosti fakulty) a na celouniverzitnej úrovni (Správa o vedecko-výskumnej činnosti na UCM).

Prijímanie a kontrola plnenia opatrení na zvyšovanie kvality tvorivej činnosti na UCM je v kompetencii a zodpovednosti rektora a prorektora pre vedu, VR UCMRVHK, na úrovni súčastí UCM dekana fakulty/riaditeľa inštitútu a prodekana pre vedu/poverenej osoby zodpovednej za tvorivú činnosť, VR fakulty, RK súčasti UCM. Činnosť je evidovaná v zápisniciach zo zasadnutí KR UCM, VR UCMRVHK UCM, KD/KRi, VR fakulty, RK súčasti UCM.

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky