Preskočiť na obsah

Inštitút manažmentu

www.im.ucm.sk

Názov študijného programuUdeľovaný akademický titul Forma štúdiaČíslo a názov študijného odboruStupeň štúdia Kód programu – číslo študijného programuÚroveň národného kvalifikačného rámca Štandardná dĺžka štúdia v rokoch Jazyk poskytovania Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Podmienky absolvovania študijného programu Postupy a kritériá hodnotenia Zdroje študijného programu Možnosti učenia sa študentov Povolania úspešného absolventa študijného programu Uplatnenie absolventov študijného programu Miera úspešnosti študentov:Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Názov študijného programuPersonálne zabezpečenie študijného programu Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.)
Manažment v turizme a hotelierstvebakalár, Bc.denná6213 ekonómia a manažment1184070úroveň 63slovenský jazykProfil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia:
Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia má poznatky z oblasti manažmentu v kontexte so zameraním programu a príslušného odboru. Má poznatky o súčasných trendoch v turizme a hotelierstve a ovláda potrebnú terminológiu (min. v jednom svetovom jazyku). Absolvent po skončení štúdia dokáže riadiť tak svoje rozhodnutia, plány a projekty, ako aj tímy, prípadne väčšie vnútroorganizačné útvary, pri napĺňaní tak strategických, taktických, ako aj operatívnych cieľov a plánov organizácie turizmu. Študent je schopný uplatniť jednotlivé praktické zručnosti manažéra ako otvorenú komunikáciu, time manažment seba aj ostatných, účinne motivovať zamestnancov, riadiť inovácie, riadiť organizáciu spoločensky zodpovedne, pracovať v interkultúrnom prostredí, permanentne sa vzdelávať a iné. Má poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov a dokáže jednotlivé funkcie riadenia ľudských zdrojov aplikovať v praxi a využiť ich k napĺňaniu cieľov organizácie, pričom sú rešpektované tak ciele organizácie, ako aj jednotlivca. Študent po absolvovaní prvého stupňa štúdia, vie taktiež samostatne využívať výskumné metódy, postupy a nástroje (kvantitatívne aj kvalitatívne výskumné metódy, ako metódy regionalizácie, kartografické metódy …), ale aj sekundárne informácie a dáta získané z externých zdrojov (Stratégia rozvoja cestovného ruchu 2020, štatistiky MDVSR zamerané na úroveň cestovného ruchu v SR, Trexima, Profesia, Hay group, European Travel Commission, UNWTO …) a hodnotiť pôsobenie organizácie turizmu a jej zložiek v zistenom kontexte. Podľa uvedeného vie identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné príležitosti a hrozby v oblasti turizmu a hotelierstva, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Študent má taktiež znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, organizovaní podujatí a projektov, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokáže aplikovať v podnikateľskej sfére, vo verejných inštitúciách a aj mimovládnom a business sektore, v odvetví služieb v oblasti turizmu a hotelierstva. Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia získa širokospektrálny pohľad na oblasť manažmentu v turizme a hotelierstve v interakcii všetkých stakeholderov a ostatných faktorov vstupujúcich na trh a dokáže sa aktívne začleniť do podnikania v danej oblasti ako podnikateľ malej firmy alebo neziskovej organizácie, alebo na pozícii stredného manažmentu.
Vedomosti
Absolvent je zorientovaný vo vednom odbore ekonómia a manažment a v základnej terminológii ním súvisiacej. Pozná najvýznamnejšie vedecké prístupy a najnovšie súčasné trendy v ekonómii a manažmente. V rámci štúdia získa základný pojmový aparát z problematiky o riadení ľudských zdrojov v organizáciách, a to v kontexte ich veľkosti, zamerania a nástrojov. Vie vysvetliť základné princípy fungovania ekonomiky ako celku a interpretovať vzťahy medzi najdôležitejšími makroekonomickými veličinami. Taktiež pozná najdostupnejšie možnosti financovania inovácií v cestovnom ruchu a najnovšie trendy pri tvorbe produktov cestovného ruchu. Dokáže definovať nevyhnutnosť inovačného procesu a taktiež charakterizovať inovácie v cieľových miestach cestovného ruchu.

Absolvent vie definovať a pracovať s informačnými technológiami využívanými v cestovnom ruchu. Absolvent sa oboznámi so základnou charakteristikou spotrebiteľských trhov a modelom nákupného správania organizácii cestovného ruchu. Absolvent je taktiež oboznámený s mechanizmom udržateľného prístupu k podnikaniu v oblasti turizmu a hotelierstva a vníma produkt cestovného ruchu z hľadiska jeho udržateľného rozvoja. V neposlednom rade absolvent počas štúdia získa špecifické vedomosti zo stanovenia, plánovania a realizácie projektu menšieho rozsahu, ktorého náročnosť zodpovedá stupňu poznania, vedomostiam a zručnostiam v prvom stupni štúdia.

Zručnosti
Získané poznatky a vedomosti vie absolvent aplikovať na vypracovanie zadaní a semestrálnych projektov na zvolenú tému. Absolvent schopný využiť základné metódy a techniky plánovania, organizovania a vedenia ľudí a kontroly. Absolvent je schopný aplikovať základné vedomosti pri analyzovaní aktuálnych otázok v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Pozná metodiky porovnávania úspešnosti hospodárskej politiky a vie analyzovať možnosti budúceho vývoja ekonomiky. Absolvent dokáže samostatne zhodnotiť potenciál cestovného ruchu v danom regióne, resp. destinácii, a je schopný formulovať relevantné závery týkajúce sa silných a slabých stránok predmetného územia z hľadiska potenciálu lokalizačných, selektívnych a realizačných predpokladov cestovného ruchu.

Taktiež dokáže uplatňovať základné princípy udržateľného cestovného ruchu a udržateľného rozvoja cestovného ruchu v praxi. Je tiež schopný formulovať odporúčania pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa usilujú inováciami zlepšiť svoje podnikanie a zvýšiť tak množstvo návštevníkov a turistov v danom regióne. Absolvent dokáže riešiť dielčie časti projektu, ale aj komplexne spracovať všetky podklady a následne ich uplatniť pri samotnej realizácii, pričom má osvojený komplexný a interdisciplinárny prístup k riešeniu projektu.

Kompetencie
Absolvent je odborne spôsobilý pre analýzu uplatňovania jednotlivých funkcií manažmentu ľudských zdrojov v konkrétnych podmienkach a je schopný vyhodnotiť situáciu a navrhnúť opatrenia pre zlepšenie aktuálneho stavu. Absolvent dokáže pracovať s vybranými aplikáciami zameranými na mapové systémy i navigáciu a zostaviť itinerár turistického pobytu vo vybranej destinácii cestovného ruchu a naplniť ho programom zodpovedajúcim reálnym časovým možnostiam. Orientuje sa v nových trendoch, ktoré podmieňujú a vo veľkej miere vplývajú na tvorbu produktov cestovného ruchu. Taktiež je schopný odporučiť podniku cestovného ruchu postupy a možnosti ako vhodne pristupovať k inovačným krokom. Je tiež odborne spôsobilý pre zavádzanie enviromentálne citlivých opatrení v zariadeniach cestovného ruchu (najmä v ubytovacích službách).

Absolvent pozná príčiny, dôsledky a možné riešenia overtourismu a dokáže použiť pre účely zmiernenia jeho dôsledkov nástroje demarketingu. Absolvent vie taktiež zostaviť situačnú analýzu podniku turizmu a identifikovať jeho konkurenčnú výhodu na trhu voľného času a je schopný navrhnúť produktovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú stratégiu podniku. V neposlednom rade je absolvent odborne spôsobilý k organizácii eventov v menšom rozsahu CR.
Je schopný samostatne flexibilne riešiť problémy tak pri plánovaní, ako aj pri samotnej realizácii projektu. Absolvent je taktiež schopný prostredníctvom analytických metód zhodnotiť úspešnosť realizovaného projektu a následne navrhnúť opatrenie na zlepšenie do budúcnosti.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podľa § 53 ods. 3 zákona získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve nerobia. Prijímacia komisia vychádza z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanovuje poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach).

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program v slovenskej verzii, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné:
a) priemerné hodnotenia za jednotlivé ročníky štúdia (zo všetkých predmetov),
b) známky z profilových predmetov: pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:
– slovenský jazyk a literatúra (neplatí pre zahraničných študentov – viď informácia uvedená v texte nižšie).
– dejepis (resp. ekvivalent predmetu),
– ekonomika (resp. ekvivalent predmetu),
– cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov),
c) absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk minimálne na úrovni B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie medzinárodného certifikátu z cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program Manažment v turizme a hotelierstve, ktorý maturoval podľa starých predpisov sú smerodajné:
a) priemer známok za všetky roky štúdia,
b) známky z profilových predmetov:
– slovenský jazyk a literatúra,
– dejepis (resp. ekvivalent predmetu),
– ekonomika (resp. ekvivalent predmetu),
– cudzí jazyk,
c) celkový výsledok maturitnej skúšky.
Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle inštitútu a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti univerzity.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM:
• Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2021: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave,
• Študijný poriadok UCM,
• Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami,
• Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia je uvedené v Študijnom poriadku UCM v Trnave:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Štandardná záťaž študenta v dennej forme štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov a za jeden semester akademického roka počtom 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní zapísaného predmetu študijného programu. Za každý predmet môže študent získať v priebehu štúdia kredity iba raz. Počty kreditov, ktoré študent získa za absolvované predmety, sa zhromažďujú (sčítavajú). Jednou z podmienok na pokračovanie v ďalšej časti štúdia je zhromaždenie, získanie potrebného počtu kreditov. Študentovi sa do celkového počtu zhromaždených kreditov prenášajú (započítavajú) aj kredity získané za absolvovanie časti štúdia na základe zmluvy o štúdiu na inej fakulte alebo vysokej škole doma alebo v zahraničí na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý študentovi vydá fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal. Výpis o takto absolvovanej časti štúdia je súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta.
V študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve pre bakalárske štúdium je definovaný nasledovný počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:
– Počet kreditov za celé štúdium – 180 kreditov,
– Počet kreditov za rok/ semester – 60/30 kreditov,
– Počet kreditov za bakalársku štátnu skúšku – 20 kreditov (10 kreditov obhajoba bakalárskej práce + 10 kreditov za predmety štátnej skúšky).

Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej skúšky. Organizácia štátnej skúšky na UCM sa riadi Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol vypracovaný v zmysle § 15, ods. 1, písm. b zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a schválený Akademickým senátom UCM v Trnave. Obsah a formu štátnej skúšky pre študijný programy manažment v turizme a hotelierstve schvaľuje Vedecká rada UCM v Trnave. Štátnu skúšku vykonáva študent pred komisiou pre štátne skúšky, ktorá je najmenej štvorčlenná. Predsedu komisie menuje riaditeľ Inštitútu manažmentu na UCM v Trnave z profesorov a docentov a členmi komisie sú vysokoškolskí učitelia, ako aj významní odborníci z iných pracovísk. Úspešné absolvovanie štátnej skúšky je podmienkou riadneho skončenia bakalárskeho štúdia. Štátna skúška je verejná. Neverejnou časťou štátnej skúšky je iba rozhodovanie komisie o výsledkoch štátnej skúšky. Študent sa písomne prihlasuje na termín štátnej skúšky podľa harmonogramu štúdia v danom akademickom roku po splnení povinností študijného programu. Obsah a formu štátnej skúšky pre študijný program Manažment v turizme a hotelierstve schvaľuje Vedecká rada UCM v Trnave. Obsahom štátnej skúšky na bakalárskom stupni štúdia je vypracovanie a obhajoba bakalárskej práce a úspešné absolvovanie štátnej skúšky z vybraných okruhov predmetov. Termíny štátnej skúšky sú záväzne stanovené v harmonograme štúdia akademického roka. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie. Výsledky štátnej skúšky z jednotlivých predmetov sa klasifikujú samostatne. Súčasti štátnej skúšky sa klasifikujú známkami A až FX
Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“.https://imucm.sk/opis-sp-denne-studium/Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).
Inštitút manažmentu pôsobiaci na UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách a to štvrtom a piatom poschodí v budove na ulici Hajdóczyho 1 v Trnave a na námestí Jozefa Herdu v aule kino OKO. Budova na ulici Hajdóczyho 1 prechádza postupnou rekonštrukciou, momentálne piateho poschodia. Cieľom rekonštrukcie je modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má Inštitút manažmentu k dispozícii štandardné učebne, ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami. Učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve.
Okrem štandardných učební má Inštitút manažmentu aj špecializované učebne https://imucm.sk/specificke-miestnosti-a-priestory/
a to:
Počítačovú učebňu IBM, v ktorej sa vyučujú predmety: Informatika, Základy štatistiky, Účtovníctvo, Informačné systémy v turizme a hotelierstve a Logistika.
Miestnosť pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj, v ktorej sa vyučujú predmety: Komunikačné zručnosti, Manažment a manažérske kompetencie, Manažment animátorských a voľnočasových aktivít, Semestrálne projekty II-IV.
Okrem uvedených miestností majú študenti študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve na Inštitúte možnosť využívať, po dohode s jednotlivými fakultami pôsobiacimi na UCM v Trnave aj ich priestory, pričom ide o nasledovné pracoviská: HD televízne štúdio na FMK, ktoré obsahuje kompletné televízne vybavenie pre záznam a transmisiu signálu; Laboratórium geografických informačných systémov (GIS) na FPV je vybavené 12 výkonnými stanicami prevádzkujúcimi GIS softvéry. Rozhlasové štúdio, rádio Aetter, na FMK prevádzkuje živé vysielanie za účasti študentov UCM. Možno ho počúvať na adrese https://www.aetter.sk/; Laboratórium prekladateľstva na FF je vybavené 10 prekladateľskými kabínami pre účely výučby tlmočníctva. Laboratóriá výpočtovej techniky I, II a III vybavené modernými počítačmi (9+9+22) a Laboratóriá informatiky I, II a III s licencovaným softvérom; Laboratórium geografických informačných systémov vybavené 12 výkonnými počítačmi s geoinformačným licencovaným softvérom. Centrum mediálnej gramotnosti (IMEC), ktoré vzniklo v roku 2010 z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie. Taktiež Univerzitný vedecký park (UVP)-UVP, ktorý integruje vedeckú infraštruktúru UCM do väčšieho celku umožňujúceho riešiť aj multiodborové vedecké projekty a optimalizovať prevádzku vrátane inovácií a trvalo udržateľného rastu

V rámci zabezpečenia prístupu k študijnej literatúre podľa informačných listov jednotlivých predmetov vyučovaných v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve, je pre každý predmet v každom AR samostatne vytvorený na platforme MS Teams nový tím v závislosti od aktuálne prihlásených študentov na predmet a v rámci tohto tímu pedagóg zdieľa študentom študijné materiály k výuke.
Inštitút manažmentu má vytvorené svoje vlastné úložisko Študijný repozitár (online archív – virtuálnu knižnicu https://imucm.sk/virtualna-studovna-im/) prostredníctvom ktorých sprístupňujú študijnú literatúru v elektronickej podobe.
Silnou stránkou Inštitútu manažmentu je diapazón spolupracujúcich organizácií, ktoré významne zvyšujú nielen kvalitu, obsah a hĺbku ponúkaných vedomostí študentom, ale taktiež zvyšujú atraktivitu študijných programov a možnosti uskutočňovania povinnej praxe počas štúdia.

Spolupracujúce organizácie participujú a významne napomáhajú ku kvalitnému vybaveniu študijného prostredia (napr. počítačová učebňa IBM), zabezpečujú odborníkov z praxe na špecifické témy vyžiadaných prednášok, exkurzie a tiež umožňujú a podnecujú správať sa spoločensky zodpovedne a robiť aj viac v oblasti udržateľnosti (napr.: voľnočasové aktivity pre deti z Ukrajiny a slovenské deti z Azylového domu v Trnave, Swap oblečenia v Baterkárni, Swap kníh v Podivnom Barónovi v Púchove, Vianočná labka …).

Prostredníctvom vytvorených spoluprác (formou uzavretia Memoranda o spolupráci), tak majú študenti, ako aj pedagógovia, nepretržitý kontakt s praxou a novými trendami.

https://imucm.sk/partneri-a-spolupraca/
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM:

• Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2021: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave.
• Študijný poriadok UCM.
• Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.
• Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť.
• Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov.
• Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole.
• Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM.
• Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ.
• Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti.
• Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa.
• Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom.
• Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie).
• Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.
• Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM.
Podpora mobilít
Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.
Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.
Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti. Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM.
SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.
– manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, ktorý vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu a hotelierstva,
– team leader na pozícii strednej úrovne riadenia vo verejnej a štátnej správe zameranej na oblasť cestovného ruchu,
– zamestnanec na odboroch a referátoch cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
– manažér na strednej úrovni v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,
– zamestnanec turistických a informačných centier,
– manažér strednej úrovne v regionálnych rozvojových agentúrach, zameraných na aplikáciu inovácií a rozvoj cestovného ruchu,
– súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a malej organizácii turizmu,
– event manažér,
– manažér recepcie (resp. inej súčasti hotela, reštaurácie),
– hlavný manažér voľnočasových aktivít hotela,
– manažér reštauračného zariadenia,
– F&B manažér,
– správca ubytovacieho zariadenia,
– sprievodca v cestovnom ruchu,
– Concierge …
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)
V súvislosti s hodnotením kvality študijného programu zainteresovanými stranami a v súlade s pripravovanými internými procesmi bol študijný program posúdený zástupcami z radov potenciálnych zamestnávateľov. Budúci zamestnávatelia oceňujú v študijnom programe a štruktúre predmetov prepájanie teórie s praxou a reflexiu na súčasné trendy v oblasti turizmu a hotelierstva, pričom vyzdvihujú fakt že predmety študijného plánu sú v súlade s potrebou trhu k užšej špecializácii absolventov.
Do 1. ročníka ŠP nastúpilo 88 študentov, do 2. ročníka nastúpilo 61 študentov = 70 %.doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof. – funkčné miesto profesor, Kancelária: Hajdóczyho 1, Trnava 917 01, miestnosť 428, Telefón: 033 5565 635, e-mail: katarina.stachova@ucm.skdoc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16256

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16255

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21323

doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33360

Ing. Jana Černá, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14472
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16256
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-katarina-stachova-phd-mim-prof/

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16255
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-zdenko-stacho-phd/

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21323
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-phdr-michal-lukac-phd/

Ing. Michala Moravcová, Ph.D.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32354
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-michala-moravcova-ph-d/

Ing. Jana Černá, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14472
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-jana-cerna-phd/

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12908
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-jana-sujanova-csc-mim-prof/

doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33360
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-olena-plaksiuk-phd/

Ing. Lenka Mikle PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34469
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-lenka-mikle-phd/

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14366
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-andrea-vadkertiova-phd/

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14360
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-viera-horvathova-phd/

PaedDr. Varečková Ľubica, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14395
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/paeddr-lubica-vareckova-phd/

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14520

PhDr. Martin Halmo, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32697
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/phdr-martin-halmo-phd/

Ing. Juraj Litomerický, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/310
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-juraj-litomericky-phd/
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov
Manažment v turizme a hotelierstvebakalár, Bc.externá6213 ekonómia a manažment1184112úroveň 64slovenský jazykProfil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia:
Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia má poznatky z oblasti manažmentu v kontexte so zameraním programu a príslušného odboru. Má poznatky o súčasných trendoch v turizme a hotelierstve a ovláda potrebnú terminológiu (min. v jednom svetovom jazyku). Absolvent po skončení štúdia dokáže riadiť tak svoje rozhodnutia, plány a projekty, ako aj tímy, prípadne väčšie vnútroorganizačné útvary, pri napĺňaní tak strategických, taktických, ako aj operatívnych cieľov a plánov organizácie turizmu. Študent je schopný uplatniť jednotlivé praktické zručnosti manažéra ako otvorenú komunikáciu, time manažment seba aj ostatných, účinne motivovať zamestnancov, riadiť inovácie, riadiť organizáciu spoločensky zodpovedne, pracovať v interkultúrnom prostredí, permanentne sa vzdelávať a iné. Má poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov a dokáže jednotlivé funkcie riadenia ľudských zdrojov aplikovať v praxi a využiť ich k napĺňaniu cieľov organizácie, pričom sú rešpektované tak ciele organizácie, ako aj jednotlivca. Študent po absolvovaní prvého stupňa štúdia, vie taktiež samostatne využívať výskumné metódy, postupy a nástroje (kvantitatívne aj kvalitatívne výskumné metódy, ako metódy regionalizácie, kartografické metódy …), ale aj sekundárne informácie a dáta získané z externých zdrojov (Stratégia rozvoja cestovného ruchu 2020, štatistiky MDVSR zamerané na úroveň cestovného ruchu v SR, Trexima, Profesia, Hay group, European Travel Commission, UNWTO …) a hodnotiť pôsobenie organizácie turizmu a jej zložiek v zistenom kontexte. Podľa uvedeného vie identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné príležitosti a hrozby v oblasti turizmu a hotelierstva, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Študent má taktiež znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, organizovaní podujatí a projektov, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokáže aplikovať v podnikateľskej sfére, vo verejných inštitúciách a aj mimovládnom a business sektore, v odvetví služieb v oblasti turizmu a hotelierstva. Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia získa širokospektrálny pohľad na oblasť manažmentu v turizme a hotelierstve v interakcii všetkých stakeholderov a ostatných faktorov vstupujúcich na trh a dokáže sa aktívne začleniť do podnikania v danej oblasti ako podnikateľ malej firmy alebo neziskovej organizácie, alebo na pozícii stredného manažmentu.
Vedomosti
Absolvent je zorientovaný vo vednom odbore ekonómia a manažment a v základnej terminológii ním súvisiacej. Pozná najvýznamnejšie vedecké prístupy a najnovšie súčasné trendy v ekonómii a manažmente. V rámci štúdia získa základný pojmový aparát z problematiky o riadení ľudských zdrojov v organizáciách, a to v kontexte ich veľkosti, zamerania a nástrojov. Vie vysvetliť základné princípy fungovania ekonomiky ako celku a interpretovať vzťahy medzi najdôležitejšími makroekonomickými veličinami. Taktiež pozná najdostupnejšie možnosti financovania inovácií v cestovnom ruchu a najnovšie trendy pri tvorbe produktov cestovného ruchu. Dokáže definovať nevyhnutnosť inovačného procesu a taktiež charakterizovať inovácie v cieľových miestach cestovného ruchu.

Absolvent vie definovať a pracovať s informačnými technológiami využívanými v cestovnom ruchu. Absolvent sa oboznámi so základnou charakteristikou spotrebiteľských trhov a modelom nákupného správania organizácii cestovného ruchu. Absolvent je taktiež oboznámený s mechanizmom udržateľného prístupu k podnikaniu v oblasti turizmu a hotelierstva a vníma produkt cestovného ruchu z hľadiska jeho udržateľného rozvoja. V neposlednom rade absolvent počas štúdia získa špecifické vedomosti zo stanovenia, plánovania a realizácie projektu menšieho rozsahu, ktorého náročnosť zodpovedá stupňu poznania, vedomostiam a zručnostiam v prvom stupni štúdia.

Zručnosti
Získané poznatky a vedomosti vie absolvent aplikovať na vypracovanie zadaní a semestrálnych projektov na zvolenú tému. Absolvent schopný využiť základné metódy a techniky plánovania, organizovania a vedenia ľudí a kontroly. Absolvent je schopný aplikovať základné vedomosti pri analyzovaní aktuálnych otázok v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Pozná metodiky porovnávania úspešnosti hospodárskej politiky a vie analyzovať možnosti budúceho vývoja ekonomiky. Absolvent dokáže samostatne zhodnotiť potenciál cestovného ruchu v danom regióne, resp. destinácii, a je schopný formulovať relevantné závery týkajúce sa silných a slabých stránok predmetného územia z hľadiska potenciálu lokalizačných, selektívnych a realizačných predpokladov cestovného ruchu.

Taktiež dokáže uplatňovať základné princípy udržateľného cestovného ruchu a udržateľného rozvoja cestovného ruchu v praxi. Je tiež schopný formulovať odporúčania pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa usilujú inováciami zlepšiť svoje podnikanie a zvýšiť tak množstvo návštevníkov a turistov v danom regióne. Absolvent dokáže riešiť dielčie časti projektu, ale aj komplexne spracovať všetky podklady a následne ich uplatniť pri samotnej realizácii, pričom má osvojený komplexný a interdisciplinárny prístup k riešeniu projektu.

Kompetencie
Absolvent je odborne spôsobilý pre analýzu uplatňovania jednotlivých funkcií manažmentu ľudských zdrojov v konkrétnych podmienkach a je schopný vyhodnotiť situáciu a navrhnúť opatrenia pre zlepšenie aktuálneho stavu. Absolvent dokáže pracovať s vybranými aplikáciami zameranými na mapové systémy i navigáciu a zostaviť itinerár turistického pobytu vo vybranej destinácii cestovného ruchu a naplniť ho programom zodpovedajúcim reálnym časovým možnostiam. Orientuje sa v nových trendoch, ktoré podmieňujú a vo veľkej miere vplývajú na tvorbu produktov cestovného ruchu. Taktiež je schopný odporučiť podniku cestovného ruchu postupy a možnosti ako vhodne pristupovať k inovačným krokom. Je tiež odborne spôsobilý pre zavádzanie enviromentálne citlivých opatrení v zariadeniach cestovného ruchu (najmä v ubytovacích službách).

Absolvent pozná príčiny, dôsledky a možné riešenia overtourismu a dokáže použiť pre účely zmiernenia jeho dôsledkov nástroje demarketingu. Absolvent vie taktiež zostaviť situačnú analýzu podniku turizmu a identifikovať jeho konkurenčnú výhodu na trhu voľného času a je schopný navrhnúť produktovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú stratégiu podniku. V neposlednom rade je absolvent odborne spôsobilý k organizácii eventov v menšom rozsahu v CR.
Je schopný samostatne flexibilne riešiť problémy tak pri plánovaní, ako aj pri samotnej realizácii projektu. Absolvent je taktiež schopný prostredníctvom analytických metód zhodnotiť úspešnosť realizovaného projektu a následne navrhnúť opatrenie na zlepšenie do budúcnosti.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podľa § 53 ods. 3 zákona získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve nerobia. Prijímacia komisia vychádza z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanovuje poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach).

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program v slovenskej verzii, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné:
a) priemerné hodnotenia za jednotlivé ročníky štúdia (zo všetkých predmetov),
b) známky z profilových predmetov: pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:
– slovenský jazyk a literatúra (neplatí pre zahraničných študentov – viď informácia uvedená v texte nižšie).
– dejepis (resp. ekvivalent predmetu),
– ekonomika (resp. ekvivalent predmetu),
– cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov),
c) absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk minimálne na úrovni B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie medzinárodného certifikátu z cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program Manažment v turizme a hotelierstve, ktorý maturoval podľa starých predpisov sú smerodajné:
a) priemer známok za všetky roky štúdia,
b) známky z profilových predmetov:
– slovenský jazyk a literatúra,
– dejepis (resp. ekvivalent predmetu),
– ekonomika (resp. ekvivalent predmetu),
– cudzí jazyk,
c) celkový výsledok maturitnej skúšky.
Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle inštitútu a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti univerzity.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM:
• Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2021: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave,
• Študijný poriadok UCM,
• Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami,
• Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia je uvedené v Študijnom poriadku UCM v Trnave:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Štandardná záťaž študenta v dennej forme štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov a za jeden semester akademického roka počtom 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní zapísaného predmetu študijného programu. Za každý predmet môže študent získať v priebehu štúdia kredity iba raz. Počty kreditov, ktoré študent získa za absolvované predmety, sa zhromažďujú (sčítavajú). Jednou z podmienok na pokračovanie v ďalšej časti štúdia je zhromaždenie, získanie potrebného počtu kreditov. Študentovi sa do celkového počtu zhromaždených kreditov prenášajú (započítavajú) aj kredity získané za absolvovanie časti štúdia na základe zmluvy o štúdiu na inej fakulte alebo vysokej škole doma alebo v zahraničí na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý študentovi vydá fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal. Výpis o takto absolvovanej časti štúdia je súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta.
V študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve pre bakalárske štúdium je definovaný nasledovný počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:
– Počet kreditov za celé štúdium – 180 kreditov,
– Počet kreditov za rok – 48 kreditov,
– Počet kreditov za bakalársku štátnu skúšku – 20 kreditov (10 kreditov obhajoba bakalárskej práce + 10 kreditov za predmety štátnej skúšky).

Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej skúšky. Organizácia štátnej skúšky na UCM sa riadi Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol vypracovaný v zmysle § 15, ods. 1, písm. b zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a schválený Akademickým senátom UCM v Trnave. Obsah a formu štátnej skúšky pre študijný programy manažment v turizme a hotelierstve schvaľuje Vedecká rada UCM v Trnave. Štátnu skúšku vykonáva študent pred komisiou pre štátne skúšky, ktorá je najmenej štvorčlenná. Predsedu komisie menuje riaditeľ Inštitútu manažmentu na UCM v Trnave z profesorov a docentov a členmi komisie sú vysokoškolskí učitelia, ako aj významní odborníci z iných pracovísk. Úspešné absolvovanie štátnej skúšky je podmienkou riadneho skončenia bakalárskeho štúdia. Štátna skúška je verejná. Neverejnou časťou štátnej skúšky je iba rozhodovanie komisie o výsledkoch štátnej skúšky. Študent sa písomne prihlasuje na termín štátnej skúšky podľa harmonogramu štúdia v danom akademickom roku po splnení povinností študijného programu. Obsah a formu štátnej skúšky pre študijný program Manažment v turizme a hotelierstve schvaľuje Vedecká rada UCM v Trnave. Obsahom štátnej skúšky na bakalárskom stupni štúdia je vypracovanie a obhajoba bakalárskej práce a úspešné absolvovanie štátnej skúšky z vybraných okruhov predmetov. Termíny štátnej skúšky sú záväzne stanovené v harmonograme štúdia akademického roka. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie. Výsledky štátnej skúšky z jednotlivých predmetov sa klasifikujú samostatne. Súčasti štátnej skúšky sa klasifikujú známkami A až FX
Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“.https://imucm.sk/opis-sp-externe-studium/Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).
Inštitút manažmentu pôsobiaci na UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách a to štvrtom a piatom poschodí v budove na ulici Hajdóczyho 1 v Trnave a na námestí Jozefa Herdu v aule kino OKO. Budova na ulici Hajdóczyho 1 prechádza postupnou rekonštrukciou, momentálne piateho poschodia. Cieľom rekonštrukcie je modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má Inštitút manažmentu k dispozícii štandardné učebne, ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami. Učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve.
Okrem štandardných učební má Inštitút manažmentu aj špecializované učebne https://imucm.sk/specificke-miestnosti-a-priestory/
a to:
Počítačovú učebňu IBM, v ktorej sa vyučujú predmety: Informatika, Základy štatistiky, Účtovníctvo, Informačné systémy v turizme a hotelierstve a Logistika.
Miestnosť pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj, v ktorej sa vyučujú predmety: Komunikačné zručnosti, Manažment a manažérske kompetencie, Manažment animátorských a voľnočasových aktivít, Semestrálne projekty II-IV.
Okrem uvedených miestností majú študenti študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve na Inštitúte možnosť využívať, po dohode s jednotlivými fakultami pôsobiacimi na UCM v Trnave aj ich priestory, pričom ide o nasledovné pracoviská: HD televízne štúdio na FMK, ktoré obsahuje kompletné televízne vybavenie pre záznam a transmisiu signálu; Laboratórium geografických informačných systémov (GIS) na FPV je vybavené 12 výkonnými stanicami prevádzkujúcimi GIS softvéry. Rozhlasové štúdio, rádio Aetter, na FMK prevádzkuje živé vysielanie za účasti študentov UCM. Možno ho počúvať na adrese https://www.aetter.sk/; Laboratórium prekladateľstva na FF je vybavené 10 prekladateľskými kabínami pre účely výučby tlmočníctva. Laboratóriá výpočtovej techniky I, II a III vybavené modernými počítačmi (9+9+22) a Laboratóriá informatiky I, II a III s licencovaným softvérom; Laboratórium geografických informačných systémov vybavené 12 výkonnými počítačmi s geoinformačným licencovaným softvérom. Centrum mediálnej gramotnosti (IMEC), ktoré vzniklo v roku 2010 z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie. Taktiež Univerzitný vedecký park (UVP)-UVP, ktorý integruje vedeckú infraštruktúru UCM do väčšieho celku umožňujúceho riešiť aj multiodborové vedecké projekty a optimalizovať prevádzku vrátane inovácií a trvalo udržateľného rastu

V rámci zabezpečenia prístupu k študijnej literatúre podľa informačných listov jednotlivých predmetov vyučovaných v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve, je pre každý predmet v každom AR samostatne vytvorený na platforme MS Teams nový tím v závislosti od aktuálne prihlásených študentov na predmet a v rámci tohto tímu pedagóg zdieľa študentom študijné materiály k výuke.
Inštitút manažmentu má vytvorené svoje vlastné úložisko Študijný repozitár (online archív – virtuálnu knižnicu https://imucm.sk/virtualna-studovna-im/) prostredníctvom ktorých sprístupňujú študijnú literatúru v elektronickej podobe.
Silnou stránkou Inštitútu manažmentu je diapazón spolupracujúcich organizácií, ktoré významne zvyšujú nielen kvalitu, obsah a hĺbku ponúkaných vedomostí študentom, ale taktiež zvyšujú atraktivitu študijných programov a možnosti uskutočňovania povinnej praxe počas štúdia.

Spolupracujúce organizácie participujú a významne napomáhajú ku kvalitnému vybaveniu študijného prostredia (napr. počítačová učebňa IBM), zabezpečujú odborníkov z praxe na špecifické témy vyžiadaných prednášok, exkurzie a tiež umožňujú a podnecujú správať sa spoločensky zodpovedne a robiť aj viac v oblasti udržateľnosti (napr.: voľnočasové aktivity pre deti z Ukrajiny a slovenské deti z Azylového domu v Trnave, Swap oblečenia v Baterkárni, Swap kníh v Podivnom Barónovi v Púchove, Vianočná labka …).

Prostredníctvom vytvorených spoluprác (formou uzavretia Memoranda o spolupráci), tak majú študenti, ako aj pedagógovia, nepretržitý kontakt s praxou a novými trendami.

https://imucm.sk/partneri-a-spolupraca/
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM:

• Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2021: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave.
• Študijný poriadok UCM.
• Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.
• Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť.
• Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov.
• Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole.
• Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM.
• Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ.
• Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti.
• Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa.
• Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom.
• Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie).
• Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.
• Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM.
Podpora mobilít
Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.
Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.
Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti. Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM.
SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.
– manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, ktorý vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu a hotelierstva,
– team leader na pozícii strednej úrovne riadenia vo verejnej a štátnej správe zameranej na oblasť cestovného ruchu,
– zamestnanec na odboroch a referátoch cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
– manažér na strednej úrovni v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,
– zamestnanec turistických a informačných centier,
– manažér strednej úrovne v regionálnych rozvojových agentúrach, zameraných na aplikáciu inovácií a rozvoj cestovného ruchu,
– súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a malej organizácii turizmu,
– event manažér,
– manažér recepcie (resp. inej súčasti hotela, reštaurácie),
– hlavný manažér voľnočasových aktivít hotela,
– manažér reštauračného zariadenia,
– F&B manažér,
– správca ubytovacieho zariadenia,
– sprievodca v cestovnom ruchu,
– Concierge …
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)
V súvislosti s hodnotením kvality študijného programu zainteresovanými stranami a v súlade s pripravovanými internými procesmi bol študijný program posúdený zástupcami z radov potenciálnych zamestnávateľov. Budúci zamestnávatelia oceňujú v študijnom programe a štruktúre predmetov prepájanie teórie s praxou a reflexiu na súčasné trendy v oblasti turizmu a hotelierstva, pričom vyzdvihujú fakt že predmety študijného plánu sú v súlade s potrebou trhu k užšej špecializácii absolventov.
Do 1. ročníka ŠP nastúpilo 18 študentov, do 2. ročníka nastúpilo 11 študentov = 61 %.doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof. – funkčné miesto profesor, Kancelária: Hajdóczyho 1, Trnava 917 01, miestnosť 428, Telefón: 033 5565 635, e-mail: katarina.stachova@ucm.skdoc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16256

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16255

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21323

doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33360

Ing. Jana Černá, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14472
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16256
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-katarina-stachova-phd-mim-prof/

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16255
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-zdenko-stacho-phd/

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21323
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-phdr-michal-lukac-phd/

Ing. Michala Moravcová, Ph.D.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32354
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-michala-moravcova-ph-d/

Ing. Jana Černá, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14472
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-jana-cerna-phd/

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12908
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-jana-sujanova-csc-mim-prof/

doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33360
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-olena-plaksiuk-phd/

Ing. Lenka Mikle PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34469
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-lenka-mikle-phd/

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14366
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-andrea-vadkertiova-phd/

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14360
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-viera-horvathova-phd/

PaedDr. Varečková Ľubica, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14395
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/paeddr-lubica-vareckova-phd/

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14520

PhDr. Martin Halmo, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32697
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/phdr-martin-halmo-phd/

Ing. Juraj Litomerický, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/310
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-juraj-litomericky-phd/
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov