Preskočiť na obsah

Filozofická fakulta

www.ff.ucm.sk

Názov študijného programuUdeľovaný akademický titul Forma štúdiaČíslo a názov študijného odboruStupeň štúdia Kód programu – číslo študijného programuÚroveň národného kvalifikačného rámca Štandardná dĺžka štúdia v rokoch Jazyk poskytovania Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Podmienky absolvovania študijného programu Postupy a kritériá hodnotenia Zdroje študijného programu Možnosti učenia sa študentov Povolania úspešného absolventa študijného programu Uplatnenie absolventov študijného programu Miera úspešnosti študentov:Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Názov študijného programuPersonálne zabezpečenie študijného programu Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.)
psychológiamagister, Mgr.denná7701 psychológia211872úroveň 72slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu:
Vzdelávanie v študijnom programe rešpektuje štandardy Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre vzdelávanie a prípravu budúcich psychológov a je kompatibilné so vzdelávaním psychológov v členských krajinách EÚ. Cieľom vzdelávania v študijnom programe je príprava absolventa, ktorý v čase ukončenia magisterského stupňa disponuje vedomosťami a zručnosťami umožňujúcimi skúmanie, prognostické hodnotenie správania človeka, alebo skupiny ľudí vybranými psychologickými metódami,
technikami a postupmi, zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe. Je pripravený pracovať v oblastiach psychologickej špecializácie (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a/alebo v oblasti výskumu. Absolvent má špecializované vedomostí a zručností z oblastí všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín ako aj vedomosti a zručnosti z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie.
Je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum vo všetkých fázach.
Hlavné výstupy vzdelávania:
Pre dosiahnutie výstupov vzdelávania zodpovedajúcich príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania sú obsah a ciele študijného programu v súlade so štandardami Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) a sú dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch).
Vedomosti: Absolvent 2. stupňa študijného odboru Psychológia sa orientuje v aktuálnych možnostiach psychologickej špecializácie a praktického uplatnenia na trhu práce. Má špecifické poznatky prevažne v oblasti aplikovaných psychologických disciplín (najmä teórie učenia, teórie kognitívnych štruktúr, teórie osobnosti, teórie pracovného výkonu, teórie vedenia ľudí, teórie analýzy práce, teórie analýzy učebných potrieb, teórie poradenstva a psychoterapie), ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania jednotlivcov v rámci skupín a väčších systémov/spoločnosti. Pozná princípy projektovania a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu vrátane možností analýzy dát. Konkrétne vie absolvent napr. definovať minulé a
súčasné trendy, koncepcie a teórie v psychológii, charakterizovať najnovšie poznatky v oblasti psychológie, vysvetliť ovplyvnenie emócií alebo psychických porúch základnými psychickými procesmi, opísať poruchy osobnosti, vysvetliť interindividuálne rozdiely v správaní, osobnostných charakteristikách a sociálnych súvislostiach, charakterizovať konkrétne situácie, ktoré vyvolávajú určité psychické stavy, klasifikovať vedecké metódy psychologického výskumu, vysvetliť pozitíva, negatíva a adekvátnosť použitia výskumných techník vzhľadom na daný kontext, opísať princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov, vymedziť spôsoby
štatistického analyzovania dát, charakterizovať softvér vhodný pre psychologický výskum, opísať princípy a predpoklady vedeckého projektovania a výskumu v psychológii, reprodukovať legislatívne a etické princípy psychologickej činnosti.
Zručnosti: Absolvent študijného odboru Psychológia (2. stupeň) disponuje zručnosťami v oblasti aplikácie špecifických poznatkov rôznych psychologických disciplín, najmä konštruovanie metodík, navrhovanie postupov na hodnotenie výkonu, navrhovanie výcviku, navrhovanie terapeutického plánu alebo psychoterapie. Ďalej nadobudne zručnosť v oblasti diagnostiky v rámci výskumu (laboratórne podmienky, terénny výskum) a v rámci aplikovaných disciplín podľa psychologickej špecializácie. Absolvent je schopný navrhnúť a realizovať náročnejší výskumný projekt (experiment) vrátane multivariačnej analýzy dát alebo kvalitatívnej analýzy dát.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom.
Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené).
Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. V študijnom programe psychológia sa zväčša realizuje prijímacie konanie, pričom poradie uchádzačov určuje počet bodov (max. 100 bodov) získaných za výsledky kolokviálnej skúšky v bakalárskom štúdiu z nasledujúcich predmetov: metodológia (max. 20 bodov), všeobecná psychológia (max. 20 bodov), psychológia osobnosti (max. 20 bodov), vývinová psychológia (max. 20 bodov a sociálna psychológia (max. 20 bodov). Prijímacie konanie je možné po schválení Akademickým senátom Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a
Metoda nahradiť prijímacou skúškou z predmetov: metodológia (max. 20 bodov), všeobecná psychológia (max. 20 bodov), psychológia osobnosti (max. 20 bodov), vývinová psychológia (max. 20 bodov a sociálna psychológia (max. 20 bodov). Prijímacie konanie je možné po schválení Akademickým senátom Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda nahradiť prijímacou skúškou z predmetov: metodológia (max. 20 bodov), všeobecná psychológia (max. 20 bodov), psychológia osobnosti (max. 20 bodov), vývinová psychológia (max. 20 bodov) a sociálna psychológia (max. 20 bodov).
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže
byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do
20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku
posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná.
O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 120 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 102
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: minimálne 12
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 6
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 8
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 120
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kpsych.ff.ucm.sk/docs/ILP-mgr.denne.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci nového študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS).

Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu psychológia majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižný fond Katedry psychológie FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1100 publikácií. Okrem toho každý člen katedry disponuje vlastnou príručnou knižnicou. Študenti majú k dispozícii 120 druhov psychologických testov. Okrem printových testových metodík majú možnosť využívať fakultné PC laboratórium a špecializovanú učebňu vybavenú modernými prístrojovými metodikami a ďalšími počítačovými testami. Osobou zodpovednou za výpožičky katedrovej knižnice je: Jana Hubinská, PhDr., PhD. jana.hubinska@ucm.sk – výpožičné hodiny sú zverejnené na webovej stránke katedry (a vždy aktualizované pre konkrétny akademický rok.
Pre študentov študijného programu psychológia je k dispozícii aj Centrum psychologického poradenstva a výskumu pri Katedre psychológie FF UCM (CPPaV), ktoré združuje vedecké, vzdelávacie, výskumné a ďalšie profesijné aktivity členov Katedry psychológie a spolupracujúcich inštitúcií. Zastrešuje a koordinuje aktivity troch súčastí: Psychologická poradňa, Výskumné centrum a Školiace pracovisko.
Psychologická poradňa
Psychologická poradňa pri Katedre psychológie FF UCM pracuje pod záštitou rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2015. Vo svojich špecializovane vybavených priestoroch poskytuje študentom všetkých študijných odborov a pracovníkom UCM bezplatné komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť. Od roku 2020 pracuje aj v on-line priestore prostredníctvom platformy MS Teams s pravidelnými každodennými službami prvého kontaktu. Okrem
primárnej úlohy poskytovať psychologickú podporu, pomoc a intervenciu študentom a zamestnancom UCM plánuje Psychologická poradňa na svojich webových stránkach poskytovať aj aktuálne informácie o možnostiach pomoci pre klientov z externého prostredia. V kontexte začlenenia Psychologickej poradne do činnosti Centra psychologického poradenstva a výskumu táto poskytuje dôležité up-todate informácie o problémoch, ktorými klienti trpia a je schopná zachytiť aktuálne trendy a zmeny v oblasti duševného zdravia spoločnosti. Poskytuje podnety a „objednávky z praxe“ pre ďalšie dve pracoviská (Výskumné centrum a Školiace pracovisko) a zároveň
má možnosť okamžite aplikovať zistenia Výskumného centra, ktoré môže na základe širšieho zberu dát a ich analýz pre jednotlivé problémy navrhovať vhodné postupy intervencie. Úzko spolupracuje so Školiacim pracoviskom, ktoré priestory a aktivity poradne využíva pri odbornom vzdelávaní študentov a ich profesijnej príprave v oblasti psychologického poradenstva a intervencie.

Výskumné centrum
Výskumné centrum pri Katedre psychológie FF UCM združuje a koordinuje výskumné aktivity členov Katedry psychológie. V nadväznosti na aktuálne trendy ako aj na podnety Psychologickej poradne realizuje identifikáciu výskumných problémov a plánuje výskumnú činnosť vrátane grantovej aktivity. Prostredníctvom úspešných grantových schém buduje a zabezpečuje vybavením priestory pre psychologický výskum (napr. psychologické laboratórium, akvizícia prístrojov a špecializovaných psychometrických metodík), zastrešuje odbornú
Katedrovú knižnicu s vyše tisíckou titulov, komunikuje s externými inštitúciami v oblasti výskumnej spolupráce.
Výskumné centrum zároveň usmerňuje odborné a vedecké aktivity študentov v rámci Študentskej a vedeckej odborne činnosti (ŠVOČ), v rámci tvorby záverečných prác a poskytuje priestor pre realizáciu psychologického výskumu.

Školiace pracovisko
Prvoradou úlohou Školiaceho pracoviska pri Katedre psychológie FF UCM je poskytovať priestorové a personálne zabezpečenie pre profesijnú prípravu študentom psychológie. Disponuje učebňami pre realizáciu špecializovaných predmetov zameraných na získavanie profesijných zručností – napr. cvičení z psychodiagnostiky, nácviku poradenskej činnosti, pre sociálno-psychologické výcviky, autogénny tréning a pod. Činnosť pracoviska sa realizuje pod dohľadom supervízora s tridsaťročnou praxou a ďalších odborníkov z praxe. Školiace
pracovisko je vybavené väčšinou dostupných psychodiagnostických metodík od spoločností Hoegrefe, Psychodiagnostika a Testcentrum v printových i počítačových verziách, adaptívnym systémom Schuhfried.
Školiace pracovisko zastrešuje aj činnosť študentského zoskupenia Psychologický klub, ktoré aktívne vstupuje do vzdelávania študentov psychológie prostredníctvom organizovania vzdelávacích podujatí. V spolupráci s Katedrou psychológie na základe záujmu študentov organizuje Psychologický klub workshopy, prednášky, premietania filmov s diskusiou s odborníkmi, študentské konferencie a ďalšie aktivity. Školiace pracovisko pri Katedre psychológie FF UCM zároveň koordinuje vykonávanie odbornej praxe (bakalársky stupeň) a stáží (magisterský stupeň) na externých psychologických pracoviskách. Zároveň slúži ako supervízne pracovisko pre pracovníkov Psychologickej poradne.
Domáce inštitúcie:
Podieľajú sa prevažne na poskytovaní odbornej praxe a stáží pre študentov, príležitostne realizujú vyžiadané prednášky a workshopy pre
študentov, sa zúčastňujú sa diskusných stretnutí so študentmi a vystúpení na študentských konferenciách:
Súkromné centrum špeciálneho-pedagogického poradenstva, Bardejov
CARYN, s.r.o. ZZ- ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých, Spišská Nová Ves
Linka detskej istoty, n.o., Bratislava
Psychologická ambulancia, Liptovský Mikuláš
Assessment systems Slovakia, Bratislava
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hlohovec
Centrum reči, Trnava
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Snina
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, Banka
Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava
Detský domov, Nová Baňa
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pieštany
Fakultná nemocnica Trenčín – Psychiatrická klinika, Trenčín
Fakultná nemocnica Trnava – Psychiatrická klinika, Trnava
Zahraničné inštitúcie:
Poskytujú možnosti komplexného vzdelávania študentov prostredníctvom Erasmus+ stáží, realizujú prednášky na pôde FF UCM,
spolupracujú na vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pracoviska a vedú záverečné práce študentov študijného programu.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Česká Republika, Praha
Ostravská Univerzita, Česká Republika, Ostrava
Masarykova univerzita, Česká Republika, Brno
Psychologický ústav Akademie věd ČR
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Poľsko, Varšava
Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii, Bulharsko, Veliko Tarnovo
Burgas Free University, Bulharsko, Burgas
Sveučilište u Zadru, Chorvátsko, Zadar
Univerza v Ljubljani, Slovinsko, Ljubljana
Justus-Liebig Universität, Nemecko, Giessen
International Slavic University G. R. Derzhavin, Macedónsko, Skopje
Uludag University, Turecko, Bursa
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Absolventi štúdia v študijnom odbore psychológia majú možnosť uplatniť sa (v niektorých prípadoch až po získaní potrebného osvedčenia, ktoré súvisí so špecializačným štúdiom alebo certifikovanou činnosťou) na rôznych pozíciách, ako napr. asistent, pracovník pod odborným dohľadom/supervíziou, samostatný pracovník, a to najmä v oblasti: zdravotnej a sociálnej starostlivosti – poradenský psychológ, klinický psychológ, psychoterapeut, forenzný psychológ, psychológ v oblasti sociálneho poradenstva; výchovy a vzdelávania – pedagogický psychológ, školský psychológ, kariérový poradca; organizácie a práce – pracovný psychológ, špecialista v oblasti ľudských zdrojov;
iných oblastí ako napr. policajné zložky, armáda, doprava, šport, komunikácia, marketing, veda a výskum.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Filozofická fakulta UCM v Trnave v rámci monitorovania a hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania realizuje (okrem iného) aj zber a vyhodnocovanie dát zameraných na uplatniteľnosť absolventov v odbore. Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie na prvom stupni vysokoškolského štúdia študijného programu psychológia nesmeruje k získaniu žiadnej špecifickej profesijnej kvalifikácie a neposkytuje získanie kompetencií nevyhnutných pre samostatnú prax v psychológii, uplatniteľnosť v praxi môže byť monitorovaná až po absolvovaní
druhého stupňa. Absolventi študijného programu psychológia na FF UCM dosahujú najlepšie výsledky v uplatniteľnosti spomedzi všetkých študijných programov na FF UCM. Až 70% z nich sa zamestnalo priamo v odbore a ďalších 16% v odbore prekrývajúcom sa s vyštudovaným odborom. Len 14% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v inej oblasti, čo však poukazuje na skutočnosť že 100% absolventov našlo uplatnenie na trhu práce. Podľa údajov za posledných 15 rokov, väčšina absolventov (65%) bola zamestnaná do troch mesiacov od
ukončenia štúdia a ďalších 23% si našlo prácu do pol roka.

Prioritou vzdelávania v študijnom odbore psychológia je pripraviť absolventov pre výkon povolania pomáhajúcej profesie. Úspešnosť v zmysle viditeľnosti pre širšiu verejnosť, alebo dosiahnutia riadiacich funkcií nie je kritériom úspešnosti pomáhajúcich profesií. Z tohto pohľadu každý absolvent, ktorý dokáže poskytovať psychologickú starostlivosť klientom a pacientom, je úspešný a pre spoločnosť prospešný. Naši absolventi sú však úspešní v obsadzovaní miest na rozmanitých pozíciách širokého spektra možností profesijného uplatnenia:
Mikulová Paulina, Mgr. – hlavný štátny radca – Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR
Marko, Martin, Mgr., PhD. – vedecký pracovník – Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Doktorová, Dominika, PhDr., PhD. – prodekanka pre štúdium – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Centrum detskej reči – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Nám. J. Herdu 1, 917 01 Trnava,
https://centrumreci.sk/
VoxPsyché, s.r.o. – Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, Nemocničná 1, 990 01 Veľký
Krtíš, https://phdr-zdenka-kubisova.modernylekar.sk/
Hospic milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín, https://www.hospictn.sk/
83%doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. – funkčné miesto profesorky
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD. – funkčné miesto profesor
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. – funkčné miesto docentky
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

PhDr. Dominika Doktorová, PhD. – funkčné miesto docentky
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

PhDr. Zuzana Mičková, PhD. – funkčné miesto docentky
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Informácie sú dostupné na: http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)bakalár, Bc.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1100291úroveň 63nemecký jazyk, slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii):
Za učiteľský základ:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Výstupy vzdelávania v kategóriách pre aprobáciu Nemecký jazyk a literatúra:
1. vedomosti: Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra a má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o nemeckom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom, špeciálne k slovenskému jazyku. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému nemeckého jazyka, nosné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady lingvistických a literárno-vedných disciplín.
2. zručnosti: Absolvent ovláda nemecký jazyk na vysokej praktickej úrovni. Špecifikuje a vie dať do súvislosti poznatky z dejín literatúry po nemecky hovoriacich krajín. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie umeleckých diel. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárno-vedné poznatky pri pragmaticko-komunikačných aktivitách a vo vyučovaní. Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, formulovať vlastné stanoviská a postoje, kriticky ich revidovať a konštruktívne obhajovať.
3. profesijné kompetencie: Absolvent má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučovaní nemeckého jazyka a literatúry. Taktiež sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v pedagogickom kolektíve. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a iné všeobecné a odborné obsahy v nemeckom jazyku. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k učiteľskej profesii a cieľovej skupine.
4. prenositeľné kompetencie: Absolvent dokáže rozvíjať vlastnú jazykovú kultúru v nemeckom jazyku a ďalej sa v ňom vzdelávať a organizovať svoje učenie. Je schopný pracovať s informáciami a nachádzať dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti nemeckého jazykového areálu. Dokáže identifikovať a riešiť problémy a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Profilové predmety: nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk.

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť. Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kger.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/UAP_NJ_D_IL.pdf; http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Bc_D-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. ohľadom na aprobáciu Nemecký jazyk a literatúra budú študenti využívať prioritne počítačové učebne, jazykové a tlmočnícke laboratórium v súvislosti s výučbou predmetov ako napr. Fonetika a fonológia, korpusová lingvistika, Rozvoj produktívnych zručností (hovorenie, písanie), Rozvoj receptívnych zručností (čítanie, počúvanie), Praktický jazyk I-V, Syntax NJ a pod.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu
https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.
Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov.
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry germanistiky je študentom k dispozícii v priestoroch katedry na 2. poschodí, v súčasnosti obsahuje viac ako 4300 publikácií, ktorých súčasťou sú aj publikácie spadajúce pod doktorandskú knižnicu (2906 publikácií). Okrem daného knižničného fondu majú študenti k dispozícii aj knižný fond Katedry slovenského jazyka v nemeckom jazyku a knižničný fond Katedry pedagogiky.
Knižnica katedry pedagogiky vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.

Knižnica Katedry germanistiky: http://kger.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Pracovník zabezpečujúci výpožičky: poverení študenti doktorandského štúdia
Pracovník zodpovedný za knižnicu Katedry germanistiky: Fedič, Dušan, Mgr., PhD. – dusan.fedic@ucm.sk
Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD.
veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry:
http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
nie je možné uviesť, študijný program sa v danom období nerealizovalUčiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia Nemecký jazyk a literatúra: Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat. – profesor ‒http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia Nemecký jazyk a literatúra:
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Lipavic Oštir, Alja, prof., Dr.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lipavic_Ostir.pdf
Hornáček Banášová, Monika, doc., PaedDr., PhD.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Hornacek_Banasova.pdf
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu.
Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikáciidoktor (philosophiae doctor), PhD.denná7320 filológia3100817úroveň 83nemecký jazyk, slovenský jazykVzdelávacie ciele a výstupy študijného programu študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v kategóriách:
1. vedomosti: Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z teoretických a aplikovaných lingvistických disciplín ako pragmalingvistika, korpusová lingvistika, teória gramatikalizácie, syntaktické teórie a moderná lingvistika, moderné metodologické diskurzy, jazykové kontakty a z ďalších oblastí študijného odboru slúžiacich ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume.
Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interakcií so súvisiacimi odbormi. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na kontextovú jazykovedu, inovačné procesy v nemeckom jazyku, na kultúrno-historickú, kultúrno -teoretickú a kritickú reflexiu kultúrnych fenoménov po nemecky hovoriacej oblasti.
2. zručnosti: Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a spoločenského prínosu, na tvorivé formulovanie a programovanie vedeckých úloh. Je
schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie vedeckého výskumu.
3. profesijné kompetencie: Absolvent je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. Uvedomuje si vývinové trendy a aplikačné možnosti výskumov v oblasti germanistiky a je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s
vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v nosných oblastiach študijného odboru.
4. prenositeľné kompetencie: Absolvent dokáže efektívne konceptualizovať vedecké problémy a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Rešpektuje hlavné manažérske podmienky a zásady kritiky a spracúvania domácich a zahraničných vedeckých podnetov, projektov a koncepcií. Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je schopný vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, prispievať k rozvoju študijného odboru, a to aj s ohľadom na prax. Plánuje si vlastný rozvoj a ďalšie systematické vzdelávanie
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Úspešný uchádzač o štúdium:
a) má prehľad v odbornej problematike, ktorú si zvolil ako tému dizertačnej práce, a ktorú predkladá ako projekt dizertačnej práce;
b) disponuje požadovanými znalosťami v predmetnom odbore;
c) disponuje vynikajúcimi znalosťami cudzieho jazyka.
Na doktorandské štúdium sa prijíma výhradne po splnení podmienok stanovených v §54 zákona č. 131/2002 Z. z. na základe prijímacieho konania a v dobe k tomu určenej. Spôsob prijímania stanovuje Štatút UCM, Študijný poriadok UCM, Poriadok prijímacieho konania UCM.
Obsahové zameranie, organizáciu prijímacích skúšok, rovnako ako aj z toho vyplývajúce konkrétne podmienky prijatia na vysokoškolské Organizácia doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UCM v Trnave 2014 štúdium stanovuje AS FF UCM v Trnave. Fakulta oboznamuje s nimi všetkých uchádzačov v zákonom stanovenej lehote.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium má charakter výberového konania. Prijímací pohovor sa uskutočňuje na školiacom pracovisku pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej päť členov. Predsedu a členov prijímacej komisie vymenúva na návrh odborovej komisie dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca tejto inštitúcie. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní.
Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty.
V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium.
Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva s nasledovnými prílohami:
– overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe,
– vysvedčenie zo štátnej skúšky,
– stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,
– doklad o absolvovanej praxi (uchádzač o externé štúdium predloží potvrdenie o zamestnaní
v odbore).
Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Na riadne skončenie štúdia v rámci trojročného študijného programu je potrebných najmenej 180 kreditov. Doktorand ich získava za študijnú, pedagogickú a vedeckú časť študijného programu, ktoré sú navzájom nezastupiteľné, pričom je povinný získať minimálne 40 kreditov za absolvovanie študijnej časti a minimálne 40 kreditov za absolvovanie vedeckej časti. Absolvovanie doktorandského štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a obhajobe dizertačnej práce. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a v štandardnej dĺžke štúdia ju doktorand musí vykonať najneskôr v poslednom mesiaci posledného akademického roka svojho štúdia. Obhajoba dizertačnej práce v nadštandardnej dĺžke štúdia sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch rokov od uplynutia štandardnej dĺžky štúdia. Obhajoba dizertačnej práce je verejná a koná sa formou vedeckej rozpravy. Dokladmi o absolvovaní štúdia doktorandského študijného programu sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8. Okrem toho podmienky týkajúce sa doktorandského študijného programu upravuje Smernica o doktorandskom štúdiu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Interná smernica 2/2014 Organizácia doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: https://lnk.sk/fz23 ; https://lnk.sk/azdv.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 56 za študijnú časť
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: minimálne 6 za študijnú časť; povinne voliteľné predmety, z ktorých si študent vyberá, predstavujú sumárne: 24 K
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 30
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: –
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kger.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/PHD/2_ILP_Nemecky_jazyk_a_kultura_v_odbornej_komunikacii_denne_PhD%20(1).pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci nového študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS).
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti. CIZ UCM:
– kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
– poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
– poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
– spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
– spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu: https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov.
Študenti študijného programu Nemecký a jazyk a kultúra v odbornej komunikácii majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry germanistiky je študentom k dispozícii v priestoroch katedry na 2. poschodí, v súčasnosti obsahuje viac ako 4300 publikácií. V rámci projektu ITMS: 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave sa od roku 2015 vybudovali tri doktorandské knižnice, medzi nimi aj na Katedre germanistiky. Publikácie spadajúce pod doktorandskú knižnicu zahŕňajú 2906 publikácií. Okrem daného knižničného fondu majú študenti
k dispozícii aj knižný fond Katedry slovenského jazyka v nemeckom jazyku.
Knižnica katedry germanistiky: http://kger.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Pracovník zabezpečujúci výpožičky: poverení študenti doktorandského štúdia
Pracovník zodpovedný za knižnicu katedry germanistiky: Fedič, Dušan, Mgr., PhD. – dusan.fedic@ucm.sk
Počas vzdelávacej činnosti študijného programu majú doktorandi bohatú ponuku spolupráce s partnermi vysokej školy, hoci títo partneri nie sú oficiálne vedení a spolupráca je skôr na základe individuálneho charakteru – osobné vzťahy vyučujúcich v študijnom programe s inštitúciami, knižnicami, rôznymi výskumnými ústavmi na Slovensku a v zahraničí. Ide o partnerstvá na základe rôznych projektových, výskumných či osobných spoluprác (napr. Leibniz-Institut fuer Deutsche Sprache Mannheim, katedry germanistiky v Santiago de Compostella, Malage, Regensburgu, Bambergu, Ústí nad Labem, Wroclawi, Maribore atď.-viď „Vnútorná hodnotiaca správa“).
Doktorandi tak môžu využívať konzultácie s odborníkmi, literárne zdroje knižničných fondov partnerských inštitúcií, mobility.
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Široký vedomostný profil a nadobudnuté zručnosti vytvárajú dobré podmienky na to, aby absolvent III. stupňa študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii mohol úspešne pôsobiť ako:
− vysokoškolský pedagóg
− stredoškolský pedagóg
− odborný/výskumný pracovník vedeckých inštitúcií
− pracovník v diplomatických službách/diplomat
− pracovník špecializovaných medzinárodných inštitúcií (UNESCO, …)
− pracovník či manažér inštitúcií sprostredkujúcich kontakty SR s nemeckojazyčnými štátmi
− špecializovaný, vysoko profesionálny tlmočník/prekladateľ (právo, veda, umelecká literatúra, …)
− súdny tlmočník/prekladateľ
− pracovník či manažér v kultúrnych inštitúciách národného či medzinárodného charakteru (múzeá, zahraničné kultúrne strediská, …)
− pracovník či manažér v medzinárodnom obchode
− pracovník či manažér v personálnej oblasti (rekrutácia a starostlivosť o zahraničných pracovníkov z nemeckojazyčných oblastí)
pracovník či manažér v oblasti turizmu
− vysokokvalifikovaný sprievodca
− spolupracovník či manažér neziskových organizácií
− kurátor výstav múzeí, galérií, …
− publicista
− politológ
− odborný komentátor, reportér vo verejnoprávnych alebo súkromných médiách.
Absolvent je schopný uplatniť sa vo vedecko-výskumnej oblasti, kde sa vyžadujú hlboké odborné znalosti v oblasti konfrontačnej lingvistiky a kde sa očakávajú širšie vedomosti zo sféry spoločensko-vedných disciplín, predovšetkým na vysokých školách na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako vedecký pracovník a expert nachádza uplatnenie v multidisciplinárnych vedecko-výskumných riešiteľských tímoch a rôznych vedeckých inštitúciách.
Absolventi tretieho stupňa štúdia programu ovládajú vedecké metódy lingvistického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu teoretických aj aplikovaných problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne organizácie, prednášať na vysokých školách, prispievať k rozvoju vedeckého poznania v oblasti výskumu nemeckého jazyka. Ďalej sa dokážu uplatniť:
• v akademickej oblasti prípravy, koordinovania a vedenia domácich a medzinárodných vedeckých tímov;
• v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz;
• pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík;
• ako autori publikácií v karentovaných domácich a zahraničných odborných periodikách;
• ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch;
• v pedagogickom procese budú predstavovať kvalitný základ pre zvyšovanie kvality pedagogického pôsobenia v lingvistických disciplínach na domácich a zahraničných univerzitách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Percentuálne hodnotenie výlučne absolventov 3.stupňa nebolo realizované, z daného dôvodu uvádzame hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všeobecnosti. 88,9% absolventov sa zamestná v oblasti študovaného alebo príbuzného odboru. 11,1% absolventov sa zamestná v inej oblasti. 88, 9% študentov deklaruje, že ich štúdium dostatočne pripravilo na prácu v danom alebo príbuznom odbore a aplikujú nadobudnuté profesijné zručnosti a 11,1% , ktorí sa zamestnali v inej oblasti, využíva osvojené prenositeľné kompetencie. Ku konkrétnym štatistikám viď bližšie:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
100%Ďurčo, Peter, prof., CSc. – profesor ‒ peter.durco@ucm.sk
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/Durco/VUPCH_Durco.pdf
Ďurčo, Peter, prof., CSc.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/Durco/VUPCH_Durco.pdf
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Lipavic Oštir, Alja, prof., Dr.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lipavic_Ostir.pdf
Hornáček Banášová, Monika, doc., PaedDr., PhD.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Hornacek_Banasova.pdf
Fraštíková, Simona, Mgr., PhD., funkčné miesto docent
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Frastikova_Simona.pdf
Personálne obsadenie katedry germanistiky:
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Úspešní absolventi (známe osobnosti):

Fraštíková Simona, Mgr., PhD., funkčné miesto docenta – vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave a súčasne vedúca katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/)
Braxatorisová, Anita, Mgr. PhD. – vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/)
Vilčeková, Katarína, Mgr., PhD. – vedecko-pedagogický pracovník, Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Kapuzinerstraße 16, 96047 Bamberg. (https://www.uni-bamberg.de/germ-didaktik/lehrstuhlteam/lehrbeauftragte/)
Miháliková, Lucia, Mgr., PhD. – vedecká pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava. (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11505)
Kalaš, Filip, Mgr., PhD. – vedecko-pedagogický pracovník na Katedre jazykovedy a translatológie FAJ EU v Bratislave. (https://faj.euba.sk/katedry/katedra-jazykovedy-a-translatologie/clenovia-katedry/)
Olexová, Nikoleta, Mgr., PhD. – pedagóg na bilingválnom gymnáziu, Gymnázium Jána Holého v Trnave, Na Hlinách 7279/30. (https://gymholl.edupage.org/)
Lompart, Patrik, Mgr., PhD. – predseda Karpatskonemeckej mládeže. (https://karpatenblatt.sk/category/karpatendeutsche-jugend/)

Významné projekty riešené Katedrou germanistiky:
VEGA 1/0352/20 / Konfrontačný výskum lexikalizácie konštrukčných modelov v nemčine a slovenčine
(Confrontational research on the lexicalization of structural models in German and Slovak), na báze korpusovej analýzy kontrastívne zameraný výskum lexikalizovaných binárnych konštrukcií s vysokou mierou výskytu v rámci rôznych komunikačných situácií. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/)
APVV-17-0128 / Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko – Rakúsko – Česko – Slovensko): lexika – texty – diskurzy (Language strategies of right-wing populists in comparation (Germany – Austria – Czech Republik – Slovakia): lexis – texts – discourses), interdisciplinárne orientovaný projekt realizovaný v rokoch 2018 – 2021, z ktorého vzišli viaceré významné publikácie. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/; https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/)
2018-1-SK01-KA201-046316 / Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny (Problemorientierter Soft-CLIL-Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht), medzinárodný projekt ERASMUS+ s početnými didaktickými i metodickými výstupmi vo viacerých jazykoch ocenený v roku 2021 Európskou značkou kvality. (http://kger.ff.ucm.sk/de/softclil/
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikáciidoktor (philosophiae doctor), PhD.externá7320 filológia3100818úroveň 84nemecký jazyk, slovenský jazykVzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v kategóriách
1. vedomosti: Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z teoretických a aplikovaných lingvistických disciplín ako pragmalingvistika, korpusová lingvistika, teória gramatikalizácie, syntaktické teórie a moderná lingvistika, moderné metodologické diskurzy, jazykové kontakty a z ďalších oblastí študijného odboru slúžiacich ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interakcií so súvisiacimi odbormi. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na kontextovú jazykovedu, inovačné procesy v nemeckom jazyku, na kultúrno-historickú, kultúrno -teoretickú a kritickú reflexiu kultúrnych fenoménov po nemecky hovoriacej oblasti.
2. zručnosti: Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a spoločenského prínosu, na tvorivé formulovanie a programovanie vedeckých úloh. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie vedeckého výskumu.
3. profesijné kompetencie: Absolvent je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím.
Uvedomuje si vývinové trendy a aplikačné možnosti výskumov v oblasti germanistiky a je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v nosných oblastiach študijného odboru.
4. prenositeľné kompetencie: Absolvent dokáže efektívne konceptualizovať vedecké problémy a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Rešpektuje hlavné manažérske podmienky a zásady kritiky a spracúvania domácich a zahraničných vedeckých podnetov, projektov a koncepcií. Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je schopný vnímať
etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, prispievať k rozvoju študijného odboru, a to aj s ohľadom na prax. Plánuje si vlastný rozvoj a ďalšie systematické vzdelávanie.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Úspešný uchádzač o štúdium:
a) má prehľad v odbornej problematike, ktorú si zvolil ako tému dizertačnej práce, a ktorú predkladá ako projekt dizertačnej práce;
b) disponuje požadovanými znalosťami v predmetnom odbore;
c) disponuje vynikajúcimi znalosťami cudzieho jazyka.
Uchádzač o štúdium si vyberie z vopred vypísaných okruhov tém alebo si po konzultácii s katedrou navrhne vlastnú tému dizertačnej práce. Na prijímaciu skúšku prinesie uchádzač podrobne spracovaný projekt dizertačnej práce, zoznam preštudovanej literatúry z odboru, prehľad vlastnej publikačnej činnosti.
Na doktorandské štúdium sa prijíma výhradne po splnení podmienok stanovených v §54 zákona č. 131/2002 Z. z. na základe prijímacieho
konania a v dobe k tomu určenej. Spôsob prijímania stanovuje Štatút UCM, Študijný poriadok UCM, Poriadok prijímacieho konania UCM. Obsahové zameranie, organizáciu prijímacích skúšok, rovnako ako aj z toho vyplývajúce konkrétne podmienky prijatia na vysokoškolské Organizácia doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UCM v Trnave 2014 štúdium stanovuje AS FF UCM v Trnave. Fakulta oboznamuje s nimi všetkých uchádzačov v zákonom stanovenej lehote.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium má charakter výberového konania. Prijímací pohovor sa uskutočňuje na školiacom pracovisku pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej päť členov. Predsedu a členov prijímacej komisie vymenúva na návrh odborovej komisie dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca tejto inštitúcie. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty. V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako
súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium.
Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva s nasledovnými prílohami:
overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe,
– vysvedčenie zo štátnej skúšky,
– stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,
– doklad o absolvovanej praxi (uchádzač o externé štúdium predloží potvrdenie o zamestnaní
v odbore).
Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Na riadne skončenie štúdia v rámci trojročného študijného programu je potrebných najmenej 180 kreditov. Doktorand ich získava za študijnú, pedagogickú a vedeckú časť študijného programu, ktoré sú navzájom nezastupiteľné, pričom je povinný získať minimálne 40 kreditov za absolvovanie študijnej časti a minimálne 40 kreditov za absolvovanie vedeckej časti. Absolvovanie doktorandského štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a obhajobe dizertačnej práce. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a v štandardnej dĺžke štúdia ju doktorand musí vykonať najneskôr v poslednom mesiaci posledného akademického roka svojho štúdia. Obhajoba dizertačnej práce v nadštandardnej dĺžke štúdia sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch rokov od uplynutia štandardnej dĺžky štúdia. Obhajoba dizertačnej práce je verejná a koná sa formou vedeckej rozpravy. Dokladmi o absolvovaní štúdia doktorandského študijného programu sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8. Okrem toho podmienky týkajúce sa doktorandského študijného programu upravuje Smernica o doktorandskom štúdiu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Interná smernica 2/2014 Organizácia doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: https://lnk.sk/fz23 ; https://lnk.sk/azdv.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
-     počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 84 za študijnú časť (nezapočítaná záverečná práca, ktorá je zvlášť).
-     počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: minimálne 24 za študijnú časť; povinne voliteľné predmety, z ktorých si študent vyberá, predstavujú sumárne: 115
-     počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov; výberové predmety predstavujú sumárne: 0
-     počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 30
-     počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: –
-     počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kger.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/PHD/ILP_PHD_E.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci nového študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS).
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti. CIZ UCM:
– kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
– poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
– poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
– spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
– spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu: https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. . Študenti študijného programu Nemecký a jazyk a kultúra v odbornej komunikácii majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry germanistiky je študentom k dispozícii v priestoroch katedry na 2. poschodí, v súčasnosti obsahuje viac ako 4300 publikácií. V rámci projektu ITMS: 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave sa od roku 2015 vybudovali tri doktorandské knižnice, medzi nimi aj na Katedre germanistiky. Publikácie spadajúce pod doktorandskú knižnicu zahŕňajú 2906 publikácií. Okrem daného knižničného fondu majú študenti k dispozícii aj knižný fond Katedry slovenského jazyka v nemeckom jazyku.
Knižnica katedry germanistiky: http://kger.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Pracovník zabezpečujúci výpožičky: poverení študenti doktorandského štúdia
Pracovník zodpovedný za knižnicu katedry germanistiky: Fedič, Dušan, Mgr., PhD. – dusan.fedic@ucm.sk
Počas vzdelávacej činnosti študijného programu majú doktorandi bohatú ponuku spolupráce s partnermi vysokej školy, hoci títo partneri nie sú oficiálne vedení a spolupráca je skôr na základe individuálneho charakteru – osobné vzťahy vyučujúcich v študijnom programe s inštitúciami, knižnicami, rôznymi výskumnými ústavmi na Slovensku a v zahraničí. Ide o partnerstvá na základe rôznych projektových, výskumných či osobných spoluprác (napr. Leibniz-Institut fuer Deutsche Sprache Mannheim, katedry germanistiky v Santiago de Compostella, Malage, Regensburgu, Bambergu, Ústí nad Labem, Wroclawi, Maribore atď.-viď „Vnútorná hodnotiaca správa“). Doktorandi tak môžu využívať konzultácie s odborníkmi, literárne zdroje knižničných fondov partnerských inštitúcií, mobility.
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Široký vedomostný profil a nadobudnuté zručnosti vytvárajú dobré podmienky na to, aby absolvent III. stupňa študijného programu
Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii mohol úspešne pôsobiť ako:
− vysokoškolský pedagóg
− stredoškolský pedagóg
− odborný/výskumný pracovník vedeckých inštitúcií
− pracovník v diplomatických službách/diplomat
− pracovník špecializovaných medzinárodných inštitúcií (UNESCO, …)
− pracovník či manažér inštitúcií sprostredkujúcich kontakty SR s nemeckojazyčnými štátmi
− špecializovaný, vysoko profesionálny tlmočník/prekladateľ (právo, veda, umelecká literatúra, …)
− súdny tlmočník/prekladateľ
− pracovník či manažér v kultúrnych inštitúciách národného či medzinárodného charakteru (múzeá, zahraničné kultúrne strediská, …)
− pracovník či manažér v medzinárodnom obchode
− pracovník či manažér v personálnej oblasti (rekrutácia a starostlivosť o zahraničných pracovníkov z nemeckojazyčných oblastí)
pracovník či manažér v oblasti turizmu
− vysokokvalifikovaný sprievodca
− spolupracovník či manažér neziskových organizácií
− kurátor výstav múzeí, galérií, …
− publicista
− politológ
− odborný komentátor, reportér vo verejnoprávnych alebo súkromných médiách.
Absolvent je schopný uplatniť sa vo vedecko-výskumnej oblasti, kde sa vyžadujú hlboké odborné znalosti v oblasti konfrontačnej lingvistiky a kde sa očakávajú širšie vedomosti zo sféry spoločensko-vedných disciplín, predovšetkým na vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako vedecký pracovník a expert nachádza uplatnenie v multidisciplinárnych vedecko-výskumných riešiteľských tímoch a rôznych vedeckých inštitúciách.
Absolventi tretieho stupňa štúdia programu ovládajú vedecké metódy lingvistického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu teoretických aj aplikovaných problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne organizácie, prednášať na vysokých školách, prispievať k rozvoju vedeckého poznania v oblasti výskumu nemeckého jazyka. Ďalej sa dokážu uplatniť:
• v akademickej oblasti prípravy, koordinovania a vedenia domácich a medzinárodných vedeckých tímov;
• v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz;
• pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík;
• ako autori publikácií v karentovaných domácich a zahraničných odborných periodikách;
• ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch;
• v pedagogickom procese budú predstavovať kvalitný základ pre zvyšovanie kvality pedagogického pôsobenia v lingvistických disciplínach na domácich a zahraničných univerzitách.
Všeobecná úroveň študentov a absolventov študijného programu 3. stupňa štúdia Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vychádza z platných zásad, kritérií a všeobecnej charakteristiky profilu absolventa, definovanej vnútornou smernicou o organizovaní doktorandského štúdia na FF UCM (interná smernica č. 2/2014 v znení neskorších predpisov).
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Percentuálne hodnotenie konkr. absolventov 3.stupňa nebolo realizované, z daného dôvodu uvádzame hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všeobecnosti.
88,9% absolventov sa zamestná v oblasti študovaného alebo príbuzného odboru. 11,1% absolventov sa zamestná v inej oblasti. 88, 9% študentov deklaruje, že ich štúdium dostatočne pripravilo na prácu v danom alebo príbuznom odbore a aplikujú nadobudnuté profesijné zručnosti a 11,1% , ktorí sa zamestnali v inej oblasti, využíva osvojené prenositeľné kompetencie. Ku konkrétnym štatistikám viď bližšie:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
nie je možné uviesť – v súčasnosti na študijnom programe nie sú prijatí a neštudujú vo vyšších ročníkoch štúdia študentiĎurčo, Peter, prof., CSc.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/Durco/VUPCH_Durco.pdf
Ďurčo, Peter, prof., CSc.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/Durco/VUPCH_Durco.pdf
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Lipavic Oštir, Alja, prof., Dr.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lipavic_Ostir.pdf
Hornáček Banášová, Monika, doc., PaedDr., PhD.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Hornacek_Banasova.pdf
Fraštíková, Simona, Mgr., PhD., funkčné miesto docent
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Frastikova_Simona.pd
Personálne obsadenie Katedry germanistiky:
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne obsadenie/
Úspešní absolventi (známe osobnosti):

Fraštíková Simona, Mgr., PhD., funkčné miesto docenta – vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave a súčasne vedúca katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/)
Braxatorisová, Anita, Mgr. PhD. – vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/)
Vilčeková, Katarína, Mgr., PhD. – vedecko-pedagogický pracovník, Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Kapuzinerstraße 16, 96047 Bamberg. (https://www.uni-bamberg.de/germ-didaktik/lehrstuhlteam/lehrbeauftragte/)
Miháliková, Lucia, Mgr., PhD. – vedecká pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava. (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11505)
Kalaš, Filip, Mgr., PhD. – vedecko-pedagogický pracovník na Katedre jazykovedy a translatológie FAJ EU v Bratislave. (https://faj.euba.sk/katedry/katedra-jazykovedy-a-translatologie/clenovia-katedry/)
Olexová, Nikoleta, Mgr., PhD. – pedagóg na bilingválnom gymnáziu, Gymnázium Jána Holého v Trnave, Na Hlinách 7279/30. (https://gymholl.edupage.org/)
Lompart, Patrik, Mgr., PhD. – predseda Karpatskonemeckej mládeže. (https://karpatenblatt.sk/category/karpatendeutsche-jugend/)

Významné projekty riešené Katedrou germanistiky:
VEGA 1/0352/20 / Konfrontačný výskum lexikalizácie konštrukčných modelov v nemčine a slovenčine
(Confrontational research on the lexicalization of structural models in German and Slovak), na báze korpusovej analýzy kontrastívne zameraný výskum lexikalizovaných binárnych konštrukcií s vysokou mierou výskytu v rámci rôznych komunikačných situácií. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/)
APVV-17-0128 / Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko – Rakúsko – Česko – Slovensko): lexika – texty – diskurzy (Language strategies of right-wing populists in comparation (Germany – Austria – Czech Republik – Slovakia): lexis – texts – discourses), interdisciplinárne orientovaný projekt realizovaný v rokoch 2018 – 2021, z ktorého vzišli viaceré významné publikácie. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/; https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/)
2018-1-SK01-KA201-046316 / Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny (Problemorientierter Soft-CLIL-Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht), medzinárodný projekt ERASMUS+ s početnými didaktickými i metodickými výstupmi vo viacerých jazykoch ocenený v roku 2021 Európskou značkou kvality. (http://kger.ff.ucm.sk/de/softclil/
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)magister, Mgr.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107001úroveň 73slovenský jazykCieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka,psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jehoštudijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Absolvent učiteľských študijných programov disponuje rozvinutými poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má komplexný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím a ďalším relevantným potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje rozsiahlymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi.
Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách
svojho pôsobenia. Disponuje rozsiahlymi psychologickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná široký repertoár vyučovacích stratégií a metód. Absolvent sa orientuje v systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v právnych predpisoch a kurikulárnych kontextoch výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru profesie, profesijné zázemie odboru a princípy profesijnej etiky. Pozná metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách. Absolvent učiteľských študijných programov samostatne identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže samostatne hodnotiť rôznorodé pedagogické situácie a procesy, flexibilne na ne reagovať a optimálne ich riešiť. Dokáže samostatne zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovnovzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Uskutočňuje samostatne a primeraným spôsobom pedagogické hodnotenie a evalváciu, je spôsobilý hodnotiť seba samého a zabezpečovať svoj ďalší profesijný rozvoj. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).
Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.
Vedomostný profil absolventa 2. stupňa štúdia programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je integráciou teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín študijného programu a pedagogicko-didaktických kompetencií. Absolvent 2.stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a v jeho výstavbe, disponuje základným pojmovým a kategoriálnym aparátom z disciplín – hlavných zložiek občianskej náuky (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva, religionistiky), ovláda ich teóriu, metodológiu a epistemológiu, vie ich tvorivo aplikovať, využívať a rozvíjať na základe individuálnej práce s odbornými a vedeckými textami a je vybavený didakticko-pedagogickými kompetenciami. Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventi získavajú prostredníctvom
povinne voliteľných predmetov, ktoré prehlbujú a rozširujú úroveň zvládnutia profilových disciplín.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom.
Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené). Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý.
Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku
posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a
webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 120 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačnýpredmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú 28 K a za aprobáciu 22 K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové
predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu 3 K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 120
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_E-heslo.pdf http://kfil.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/VKO_MGR/ILP_Aprobacia_E_protected.pdf FF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia.Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu
edukačného procesu v rámci nového študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu.
Okrem štandardných učební má fakulta išpecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná
učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. V rámci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je zriadené Centrum pre bioetiku, ktoré môžu prioritne využívať študenti študijného
programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). Centrum pre bioetiku bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku:
https://centreforbioethics.sk/
Ciele Centra pre bioetiku:
* vybudovať sieť (network) odborníkov venujúcich sa bioetickej problematike z rôznych uhlov pohľadu (filozofického, teologického,
právneho, lekárskeho, prírodovedného, politologického, sociálneho, občianskeho a pod.) pochádzajúcich z rôznych pracovísk UCM
* pripraviť a realizovať špecializované kurzy z bioetickej problematiky pre študentov filozofickej fakulty (napr. filozofov, politológov,
náuku o spoločnosti), ako aj študentov ostatných fakúlt a pracovísk – prírodovedeckej (biotechnológie), masmediálnej (žurnalistov) a
Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti. CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave sa nachádza v priestoroch katedry (miestnosť 217) a slúži na požičiavanie kníh a odborných časopisov pre študentov študijného
programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). V katedrovej knižnici sa celkovo nachádza 862 knižničných jednotiek a 752 odborných časopisov, ktoré katedra získala nákupom z grantových prostriedkov, prípadne formou daru: http://kfil.ff.ucm.sk/sk/kniznica-katedry/
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity. https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/kega/
https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/moodle/
https://moodle.ucm.sk/course/index.php?categoryid=8
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov.
V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uplatnenie absolventov druhého stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) poskytuje plnohodnotne pripravených odborníkov pre výchovu a vzdelávanie v základných a stredných školách. Získaním úplného druhostupňového vysokoškolského vzdelania v predmetovej špecializácii Výchova k občianstvu v kombinácii absolvent získava spôsobilosť pre výkon profesie učiteľa Občianskej náuky. Absolventi využijú poznámky zo štúdia v prvom stupni vzdelávania, čo znamená odbornosť, didaktiku, výchovu, či komunikáciu s obohatením poznatkov druhého stupňa štúdia. Na druhom stupni štúdia získajú študenti poznatky zo špeciálnej pedagogiky, metodológie pedagogického výskumu alebo pedagogických poznatkov z vyučovacích predmetov pedagogická a školská psychológia a psychológia v školskej praxi. Zároveň získajú aj významné skúsenosti z pedagogickej praxe, čim sa študenti i absolventi priblížia realite v škole. Školskú realitu si osvoja nielen všeobecným štúdiom, ale aj rozširovaním poznatkov zo špecializácií, ktorých vyučovanie je spojené aj s predmetovou didaktikou, lebo získavajú poznatky z metodiky vyučovania týchto predmetov. Na druhom stupni štúdia budú študenti učiteľstva obohatení aj o konkrétnu činnosť so žiakmi cez prácu triedneho učiteľa, riešenie krízových situácií v škole, poradenstvo a pod. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sú absolventi magisterského stupňa štúdia pripravení realizovať výchovnú a vzdelávaciu činnosť v školách, organizovať výchovno-vzdelávaciu prácu v škole, mimoškolské aktivity, ale aj aktivity mimo školy. Znamená to pripravenosť absolventov druhého stupňa učiteľstva pracovať v rozličných kultúrnych zariadeniach, vzdelávacích zariadeniach pre dospelých,
masmediálnej komunikácii, redakciách, verejnej správe, ale aj v službách či finančnom sektore. Znamená to skutočnosť univerzálneho obsahu študijného programu, v ktorom má prioritnú úlohu proces výchovy a vzdelávania spojený s osobnosťou absolventa a jeho vzťahom k deťom a mládeže.
Indikované povolania:
• učiteľ/ka výchovy k občianstvu na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
• učiteľ/ka výchova k občianstvu na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
• odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
• pracovník/čka školského úradu,
• odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
Úspešní absolventi:
Mgr. Henrik Duffek – učiteľstvo akademických predmetov (slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu). Samostatný radca – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530808

Mgr. Michaela Polónyová – učiteľstvo akademických predmetov (slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu). Pedagogický zamestnanec – Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10
https://zstrakovice.edupage.org/

Horecký Ján, Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (náuka o spoločnosti a anglický jazyk a literatúra). Po ukončení štúdia začal pracovať ako učiteľ a v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava. https://www.sous-ruzinov.sk/kontakty/

Fraštíková Simona, Mgr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave vo funkcii vedúca katedry, , FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 00.
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Mgr. Klaudia Faltínová, rod. Gregoríková (2009) – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti). Súčasný zamestnávateľ: povolanie: pedagóg na strednej škole – vyučovanie predmetov NJ a NOS na SOŠ – ekonomickej v Spišskej Novej Vsi.
https://sosesnv.edupage.org/teachers/
Informácie nie sú dostupné, nakoľko študijný program sa nerealizoval.za aprobáciu výchova k občianstvu

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
za aprobáciu výchova k občianstvu

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.– funkčné miesto profesora
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. – funkčné miesto docenta
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Frano.pdf

PhDr. Jozef Lenč, PhD.- funkčné miesto docenta
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lenc.pdf

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., funkčné miesto profesora
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Informácie sú dostupné na:
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
http://kfil.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. sa v medzinárodnom ohľade uplatňuje ako hodnotiteľ študijných programov občianskej výchovy:

 V roku 2017 bol prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. menovaný miestopredsedom Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Ladislavom Rabušicom, CSc., ako hodnotiteľ návrhu študijných programov Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání a Učitelství občanské výchovy pro základní školy, ktoré vedeniu MU predložila Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity. Hodnotiaca schôdzka sa konala dňa 18. 01. 2018 na Pedagogickej fakulte MU, Poříčí 7, Brno.

PhDr. Jozef Lenč, PhD. sa aktívne podieľa na organizovaní diskusných podujatí v Trnave (Malý Berlín) pre verejnosť venovaných propagácii modernej filozofie a pod. Pravidelne organizuje a zúčastňuje sa na prednáškach na stredných školách v rámci Slovenskej republiky. V marci 2021 sa zúčastnil webinára Slovakia-EC-OECD project “Improving Higher Education in Slovakia”. V roku 2021 sa zúčastnil na mentoringu stredoškolákov v rámci projektu Inštitútu pre udržateľnú demokraciu : Mentoring Create & Govern (január – máj 2021).
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)magister, Mgr.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107002úroveň 72slovenský jazykCieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka,psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jehoštudijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Absolvent učiteľských študijných programov disponuje rozvinutými poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má komplexný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím a ďalším relevantným potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje rozsiahlymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi.
Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách
svojho pôsobenia. Disponuje rozsiahlymi psychologickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná široký repertoár vyučovacích stratégií a metód. Absolvent sa orientuje v systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v právnych predpisoch a kurikulárnych kontextoch výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru profesie, profesijné zázemie odboru a princípy profesijnej etiky. Pozná metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách. Absolvent učiteľských študijných programov samostatne identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže samostatne hodnotiť rôznorodé pedagogické situácie a procesy, flexibilne na ne reagovať a optimálne ich riešiť. Dokáže samostatne zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovnovzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Uskutočňuje samostatne a primeraným spôsobom pedagogické hodnotenie a evalváciu, je spôsobilý hodnotiť seba samého a zabezpečovať svoj ďalší profesijný rozvoj. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).
Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.
Vedomostný profil absolventa 2. stupňa štúdia programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je integráciou teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín študijného programu a pedagogicko-didaktických kompetencií. Absolvent 2.stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a v jeho výstavbe, disponuje základným pojmovým a kategoriálnym aparátom z disciplín – hlavných zložiek občianskej náuky (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva, religionistiky), ovláda ich teóriu, metodológiu a epistemológiu, vie ich tvorivo aplikovať, využívať a rozvíjať na základe individuálnej práce s odbornými a vedeckými textami a je vybavený didakticko-pedagogickými kompetenciami. Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventi získavajú prostredníctvom
povinne voliteľných predmetov, ktoré prehlbujú a rozširujú úroveň zvládnutia profilových disciplín.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom.
Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené). Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý.
Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku
posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a
webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 120 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačnýpredmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú 28 K a za aprobáciu 22 K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové
predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu 3 K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 120
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_D-heslo.pdf http://kfil.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/VKO_MGR/ILP_Aprobacia_D_protected.pdf FF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia.Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu
edukačného procesu v rámci nového študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu.
Okrem štandardných učební má fakulta išpecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná
učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. V rámci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je zriadené Centrum pre bioetiku, ktoré môžu prioritne využívať študenti študijného
programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). Centrum pre bioetiku bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku:
https://centreforbioethics.sk/
Ciele Centra pre bioetiku:
* vybudovať sieť (network) odborníkov venujúcich sa bioetickej problematike z rôznych uhlov pohľadu (filozofického, teologického,
právneho, lekárskeho, prírodovedného, politologického, sociálneho, občianskeho a pod.) pochádzajúcich z rôznych pracovísk UCM
* pripraviť a realizovať špecializované kurzy z bioetickej problematiky pre študentov filozofickej fakulty (napr. filozofov, politológov,
náuku o spoločnosti), ako aj študentov ostatných fakúlt a pracovísk – prírodovedeckej (biotechnológie), masmediálnej (žurnalistov) a
Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti. CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave sa nachádza v priestoroch katedry (miestnosť 217) a slúži na požičiavanie kníh a odborných časopisov pre študentov študijného
programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). V katedrovej knižnici sa celkovo nachádza 862 knižničných jednotiek a 752 odborných časopisov, ktoré katedra získala nákupom z grantových prostriedkov, prípadne formou daru: http://kfil.ff.ucm.sk/sk/kniznica-katedry/
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity. https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/kega/
https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/moodle/
https://moodle.ucm.sk/course/index.php?categoryid=8
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov.
V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uplatnenie absolventov druhého stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) poskytuje plnohodnotne pripravených odborníkov pre výchovu a vzdelávanie v základných a stredných školách. Získaním úplného druhostupňového vysokoškolského vzdelania v predmetovej špecializácii Výchova k občianstvu v kombinácii absolvent získava spôsobilosť pre výkon profesie učiteľa Občianskej náuky. Absolventi využijú poznámky zo štúdia v prvom stupni vzdelávania, čo znamená odbornosť, didaktiku, výchovu, či komunikáciu s obohatením poznatkov druhého stupňa štúdia. Na druhom stupni štúdia získajú študenti poznatky zo špeciálnej pedagogiky, metodológie pedagogického výskumu alebo pedagogických poznatkov z vyučovacích predmetov pedagogická a školská psychológia a psychológia v školskej praxi. Zároveň získajú aj významné skúsenosti z pedagogickej praxe, čim sa študenti i absolventi priblížia realite v škole. Školskú realitu si osvoja nielen všeobecným štúdiom, ale aj rozširovaním poznatkov zo špecializácií, ktorých vyučovanie je spojené aj s predmetovou didaktikou, lebo získavajú poznatky z metodiky vyučovania týchto predmetov. Na druhom stupni štúdia budú študenti učiteľstva obohatení aj o konkrétnu činnosť so žiakmi cez prácu triedneho učiteľa, riešenie krízových situácií v škole, poradenstvo a pod. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sú absolventi magisterského stupňa štúdia pripravení realizovať výchovnú a vzdelávaciu činnosť v školách, organizovať výchovno-vzdelávaciu prácu v škole, mimoškolské aktivity, ale aj aktivity mimo školy. Znamená to pripravenosť absolventov druhého stupňa učiteľstva pracovať v rozličných kultúrnych zariadeniach, vzdelávacích zariadeniach pre dospelých,
masmediálnej komunikácii, redakciách, verejnej správe, ale aj v službách či finančnom sektore. Znamená to skutočnosť univerzálneho obsahu študijného programu, v ktorom má prioritnú úlohu proces výchovy a vzdelávania spojený s osobnosťou absolventa a jeho vzťahom k deťom a mládeže.
Indikované povolania:
• učiteľ/ka výchovy k občianstvu na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
• učiteľ/ka výchova k občianstvu na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
• odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
• pracovník/čka školského úradu,
• odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
Úspešní absolventi:
Mgr. Henrik Duffek – učiteľstvo akademických predmetov (slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu). Samostatný radca – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530808

Mgr. Michaela Polónyová – učiteľstvo akademických predmetov (slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu). Pedagogický zamestnanec – Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10
https://zstrakovice.edupage.org/

Horecký Ján, Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (náuka o spoločnosti a anglický jazyk a literatúra). Po ukončení štúdia začal pracovať ako učiteľ a v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava. https://www.sous-ruzinov.sk/kontakty/

Fraštíková Simona, Mgr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave vo funkcii vedúca katedry, , FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 00.
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Mgr. Klaudia Faltínová, rod. Gregoríková (2009) – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti). Súčasný zamestnávateľ: povolanie: pedagóg na strednej škole – vyučovanie predmetov NJ a NOS na SOŠ – ekonomickej v Spišskej Novej Vsi.
https://sosesnv.edupage.org/teachers/
78%za aprobáciu výchova k občianstvu

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
za aprobáciu výchova k občianstvu

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.– funkčné miesto profesora
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. – funkčné miesto docenta
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Frano.pdf

PhDr. Jozef Lenč, PhD.- funkčné miesto docenta
http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lenc.pdf

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., funkčné miesto profesora
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Informácie sú dostupné na:
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
http://kfil.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. sa v medzinárodnom ohľade uplatňuje ako hodnotiteľ študijných programov občianskej výchovy:

 V roku 2017 bol prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. menovaný miestopredsedom Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Ladislavom Rabušicom, CSc., ako hodnotiteľ návrhu študijných programov Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání a Učitelství občanské výchovy pro základní školy, ktoré vedeniu MU predložila Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity. Hodnotiaca schôdzka sa konala dňa 18. 01. 2018 na Pedagogickej fakulte MU, Poříčí 7, Brno.

PhDr. Jozef Lenč, PhD. sa aktívne podieľa na organizovaní diskusných podujatí v Trnave (Malý Berlín) pre verejnosť venovaných propagácii modernej filozofie a pod. Pravidelne organizuje a zúčastňuje sa na prednáškach na stredných školách v rámci Slovenskej republiky. V marci 2021 sa zúčastnil webinára Slovakia-EC-OECD project “Improving Higher Education in Slovakia”. V roku 2021 sa zúčastnil na mentoringu stredoškolákov v rámci projektu Inštitútu pre udržateľnú demokraciu : Mentoring Create & Govern (január – máj 2021).
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)bakalár, Bc.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1107003úroveň 64slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa učiteľského základu:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Absolvent učiteľských študijných programov disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne). Vedomostný profil absolventa 1. stupňa štúdia programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je integráciou poznatkov zo sociálno-vedného a pedagogicko-psychologického základu a teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva). Prioritnou úlohou je pripraviť absolventa tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania. Cieľom nášho bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je pripraviť absolventa tak, aby bol schopný
– chápať predmetový kontext odboru, t. j. poznať jeho základné štrukturálne odvetvia a oblasti,
– orientovať sa vo vedeckých textoch,
– rozumieť špecializovaným poznatkom v disciplíne predmetovej špecializácie,
– asistovať pri riešení odborných úloh v disciplíne svojej predmetovej špecializácie, uplatniť sa v rámci svojho odboru, alebo pokračovať v ďalšom stupni vzdelávania v svojom, alebo príbuznom študijnom odbore.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

Profilové predmety: náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
Povinne voliteľné predmety za aprobáciu výchova k občianstvu, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 34K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu výchova k občianstvu 1K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_%20zaklad_Bc_E-heslo.pdf; http://kfil.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/VKO_BC/ILP_Aprobacia_E_protected.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. V rámci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je zriadené Centrum pre bioetiku, ktoré môžu prioritne využívať študenti študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). Centrum pre bioetiku bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku:
https://centreforbioethics.sk/.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
– kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
– poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
– poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
– spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
– spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave sa nachádza v priestoroch katedry (miestnosť 217) a slúži na požičiavanie kníh a odborných časopisov pre študentov študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). V katedrovej knižnici sa celkovo nachádza 862 knižničných jednotiek a 752 odborných časopisov, ktoré katedra získala nákupom z grantových prostriedkov, prípadne formou daru: http://kfil.ff.ucm.sk/sk/kniznica-katedry/
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/kega/
https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/moodle/
https://moodle.ucm.sk/course/index.php?categoryid=8

Študenti kombinačného učiteľského študijného programu majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou z knižnica katedry pedagogiky, ktorá vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.
Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD. – veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry: http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu k štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť. Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1 % absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3 % skôr dobrá, 15,6 % priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4 % absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9 % absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21, 9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2 % v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25 % absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1 % uviedlo skôr áno a 20,3 %, skôr nie 1,6 % nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3 % absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9 % absolventov uviedlo škálu áno, 6,3 % neviem posúdiť a iba 1,6 % skôr nie, 0 % nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
nie je možné uviesť, študijný program sa v danom období nerealizovalUčiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia výchova k občianstvu: Porubjak Matúš, prof., PhD., PhDr. – profesor – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia výchova k občianstvu:
Porubjak Matúš, prof., PhD., PhDr. – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf
Fraňo Peter, doc., PhD., Mgr. – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Frano.pdf
Lenč Jozef, PhD., PhDr. (funkčné miesto docent) – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lenc.pdf
http://kfil.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu. Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. sa v medzinárodnom ohľade uplatňuje ako hodnotiteľ študijných programov občianskej výchovy:
v roku 2017 bol prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. menovaný miestopredsedom Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Ladislavom Rabušicom, CSc., ako hodnotiteľ návrhu študijných programov Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání a Učitelství občanské výchovy pro základní školy, ktoré vedeniu MU predložila Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity. Hodnotiaca schôdzka sa konala dňa 18. 01. 2018 na Pedagogickej fakulte MU, Poříčí 7, Brno.

PhDr. Jozef Lenč, PhD. sa aktívne podieľa na organizovaní diskusných podujatí v Trnave (Malý Berlín) pre verejnosť venovaných propagácii modernej filozofie a pod. Pravidelne organizuje a zúčastňuje sa na prednáškach na stredných školách v rámci Slovenskej republiky. V marci 2021 sa zúčastnil webinára Slovakia-EC-OECD project “Improving Higher Education in Slovakia”. V roku 2021 sa zúčastnil na mentoringu stredoškolákov v rámci projektu Inštitútu pre udržateľnú demokraciu : Mentoring Create & Govern (január – máj 2021).
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)bakalár, Bc.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1107004úroveň 63slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa učiteľského základu:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Absolvent učiteľských študijných programov disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne). Vedomostný profil absolventa 1. stupňa štúdia programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je integráciou poznatkov zo sociálno-vedného a pedagogicko-psychologického základu a teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva). Prioritnou úlohou je pripraviť absolventa tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania. Cieľom nášho bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je pripraviť absolventa tak, aby bol schopný
– chápať predmetový kontext odboru, t. j. poznať jeho základné štrukturálne odvetvia a oblasti,
– orientovať sa vo vedeckých textoch,
– rozumieť špecializovaným poznatkom v disciplíne predmetovej špecializácie,
– asistovať pri riešení odborných úloh v disciplíne svojej predmetovej špecializácie, uplatniť sa v rámci svojho odboru, alebo pokračovať v ďalšom stupni vzdelávania v svojom, alebo príbuznom študijnom odbore.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

Profilové predmety: náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
Povinne voliteľné predmety za aprobáciu výchova k občianstvu, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 34K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu výchova k občianstvu 1K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Bc_D-heslo.pdf; http://kfil.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/VKO_BC/ILP_Aprobacia_D_protected.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. V rámci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je zriadené Centrum pre bioetiku, ktoré môžu prioritne využívať študenti študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). Centrum pre bioetiku bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku:
https://centreforbioethics.sk/.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave sa nachádza v priestoroch katedry (miestnosť 217) a slúži na požičiavanie kníh a odborných časopisov pre študentov študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii). V katedrovej knižnici sa celkovo nachádza 862 knižničných jednotiek a 752 odborných časopisov, ktoré katedra získala nákupom z grantových prostriedkov, prípadne formou daru: http://kfil.ff.ucm.sk/sk/kniznica-katedry/
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/kega/
https://elearning.kfil.ff.ucm.sk/moodle/
https://moodle.ucm.sk/course/index.php?categoryid=8

Študenti kombinačného učiteľského študijného programu majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou z knižnica katedry pedagogiky, ktorá vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.

Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD. – veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry: http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu k štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1 % absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3 % skôr dobrá, 15,6 % priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4 % absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9 % absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21, 9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2 % v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25 % absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1 % uviedlo skôr áno a 20,3 %, skôr nie 1,6 % nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3 % absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9 % absolventov uviedlo škálu áno, 6,3 % neviem posúdiť a iba 1,6 % skôr nie, 0 % nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
71 %Učiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia výchova k občianstvu: Porubjak Matúš, prof., PhD., PhDr. – profesor – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia výchova k občianstvu:
Porubjak Matúš, prof., PhD., PhDr. – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Porubjak.pdf
Fraňo Peter, doc., PhD., Mgr. – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Frano.pdf
Lenč Jozef, PhD., PhDr. (funkčné miesto docent) – http://kfil.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lenc.pdf
http://kfil.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu. Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. sa v medzinárodnom ohľade uplatňuje ako hodnotiteľ študijných programov občianskej výchovy:
v roku 2017 bol prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. menovaný miestopredsedom Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Ladislavom Rabušicom, CSc., ako hodnotiteľ návrhu študijných programov Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání a Učitelství občanské výchovy pro základní školy, ktoré vedeniu MU predložila Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity. Hodnotiaca schôdzka sa konala dňa 18. 01. 2018 na Pedagogickej fakulte MU, Poříčí 7, Brno.

PhDr. Jozef Lenč, PhD. sa aktívne podieľa na organizovaní diskusných podujatí v Trnave (Malý Berlín) pre verejnosť venovaných propagácii modernej filozofie a pod. Pravidelne organizuje a zúčastňuje sa na prednáškach na stredných školách v rámci Slovenskej republiky. V marci 2021 sa zúčastnil webinára Slovakia-EC-OECD project “Improving Higher Education in Slovakia”. V roku 2021 sa zúčastnil na mentoringu stredoškolákov v rámci projektu Inštitútu pre udržateľnú demokraciu : Mentoring Create & Govern (január – máj 2021).
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)magister, Mgr.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107005úroveň 73slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii):
Absolvent/ka 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho (II. stupeň ZŠ) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá).
Výstupy vzdelávania:
1. Vedomosti: Absolvent/ka ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. V jazykovej zložke získa systémové poznatky predovšetkým zo štylistickej roviny slovenčiny, teoretické poznatky o funkčných jazykových štýloch, o možnostiach využívania jazykových prostriedkov a o kompozícii jazykového prejavu (predmety: štylistika slovenského jazyka I, II.) Širší diachrónny pohľad na vývinové tendencie slovenčiny a vnútorné jazykové zákonitosti ponúkajú historické lingvistické disciplíny (vývin slovenského jazyka a dialektológia). Didaktická zložka odboru je naplnená najmä v takých predmetoch študijného programu, ktoré sú zamerané na metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry (didaktika slovenského jazyka a slohu; didaktika literatúry). V literárnej zložke dominuje
literatúra 20. storočia. Absolvent disponuje schopnosťou samostatnej interpretácie literárneho diela, ako aj schopnosťou podnecovať žiakov k recepcii literatúry a k diskusii o nej. Dejiny slovenskej literatúry začínajúce literárno-historickou a ideovoestetickou rôznorodosťou medzivojnovej literatúry (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia I. (medzivojnová literatúra)) cez literárny život v období po roku 1945 (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia II. (literatúra po r. 1945)) až po pluralitný charakter najaktuálnejšej literárnej tvorby na prelome 20. a 21. storočia (predmet: Súčasná slovenská literatúra (literatúra po r. 1989)) sú komplementárnym doplnením poznatkov o slovenskej literatúre získaných počas prvého stupňa štúdia.
2. Získané zručnosti: Absolvent/ka získa dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín do metodických postupov zdôrazňujúcich aktívnu úlohu žiaka na vyučovaní, význam jeho vnútorných predpokladov a dôležitosť jeho interakcie s prostredím a spoločnosťou. Získa zručnosť flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky školskej praxe, čo dokáže kreatívne využiť pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.
3. Profesijné kompetencie: Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je absolvent/ka schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Získa poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, v problematike alternatívnych metód vo vyučovaní poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania
vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry.
4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent/ka sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach v materinskom jazyku, a to v písomnomi ústnom prejave, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti (predmet: rétorika, jazyková komunikácia a kultúra). Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek národnej literatúry a zároveň sa naučí identifikovať a definovať hodnoty, ktoré môže prakticky využiť pri utváraní vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa v kombinačných učiteľských študijných programoch:
Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy). Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.
Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa sprofesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač
získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške
(prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené).
Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny..
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými
predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná.
O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného
kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa.
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre magisterský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 120 kreditov.
Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky.
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch.
Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K
-počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/infolisty/infolist_mgr_externe_heslo.pdf http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_E-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá
sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr.
stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a
obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice.
Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) využívať štandardné prednáškové a seminárne učebne a počítačové učebne vybavené interaktívnou tabuľou.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity,
ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných
primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvomeurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižničný fond Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave je umiestnený v pracovniach pedagogických zamestnancov KSJL. V súčasnosti obsahuje vyše 2000 jednotiek kníh a množstvo viazaných periodík, ktoré sú sprístupnené študentom dvakrát v týždni na absenčné a prezenčné štúdium. Medziročný prírastok predstavuje 50 knižničných jednotiek, získaných najmä z grantových prostriedkov a darov. Knižničný fond zahŕňa najmä literatúru odporúčanú pri štúdiu daného študijného programu. V roku 2021 Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM obdŕžala dar od pani Birčákovej po zosnulom manželovi – kultúrnom diplomatovi – Petrovi Birčákovi. Ide predovšetkým o vzácne beletristické diela slovenskej a svetovej literatúry.
Link: http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Za jazykovednú časť knižnice zodpovedá Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. – email: zdenka.kumorova@ucm.sk
Za literárnu časť knižnice zodpovedá PhDr. Marián Kamenčík, PhD. – email: marian.kamencik@ucm.sk
Knižničný fond katedry slovenského jazyka a literatúry je zverejnený na webovej stránke katedry:
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov. V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Absolvent/ka 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho (II. stupeň ZŠ) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá). Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, má poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, o problematike alternatívnych metód vo vyučovaní, poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa.
Všetky uvedené odborné i praktické kompetencie umožňujú absolventovi, aby sa úspešne uplatnil ako:
 učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
 učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
 odborný/á pracovník/čka v oblasti slovenského jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých
školách,
 pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
 pracovník/čka školského úradu,
 odborný/á referent/ka vo vzdelávacích inštitúciách,
 pracovník/čka v školských inšpekčných centrách,
 jazykový/á redaktor/ka a korektor/ka,
 kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, resp. odborník/čka v iných oblastiach jazykovej a literárnej kultúry
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020) posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov kombinačných učiteľských študijných programoch FF UCM na trhu práce.
Úspešní absolventi:

Rišková Lenka, Mgr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V roku 2007 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2006 – 2013 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4721
Buzgová Henrieta, PhDr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – história) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2003 – 2010 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pracuje na Spojenej škole, Jána Bottu 31, Trnava.
https://gymbott.edupage.org/a/pk-sjl
Tomašovičová Katarína Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra). Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky. Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava.
https://gamtt.edupage.org/teachers/
Siantová Gabriela, PhDr. PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM vo funkcii zástupkyňa vedúcej a katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 00.
http://kaam.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Tomašovičová Katarína Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra). Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky. Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava.
https://gamtt.edupage.org/teachers/
Mgr. Jana Moravanská – študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave pracovala do r. 2014 ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na ZŠ Vrbovce. https://skolavrbovce.edupage.org/teachers/
Informácia nie je dostupná, nakoľko študijný program sa nerealizoval. Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., funkčné zaradenie profesorka ‒ mariana.sirotova@ucm.sk
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf

Aprobácia slovenský jazyka a literatúra:
Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. – funkčné zaradenie profesorka – katarina.zenuchova@ucm.sk
http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/infolisty/VUPCH_zenuchova%20(3).pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., funkčné zaradenie profesorka –
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia slovenský jazyk a literatúra:
Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. funkčné zaradenie profesorka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_zenuchova.pdf
Krnová, Kristína, prof. PhDr., CSc. – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Krnova.pdf
Kumorová, Zdenka, Mgr., PhD., funkčné zaradenie docentka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Kumorova.pdf
Informácie sú dostupné na:
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)magister, Mgr.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107006úroveň 72slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii):
Absolvent/ka 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho (II. stupeň ZŠ) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá).
Výstupy vzdelávania:
1. Vedomosti: Absolvent/ka ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. V jazykovej zložke získa systémové poznatky predovšetkým zo štylistickej roviny slovenčiny, teoretické poznatky o funkčných jazykových štýloch, o možnostiach využívania jazykových prostriedkov a o kompozícii jazykového prejavu (predmety: štylistika slovenského jazyka I, II.) Širší diachrónny pohľad na vývinové tendencie slovenčiny a vnútorné jazykové zákonitosti ponúkajú historické lingvistické disciplíny (vývin slovenského jazyka a dialektológia). Didaktická zložka odboru je naplnená najmä v takých predmetoch študijného programu, ktoré sú zamerané na metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry (didaktika slovenského jazyka a slohu; didaktika literatúry). V literárnej zložke dominuje
literatúra 20. storočia. Absolvent disponuje schopnosťou samostatnej interpretácie literárneho diela, ako aj schopnosťou podnecovať žiakov k recepcii literatúry a k diskusii o nej. Dejiny slovenskej literatúry začínajúce literárno-historickou a ideovoestetickou rôznorodosťou medzivojnovej literatúry (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia I. (medzivojnová literatúra)) cez literárny život v období po roku 1945 (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia II. (literatúra po r. 1945)) až po pluralitný charakter najaktuálnejšej literárnej tvorby na prelome 20. a 21. storočia (predmet: Súčasná slovenská literatúra (literatúra po r. 1989)) sú komplementárnym doplnením poznatkov o slovenskej literatúre získaných počas prvého stupňa štúdia.
2. Získané zručnosti: Absolvent/ka získa dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín do metodických postupov zdôrazňujúcich aktívnu úlohu žiaka na vyučovaní, význam jeho vnútorných predpokladov a dôležitosť jeho interakcie s prostredím a spoločnosťou. Získa zručnosť flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky školskej praxe, čo dokáže kreatívne využiť pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.
3. Profesijné kompetencie: Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je absolvent/ka schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Získa poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, v problematike alternatívnych metód vo vyučovaní poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania
vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry.
4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent/ka sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach v materinskom jazyku, a to v písomnomi ústnom prejave, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti (predmet: rétorika, jazyková komunikácia a kultúra). Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek národnej literatúry a zároveň sa naučí identifikovať a definovať hodnoty, ktoré môže prakticky využiť pri utváraní vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa v kombinačných učiteľských študijných programoch:
Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy). Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.
Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa sprofesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač
získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške
(prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené).
Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny..
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými
predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná.
O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného
kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa.
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre magisterský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 120 kreditov.
Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky.
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch.
Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K
-počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_D-heslo.pdf http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/infolisty/infolist_mgr_denne_heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá
sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr.
stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a
obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice.
Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) využívať štandardné prednáškové a seminárne učebne a počítačové učebne vybavené interaktívnou tabuľou.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity,
ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných
primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvomeurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižničný fond Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave je umiestnený v pracovniach pedagogických zamestnancov KSJL. V súčasnosti obsahuje vyše 2000 jednotiek kníh a množstvo viazaných periodík, ktoré sú sprístupnené študentom dvakrát v týždni na absenčné a prezenčné štúdium. Medziročný prírastok predstavuje 50 knižničných jednotiek, získaných najmä z grantových prostriedkov a darov. Knižničný fond zahŕňa najmä literatúru odporúčanú pri štúdiu daného študijného programu. V roku 2021 Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM obdŕžala dar od pani Birčákovej po zosnulom manželovi – kultúrnom diplomatovi – Petrovi Birčákovi. Ide predovšetkým o vzácne beletristické diela slovenskej a svetovej literatúry.
Link: http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Za jazykovednú časť knižnice zodpovedá Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. – email: zdenka.kumorova@ucm.sk
Za literárnu časť knižnice zodpovedá PhDr. Marián Kamenčík, PhD. – email: marian.kamencik@ucm.sk
Knižničný fond katedry slovenského jazyka a literatúry je zverejnený na webovej stránke katedry:
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov. V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Absolvent/ka 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho (II. stupeň ZŠ) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá). Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, má poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, o problematike alternatívnych metód vo vyučovaní, poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa.
Všetky uvedené odborné i praktické kompetencie umožňujú absolventovi, aby sa úspešne uplatnil ako:
 učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
 učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
 odborný/á pracovník/čka v oblasti slovenského jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých
školách,
 pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
 pracovník/čka školského úradu,
 odborný/á referent/ka vo vzdelávacích inštitúciách,
 pracovník/čka v školských inšpekčných centrách,
 jazykový/á redaktor/ka a korektor/ka,
 kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, resp. odborník/čka v iných oblastiach jazykovej a literárnej kultúry
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020) posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov kombinačných učiteľských študijných programoch FF UCM na trhu práce.
Úspešní absolventi:

Rišková Lenka, Mgr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V roku 2007 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2006 – 2013 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4721
Buzgová Henrieta, PhDr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – história) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2003 – 2010 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pracuje na Spojenej škole, Jána Bottu 31, Trnava.
https://gymbott.edupage.org/a/pk-sjl
Tomašovičová Katarína Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra). Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky. Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava.
https://gamtt.edupage.org/teachers/
Siantová Gabriela, PhDr. PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM vo funkcii zástupkyňa vedúcej a katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 00.
http://kaam.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Tomašovičová Katarína Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra). Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky. Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava.
https://gamtt.edupage.org/teachers/
Mgr. Jana Moravanská – študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave pracovala do r. 2014 ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na ZŠ Vrbovce. https://skolavrbovce.edupage.org/teachers/
78%Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., funkčné zaradenie profesorka ‒ mariana.sirotova@ucm.sk
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf

Aprobácia slovenský jazyka a literatúra:
Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. – funkčné zaradenie profesorka – katarina.zenuchova@ucm.sk
http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/infolisty/VUPCH_zenuchova%20(3).pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., funkčné zaradenie profesorka –
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia slovenský jazyk a literatúra:
Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. funkčné zaradenie profesorka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_zenuchova.pdf
Krnová, Kristína, prof. PhDr., CSc. – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Krnova.pdf
Kumorová, Zdenka, Mgr., PhD., funkčné zaradenie docentka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Kumorova.pdf
Informácie sú dostupné na:
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)bakalár, Bc.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1107007úroveň 64slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii):
Za učiteľský základ:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii):
Absolvent/ka 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského vzdelávania. Je dobre zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a má vhľad do širších súvislostí pedagogiky, výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť, komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.
Výstupy vzdelávania:
1. vedomosti: Z hľadiska získavania vedomostí absolvent/ka 1. stupňa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) získa súbor základných poznatkov o jazyku a literárnovedných disciplínach tak, aby mohol bez ťažkostí vnímať terminológiu a špecializované výklady v ďalších rokoch štúdia. Získa systémové poznatky zo synchrónnej lingvistiky, ovláda zákonitosti zvukovej, ortografickej a morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny slovenčiny. Popri tom sa oboznámi so všeobecne platnými a všeobecne aplikovateľnými poznatkami zo všeobecnej lingvistiky a jazykovej kultúry. Získa základné vedomosti z oblasti diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu z hľadiska historického vývinu. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o dejinách a vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. Prostredníctvom osobitných študijných predmetov sa študentom poskytujú aj informácie zo svetovej literatúry, teórie literatúry a poetiky a estetiky literárneho textu. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa. Po absolvovaní štúdia študent/ka ovláda terminologickú sústavu deskriptívnej lingvistiky na takej úrovni, že je schopný/á prijímať teoretické poznatky súčasnej jazykovedy a aplikovať ich v praxi, získa primeraný a dostatočný pohľad na teóriu literatúry a dejiny slovenskej literatúry v jej pluralitnej podobe a kontinuálnom vývine, disponuje základnými vedomosťami z metodológie literárnej vedy a z interpretácie literárneho textu.
2. získané zručnosti: absolvent/ka je schopný/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, dokáže flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe, dokáže byť senzibilný voči vzťahom jazyka a kultúry, zručne pracuje s informáciami, oboznámi sa s metodikou a základnými nástrojmi spracúvania primárnej a sekundárnej literatúry.
3. profesijné kompetencie: absolvent/ka je po ukončení študijného programu schopný/á vykonávať činnosti budúcej profesie učiteľa, asistenta učiteľa, redaktora, jazykového korektora, kultúrneho a osvetového pracovníka.
Počas štúdia si osvojí penzum poznatkov z predmetovej špecializácie a učiteľského základu a didaktiky. Štúdium cielene pripravuje študentov na výkon povolaní vyžadujúcich profesionálnu znalosť slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách spoločenskej praxe. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený/á s metodológiou produkcie obsahu študijného programu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Je schopný/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, dokáže flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa. 4. prenositeľné kompetencie: Absolvent/ka sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach v materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti pracovať so slovníkovými a kodifikačnými príručkami, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek národnej literatúry a zároveň sa naučí identifikovať a definovať hodnoty diel literatúry pre deti a mládež, ktoré môže prakticky využiť pri utváraní vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Absolventi získajú organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, zdokonalia si svoju kreativitu.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk.

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
Povinne voliteľné predmety za aprobáciu – SJaL, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 38K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu – SJaL 5K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/infolisty/infolist_bc_externe_heslo.pdf; http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_%20zaklad_Bc_E-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) budú využívať štandardné prednáškové a seminárne učebne a počítačové učebne vybavené interaktívnou tabuľou.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižničný fond Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave je umiestnený v pracovniach pedagogických zamestnancov KSJL. V súčasnosti obsahuje vyše 2000 jednotiek kníh a množstvo viazaných periodík, ktoré sú sprístupnené študentom dvakrát v týždni na absenčné a prezenčné štúdium. Medziročný prírastok predstavuje 50 knižničných jednotiek, získaných najmä z grantových prostriedkov a darov. Knižničný fond zahŕňa najmä literatúru odporúčanú pri štúdiu daného študijného programu.
V roku 2021 Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM obdržala dar od pani Birčákovej po zosnulom manželovi – kultúrnom diplomatovi – Petrovi Birčákovi. Ide predovšetkým o vzácne beletristické diela slovenskej a svetovej literatúry.
Link: http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Za jazykovednú časť knižnice zodpovedá Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. – email: zdenka.kumorova@ucm.sk
Za literárnu časť knižnice zodpovedá PhDr. Marián Kamenčík, PhD. – email: marian.kamencik@ucm.sk
Knižničný fond katedry slovenského jazyka a literatúry je zverejnený na webovej stránke katedry:
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/

Študenti kombinačného učiteľského študijného programu majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou z knižnica katedry pedagogiky, ktorá vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.

Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD. – veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry: http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu k štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1 % absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3 % skôr dobrá, 15,6 % priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4 % absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9 % absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21, 9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2 % v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25 % absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1 % uviedlo skôr áno a 20,3 %, skôr nie 1,6 % nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3 % absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9 % absolventov uviedlo škálu áno, 6,3 % neviem posúdiť a iba 1,6 % skôr nie, 0 % nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
nie je možné uviesť, študijný program sa v danom období nerealizovalUčiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia slovenský jazyk a literatúra: Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. – funkčné zaradenie profesor –
http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_zenuchova.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia slovenský jazyk a literatúra:
Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. funkčné zaradenie profesorka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_zenuchova.pdf
Krnová, Kristína, prof. PhDr., CSc. – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Krnova.pdf
Kumorová, Zdenka, Mgr., PhD., funkčné zaradenie docentka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Kumorova.pdf
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu.
Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)bakalár, Bc.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1107008úroveň 63slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa učiteľského základu:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii):
Absolvent/ka 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského vzdelávania. Je dobre zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a má vhľad do širších súvislostí pedagogiky, výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť, komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.
Výstupy vzdelávania:
1. vedomosti: Z hľadiska získavania vedomostí absolvent/ka 1. stupňa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) získa súbor základných poznatkov o jazyku a literárnovedných disciplínach tak, aby mohol bez ťažkostí vnímať terminológiu a špecializované výklady v ďalších rokoch štúdia. Získa systémové poznatky zo synchrónnej lingvistiky, ovláda zákonitosti zvukovej, ortografickej a morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny slovenčiny. Popri tom sa oboznámi so všeobecne platnými a všeobecne aplikovateľnými poznatkami zo všeobecnej lingvistiky a jazykovej kultúry. Získa základné vedomosti z oblasti diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu z hľadiska historického vývinu. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o dejinách a vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. Prostredníctvom osobitných študijných predmetov sa študentom poskytujú aj informácie zo svetovej literatúry, teórie literatúry a poetiky a estetiky literárneho textu. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa. Po absolvovaní štúdia študent/ka ovláda terminologickú sústavu deskriptívnej lingvistiky na takej úrovni, že je schopný/á prijímať teoretické poznatky súčasnej jazykovedy a aplikovať ich v praxi, získa primeraný a dostatočný pohľad na teóriu literatúry a dejiny slovenskej literatúry v jej pluralitnej podobe a kontinuálnom vývine, disponuje základnými vedomosťami z metodológie literárnej vedy a z interpretácie literárneho textu.
2. získané zručnosti: absolvent/ka je schopný/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, dokáže flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe, dokáže byť senzibilný voči vzťahom jazyka a kultúry, zručne pracuje s informáciami, oboznámi sa s metodikou a základnými nástrojmi spracúvania primárnej a sekundárnej literatúry.
3. profesijné kompetencie: absolvent/ka je po ukončení študijného programu schopný/á vykonávať činnosti budúcej profesie učiteľa, asistenta učiteľa, redaktora, jazykového korektora, kultúrneho a osvetového pracovníka.
Počas štúdia si osvojí penzum poznatkov z predmetovej špecializácie a učiteľského základu a didaktiky. Štúdium cielene pripravuje študentov na výkon povolaní vyžadujúcich profesionálnu znalosť slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách spoločenskej praxe. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený/á s metodológiou produkcie obsahu študijného programu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Je schopný/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, dokáže flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa. 4. prenositeľné kompetencie: Absolvent/ka sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach v materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti pracovať so slovníkovými a kodifikačnými príručkami, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek národnej literatúry a zároveň sa naučí identifikovať a definovať hodnoty diel literatúry pre deti a mládež, ktoré môže prakticky využiť pri utváraní vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Absolventi získajú organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, zdokonalia si svoju kreativitu.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk.

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
Povinne voliteľné predmety za aprobáciu – SJaL, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 38K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu – SJaL 5K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/infolisty/infolist_bc_denne_heslo.pdf; http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Bc_D-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) budú využívať štandardné prednáškové a seminárne učebne a počítačové učebne vybavené interaktívnou tabuľou.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižničný fond Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave je umiestnený v pracovniach pedagogických zamestnancov KSJL. V súčasnosti obsahuje vyše 2000 jednotiek kníh a množstvo viazaných periodík, ktoré sú sprístupnené študentom dvakrát v týždni na absenčné a prezenčné štúdium. Medziročný prírastok predstavuje 50 knižničných jednotiek, získaných najmä z grantových prostriedkov a darov. Knižničný fond zahŕňa najmä literatúru odporúčanú pri štúdiu daného študijného programu.
V roku 2021 Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM obdržala dar od pani Birčákovej po zosnulom manželovi – kultúrnom diplomatovi – Petrovi Birčákovi. Ide predovšetkým o vzácne beletristické diela slovenskej a svetovej literatúry.
Link: http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Za jazykovednú časť knižnice zodpovedá Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. – email: zdenka.kumorova@ucm.sk
Za literárnu časť knižnice zodpovedá PhDr. Marián Kamenčík, PhD. – email: marian.kamencik@ucm.sk
Knižničný fond katedry slovenského jazyka a literatúry je zverejnený na webovej stránke katedry:
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/

Študenti kombinačného učiteľského študijného programu majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou z knižnica katedry pedagogiky, ktorá vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.

Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD. – veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry: http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu k štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1 % absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3 % skôr dobrá, 15,6 % priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4 % absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9 % absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21, 9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2 % v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25 % absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1 % uviedlo skôr áno a 20,3 %, skôr nie 1,6 % nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3 % absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9 % absolventov uviedlo škálu áno, 6,3 % neviem posúdiť a iba 1,6 % skôr nie, 0 % nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
nie je možné uviesť, študijný program sa v danom období nerealizovalUčiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia slovenský jazyk a literatúra: Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. – funkčné zaradenie profesor –
http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_zenuchova.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia slovenský jazyk a literatúra:
Žeňuchová, Katarína, doc. Mgr., PhD. funkčné zaradenie profesorka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_zenuchova.pdf
Krnová, Kristína, prof. PhDr., CSc. – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Krnova.pdf
Kumorová, Zdenka, Mgr., PhD., funkčné zaradenie docentka – http://ksjl.ff.ucm.sk/docs/vupch/VUPCH_Kumorova.pdf
http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu.
Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)magister, Mgr.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107011úroveň 73slovenský jazyk, ruský jazykCieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne
charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú
kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať
vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa
stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom/medzinárodnom prostredí.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii):
Po úspešnom absolvovaní I. stupňa štúdia v danom odbore absolvent pokračuje v štúdiu na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je dobrezorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a širších súvislostiach pedagogiky, výchovy a vzdelávania, má osvojenú informačnú gramotnosť i komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na
Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v podporných zložkách inštitucionálneho vzdelávania. Výstupy vzdelávania:
1. vedomosti: absolvent disponuje vysokou úrovňou slovnej zásoby študovaného jazyka, dokáže bez problémov komunikovať v ruskom jazyku a ovláda kľúčový pojmový aparát z lingvistiky a literárnej vedy. Vedomosti z lingvistiky upevňuje v prvom rade v rámci predmetov frazeológia ruského jazyka, štylistika, na ktorých získava prehľad o funkčných štýloch, expresívnych a štylistických prostriedkoch a štylistickej analýze textu. Chápe súvislosti vývinu ruského jazyka od začiatkov jeho formovania až po súčasnosť. V rámci literárnej vedy sa dobre orientuje vo vývine ruskej literatúry počnúc prvými písomnými pamiatkami až po súčasnú ruskú literatúru. Prostredníctvom literárno-interpretačných seminárov si cibrí svoje kritické myslenie a argumentačné schopnosti;
2. zručnosti: absolvent sa orientuje v spôsobe myslenia zodpovedajúcom ruskej mentalite, vie interpretovať a hodnotiť kultúrne determinované fakty spojené so súčasným i historickým, spoločenským vývojom Rusi, Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie, vie identifikovať fenomény, ktoré by mohli sťažiť alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu, dokáže spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využívať získané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry, vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa ruskej kultúry, ovláda základné informačné technológie a
vie ich efektívne využívať v praxi, disponuje základnými zručnosťami v oblasti odborného prekladu a tlmočenia všeobecných a základných odborných tém;
3. profesijné kompetencie: absolvent veľmi dobre rozumie ruskému komunikátu na základe audiálnej prezentácie a vie aktívne reagovať, číta originálne texty a rozumie čítanému ruskému textu vysokej obťažnosti. Ústne sa vyjadruje bez problémov, písomne sa vyjadruje v rámci bežnej všeobecnej a odbornej komunikácie. Zvláda zručnosti späté so sociálnou komunikáciou v bežných životných situáciách, ale aj situáciách spojených so školským prostredím. Dokáže aplikovať teoretické poznatky z ruskej jazykovedy, literatúry a kultúry v edukačnom procese. Zvláda prípravu prezentácie, vie argumentovať a dobre vystupovať v diskusii so študentmi. Vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj. Vďaka odbornej kvalifikácii vie rozlíšiť relevantné informácie od nerelevantných a od tzv. fake news;
4. prenositeľné kompetencie: absolvent sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach nielen v študovanom ale aj materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti práce so slovníkovými a kodifikačnými príručkami, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni žiackych/študentských skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov ruskej proveniencie bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek svetovej literatúry, čo môže prispieť k utváraniu vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom.
Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené).
Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými
predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na
doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania. https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 120 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačnýpredmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú 22 K a za aprobáciu 24 K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové
predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu 3 K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 120
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.

Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/Studium%20sekcia/infolist_ucitelstvo_mgr_externe.pdf http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_E-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia.
Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci nového študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov.Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna
z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom
štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna
tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo akademických predmetov majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici.
V súčasnosti knižničný fond Katedry rusistiky tvorí viac ako 2 500 titulov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, histórie, umenia a kulturológie, ale i bohatá zbierka beletrie v ruskom, slovenskom a českom jazyku. Knižničný fond bol významne obohatený v roku 2016 vďaka Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve, ktorý odovzdal Katedre rusistiky knižný dar v podobe 300 kníh o ruskej kultúre a histórii, okrem iného aj zobrané spisy mnohých významných ruských spisovateľov. V roku 2021 sa knižný fond katedrovej knižnice opäť výrazne rozrástol o takmer 400 kníh, a to darom z pozostalosti diplomata, literárneho kritika, editora a prekladateľa Petra Birčáka, ktoré sú pre našu katedru veľkým prínosom.
Katedrová knižnica KRUS UCM sa buduje systematicky vďaka členom katedry, ktorí ju obohacujú o svoje knižné výstupy, ako i vďaka našim kolegom zo slovenského i zahraničného vysokoškolského prostredia, ktorí našej katedre pravidelne posielajú svoje aktuálne vydané publikácie. Knižný fond Katedry rusistiky sa nachádza v katedrovej posluchárni a je k dispozícii všetkým členom a študentom katedry a v prípade záujmu i celej akademickej obci UCM. Knižnica sa aktívne využíva, o čom svedčí viac ako 200 vypožičaných jednotiek ročne.
Hyperlink na katedrovú knižnicu je http://krus.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/ a výpožičky zabezpečuje Figedyová, Marianna, PaedDr., PhD. – marianna.figedyova@ucm.sk
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov. V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Indikované povolania:
• učiteľ/ka ruského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
• učiteľ/ka ruského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
• odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
• pracovník/čka školského úradu,
• odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
Úspešní absolventi:

Gajarský Lukáš, doc., PhDr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (ruský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre rusistiky FF UCM a zaujíma funkčné miesto docent. Je autorom prvej monografie, spoluautorom prvej učebnice a prvého slovníka rusko-slovenskej medzijazykovej homonymie, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01.
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Spišiaková Andrea, Mgr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (ruský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na pozícii odborný asistent na Katedre rusistiky FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01. http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Rišková Lenka, Mgr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry
SAV v Bratislave. V roku 2007 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2006 – 2013 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4721

Buzgová Henrieta, PhDr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – história) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2003 – 2010 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti
pracuje na Spojenej škole, Jána Bottu 31, Trnava. https://gymbott.edupage.org/a/pk-sjl

Tomašovičová Katarína Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra. Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky. Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava https://gamtt.edupage.org/teachers/
100%Za aprobáciu: Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc. – funčkné zaradenie profesor – oleh.tyshchenko@ucm.sk
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Za učiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ mariana.sirotova@ucm.sk
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Za aprobáciu:
Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc., http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Grominová, Andrea, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Gajarský, Lukáš, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Informácie sú dostupné na:
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Katedra rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave už dlhoročne umožňuje štúdium ruského jazyka vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, a to v akreditovaných študijných programoch Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom. Okrem štúdia v dennej a externej forme katedra realizuje aj rozširujúce a rigorózne štúdium.

Členovia Katedry rusistiky sú autormi a spoluautormi mnohých domácich i zahraničných vedeckých monografií, učebníc, študijných materiálov či slovníkov.

O kvalite katedry vypovedá aj tá skutočnosť, že je jedinou rusistickou katedrou na Slovensku, ktorá dáva poslucháčom magisterského stupňa možnosť získať dva diplomy v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii.

Absolventi Katedry rusistiky Filozofickej fakulty UCM dnes pôsobia v štátnej správe, ekonomickej a kultúrnej sfére, nachádzajú uplatnenie v prekladateľských a tlmočníckych agentúrach, školstve, cestovnom ruchu, ale aj vo vydavateľstvách či žurnalistike.
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)magister, Mgr.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107012úroveň 72slovenský jazyk, ruský jazykCieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne
charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú
kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať
vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa
stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom/medzinárodnom prostredí.
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii):
Po úspešnom absolvovaní I. stupňa štúdia v danom odbore absolvent pokračuje v štúdiu na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je dobrezorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a širších súvislostiach pedagogiky, výchovy a vzdelávania, má osvojenú informačnú gramotnosť i komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na
Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v podporných zložkách inštitucionálneho vzdelávania. Výstupy vzdelávania:
1. vedomosti: absolvent disponuje vysokou úrovňou slovnej zásoby študovaného jazyka, dokáže bez problémov komunikovať v ruskom jazyku a ovláda kľúčový pojmový aparát z lingvistiky a literárnej vedy. Vedomosti z lingvistiky upevňuje v prvom rade v rámci predmetov frazeológia ruského jazyka, štylistika, na ktorých získava prehľad o funkčných štýloch, expresívnych a štylistických prostriedkoch a štylistickej analýze textu. Chápe súvislosti vývinu ruského jazyka od začiatkov jeho formovania až po súčasnosť. V rámci literárnej vedy sa dobre orientuje vo vývine ruskej literatúry počnúc prvými písomnými pamiatkami až po súčasnú ruskú literatúru. Prostredníctvom literárno-interpretačných seminárov si cibrí svoje kritické myslenie a argumentačné schopnosti;
2. zručnosti: absolvent sa orientuje v spôsobe myslenia zodpovedajúcom ruskej mentalite, vie interpretovať a hodnotiť kultúrne determinované fakty spojené so súčasným i historickým, spoločenským vývojom Rusi, Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie, vie identifikovať fenomény, ktoré by mohli sťažiť alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu, dokáže spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využívať získané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry, vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa ruskej kultúry, ovláda základné informačné technológie a
vie ich efektívne využívať v praxi, disponuje základnými zručnosťami v oblasti odborného prekladu a tlmočenia všeobecných a základných odborných tém;
3. profesijné kompetencie: absolvent veľmi dobre rozumie ruskému komunikátu na základe audiálnej prezentácie a vie aktívne reagovať, číta originálne texty a rozumie čítanému ruskému textu vysokej obťažnosti. Ústne sa vyjadruje bez problémov, písomne sa vyjadruje v rámci bežnej všeobecnej a odbornej komunikácie. Zvláda zručnosti späté so sociálnou komunikáciou v bežných životných situáciách, ale aj situáciách spojených so školským prostredím. Dokáže aplikovať teoretické poznatky z ruskej jazykovedy, literatúry a kultúry v edukačnom procese. Zvláda prípravu prezentácie, vie argumentovať a dobre vystupovať v diskusii so študentmi. Vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj. Vďaka odbornej kvalifikácii vie rozlíšiť relevantné informácie od nerelevantných a od tzv. fake news;
4. prenositeľné kompetencie: absolvent sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach nielen v študovanom ale aj materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti práce so slovníkovými a kodifikačnými príručkami, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni žiackych/študentských skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov ruskej proveniencie bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek svetovej literatúry, čo môže prispieť k utváraniu vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom.
Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené).
Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými
predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na
doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania. https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 120 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačnýpredmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú 22 K a za aprobáciu 24 K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové
predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne 4K a za aprobáciu 3 K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 120
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.

Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/Studium%20sekcia/infolist_ucitelstvo_Mgr_denne.pdf http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_D-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia.
Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci nového študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov.Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna
z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom
štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna
tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo akademických predmetov majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici.
V súčasnosti knižničný fond Katedry rusistiky tvorí viac ako 2 500 titulov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, histórie, umenia a kulturológie, ale i bohatá zbierka beletrie v ruskom, slovenskom a českom jazyku. Knižničný fond bol významne obohatený v roku 2016 vďaka Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve, ktorý odovzdal Katedre rusistiky knižný dar v podobe 300 kníh o ruskej kultúre a histórii, okrem iného aj zobrané spisy mnohých významných ruských spisovateľov. V roku 2021 sa knižný fond katedrovej knižnice opäť výrazne rozrástol o takmer 400 kníh, a to darom z pozostalosti diplomata, literárneho kritika, editora a prekladateľa Petra Birčáka, ktoré sú pre našu katedru veľkým prínosom.
Katedrová knižnica KRUS UCM sa buduje systematicky vďaka členom katedry, ktorí ju obohacujú o svoje knižné výstupy, ako i vďaka našim kolegom zo slovenského i zahraničného vysokoškolského prostredia, ktorí našej katedre pravidelne posielajú svoje aktuálne vydané publikácie. Knižný fond Katedry rusistiky sa nachádza v katedrovej posluchárni a je k dispozícii všetkým členom a študentom katedry a v prípade záujmu i celej akademickej obci UCM. Knižnica sa aktívne využíva, o čom svedčí viac ako 200 vypožičaných jednotiek ročne.
Hyperlink na katedrovú knižnicu je http://krus.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/ a výpožičky zabezpečuje Figedyová, Marianna, PaedDr., PhD. – marianna.figedyova@ucm.sk
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov. V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Indikované povolania:
• učiteľ/ka ruského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
• učiteľ/ka ruského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
• odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
• pracovník/čka školského úradu,
• odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
Úspešní absolventi:

Gajarský Lukáš, doc., PhDr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (ruský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre rusistiky FF UCM a zaujíma funkčné miesto docent. Je autorom prvej monografie, spoluautorom prvej učebnice a prvého slovníka rusko-slovenskej medzijazykovej homonymie, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01.
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Spišiaková Andrea, Mgr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (ruský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na pozícii odborný asistent na Katedre rusistiky FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01. http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Rišková Lenka, Mgr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry
SAV v Bratislave. V roku 2007 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2006 – 2013 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4721

Buzgová Henrieta, PhDr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – história) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2003 – 2010 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti
pracuje na Spojenej škole, Jána Bottu 31, Trnava. https://gymbott.edupage.org/a/pk-sjl

Tomašovičová Katarína Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra. Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky. Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava https://gamtt.edupage.org/teachers/
Informácia nie je dostupná, nakoľko študijný program sa nerealizoval.Za aprobáciu: Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc. – funčkné zaradenie profesor – oleh.tyshchenko@ucm.sk
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Za učiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ mariana.sirotova@ucm.sk
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Za aprobáciu:
Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc., http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Grominová, Andrea, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Gajarský, Lukáš, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Informácie sú dostupné na:
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Katedra rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave už dlhoročne umožňuje štúdium ruského jazyka vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, a to v akreditovaných študijných programoch Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom. Okrem štúdia v dennej a externej forme katedra realizuje aj rozširujúce a rigorózne štúdium.

Členovia Katedry rusistiky sú autormi a spoluautormi mnohých domácich i zahraničných vedeckých monografií, učebníc, študijných materiálov či slovníkov.

O kvalite katedry vypovedá aj tá skutočnosť, že je jedinou rusistickou katedrou na Slovensku, ktorá dáva poslucháčom magisterského stupňa možnosť získať dva diplomy v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii.

Absolventi Katedry rusistiky Filozofickej fakulty UCM dnes pôsobia v štátnej správe, ekonomickej a kultúrnej sfére, nachádzajú uplatnenie v prekladateľských a tlmočníckych agentúrach, školstve, cestovnom ruchu, ale aj vo vydavateľstvách či žurnalistike.
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)bakalár, Bc.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1107013úroveň 64ruský jazyk, slovenský jazyk Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii):
Za učiteľský základ:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Výstupy vzdelávania v kategóriách pre aprobáciu ruský jazyk a literatúra:
Absolvent je v prvom rade pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je dobre zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a širších súvislostiach pedagogiky, výchovy a vzdelávania, má osvojenú informačnú gramotnosť i komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v podporných zložkách inštitucionálneho vzdelávania.
Výstupy vzdelávania:
1. vedomosti: absolvent disponuje slovnou zásobou študovaného jazyka postačujúcou k porozumeniu a aktívnej komunikácii na úrovni všeobecných tém, získa kľúčový pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy, aby mohol bez ťažkostí vnímať terminológiu a špecializované výklady v ďalších rokoch štúdia. Oboznámi sa s históriou ruskej literatúry v kontexte európskej i svetovej. Pozná základné reálie Ruskej federácie z oblasti geografie, histórie, kultúry a umenia, získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iné tradície, …);
2. zručnosti: absolvent sa orientuje v spôsobe myslenia zodpovedajúcom ruskej mentalite, vie interpretovať a hodnotiť kultúrne determinované fakty spojené so súčasným i historickým, spoločenským vývojom Rusi, Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie, vie identifikovať fenomény, ktoré by mohli sťažiť alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu, dokáže spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využívať získané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry, vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa ruskej kultúry, ovláda základné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi, ovláda základné zručnosti v oblasti odborného prekladu a tlmočenia všeobecných a základných odborných tém, ovláda základné prvky obchodnej korešpondencie;
3. profesijné kompetencie: absolvent rozumie ruskému komunikátu na základe audiálnej prezentácie a vie aktívne reagovať, číta originálne texty a rozumie čítanému ruskému textu strednej obťažnosti. Ústne sa vyjadruje bez zjavných problémov v rovine komunikatívnej dostatočnosti, písomne sa vyjadruje v rámci bežnej všeobecnej a odbornej komunikácie. Zvláda zručnosti späté so sociálnou komunikáciou v bežných životných a obchodných situáciách. Dokáže využívať teoretické poznatky, vrátane vedomostí z ruskej literatúry a kultúry, v edukačnom procese. Zvláda prípravu prezentácie, vie argumentovať a dobre vystupovať v diskusii so študentmi. Vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj. Vďaka odbornej kvalifikácii vie rozlíšiť relevantné informácie od nerelevantných a od tzv. fake news;
4. prenositeľné kompetencie: absolvent sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach nielen v študovanom ale aj materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti práce so slovníkovými a kodifik
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Profilové predmety: nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk.

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K a za aprobáciu 7K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/Studium%20sekcia/infolist_ucitelstvo_Bc_externe.pdf; http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_%20zaklad_Bc_E-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo akademických predmetov majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. V súčasnosti knižničný fond Katedry rusistiky tvorí viac ako 2 500 titulov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, histórie, umenia a kulturológie, ale i bohatá zbierka beletrie v ruskom, slovenskom a českom jazyku. Knižničný fond bol významne obohatený v roku 2016 vďaka Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve, ktorý odovzdal Katedre rusistiky knižný dar v podobe 300 kníh o ruskej kultúre a histórii, okrem iného aj zobrané spisy mnohých významných ruských spisovateľov. V roku 2021 sa knižný fond katedrovej knižnice opäť výrazne rozrástol o takmer 400 kníh, a to darom z pozostalosti diplomata, literárneho kritika, editora a prekladateľa Petra Birčáka, ktoré sú pre našu katedru veľkým prínosom.
Katedrová knižnica KRUS UCM sa buduje systematicky vďaka členom katedry, ktorí ju obohacujú o svoje knižné výstupy, ako i vďaka našim kolegom zo slovenského i zahraničného vysokoškolského prostredia, ktorí našej katedre pravidelne posielajú svoje aktuálne vydané publikácie. Knižný fond Katedry rusistiky sa nachádza v katedrovej posluchárni a je k dispozícii všetkým členom a študentom katedry a v prípade záujmu i celej akademickej obci UCM. Knižnica sa aktívne využíva, o čom svedčí viac ako 200 vypožičaných jednotiek ročne.

Hyperlink na katedrovú knižnicu je http://krus.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/ a výpožičky zabezpečuje
Figedyová, Marianna, PaedDr., PhD. – marianna.figedyova@ucm.sk

Knižnica katedry pedagogiky vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.

Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD. – veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry: http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1 % absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3 % skôr dobrá, 15,6 % priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4 % absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9 % absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21, 9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2 % v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25 % absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1 % uviedlo skôr áno a 20,3 %, skôr nie 1,6 % nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3 % absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9 % absolventov uviedlo škálu áno, 6,3 % neviem posúdiť a iba 1,6 % skôr nie, 0 % nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
nie je možné uviesť, študijný program sa v danom období nerealizovalUčiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia ruský jazyk a literatúra: Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc.,. – profesor ‒http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Tyshchenko.docx
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia ruský jazyk a literatúra:
Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc., http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Tyshchenko.docx
Grominová, Andrea, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Grominova.docx
Gajarský, Lukáš, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Gajarsky.docx
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu.
Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)bakalár, Bc.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1107014úroveň 63ruský jazyk, slovenský jazyk Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii):
Za učiteľský základ:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Výstupy vzdelávania v kategóriách pre aprobáciu ruský jazyk a literatúra:
Absolvent je v prvom rade pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je dobre zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a širších súvislostiach pedagogiky, výchovy a vzdelávania, má osvojenú informačnú gramotnosť i komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v podporných zložkách inštitucionálneho vzdelávania.
Výstupy vzdelávania:
1. vedomosti: absolvent disponuje slovnou zásobou študovaného jazyka postačujúcou k porozumeniu a aktívnej komunikácii na úrovni všeobecných tém, získa kľúčový pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy, aby mohol bez ťažkostí vnímať terminológiu a špecializované výklady v ďalších rokoch štúdia. Oboznámi sa s históriou ruskej literatúry v kontexte európskej i svetovej. Pozná základné reálie Ruskej federácie z oblasti geografie, histórie, kultúry a umenia, získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iné tradície, …);
2. zručnosti: absolvent sa orientuje v spôsobe myslenia zodpovedajúcom ruskej mentalite, vie interpretovať a hodnotiť kultúrne determinované fakty spojené so súčasným i historickým, spoločenským vývojom Rusi, Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie, vie identifikovať fenomény, ktoré by mohli sťažiť alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu, dokáže spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využívať získané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry, vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa ruskej kultúry, ovláda základné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi, ovláda základné zručnosti v oblasti odborného prekladu a tlmočenia všeobecných a základných odborných tém, ovláda základné prvky obchodnej korešpondencie;
3. profesijné kompetencie: absolvent rozumie ruskému komunikátu na základe audiálnej prezentácie a vie aktívne reagovať, číta originálne texty a rozumie čítanému ruskému textu strednej obťažnosti. Ústne sa vyjadruje bez zjavných problémov v rovine komunikatívnej dostatočnosti, písomne sa vyjadruje v rámci bežnej všeobecnej a odbornej komunikácie. Zvláda zručnosti späté so sociálnou komunikáciou v bežných životných a obchodných situáciách. Dokáže využívať teoretické poznatky, vrátane vedomostí z ruskej literatúry a kultúry, v edukačnom procese. Zvláda prípravu prezentácie, vie argumentovať a dobre vystupovať v diskusii so študentmi. Vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj. Vďaka odbornej kvalifikácii vie rozlíšiť relevantné informácie od nerelevantných a od tzv. fake news;
4. prenositeľné kompetencie: absolvent sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach nielen v študovanom ale aj materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti práce so slovníkovými a kodifik
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Profilové predmety: nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk.

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K a za aprobáciu 7K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/Studium%20sekcia/infolist_ucitelstvo_Bc_denne.pdf; http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Bc_D-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov. Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu učiteľstvo akademických predmetov majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. V súčasnosti knižničný fond Katedry rusistiky tvorí viac ako 2 500 titulov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, histórie, umenia a kulturológie, ale i bohatá zbierka beletrie v ruskom, slovenskom a českom jazyku. Knižničný fond bol významne obohatený v roku 2016 vďaka Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve, ktorý odovzdal Katedre rusistiky knižný dar v podobe 300 kníh o ruskej kultúre a histórii, okrem iného aj zobrané spisy mnohých významných ruských spisovateľov. V roku 2021 sa knižný fond katedrovej knižnice opäť výrazne rozrástol o takmer 400 kníh, a to darom z pozostalosti diplomata, literárneho kritika, editora a prekladateľa Petra Birčáka, ktoré sú pre našu katedru veľkým prínosom.
Katedrová knižnica KRUS UCM sa buduje systematicky vďaka členom katedry, ktorí ju obohacujú o svoje knižné výstupy, ako i vďaka našim kolegom zo slovenského i zahraničného vysokoškolského prostredia, ktorí našej katedre pravidelne posielajú svoje aktuálne vydané publikácie. Knižný fond Katedry rusistiky sa nachádza v katedrovej posluchárni a je k dispozícii všetkým členom a študentom katedry a v prípade záujmu i celej akademickej obci UCM. Knižnica sa aktívne využíva, o čom svedčí viac ako 200 vypožičaných jednotiek ročne.

Hyperlink na katedrovú knižnicu je http://krus.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/ a výpožičky zabezpečuje
Figedyová, Marianna, PaedDr., PhD. – marianna.figedyova@ucm.sk

Knižnica katedry pedagogiky vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.

Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD. – veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry: http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1 % absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3 % skôr dobrá, 15,6 % priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4 % absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9 % absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21, 9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2 % v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25 % absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1 % uviedlo skôr áno a 20,3 %, skôr nie 1,6 % nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3 % absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9 % absolventov uviedlo škálu áno, 6,3 % neviem posúdiť a iba 1,6 % skôr nie, 0 % nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
75 %Učiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia ruský jazyk a literatúra: Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc.,. – profesor ‒http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Tyshchenko.docx
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia ruský jazyk a literatúra:
Tyshchenko, Oleh, prof., DrSc., http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Tyshchenko.docx
Grominová, Andrea, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Grominova.docx
Gajarský, Lukáš, doc., PhDr., PhD., http://krus.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/VUPCH_Gajarsky.docx
http://krus.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu.
Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombináciimagister, Mgr.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107015úroveň 73nemecký jazyk, slovenský jazykCieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí
Výstupy vzdelávania v kategóriách pre aprobáciu Nemecký jazyk a literatúra:
1. vedomosti: Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra. Je oboznámený so systematickými poznatkami jazykovedných disciplín ako štylistika nemeckého jazyka, textová lingvistika, frazeológia nemeckého jazyka, paremiológia, kontrastívna lingvistika, variety nemeckého jazyka. Zároveň má znalosti z dejín nemeckej literatúry, literárno-vedenej metodológie. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy v oblasti jazyk a komunikácia, ovláda
teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a didaktiky vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka, pozná alternatívne formy vyučovania a stratégie učenia sa.
2. zručnosti: Absolvent disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Ovláda študovaný nemecký jazyk v ústnej a písomnej interakcii. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať v problematike disciplín študijného odboru ako sú napr. kontrastívna lingvistika, štylistika, textová lingvistika, frazeológia a súčasná nemecká literatúra a kultúra. Vie uplatniť východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy nemeckého jazyka a literatúry.
3. profesijné kompetencie: Absolvent je schopný aplikovať metodické princípy rozvíjania všetkých jazykových zručností. Dokáže zohľadniť interkultúrne aspekty vo vyučovaní, rozvíjať autonómiu učenia sa a samostatným a primeraným spôsobom vie uskutočňovať pedagogické hodnotenie a evalváciu. Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky. Je kompetentný realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výučby nemeckého jazyka a literatúry, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania a tiež dokáže predstaviť výsledky svojho skúmania pred odbornou komunitou v nemeckom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej verejnosti.
4. prenositeľné kompetencie: Absolvent preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na vyučovanie cudzích jazykov vo všeobecnosti. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu.
Základné podmienky prijatia na štúdium na UCM stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom.Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia uchádzača na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené).
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže
byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý.
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programovuskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná.
O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských
študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť. Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre magisterský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 120 kreditov.
Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky.
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch.
Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K
-počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_E-heslo.pdf http://kger.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/ILP_NJL_MGR_E.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia.
Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačnokomunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu.
Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební
je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika.
Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické
vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. Študenti študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) budú taktiež využívať počítačové učebne, jazykové a tlmočnícke laboratórium v súvislosti s výučbou predmetov ako napr. Kontrastívna lingvistika, Pragmalingvistika, Jazykovedný seminár, Odborný preklad, Paremiológia, Alternatívne formy vyučovania a pod.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti. CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ, https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov.
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov. V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických
zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Indikované povolania:
 učiteľ/ka nemeckého jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
 učiteľ/ka nemeckého jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
 odborný/á pracovník/čka v oblasti nemeckého jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,
 pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
 pracovník/čka školského úradu,
 odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
 pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdium na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie.
Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
Fraštíková Simona, Mgr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave vo funkcii vedúca katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01.
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/ Mnoho ďalších úspešných absolventov pôsobí na základných a stredných školách v celej Slovenskej republike. Informácie sú zverejnené na webovej stránke FF UCM:
https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/?highlight=Fra%9At%EDkov%E1
Informácia nie je dostupná, nakoľko študijný program sa nerealizoval. Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf

Aprobácia:
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat. – profesor
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné miesto profesor
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab.
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc.
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia Nemecký jazyk a literatúra:
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Lipavic Oštir, Alja, prof., Dr.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lipavic_Ostir.pdf
Hornáček Banášová, Monika, doc., PaedDr., PhD.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Hornacek_Banasova.pdf
Informácie sú dostupné na:
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Významní absolventi:
Fraštíková Simona, Mgr., PhD., funkčné miesto docenta – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti), aktuálne vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave a súčasne vedúca katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/)
Významné projekty:

VEGA 1/0352/20 / Konfrontačný výskum lexikalizácie konštrukčných modelov v nemčine a slovenčine
(Confrontational research on the lexicalization of structural models in German and Slovak), na báze korpusovej analýzy kontrastívne zameraný výskum lexikalizovaných binárnych konštrukcií s vysokou mierou výskytu v rámci rôznych komunikačných situácií. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/)

APVV-17-0128 / Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko – Rakúsko – Česko – Slovensko): lexika – texty – diskurzy (Language strategies of right-wing populists in comparation (Germany – Austria – Czech Republik – Slovakia): lexis – texts – discourses), interdisciplinárne orientovaný projekt realizovaný v rokoch 2018 – 2021, z ktorého vzišli viaceré významné publikácie. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/; https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/)

2018-1-SK01-KA201-046316 / Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny (Problemorientierter Soft-CLIL-Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht), medzinárodný projekt ERASMUS+ s početnými didaktickými i metodickými výstupmi vo viacerých jazykoch ocenený v roku 2021 Európskou značkou kvality. (http://kger.ff.ucm.sk/de/softclil/
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombináciimagister, Mgr.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107016úroveň 72nemecký jazyk, slovenský jazykCieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
 Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí
Výstupy vzdelávania v kategóriách pre aprobáciu Nemecký jazyk a literatúra:
1. vedomosti: Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra. Je oboznámený so systematickými poznatkami jazykovedných disciplín ako štylistika nemeckého jazyka, textová lingvistika, frazeológia nemeckého jazyka, paremiológia, kontrastívna lingvistika, variety nemeckého jazyka. Zároveň má znalosti z dejín nemeckej literatúry, literárno-vedenej metodológie. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy v oblasti jazyk a komunikácia, ovláda
teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a didaktiky vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka, pozná alternatívne formy vyučovania a stratégie učenia sa.
2. zručnosti: Absolvent disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Ovláda študovaný nemecký jazyk v ústnej a písomnej interakcii. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať v problematike disciplín študijného odboru ako sú napr. kontrastívna lingvistika, štylistika, textová lingvistika, frazeológia a súčasná nemecká literatúra a kultúra. Vie uplatniť východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy nemeckého jazyka a literatúry.
3. profesijné kompetencie: Absolvent je schopný aplikovať metodické princípy rozvíjania všetkých jazykových zručností. Dokáže zohľadniť interkultúrne aspekty vo vyučovaní, rozvíjať autonómiu učenia sa a samostatným a primeraným spôsobom vie uskutočňovať pedagogické hodnotenie a evalváciu. Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky. Je kompetentný realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výučby nemeckého jazyka a literatúry, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania a tiež dokáže predstaviť výsledky svojho skúmania pred odbornou komunitou v nemeckom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej verejnosti.
4. prenositeľné kompetencie: Absolvent preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na vyučovanie cudzích jazykov vo všeobecnosti. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu.
Základné podmienky prijatia na štúdium na UCM stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom.Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.
Podmienky prijatia uchádzača na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené).
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže
byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý.
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programovuskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná.
O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských
študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť. Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre magisterský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 120 kreditov.
Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky.
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch.
Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
34 učiteľský základ
30 – 1. aprobačný predmet
30 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 94
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. aprobačný predmet
9 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 26
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K
-počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40 – 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kger.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/ILP_NJL_MGR_D.pdf http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_D-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia.
Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačnokomunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu.
Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební
je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika.
Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické
vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. Študenti študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) budú taktiež využívať počítačové učebne, jazykové a tlmočnícke laboratórium v súvislosti s výučbou predmetov ako napr. Kontrastívna lingvistika, Pragmalingvistika, Jazykovedný seminár, Odborný preklad, Paremiológia, Alternatívne formy vyučovania a pod.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti. CIZ UCM:
 kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
 poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
 spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek. Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ, https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov.
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov. V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických
zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Indikované povolania:
 učiteľ/ka nemeckého jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
 učiteľ/ka nemeckého jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
 odborný/á pracovník/čka v oblasti nemeckého jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,
 pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
 pracovník/čka školského úradu,
 odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
 pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
 Spokojnosť so štúdium na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie.
Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
Fraštíková Simona, Mgr., PhD. – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave vo funkcii vedúca katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01.
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/ Mnoho ďalších úspešných absolventov pôsobí na základných a stredných školách v celej Slovenskej republike. Informácie sú zverejnené na webovej stránke FF UCM:
https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/?highlight=Fra%9At%EDkov%E1
Informácia nie je dostupná, nakoľko študijný program sa nerealizoval. Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf

Aprobácia:
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat. – profesor
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné miesto profesor
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab.
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc.
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia Nemecký jazyk a literatúra:
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Lipavic Oštir, Alja, prof., Dr.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lipavic_Ostir.pdf
Hornáček Banášová, Monika, doc., PaedDr., PhD.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Hornacek_Banasova.pdf
Informácie sú dostupné na:
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Významní absolventi:
Fraštíková Simona, Mgr., PhD., funkčné miesto docenta – učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti), aktuálne vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave a súčasne vedúca katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/)
Významné projekty:

VEGA 1/0352/20 / Konfrontačný výskum lexikalizácie konštrukčných modelov v nemčine a slovenčine
(Confrontational research on the lexicalization of structural models in German and Slovak), na báze korpusovej analýzy kontrastívne zameraný výskum lexikalizovaných binárnych konštrukcií s vysokou mierou výskytu v rámci rôznych komunikačných situácií. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/)

APVV-17-0128 / Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko – Rakúsko – Česko – Slovensko): lexika – texty – diskurzy (Language strategies of right-wing populists in comparation (Germany – Austria – Czech Republik – Slovakia): lexis – texts – discourses), interdisciplinárne orientovaný projekt realizovaný v rokoch 2018 – 2021, z ktorého vzišli viaceré významné publikácie. (http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/; https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/)

2018-1-SK01-KA201-046316 / Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny (Problemorientierter Soft-CLIL-Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht), medzinárodný projekt ERASMUS+ s početnými didaktickými i metodickými výstupmi vo viacerých jazykoch ocenený v roku 2021 Európskou značkou kvality. (http://kger.ff.ucm.sk/de/softclil/
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)bakalár, Bc.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy1107017úroveň 64nemecký jazyk, slovenský jazykVšeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii):
Za učiteľský základ:
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:
1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.
Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Výstupy vzdelávania v kategóriách:
1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.
Výstupy vzdelávania v kategóriách pre aprobáciu Nemecký jazyk a literatúra:
1. vedomosti: Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra a má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o nemeckom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom, špeciálne k slovenskému jazyku. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému nemeckého jazyka, nosné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady lingvistických a literárno-vedných disciplín.
2. zručnosti: Absolvent ovláda nemecký jazyk na vysokej praktickej úrovni. Špecifikuje a vie dať do súvislosti poznatky z dejín literatúry po nemecky hovoriacich krajín. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie umeleckých diel. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárno-vedné poznatky pri pragmaticko-komunikačných aktivitách a vo vyučovaní. Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, formulovať vlastné stanoviská a postoje, kriticky ich revidovať a konštruktívne obhajovať.
3. profesijné kompetencie: Absolvent má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučovaní nemeckého jazyka a literatúry. Taktiež sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v pedagogickom kolektíve. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a iné všeobecné a odborné obsahy v nemeckom jazyku. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k učiteľskej profesii a cieľovej skupine.
4. prenositeľné kompetencie: Absolvent dokáže rozvíjať vlastnú jazykovú kultúru v nemeckom jazyku a ďalej sa v ňom vzdelávať a organizovať svoje učenie. Je schopný pracovať s informáciami a nachádzať dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti nemeckého jazykového areálu. Dokáže identifikovať a riešiť problémy a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM. Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou.

Podmienky prijatia uchádzača na bakalárske študijné programy na FF UCM:
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, sú smerodajné: – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Profilové predmety: nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk.

V súvislosti so špecifickými požiadavkami na schopnosti, zručnosti alebo predpoklady pre zaradenie do niektorých študijných programov uskutočňovaných na FF UCM môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Splnenie ďalších podmienok na štúdium sa môže overiť rozličnými formami a metódami. Prijímacou skúškou sa overuje splnenie podmienok za predpokladu, že je prijímacia skúška stanovená ako súčasť overovania schopností a predpokladov na štúdium. Pri stanovovaní ďalších podmienok overovania potrebných schopností a predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch sa hodnotia predovšetkým všeobecné kognitívne schopnosti uchádzača študovať zvolený študijný program, jeho motivácia, schopnosť kriticky uvažovať, stupeň kreativity, schopnosť prevziať zodpovednosť za iných, predpoklady získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo zvolenom odbore a pod. Aktuálne vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača sa overujú z hľadiska svojej kvality a hĺbky vo väzbe na nadchádzajúce štúdium. Predmetom posudzovania v rámci overovania ďalších podmienok nie sú iba faktografické vedomosti vo väzbe na predchádzajúce štúdium a ich rozsah. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sa zverejňujú vopred, a to spravidla spolu s vyhlásením prijímacieho konania. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan FF UCM a nie je možné ho meniť.
Podmienky výberu a prijímania uchádzačov na štúdium sú konfrontované so získanými výsledkami v prijímacom konaní a ďalej analyzované vzhľadom k študijným výsledkom prijatých uchádzačov. Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty. Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa študijného plánu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
50 učiteľský základ
45 – 1. aprobačný predmet
45 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 140
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
10 učiteľský základ
15 – 1. aprobačný predmet
15 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinne voliteľné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá, predstavujú : 25K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia
Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K.
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program
60 učiteľský základ
60 – 1. aprobačný predmet
60 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 180
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 (Započítava sa jeden krát za celé štúdium bez rozdielu na ktorej katedry študent záverečnú prácu spracováva a obhajuje.)
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 180
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kger.ff.ucm.sk/docs/Akreditacia/UAP_NJ_D_IL.pdf; http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Bc_D-heslo.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu študijného programu vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice. ohľadom na aprobáciu Nemecký jazyk a literatúra budú študenti využívať prioritne počítačové učebne, jazykové a tlmočnícke laboratórium v súvislosti s výučbou predmetov ako napr. Fonetika a fonológia, korpusová lingvistika, Rozvoj produktívnych zručností (hovorenie, písanie), Rozvoj receptívnych zručností (čítanie, počúvanie), Praktický jazyk I-V, Syntax NJ a pod
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave. Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu
https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.
Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Informačné zabezpečenie vyučovania sa – už okrem uvedeného špeciálneho softwaru, umiestneného v laboratóriách príslušných katedier FF UCM – realizuje prostredníctvom fakultnej webovej stránky a webových stránok jednotlivých katedier. Z dôvodu skvalitnenia prehľadnosti a dostupnosti informácii pre študentov bola novovytvorená fakultná stránka, spustená v roku 2012, a následne v roku 2013 webové stránky katedier. V súčasnosti sú stránky neustále dopĺňané novými informáciami a sú aktualizované pre potreby nielen študentov, pedagógov, ale aj záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ďalším zdrojom informácií o štúdiu je Akademický informačný systém. AiS2 pozostáva z viacerých navzájom integrovaných subsystémov, ktoré umožňujú prehľadné získavanie potrebných informácií nielen pre pedagógov, ale aj pre študentov.
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Knižnica Katedry germanistiky je študentom k dispozícii v priestoroch katedry na 2. poschodí, v súčasnosti obsahuje viac ako 4300 publikácií, ktorých súčasťou sú aj publikácie spadajúce pod doktorandskú knižnicu (2906 publikácií). Okrem daného knižničného fondu majú študenti k dispozícii aj knižný fond Katedry slovenského jazyka v nemeckom jazyku a knižničný fond Katedry pedagogiky.
Knižnica katedry pedagogiky vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry. Katedra získala odborné publikácie z MPC Prešov, od doc. PhDr. Marty Černotovej, CSc., prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc. a prof. PhDr. Rudolfa Štepanoviča, DrSc.. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané predovšetkým z grantových prostriedkov (VEGA, KEGA) a darov. V roku 2013 rozšírila katedra pedagogiky knižničný fond o 180 publikácií v celkovej hodnote 2 199 eur a v roku 2014 o 212 publikácií v hodnote 2 871 eur z prostriedkov ESF projektu ITMS 26110230098 Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. V tom istom roku 2014 doplnila knižničný fond o 390 publikácií v hodnote 4 128 eur z druhého ESF projektu katedry pedagogiky ITMS 26110230104 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V roku 2015 doplnila katedra pedagogiky knižničný fond o 248 publikácií v hodnote 2 968 eur. V posledných rokoch bol knižničný fond katedry pedagogiky doplnený o ďalších 196 publikácií. Katedrová knižnica obsahuje aj vysokoškolské učebnice, učebné texty a vedecké monografie, ktoré pokrývajú študijný program a boli spracované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry pedagogiky FF UCM.

Knižnica Katedry germanistiky: http://kger.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/
Pracovník zabezpečujúci výpožičky: poverení študenti doktorandského štúdia
Pracovník zodpovedný za knižnicu Katedry germanistiky: Fedič, Dušan, Mgr., PhD. – dusan.fedic@ucm.sk

Pracovník katedry zodpovedný za knižnicu Katedry pedagogiky a zabezpečujúci výpožičky: Michvocíková, Veronika, Mgr., PhD. – veronika.michvocikova@ucm.sk
Knižničný fond Katedry pedagogiky je zverejnený na webovej stránke katedry: http://kped.ff.ucm
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.
• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
• pracovník/čka školského úradu,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
nie je možné uviesť, študijný program sa v danom období nerealizovalUčiteľský základ: Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Aprobácia Nemecký jazyk a literatúra: Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat. – profesor ‒http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Učiteľský základ:
Sirotová, Mariana, doc., Mgr., PhD., mim. prof. – funkčné zaradenie profesor ‒ http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
Rubacha, Krzysztof, Mariusz Prof., dr. hab. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf
Danek, Ján, prof. PaedDr., CSc. – http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Danek.pdf

Aprobácia Nemecký jazyk a literatúra:
Schuppener, Georg, prof., Dr., Dr. rer. nat.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Schuppener.pdf
Lipavic Oštir, Alja, prof., Dr.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Lipavic_Ostir.pdf
Hornáček Banášová, Monika, doc., PaedDr., PhD.
http://kger.ff.ucm.sk/docs/VUPCH/VUPCH_Hornacek_Banasova.pdf
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/Štúdium učiteľských kombinačných študijných programov pozostáva z dvoch aprobačných predmetov a učiteľského základu.
Špecifickým prínosom pre rozvoj učiteľského kombinačného programu v rámci zabezpečovania učiteľského základu je najmä:
– riešenie vedeckých projektov a spolupráca so zahraničnými univerzitami. (Zabezpečujúca katedra učiteľského základu sa podieľa na riešení viacerých významných aplikovaných projektov, z ktorých uvádzame úspešne ukončený projekt KEGA „Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie.“ Projekt bol zameraný najmä na vytvorenie počítačovej edukačnej hry prepájajúcej virtuálne prostredie s reálnym prostredím pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho uvedieme aj aktuálne riešený projekt „Podpora zdravia o pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.“ Cieľom projektu je získavanie poznatkov o kvalite života súvisiacich so zdravím a pohodou vysokoškolských študentov vrátane študentov so špecifickými potrebami.)
– využívanie pedagogického laboratória (Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice)
– spolupráca s cvičnými školami pri zabezpečovaní pedagogickej praxe študentov (Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. Ide najmä o nasledujúce cvičné školy v Trnave: Základná škola Učeného tovarišstva Základná škola Angely Merici Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Stredná zdravotnícka škola Stredná priemyselná škola technická).
– realizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
V neposlednom rade zdôrazňujú dôležitosť učiteľských kombinačných študijných programov aj úspešní absolventi (napr. Mgr. Lenka Rišková, PhD. – vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Mgr. Katarína Tomašovičová – zástupkyňa riaditeľky, Gymnázium Angely Merici v Trnave, PhDr. Radoslav Repa – generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Mgr. Ján Horecký – riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy, Bratislava). Viac o úspešných absolventoch: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/
učiteľstvo histórie (v kombinácii)magister, Mgr.externá7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107019úroveň 73slovenský jazyk, anglický jazykPre učiteľský základ:
Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.
Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
• Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
• Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
• Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí
Pre aprobáciu:
Vedomosti: Teoretické vedomosti uchádzača budú zahŕňať prehľad historiografiou od najstarších čias po súčasnosť, prehľad verejnou správou štátnych celkov, ktoré existovali na území dnešného Slovenska. Bude mať potrebný balík vedomostí pre využitie a porozumenie archívnym inštitúciám. Oboznámi sa s regionálnymi dejinami, cirkevnými dejinami, nadobudne prehľad o etnickom vývoji. Získa jazykové znalosti (základy latinčiny, nemčiny a maďarčiny), ktoré mu umožnia prístup k prameňom, ktoré bude môcť využiť pri výučbe.
Prostredníctvom exkurzií sa oboznámi s konkrétnymi historickými oblasťami a bude môcť získané znalosti predať ďalej vo svojej praxi. Získa prehľad dejinami pedagogiky so zameraním hlavne na dejiny výučby dejepisu v 20. a 21. storočí.
Zručnosti: Absolvent nadobudne predpoklady pre výučbu histórie ale i vedecký výskum v oblasti historických vied. Získa metodické schopnosti pre predávanie a odovzdávanie znalostí žiakom a študentom, tiež pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Je spôsobilý podieľať sa vzdelávaní na základných a stredných školách, ako aj na teoretickom rozvoji svojho vedného odboru, dokáže sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká
štúdia, projekt a pod.). Získa didaktické portfólio pre vyučovanie dejepisu, oboznámi sa s typickými i menej typickými vyučovacími metódami a prostriedkami a ich vhodnou implementáciou do vyučovania dejepisu na základe stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Zručnosti mu umožnia efektívne projektovanie vyučovacích hodín, aktivizáciu žiakov a využitie odborných znalostí na základných aj stredných školách.
Profesijné kompetencie: Absolvent bude schopný využívať a orientovať sa v odbornej terminológii pedagóga i historika a premostiť obe oblasti, čo mu poskytne priestor pre efektívne a pritom odborne podložené predávanie poznatkov. Bude sa orientovať v modernom bádaní, aby dokázal sprostredkovať dejepisné poznatky nezaťažene ideológiou. Jeho didaktické portfólio učiteľa dejepisu mu umožní preniesť výsledky posledného bádania do výučby pri rešpektovaní individuálneho prístupu a diferenciácie vyučovania. Bude pritom kompetentný samostatné získavať a aplikovať aj ďalšie poznatky vo forme prípadného pokračujúceho vzdelávania alebo bádania. Bude
kompetentný k samostatnej práci v archíve či v múzeu, dokáže sformovať ucelené a odborne podložené práce, projekty či vyučovacie hodiny rozoberajúce všeobecné, slovenské i regionálne dejiny. Prenositeľné kompetencie: Absolvent študijného programu si počas svojho štúdia osvojí zásady odbornej formulácie problému, právne
a etické stránky práce, získa zručnosti spojené s prezentovaním svoje pracovné výsledky a osvojí si aj schopnosti pracovať v tíme. Bude myslieť komplexne, kriticky a v súvislostiach. Dokáže pracovať s informáciami, klásť otázky, riešiť problémy. Bude schopný formulovať svoje úvahy a závery ústnou formou aj v písomnej podobe. Dokáže projektovať, plánovať odbornú činnosť či využívať digitálne zdroje a v neposlednom rade svoju jazykovú pripravenosť
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené). Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a
webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných
programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania. https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 120 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. Učiteľstvo histórie v kombinácii 9 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
9 – 1. Učiteľstvo histórie v kombinácii
9 – 2. aprobačný predmet Spolu: 40
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za
učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K;
-počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40– 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 120
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_E-heslo.pdf http://khist.ff.ucm.sk/docs/ILP%20ucit%20mgr%20externe%20aprobacia%20historia%202022.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci nového študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS).

FF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu
edukačného procesu v rámci nového študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu.
Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Prioritne budú študenti študijného programu využívať pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná
učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickoutechnikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa.
Informačné zabezpečenie študijných programov zastrešuje celouniverzitné pracovisko Centrum informačných zdrojov UCM v Trnave.Pracovisko bolo transformované z pôvodnej univerzitnej knižnice vzhľadom k potrebám a meniacim sa podmienkam edukačného procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
CIZ UCM:
• kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
• poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
• poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
• spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
• spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a
tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.
V rámci digitalizácie vznikla pod CIZ UCM Virtuálna študovňa, ktorá umožňuje elektronický prístup k publikáciám z knižničného fondu UCM. V súčasnosti je spracovaných 393 titulov. V čase pandémie majú študenti i zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/
Okrem elektronických verzií publikácií je na CIZ UCM referát knižničných služieb, ktorý manažuje prezenčné výpožičky. Knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI. V súčasnosti je k dispozícii 56 374 knižných jednotiek.
Prístup k informačným databázam manažuje Referát informačných služieb. V aktuálnom roku 2021 má UCM prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, NISPEZ,
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/
Na FF UCM má každá katedra svoju katedrovú knižnicu, ktorá sa špecializuje na publikačné jednotky v rámci realizovaných študijných programov. Študenti študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii) majú možnosť okrem využívania služieb CIZ UCM pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou v katedrovej knižnici. Obsahuje vyše 2000 titulov domácej i zahraničnej proveniencie (napr. publikácie z oblasti orientalistiky, rozsiahlu zbierku periodík a množstvo kníh venovaných regionálnym dejinám). Bližšie:
http://khist.ff.ucm.sk/sk/katedrova-kniznica/.
Výpožičky zabezpečuje: Vanek Peter, Mgr., PhD – peter.vanek@ucm.sk
Knižnica katedry pedagogiky vznikla v roku 1998 a profiluje sa v troch oblastiach. Prvú oblasť tvoria publikácie z pedagogickej teórie, druhú oblasť publikácie z psychologickej teórie, ktoré tvoria súčasť prípravy študentov učiteľských študijných programoch a tretiu oblasť publikácie z vysokoškolskej pedagogiky. Úlohou knižnice je získavať a sprístupňovať odborné, vedecké publikácie a vedecké zborníky a tým prispievať k zvyšovaniu vedomostí a rozvoju študentov. Knižný fond Katedry pedagogiky FF UCM v súčasnosti obsahuje viac ako 1762 publikácií, čím uspokojuje vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, ale podporuje aj celoživotné vzdelávanie najmä v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ročný prírastok v roku 2014 bol 602 knižných titulov a v roku 2015 bol 248 knižničných titulov. Študenti majú prostredníctvom katedrovej knižnice zabezpečený prístup k povinnej i odporúčanej literatúre všetkých povinných predmetov a z veľkej časti aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Výpožičky z knižnice zabezpečuje pracovník katedry.
Knižný fond vhodný pre študentov katedry ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Väčšina prvých knižných publikácií pochádzala z osobných darov či už od niektorých pôvodných ale aj súčasných členov katedry.
Katedra pedagogiky pri zabezpečovaní rozvoja profesijných kompetencií spolupracuje s viacerými cvičnými školami. S cvičnými
školami má Filozofická fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Prioritne sa zmluvy realizujú v procese pedagogickej praxe študentov.
V súčasnosti má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledujúcimi školami v Trnave:
Základná škola Učeného tovarišstva
Základná škola Angely Merici
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Stredná zdravotnícka škola
Stredná priemyselná škola technická
Zmluvy o spolupráci sú k nahliadnutiu u tajomníčky FF UCM : Vyskočová Barbora, Mgr. – barbora.vyskocova@ucm.sk
UCM v Trnave má jasne zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity, respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu Individuálneho harmonogramu štúdia, jeho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Flexibilita trajektórií učenia a dosahovania výstupov vzdelávania je realizovaná prostredníctvom mobilít. Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá). V súčasnosti sú na FF UCM realizované mobility študentov aj prostredníctvom schválených projektov Erasmus + K 107 a K2. Študenti zosúladených študijných programov tak majú široké spektrum krajín v rámci i mimo Európskej únie na realizáciu mobilít (podrobnejšie informácie na webovej stránke FF UCM).
Štruktúra a obsah štúdia v zosúlaďovaných študijných programoch umožňuje študentom uplatňovať aktívnu rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry. Edukačný proces sa realizuje v troch základných formách, a to: prednáška, seminár a cvičenie. Vzhľadom k týmto formám učitelia volia adekvátne vyučovacie stratégie a metódy.
V používaných vyučovacích metódach prevládajú aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré:
– rozvíjajú kognitívne procesy v osobnosti študenta,
– rozvíjajú komunikačné schopnosti študenta,
– rozvíjajú kapacitu emocionálneho prežívania v osobnosti študenta,
– rozvíjajú schopnosť kooperácie, pracovať v tíme a pracovať s tímom,
– rozvíjajú axiologizačné procesy v osobnosti študenta, hodnotiace mechanizmy v nadväznosti na sebahodnotenie a sebareflexiu,
– rozvíjajú kreativitu v osobnosti študenta,
– zvyšujú motiváciu ku štúdiu, prípadne k vykonávaniu zvolenej profesie,
– zlepšujú celkovú atmosféru na výučbe.
V realizácii aktivizujúcich metód sa študent stáva aktívnym členom edukačného procesu. Na rozdiel od štandardných metód nie je iba pasívnym prijímateľom poznatkov, ale sám poznatky objavuje a implementuje do svojho edukačného kognitívneho portfólia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do ŠVOČ ‒ Študentská vedecká odborná činnosť.
Katedry FF UCM pravidelne realizujú súťaže v ŠVOČ a najlepší študenti reprezentujú katedry v celoslovenských kolách ŠVOČ.
Filozofická fakulta UCM sa aktívne podieľa na realizácii celouniverzitného e-learningového vzdelávania. Vytvorenie „elektronickej virtuálnej“ prednáškovej miestnosti (aplikácie), prostredníctvom ktorej je možné realizovať vyučovací proces ako v reálnom čase, tak aj formou prístupu k elektronickému archívu realizovaných prednášok, bolo prínosom pre vyučovanie v rámci všetkých katedier. Študentom i pedagógom umožňuje operatívne zdieľanie výučbových materiálov a informácií vo forme hlasovej, dátovej a obrazovej, nezávisle od miesta, na ktorom je potrebné takého zdieľanie zabezpečiť.
Webový videoportál poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym mediálnym záznamom kedykoľvek a kdekoľvek. Dovoľuje prehliadať, vyhľadávať a prezerať interaktívne digitálne mediálne záznamy (prednášky, cvičenia). Portál slúži ako sofistikovaný portál na spätné prehrávanie video záznamu s použitím štandardných webových technológií, čím dovoľuje dodať na obrazovku živé vysielanie alebo záznam na vyžiadanie používateľa. Vlastnosti portálu: upravovateľné rozhranie, príručka k programom, vyhľadávanie kľúčových slov, personalizované a tematické prehrávacie zoznamy programov, rozšírené ovládanie prehrávača ‒ prehratie videozáznamu na celú obrazovku, rýchly posun záznamu vpred/vzad, synchronizácia prezentácií a videa, odosielanie a manažment otázok pri živom vysielaní.
Obsluha sníma prednášku na kameru, následne prenosný kódovač zakóduje video a audio signál do požadovanej formy. Audiovizuálny materiál je prístupný cez videoportál vybraným používateľom (napr. študenti príslušného predmetu, ktorých sa týka prednáška). Kódovač je prenosný s možnosťou snímania prednášok vo viacerých prednáškových miestnostiach.
Prostredníctvom e-learningu sa zabezpečuje transformácia doterajšieho „klasického“ spôsobu výučby do modernej formy, ktorá predstavuje kombináciu osvedčených klasických prvkov, ako je dominantná úloha učiteľa, teoretický výklad podporený prvkami modernej komunikačnej techniky s princípmi unifikovaných e-learnigových aplikácií, vytvorenie širokých možností individualizácie výučbového procesu pre študentov i pedagógov a priama „on line“ distribúcia prebiehajúcich prednášok a vzdelávacích podujatí univerzity, nielen v rámci internej komunikačnej siete, ale aj pre účastníkov nachádzajúcich sa mimo areálu univerzity.
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania – učiteľ – podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Absolvent je spôsobilý samostatne pôsobiť v pedagogickom procese na základných aj stredných školách vo výučbe dejepisu a ďalšieho aprobačného predmetu k čomu mu dopomôžu získané teoretické znalosti odboru a didaktické portfólio učiteľa dejepisu. V tejto pozícii bude schopný aplikovať získané poznatky, aktivizovať žiakov, projektovať vyučovacie jednotky. Absolvent zároveň dokáže plniť tiež vedeckovýskumné, publikačné a ďalšie odborne a vedecky zložité úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a vysokých školách), v pamäťových a fondových inštitúciách (archívy, múzeá a galérie, knižnice) alebo v privátnych korporáciách (zameraných na záchranu a ochranu pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva), na vedúcich pozíciách
vyžadujúcich predovšetkým široké znalosti metodológie a prístupov historických vied, zameraných aj na vedecko-publikačnú, projektovú a kreatívnu činnosť. V archívoch pri usporiadaní, spracovaní archívnych celkov a fondov a ich historického kontextového hodnotenia a využitia vo vedecko-publikačných výstupoch. V múzeách a galériách najmä na pozíciách odborných kurátorov, od ktorých sa očakávajú zručnosti nielen pri odbornom spracovaní (evidencia a katalogizácia) zbierok, ale rovnako aj ich hodnotenie primárne v historickom kontexte dejín Slovenska v širšom stredoeurópskom priestore. Rovnako zhodnotí svoje znalosti a zručnosti pri múzejnej a mimo múzejnej prezentačnej činnosti a v oblasti aktívnej pamiatkovej ochrany a správy v teréne ako samostatný výskumný pracovník.
Absolvent je schopný vykonávať pracovné činnosti aj v oblasti publicistiky, lebo dokáže pružne myslieť, klásť otázky, formulovať názory, má všeobecný prehľad aj podrobný prehľad dejinami. Vie tiež pôsobiť v oblasti verejnej a štátnej správy, vzhľadom k tomu, že dokáže aktuálne javy interpretovať z diachrónneho pohľadu. Môže pôsobiť aj v ďalších vlastivedných, konzultačných, osvetových a ostatných podobných inštitúciách, v ktorých využije aj rozšírené znalosti z oblasti informačných systémov, štatistiky, štatistického modelovania a pod. V rámci privátnej sféry na pozícii experta pri tvorbe posudkov alebo stratégií identifikácie a manažmentu pamiatok a krajiny, príp. konzultanta a recenzenta služieb v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva či organizátora vzdelávacích akcií (orientovaných na interdisciplinárnu problematiku historických vied).
• učiteľ/ka histórie na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
• učiteľ/ka histórie na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
• odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na
vysokých školách,
• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
• pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
• pracovník/čka školského úradu,
• odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:
https://ff.ucm.sk/docs/system_manazerstva_kvality/Spokojnost_absolventov_so_studiom_na_FF_UCM.pdf
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
• Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1%
absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
• Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
• Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
• Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.
Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Zamestnať sa priamo v odbore učiteľa dejepisu v kombinácii nachádza pomerne vysoké percento absolventov. Hlavne pokiaľ ide o kombináciu so slovenským a jazykom či nemčinou alebo angličtinou. Napriek nižšej hodinovej dotácii sa absolventi v takom prípade dokáže uplatniť, samozrejme iba ak sa tak rozhodnú a nerozhodnú sa pre lepšie platenú pracovnú pozíciu. Zložitejšie podmienky stretajú absolventov, ktorí majú záujme pokračovať priamo v odbore, pozícií na vysokých školách, pamäťových inštitúciách či odborných ústavoch je obmedzené množstvo. Ak teda absolventi chcú pracovať priamo v odbore história musia na prípadné uvoľnené pozície v niektorých prípadoch čakať aj rok alebo dlhšie.
Úspešní absolventi študijného programu:
Rišková Lenka, Mgr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V roku 2007 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2006 – 2013 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4721
Buzgová Henrieta, PhDr., PhD. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – história) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2003 – 2010 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti
pracuje na Spojenej škole, Jána Bottu 31, Trnava. https://gymbott.edupage.org/a/pk-sjl
Tomašovičová Katarína Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra. Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky. Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava. https://gamtt.edupage.org/teachers/
Repa Radoslav, PhDr. – učiteľstvo akademických predmetov (história a anglický jazyk a literatúra). Po ukončení štúdia začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec na Úrade vlády SR v roku 2004, kde neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru elektronických a sieťových služieb. Od začiatku roka 2009 pracoval na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli ako digitálny a kybernetický diplomat, kde v medzinárodnom prostredí presadzoval národné záujmy a negocioval pozície Slovenska so zástupcami inštitúcií EÚ a tiež ďalšími
členskými štátmi v európskych stratégiách a pripravovanej legislatíve. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ predsedal dvom pracovným skupinám, jednej v oblasti telekomunikácií a informačnej spoločnosti a druhej v oblasti kybernetických záležitostí. V súčasnosti Radoslav Repa pracuje na Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR ako generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy zameranej prevažne na európsku digitálnu problematiku a nové IKT technológie. https://www.mirri.gov.sk/sekcia-digitalnej-agendy/index.html
Horecký Ján, Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov (náuka o spoločnosti a anglický jazyk a literatúra). Po ukončení štúdia začal pracovať ako učiteľ a v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava. https://www.sous-ruzinov.sk/kontakty/

100%za aprobáciu história:
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
http://khist.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

za učiteľský základ:
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf
za aprobáciu história:
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. – funkčné miesto profesora
http://khist.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. – funkčné miesto profesora
http://khist.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. – funkčné miesto docenta
http://khist.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

za učiteľský základ:
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof. – funkčné miesto profesorky
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Sirotova.pdf

prof. dr. hab. Krzystof Mariusz Rubacha – funkčné miesto profesora
http://kped.ff.ucm.sk/docs/ludia/VUPCH/VUPCH_Rubacha.pdf

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. – funkčné miesto profesora
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Informácie sú dostupné na:
http://kped.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
http://khist.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií sa špecializuje na tzv. moderné historické vedy, najmä historickú demografiu, historickú geografiu, kyberkultúru a heritológiu, čo sa prejavuje v publikačnej (http://khist.ff.ucm.sk/sk/publikacna-cinnost/), ale rovnako aj v úspešnej projektovej činnosti (http://khist.ff.ucm.sk/sk/granty-projekty/). Práve tá sa realizuje aj v spolupráci s ďalšími akademickými a kultúrnymi inštitúciami z domáceho a zahraničného prostredia. Pri našej katedra v súčasnosti pracujú dve odborné centrá: Univerzitné centrum Mateja Bela a Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj. Pracovisko vydáva dvakrát ročne vedecký časopis Populačné štúdie Slovenska.
Štúdium histórie na Filozofickej fakulte UCM sa realizuje od vzniku univerzity, či už v jednoodborovom štúdiu, alebo ako učiteľská aprobácia histórie v kombinácii. Za tých 25 rokov u nás vyštudovalo už niekoľko sto absolventov, ktorí sa uplatnili v akademickom prostredí, či v pamäťových inštitúciách.
učiteľstvo histórie (v kombinácii)magister, Mgr.denná7605 učiteľstvo a pedagogické vedy2107020úroveň 72slovenský jazyk, anglický jazykPre učiteľský základ:
Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.
Výstupy vzdelávania v kategóriách :
1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
• Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
• Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
• Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí
Pre aprobáciu:
Vedomosti: Teoretické vedomosti uchádzača budú zahŕňať prehľad historiografiou od najstarších čias po súčasnosť, prehľad verejnou správou štátnych celkov, ktoré existovali na území dnešného Slovenska. Bude mať potrebný balík vedomostí pre využitie a porozumenie archívnym inštitúciám. Oboznámi sa s regionálnymi dejinami, cirkevnými dejinami, nadobudne prehľad o etnickom vývoji. Získa jazykové znalosti (základy latinčiny, nemčiny a maďarčiny), ktoré mu umožnia prístup k prameňom, ktoré bude môcť využiť pri výučbe.
Prostredníctvom exkurzií sa oboznámi s konkrétnymi historickými oblasťami a bude môcť získané znalosti predať ďalej vo svojej praxi. Získa prehľad dejinami pedagogiky so zameraním hlavne na dejiny výučby dejepisu v 20. a 21. storočí.
Zručnosti: Absolvent nadobudne predpoklady pre výučbu histórie ale i vedecký výskum v oblasti historických vied. Získa metodické schopnosti pre predávanie a odovzdávanie znalostí žiakom a študentom, tiež pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Je spôsobilý podieľať sa vzdelávaní na základných a stredných školách, ako aj na teoretickom rozvoji svojho vedného odboru, dokáže sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká
štúdia, projekt a pod.). Získa didaktické portfólio pre vyučovanie dejepisu, oboznámi sa s typickými i menej typickými vyučovacími metódami a prostriedkami a ich vhodnou implementáciou do vyučovania dejepisu na základe stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Zručnosti mu umožnia efektívne projektovanie vyučovacích hodín, aktivizáciu žiakov a využitie odborných znalostí na základných aj stredných školách.
Profesijné kompetencie: Absolvent bude schopný využívať a orientovať sa v odbornej terminológii pedagóga i historika a premostiť obe oblasti, čo mu poskytne priestor pre efektívne a pritom odborne podložené predávanie poznatkov. Bude sa orientovať v modernom bádaní, aby dokázal sprostredkovať dejepisné poznatky nezaťažene ideológiou. Jeho didaktické portfólio učiteľa dejepisu mu umožní preniesť výsledky posledného bádania do výučby pri rešpektovaní individuálneho prístupu a diferenciácie vyučovania. Bude pritom kompetentný samostatné získavať a aplikovať aj ďalšie poznatky vo forme prípadného pokračujúceho vzdelávania alebo bádania. Bude
kompetentný k samostatnej práci v archíve či v múzeu, dokáže sformovať ucelené a odborne podložené práce, projekty či vyučovacie hodiny rozoberajúce všeobecné, slovenské i regionálne dejiny. Prenositeľné kompetencie: Absolvent študijného programu si počas svojho štúdia osvojí zásady odbornej formulácie problému, právne
a etické stránky práce, získa zručnosti spojené s prezentovaním svoje pracovné výsledky a osvojí si aj schopnosti pracovať v tíme. Bude myslieť komplexne, kriticky a v súvislostiach. Dokáže pracovať s informáciami, klásť otázky, riešiť problémy. Bude schopný formulovať svoje úvahy a závery ústnou formou aj v písomnej podobe. Dokáže projektovať, plánovať odbornú činnosť či využívať digitálne zdroje a v neposlednom rade svoju jazykovú pripravenosť
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa použijú ustanovenia tohto poriadku primerane. Pri prijímaní cudzincov – samoplatcov na štúdium podľa študijných programov realizovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom alebo v cudzom jazyku, použijú sa ustanovenia tohto poriadku primerane.
Pri prijímaní cudzincov na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách alebo na úrovni UCM v slovenskom jazyku je podmienkou pre prijatie ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni maturitnej skúšky B2. Uchádzač získanú úroveň jazykového vzdelania dokumentuje certifikátom, resp. iným relevantným dokladom. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.
Filozofická fakulta UCM prijíma bez prijímacieho konania na časť vysokoškolského štúdia aj študentov iných vysokých škôl v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy s vysielajúcou vysokou školou. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na FF UCM:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené). Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický alebo príbuzný študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Prijímacie konanie na FF UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Dekan FF UCM spravidla menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske a magisterské študijné programy, vymenuje členov komisie (komisií) a stanoví program ich zasadnutí. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške (alebo z hodnotenia stredoškolských známok). Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. Prijímacie konanie na štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov končí dňom rozhodnutia dekana FF UCM o prijatí či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. Výsledky, ktoré dosiahnu uchádzači o štúdium podľa bakalárskych a magisterských študijných programov na prijímacej skúške, budú sprístupnené na úradných výveskách a
webových sídlach fakúlt, resp. UCM spravidla do 24 hodín po vykonaní prijímacej skúšky. Zoznamy výsledkov uchádzačov o štúdium nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy sú zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu. FF UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. O výsledkoch prijímacieho konania na štúdium v doktorandských študijných
programov sú uchádzači informovaní písomne alebo elektronicky. O zaradení uchádzača na štúdium v doktorandskom študijnom programe rozhoduje dekan FF UCM, na základe výsledku prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. V rozhodnutí o prijatí na doktorandské štúdium je uvedená téma vybranej dizertačnej práce a úplné meno školiteľa. Prijímacie konanie na FF UCM sa realizuje v intenciách univerzitnej smernice Poriadok prijímacieho konania. https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
UCM v Trnave má jasene zadefinované pravidlá realizácie edukačného procesu, ktoré sú uvedené v jednotlivých smerniciach a poriadkoch UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, učiteľov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejnené na webe univerzity respektíve fakulty. Formy, metódy vyučovania a hodnotenia učebných výsledkov študentov sú konkretizované v informačných listoch predmetov (v prípade doktorandského štúdia kurzov). Rozmanitosť a špecifické potreby študentov sú v podmienkach edukačného procesu upravované univerzitnou smernicou pre študentov so špecifickými potrebami. Individualizácia prístupu sa realizuje aj prostredníctvom štatútu individuálneho harmonogramu štúdia, je ho pravidlá a administráciu konkretizuje usmernenie dekanky FF UCM. Individuálny harmonogram štúdia umožňuje kvalitnú edukáciu študentom, ktorí majú znevýhodnené podmienky štúdia zo sociálnych či zdravotných dôvodov.
Pravidlá sú definované v študijnom poriadku UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Postup administrácie a pravidlá individuálneho harmonogramu štúdia:
https://ff.ucm.sk/docs/studium/harmonogram%20studia/IHS_Postup.pdf
Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 120 kreditov. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej (kolokviálnej) skúšky. Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“. Podmienky riadneho ukončenia štúdia, pravidlá štátnych skúšok, pravidlá na opakovanie štúdia, predĺženie alebo prerušenie štúdia definuje Študijný poriadok UCM: https://lnk.sk/hos8.
Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu:
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
8 učiteľský základ
9 – 1. Učiteľstvo histórie v kombinácii 9 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 40
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:
9 – 1. Učiteľstvo histórie v kombinácii
9 – 2. aprobačný predmet Spolu: 40
Povinné predmety za učiteľský základ, z ktorých si študent vyberá predstavujú : 22K
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Nie je potrebné definovať, študent spĺňa podmienky aj bez realizácie výberových predmetov. Výberové predmety za
učiteľský základ predstavujú sumárne: 4K;
-počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:
40 učiteľský základ
40– 1. aprobačný predmet
40 – 2. aprobačný predmet
Spolu: 120
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 120
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj z dôvodov uvedených v § 66 ods. 1 zákona o VŠ.
Postupy a kritériá hodnotenia stanovuje Študijný poriadok UCM v § 14 a § 15: https://lnk.sk/hos8 Konkrétne postupy a kritériá hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú konkretizované v informačných listoch predmetov: http://kped.ff.ucm.sk/docs/infolisty2022/ILP_ucitelsky_zaklad_Mgr_D-heslo.pdf http://khist.ff.ucm.sk/docs/ILP%20ucit%20mgr%20denne%20aprobacia%20historia%202022.pdfFF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci nového študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu. Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS).

FF UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách, ktoré prešli rekonštrukciou exteriérového aj interiérového vybavenia. Cieľom rekonštrukcie bola modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má fakulta k dispozícii štandardné prednáškové (9) a seminárne učebne (20), ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami a v dvoch učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Učitelia majú k dispozícii notebooky kompatibilné s multimediálnymi projektormi. Všetky učebne sú vhodné na realizáciu
edukačného procesu v rámci nového študijného programu Učiteľstvo histórie (v kombinácii) vo všetkých profilových predmetoch odporúčaného študijného plánu.
Okrem štandardných učební má fakulta i špecializované učebne a laboratóriá. Na FF UCM sú 4 laboratóriá (pedagogické laboratórium, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, tlmočnícke laboratórium) a 3 počítačové učebne. Laboratóriá sú okrem potrebného základného vybavenia vždy špecificky vybavené vzhľadom k realizovanej výučbe konkrétnych študijných programov. Študenti študijného programu môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybav