Preskočiť na obsah

Fakulta zdravotníckych vied

www.fzv.ucm.sk

Názov študijného programuUdeľovaný akademický titul Forma štúdiaČíslo a názov študijného odboruStupeň štúdia Kód programu – číslo študijného programuÚroveň národného kvalifikačného rámca Štandardná dĺžka štúdia v rokoch Jazyk poskytovania Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Podmienky absolvovania študijného programu Postupy a kritériá hodnotenia Zdroje študijného programu Možnosti učenia sa študentov Povolania úspešného absolventa študijného programu Uplatnenie absolventov študijného programu Miera úspešnosti študentov:Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Názov študijného programuPersonálne zabezpečenie študijného programu Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.)
Fyzioterapiabakalár, Bc.externá5618 zdravotnícke vedy1184395úroveň 64slovenský jazyk• Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
• Je odborne spôsobilý na výkon odborných činností samostatne v diagnostike funkčných porúch a diagnostike lokomočného systému vo fyzioterapii. Vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a preventívnej. Posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia. Určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu. Využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Posudzuje fyziologické funkcie osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti. Ovláda základné terapeutické postupy a metodiky vo fyzioterapii. Vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby. Edukuje o posturálnej životospráve, režimových opatreniach, v používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej starostlivosti a rehabilitačnej starostlivosti. Ovláda indikácie a kontraindikácie fyzioterapeutických postupov, metodík, fyzikálnej terapie, elektroliečby a balneológie. Vykonáva kinezioterapeutické postupy a metódy ako napr,: mäkké a mobilizačné techniky, techniky postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, základné fyzioterapeutické metodiky, metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach. Ďalej ovláda mechanické podnety ako reflexnú terapiu, reflexnú masáž, lymfodrenáž, trakčné techniky, hydroterapiu, fototerapiu, účinky elektroterapie, magnetoterapie, laseroterapie, rázovej vlny, superindukcie. Má prehľad v práve a legislatívnej oblasti. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti.
• V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
• Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa § 58 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 33 Štatútu UCM.
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, požadovaných schopnostiach uchádzačov, podmienkach potrebných pre prijatie sú uvedené na web stránke FZV UCM: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/ a https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/.
b) Postupy prijímania na štúdium.
Postupy prijímacieho konania sú definované v smernici Poriadok prijímacieho konania: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Podmienky ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020): https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je uvedený v študijnom pláne študijného programu = 188 kreditov.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.
Študijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademickeho_informacneho_systemu_(AIS).pdf Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 182
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 6
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, = 5
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, = 38
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
• Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
• Je odborne spôsobilý na výkon odborných činností samostatne v diagnostike funkčných porúch a diagnostike lokomočného systému vo fyzioterapii. Vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a preventívnej. Posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia. Určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu. Využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Posudzuje fyziologické funkcie osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti. Ovláda základné terapeutické postupy a metodiky vo fyzioterapii. Vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby. Edukuje o posturálnej životospráve, režimových opatreniach, v používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej starostlivosti a rehabilitačnej starostlivosti. Ovláda indikácie a kontraindikácie fyzioterapeutických postupov, metodík, fyzikálnej terapie, elektroliečby a balneológie. Vykonáva kinezioterapeutické postupy a metódy ako napr,: mäkké a mobilizačné techniky, techniky postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, základné fyzioterapeutické metodiky, metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach. Ďalej ovláda mechanické podnety ako reflexnú terapiu, reflexnú masáž, lymfodrenáž, trakčné techniky, hydroterapiu, fototerapiu, účinky elektroterapie, magnetoterapie, laseroterapie, rázovej vlny, superindukcie. Má prehľad v práve a legislatívnej oblasti. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti.
• V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
• Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú dobre uplatniteľní na trhu práce, v odbore fyzioterapia je neustály dopyt.80%prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor,
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor,
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882?do=filterForm-submit&name=Zuzana&surname=Popracová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14251?do=filterForm-submit&name=Jozef&surname=Beňačka&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Kontakty na učiteľov sú uvedené pri každej charakteristike učiteľa na web stránke https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/.
Fyzioterapiabakalár, Bc.denná5618 zdravotnícke vedy1184396úroveň 63slovenský jazykAbsolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
•Je odborne spôsobilý na výkon odborných činností samostatne v diagnostike funkčných porúch a diagnostike lokomočného systému vo fyzioterapii. Vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a preventívnej. Posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia. Určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu. Využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Posudzuje fyziologické funkcie osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti. Ovláda základné terapeutické postupy a metodiky vo fyzioterapii. Vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby. Edukuje o posturálnej životospráve, režimových opatreniach, v používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej starostlivosti a rehabilitačnej starostlivosti. Ovláda indikácie a kontraindikácie fyzioterapeutických postupov, metodík, fyzikálnej terapie, elektroliečby a balneológie. Vykonáva kinezioterapeutické postupy a metódy ako napr,: mäkké a mobilizačné techniky, techniky postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, základné fyzioterapeutické metodiky, metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach. Ďalej ovláda mechanické podnety ako reflexnú terapiu, reflexnú masáž, lymfodrenáž, trakčné techniky, hydroterapiu, fototerapiu, účinky elektroterapie, magnetoterapie, laseroterapie, rázovej vlny, superindukcie. Má prehľad v práve a legislatívnej oblasti. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti.
•V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
•Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných a právnych noriem.
Hlavné výstupy vzdelávania:Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti:
•z vied, na ktorých sú založené činnosti fyzioterapeuta
•z lekárskych, zdravotníckych asociálnych vied z profesijnej etiky, psychológie, komunikácie a príslušných právnych predpisov
•o základných skupinách chorôb a stavov postihnutia, o príčinách ich vzniku, o možnosti diagnostikovania a liečenia klinická prax v zdravotníckom zariadení na pracoviskách: Nemocnica A. Wintera, n.o, Wintera 66, 921 01 Piešťany https://nawpiestany.sk/Poliklinika, Rekreačná ul.č.2, 921 01 Piešťany https://nawpiestany.sk/NURCH, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany https://www.nurch.sk/Slovenské liečebné kúpele, Winterova 29, 921 01 Piešťany http://www.kupelepiestany.euVertebra s.r.o., E. Belluša 6 , 921 01 Piešťany Horezza , a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany Senior Club Striebornica, Nábrežná 806, 922 21 Moravany nad Váhom, Mestská poliklinika Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec, http://www.mphc.sk, Univerzitná nemocnica Bratislava, kontakt: Riaditeľstvo, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Pracoviská: UNB Ružinov, UNB Staré Mesto Premium Fit – fyzioterapia v športe, Eisteinova 18, 851 01 Bratislava, kontakt: rehabilitacia@golemclub.skSANOM – Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Bratislave, Nobelova 6, Bratislava http://www.sanom.sk, Špecializované zariadenie pre seniorov- ProSenior, sídlo Bratislava 3, Malokarpatská 22/A, 900 21 Svätý Jur kontakt: info@prorehab.skFakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava fntt@fntt.sk. Tieto pracoviská sú schopné pripraviť absolventa vo všetkých klinických odboroch.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa § 58 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 33 Štatútu UCM.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, požadovaných schopnostiach uchádzačov, podmienkach potrebných pre prijatie sú uvedené na web stránke FZV UCM: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/ a https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/.
Postupy prijímacieho konania sú definované v smernici Poriadok prijímacieho konania: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf. Prijímacie konanie – podmienky prijatia pre Bc. štúdium. Termín podania prihlášky: ŠP Fyzioterapia, denná forma: do 31.3.2022. Spolu s prihláškou na Bc. stupeň štúdia Fyzioterapie je potrebné podať prílohy: 1. životopis, 2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 3. stredoškolské vysvedčenia (úradne overené kópie), 4. maturitné vysvedčenie (úradne overené kópie), 5. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný nižšie v prílohách) Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdí výsledky štúdia za jednotlivé ročníky 1,2,3 koncoročné známky – stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 9.6.2022. Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájde študent na: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v informačných listoch predmetov.Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Podmienky ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020): https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je uvedený v študijnom pláne študijného programu = 188 kreditov.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.
Študijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademickeho_informacneho_systemu_(AIS).pdf
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 182
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 6
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, = 5
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, = 38
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
Knižnica. Na orientáciu v knižničnom fonde Univerzitnej knižnice slúži on-line katalóg. Tie sú študentom sprístupňované prostredníctvom úložísk na webových portáloch univerzity (využívané je e-learningové prostredie Moodle). Väčšina textov je prístupná aj v elektronickej forme.
Vysunutá knižnica je priamo v Piešťanoch v budove FZV UCM s dostupným internetom a prístupom k vybratým časopisom. Študenti si môžu zapožičať alebo kúpiť potrebnú literatúru v Trnave alebo v Piešťanoch.
Informačné zabezpečenie študijného programu je zabezpečené na viacerých úrovniach.
Študijná literatúra. Pre všetky predmety základných disciplín uvedených v informačných listoch ako aj pre výberové predmety existuje dostupná základná študijná literatúra. Pre špecializované predmety boli vypracované na katedrách vlastné učebné texty. Viaceré študijné materiály sú dostupné v tlačenej aj v elektronickej podobe.
https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_o_administracii_ erazmus+.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
Študijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf Smernica o administrácii programu Erazmus+ dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Absolvent
• Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
• Je odborne spôsobilý na výkon odborných činností samostatne v diagnostike funkčných porúch a diagnostike lokomočného systému vo fyzioterapii. Vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a preventívnej. Posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia. Určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu. Využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti. Posudzuje fyziologické funkcie osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti. Ovláda základné terapeutické postupy a metodiky vo fyzioterapii. Vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby. Edukuje o posturálnej životospráve, režimových opatreniach, v používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej starostlivosti a rehabilitačnej starostlivosti. Ovláda indikácie a kontraindikácie fyzioterapeutických postupov, metodík, fyzikálnej terapie, elektroliečby a balneológie. Vykonáva kinezioterapeutické postupy a metódy ako napr,: mäkké a mobilizačné techniky, techniky postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, základné fyzioterapeutické metodiky, metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach. Ďalej ovláda mechanické podnety ako reflexnú terapiu, reflexnú masáž, lymfodrenáž, trakčné techniky, hydroterapiu, fototerapiu, účinky elektroterapie, magnetoterapie, laseroterapie, rázovej vlny, superindukcie. Má prehľad v práve a legislatívnej oblasti. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti.
• V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
• Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú dobre uplatniteľní na trhu práce, v odbore fyzioterapia je neustály dopyt.80 %prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor,
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882?do=filterForm-submit&name=Zuzana&surname=Popracová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14251?do=filterForm-submit&name=Jozef&surname=Beňačka&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Kontakty na učiteľov sú uvedené pri každej charakteristike učiteľa na web stránke https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/.
Rádiologická technikabakalár, Bc.externá5618 zdravotnícke vedy1184397úroveň 64slovenský jazykRádiologická technika je multidisciplinárny odbor, ktorý využíva ionizujúce a neionizujúce žiarenie k diagnostickým a terapeutickým účelom. Absolventi odboru Rádiologická technika sú pripravení nielen samostatne realizovať diagnostické a terapeutické výkony v rádiodiagnostike, rádioterapie a nukleárnej medicíne, ale svoje vedomosti vedia využiť a uplatniť v odboroch, ktoré vyžadujú odborníkov pre prácu s ionizujúcim žiarením. V rámci rádiodiagnostiky sa absolventi zoznamujú s prístrojmi využívajúcimi ionizujúce a neionizujúce žiarenie k zobrazeniu ľudského tela, s pracovnými štandardnými vyšetrovacími postupmi na určenie včasnej diagnostiky a vykonanie terapeutických zákrokov. Skiagrafia a skiaskopia patria medzi základné rádiologické zobrazovacie metódy skeletu, hrudníka, brucha a ďalších oblastí. Počítačová tomografia (CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje podrobné zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela. Digitálna subtrakčná angiografia DSA je miniinvazívna metóda na zobrazenie cievného systému. Magnetická rezonancia (MRI) slúži na získanie obrazu orgánov a tkanív použitím silného magnetického poľa a rádiofrekvenčných vĺn. Ultrasonografia (USG) používa na vytváranie obrázkov vysokofrekvenčné zvukové vlny a spolu s magnetickou rezonanciou patria k metódam, ktoré nevyužívajú ionizujúce žiarenie. Princípom rádioterapie je liečba zhubných nádorov ionizujúcim žiarením za súčasného šetrenia zdravého tkaniva. Absolventi získajú zručnosti v aplikácií ionizujúceho žiarenia na ožarovačoch využívaných na rádioterapeutických oddeleniach. Nukleárna medicína využíva k diagnostike a terapie otvorené žiariče, ktoré sa aplikujú do tela. Absolventi získavajú prehľad o výrobe a aplikácií rádiofarmák, znalosti o vyšetrovacích postupoch na prístrojoch Napr.: SPECT, PET.
Pomocou uvedených techník ako aj ďalších techník uvedených v študijnom programe absolventi prispejú k včasnej diagnostike a liečbe mnohých závažných ochorení.
Rádiológia, rádioterapia a nukleárna medicína sú ťažiskom študijného programu, v ktorom sa kladie veľký dôraz nielen na znalosti z modernej prístrojovej techniky a oblasti zdravotníctva ako je napr. anatómia a fyziológia človeka ale má prehľad i o princípoch a legislatíve radiačnej ochrany. Absolventi získajú zručnosti v spracovaní zobrazovacích dát, v informačných technológiách v rádiológie.
Súčasťou štúdia odboru je i klinická prax na vybraných diagnostických, terapeutických pracoviskách a pracoviskách nukleárnej medicíny, kde sa absolventi priamo zoznamujú s prácou rádiologického technika.
Hlavné výstupy vzdelávania:
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti:
• z vied, na ktorých sú založené činnosti rádiologického asistenta, najmä z topografickej anatómie a patológie, ionizujúceho žiarenia, klinickej onkológie a nukleárnej medicíny,
• z profesijnej etiky, psychológie, komunikácie a príslušných právnych predpisov,
• o základných skupinách chorôb a stavov postihnutia, o príčinách ich vzniku, o možnosti diagnostikovania a liečenia
• klinická prax v zdravotníckom zariadení na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny, rádioterapie, počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie
Definované ciele a výstupy vzdelávania v nadväznosti na profilové predmety ŠP sú uvedené podrobnejšie v prílohe (Príloha_Ciele a výstupy vzdelávania).
Teoretické vedomosti
Absolvent rádiologickej techniky
• ovláda podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie súvisiace so zobrazovacími technikami pri diagnostickom použití ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia v medicíne ako aj s ožarovacími technikami vo všetkých modalitách rádioterapie tak isto aj vo vzťahu k rôznym druhom používaného ionizujúceho žiarenia v medicíne a ich účinkami na živé systémy, s prihliadnutím na riziká deterministické a stochastické
• implementuje nadobudnuté poznatky pri radiačnej ochrane pacienta, optimalizáciou dávky žiarenia u zobrazovacích i liečebných rádiologických postupov v medicíne
• má poznatky o zdravotníckej technike, rádiologickej technike, ktoré použije vo vzťahu k rádiologickým zobrazovacím a rádioterapeutickým postupom a technikám, s ohľadom na maximálnu bezpečnosť pacienta a obslužného zdravotníckeho personálu
• použije vedomosti o stavbe zdravého ľudského organizmu ako aj patológiách, o topografických pomeroch a fyziologických pochodoch prebiehajúcich v organizme pri svojej praktickej činnosti
• má vedomosti a poznatky z biomedicínskych a humanitných (predklinických a klinických) predmetov, aplikuje ich pri uspokojovaní potrieb chorého, pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických výkonoch
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent rádiologickej techniky
• na základe indikácie lekára vykonáva samostatne rádiologické zobrazovacie vyšetrenia, plní úlohu aplikujúceho odborníka, pričom nesie za realizáciu týchto postupov plnú zodpovednosť
• na základe predpisu lekára samostatne vykonáva ožarovacie techniky v rádioterapii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť vykonania týchto techník
• prakticky aplikuje všetky pravidlá, obmedzenia a odporučenia pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením vo vzťahu k pacientom a zdravotníckemu personálu
• v rozsahu svojej odbornej kvalifikácie používa rádiologickú techniku s ohľadom na zabezpečenie komfortu chorého
• dokáže poskytnúť chorým ošetrovateľskú starostlivosť pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických postupoch, vrátane kvalifikovanej predlekárskej prvej pomoci
• je pripravený sa zaradiť do špičkového špecializovaného pracoviska
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa § 58 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 33 Štatútu UCM.
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, požadovaných schopnostiach uchádzačov, podmienkach potrebných pre prijatie sú uvedené na web stránke FZV UCM: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/ a https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/.
Postupy prijímacieho konania sú definované v smernici Poriadok prijímacieho konania: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Prijímacie konanie – podmienky prijatia pre Bc. štúdium
Termín podania prihlášky:
ŠP Rádiologická technika, externá forma: do 31.3.2022 Spolu s prihláškou na Bc. stupeň štúdia Rádiologickej techniky je potrebné podať prílohy:
1. životopis, 2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 3. stredoškolské vysvedčenia (úradne overené kópie), 4. maturitné vysvedčenie (úradne overené kópie), 5. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný nižšie v prílohách)
Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdí výsledky štúdia za jednotlivé ročníky 1,2,3 koncoročné známky – stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 9.6.2022
Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/
Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájde študent na:
https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Podmienky ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020): https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je uvedený v študijnom pláne študijného programu = 180 kreditov.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.
Študijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademickeho_informacneho_systemu_(AIS).pdf Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, =174
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 6
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, = 10
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, = 26
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Absolventi budú vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách po celom Slovensku, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie. Prvoradé uplatnenie absolventov by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia (nemocnice), ale aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení. Absolventi sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupom. Okrem toho sú schopní udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi a líniami vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.
Názvy povolaní:
• Rádiologický technik
• Rádiologický asistent/technik
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú dobre uplatniteľní na trhu práce, v odbore rádiologická technika je neustály dopyt.85 %prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14491?mode=full
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14491?mode=full
MUDr. Miroslav Malík PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23469
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam
Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Kontakty na učiteľov spolu s prepojením na centrálny register zamestnancov sú uvedené pri každej charakteristike učiteľa na webe stránke https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/
Rádiologická technikabakalár, Bc.denná5618 zdravotnícke vedy1184398úroveň 63slovenský jazykRádiologická technika je multidisciplinárny odbor, ktorý využíva ionizujúce a neionizujúce žiarenie k diagnostickým a terapeutickým účelom. Absolventi odboru Rádiologická technika sú pripravení nielen samostatne realizovať diagnostické a terapeutické výkony v rádiodiagnostike, rádioterapie a nukleárnej medicíne, ale svoje vedomosti vedia využiť a uplatniť v odboroch, ktoré vyžadujú odborníkov pre prácu s ionizujúcim žiarením. V rámci rádiodiagnostiky sa absolventi zoznamujú s prístrojmi využívajúcimi ionizujúce a neionizujúce žiarenie k zobrazeniu ľudského tela, s pracovnými štandardnými vyšetrovacími postupmi na určenie včasnej diagnostiky a vykonanie terapeutických zákrokov. Skiagrafia a skiaskopia patria medzi základné rádiologické zobrazovacie metódy skeletu, hrudníka, brucha a ďalších oblastí. Počítačová tomografia (CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje podrobné zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela. Digitálna subtrakčná angiografia DSA je miniinvazívna metóda na zobrazenie cievného systému. Magnetická rezonancia (MRI) slúži na získanie obrazu orgánov a tkanív použitím silného magnetického poľa a rádiofrekvenčných vĺn. Ultrasonografia (USG) používa na vytváranie obrázkov vysokofrekvenčné zvukové vlny a spolu s magnetickou rezonanciou patria k metódam, ktoré nevyužívajú ionizujúce žiarenie. Princípom rádioterapie je liečba zhubných nádorov ionizujúcim žiarením za súčasného šetrenia zdravého tkaniva. Absolventi získajú zručnosti v aplikácií ionizujúceho žiarenia na ožarovačoch využívaných na rádioterapeutických oddeleniach. Nukleárna medicína využíva k diagnostike a terapie otvorené žiariče, ktoré sa aplikujú do tela. Absolventi získavajú prehľad o výrobe a aplikácií rádiofarmák, znalosti o vyšetrovacích postupoch na prístrojoch Napr.: SPECT, PET.
Pomocou uvedených techník ako aj ďalších techník uvedených v študijnom programe absolventi prispejú k včasnej diagnostike a liečbe mnohých závažných ochorení.
Rádiológia, rádioterapia a nukleárna medicína sú ťažiskom študijného programu, v ktorom sa kladie veľký dôraz nielen na znalosti z modernej prístrojovej techniky a oblasti zdravotníctva ako je napr. anatómia a fyziológia človeka ale má prehľad i o princípoch a legislatíve radiačnej ochrany. Absolventi získajú zručnosti v spracovaní zobrazovacích dát, v informačných technológiách v rádiológie.
Súčasťou štúdia odboru je i klinická prax na vybraných diagnostických, terapeutických pracoviskách a pracoviskách nukleárnej medicíny, kde sa absolventi priamo zoznamujú s prácou rádiologického technika.
Hlavné výstupy vzdelávania:
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti:
• z vied, na ktorých sú založené činnosti rádiologického asistenta, najmä z topografickej anatómie a patológie, ionizujúceho žiarenia, klinickej onkológie a nukleárnej medicíny,
• z profesijnej etiky, psychológie, komunikácie a príslušných právnych predpisov,
• o základných skupinách chorôb a stavov postihnutia, o príčinách ich vzniku, o možnosti diagnostikovania a liečenia
• klinická prax v zdravotníckom zariadení na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny, rádioterapie, počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie
Definované ciele a výstupy vzdelávania v nadväznosti na profilové predmety ŠP sú uvedené podrobnejšie v prílohe (Príloha_Ciele a výstupy vzdelávania).
Teoretické vedomosti
Absolvent rádiologickej techniky
• ovláda podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie súvisiace so zobrazovacími technikami pri diagnostickom použití ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia v medicíne ako aj s ožarovacími technikami vo všetkých modalitách rádioterapie tak isto aj vo vzťahu k rôznym druhom používaného ionizujúceho žiarenia v medicíne a ich účinkami na živé systémy, s prihliadnutím na riziká deterministické a stochastické
• implementuje nadobudnuté poznatky pri radiačnej ochrane pacienta, optimalizáciou dávky žiarenia u zobrazovacích i liečebných rádiologických postupov v medicíne
• má poznatky o zdravotníckej technike, rádiologickej technike, ktoré použije vo vzťahu k rádiologickým zobrazovacím a rádioterapeutickým postupom a technikám, s ohľadom na maximálnu bezpečnosť pacienta a obslužného zdravotníckeho personálu
• použije vedomosti o stavbe zdravého ľudského organizmu ako aj patológiách, o topografických pomeroch a fyziologických pochodoch prebiehajúcich v organizme pri svojej praktickej činnosti
• má vedomosti a poznatky z biomedicínskych a humanitných (predklinických a klinických) predmetov, aplikuje ich pri uspokojovaní potrieb chorého, pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických výkonoch
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent rádiologickej techniky
• na základe indikácie lekára vykonáva samostatne rádiologické zobrazovacie vyšetrenia, plní úlohu aplikujúceho odborníka, pričom nesie za realizáciu týchto postupov plnú zodpovednosť
• na základe predpisu lekára samostatne vykonáva ožarovacie techniky v rádioterapii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť vykonania týchto techník
• prakticky aplikuje všetky pravidlá, obmedzenia a odporučenia pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením vo vzťahu k pacientom a zdravotníckemu personálu
• v rozsahu svojej odbornej kvalifikácie používa rádiologickú techniku s ohľadom na zabezpečenie komfortu chorého
• dokáže poskytnúť chorým ošetrovateľskú starostlivosť pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických postupoch, vrátane kvalifikovanej predlekárskej prvej pomoci
• je pripravený sa zaradiť do špičkového špecializovaného pracoviska
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa § 58 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 33 Štatútu UCM.
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, požadovaných schopnostiach uchádzačov, podmienkach potrebných pre prijatie sú uvedené na web stránke FZV UCM: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/ a https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/.
Postupy prijímania na štúdium.
Postupy prijímacieho konania sú definované v smernici Poriadok prijímacieho konania: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Prijímacie konanie – podmienky prijatia pre Bc. štúdium
Termín podania prihlášky:
ŠP Rádiologická technika, denná forma: do 31.3.2022 Spolu s prihláškou na Bc. stupeň štúdia Rádiologickej techniky je potrebné podať prílohy:
1. životopis, 2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 3. stredoškolské vysvedčenia (úradne overené kópie), 4. maturitné vysvedčenie (úradne overené kópie), 5. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný nižšie v prílohách)
Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdí výsledky štúdia za jednotlivé ročníky 1,2,3 koncoročné známky – stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 9.6.2022
Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/
Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájde študent na:
https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Podmienky ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020): https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je uvedený v študijnom pláne študijného programu = 180 kreditov.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.
Študijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademickeho_informacneho_systemu_(AIS).pdf Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 174
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 6
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, = 10
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, = 26
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Absolventi budú vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách po celom Slovensku, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie. Prvoradé uplatnenie absolventov by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia (nemocnice), ale aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení. Absolventi sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupom. Okrem toho sú schopní udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi a líniami vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.
Názvy povolaní:
• Rádiologický technik
• Rádiologický asistent/technik
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú dobre uplatniteľní na trhu práce, v odbore rádiologická technika je neustály dopyt.87 %prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14491?mode=fullprof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14491?mode=full
MUDr. Miroslav Malík PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23469
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam
Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Kontakty na učiteľov spolu s prepojením na centrálny register zamestnancov sú uvedené pri každej charakteristike učiteľa na webe stránke https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/
Fyzioterapiamagister, Mgr.denná5618 zdravotnícke vedy2184399úroveň 72slovenský jazyk•Absolvent 2. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, nesie osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
• Absolventi môžu vykonávať samostatne metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore.
• Určuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy, balneologické postupy, hydroterapiu, ergoterapiu a elektroterapiu vo všetkých klinických odboroch ako sú neurológia, ortopédia, chirurgia, traumatológia, gynekológia, vnútorné lekárstvo a pediatria.
• Absolventi ovládajú základy ergoterapie, robotickej rehabilitácie, virtuálnej rehabilitácie, telerehabilitácie, základy aspektov športu telesne znevýhodnených, špeciálnej kineziológie a patokineziológie.
• Ovládajú základné metodické postupy v manažmente vo fyzioterapii, v organizácii zdravotníctva, poisťovníctva a v sociálnej oblasti.
• Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým a telesne znevýhodneným. Vedia vyjadriť empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť pacienta, na jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, telesného znevýhodnenia, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu.
• Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore, tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru a pedagogicko – vedeckej činnosti.
• V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
• Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné štúdium III.stupňa, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium podľa § 58 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 33 Štatútu UCM.
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, požadovaných schopnostiach uchádzačov, podmienkach potrebných pre prijatie sú uvedené na web stránke FZV UCM: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-mgr-studium/ a https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/.
Postupy prijímania na štúdium.
Postupy prijímacieho konania sú definované v smernici Poriadok prijímacieho konania: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Prijímacie konanie- podmienky prijatia pre Mgr. štúdium
Termín podania prihlášky:
ŠP Fyzioterapia, denná forma: do 30.4.2022 Spolu s prihláškou na Mgr. stupeň štúdia Fyzioterapie je potrebné podať prílohy: 1. vysokoškolský diplom prvého stupňa z odboru fyzioterapia, 2. dodatok k diplomu (overené kópie posielajú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len absolventi FZV), 3. vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie pošlú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len absolventi FZV, 4. životopis, 5. potvrdenie o ukončení Bc. štúdia a získania titl.“Bc“ ( obratom po ŠS) 6. najneskôr ku dňu zápisu na štúdium je potrebné zaslať potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium, 7. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 8. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný v prílohách nižšie )
Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/
Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájdete: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-mgr-studium/
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Podmienky ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020): https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je uvedený v študijnom pláne študijného programu = 125 kreditov.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.
Študijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademickeho_informacneho_systemu_(AIS).pdf Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
– počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 125
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, = 10
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, = 27
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
• Absolvent 2. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, nesie osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
• Absolventi môžu vykonávať samostatne metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore.
• Určuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy, balneologické postupy, hydroterapiu, ergoterapiu a elektroterapiu vo všetkých klinických odboroch ako sú neurológia, ortopédia, chirurgia, traumatológia, gynekológia, vnútorné lekárstvo a pediatria.
• Absolventi ovládajú základy ergoterapie, robotickej rehabilitácie, virtuálnej rehabilitácie, telerehabilitácie, základy aspektov športu telesne znevýhodnených, špeciálnej kineziológie a patokineziológie.
• Ovládajú základné metodické postupy v manažmente vo fyzioterapii, v organizácii zdravotníctva, poisťovníctva a v sociálnej oblasti.
• Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým a telesne znevýhodneným. Vedia vyjadriť empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť pacienta, na jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, telesného znevýhodnenia, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu.
• Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore, tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru a pedagogicko – vedeckej činnosti.
• V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
• Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné štúdium III.stupňa, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú dobre uplatniteľní na trhu práce, v odbore fyzioterapia je neustály dopyt.92 %• prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882?do=filterForm-submit&name=Zuzana&surname=Popracová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14251?do=filterForm-submit&name=Jozef&surname=Beňačka&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Kontakty na učiteľov sú uvedené pri každej charakteristike učiteľa na web stránke https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/.
Fyzioterapiamagister, Mgr.externá5618 zdravotnícke vedy2184400úroveň 73slovenský jazyk•Absolvent 2. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, nesie osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
• Absolventi môžu vykonávať samostatne metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore.
• Určuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy, balneologické postupy, hydroterapiu, ergoterapiu a elektroterapiu vo všetkých klinických odboroch ako sú neurológia, ortopédia, chirurgia, traumatológia, gynekológia, vnútorné lekárstvo a pediatria.
• Absolventi ovládajú základy ergoterapie, robotickej rehabilitácie, virtuálnej rehabilitácie, telerehabilitácie, základy aspektov športu telesne znevýhodnených, špeciálnej kineziológie a patokineziológie.
• Ovládajú základné metodické postupy v manažmente vo fyzioterapii, v organizácii zdravotníctva, poisťovníctva a v sociálnej oblasti.
• Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým a telesne znevýhodneným. Vedia vyjadriť empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť pacienta, na jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, telesného znevýhodnenia, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu.
• Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore, tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru a pedagogicko – vedeckej činnosti.
• V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
• Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné štúdium III.stupňa, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium podľa § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia. Externé štúdium vyžaduje sa súbežná súvislá prax v odbore fyzioterapia. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 33 Štatútu UCM.
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, požadovaných schopnostiach uchádzačov, podmienkach potrebných pre prijatie sú uvedené na web stránke FZV UCM: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-mgr-studium/ a https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/.
Postupy prijímacieho konania sú definované v smernici Poriadok prijímacieho konania: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Prijímacie konanie- podmienky prijatia pre Mgr. štúdium
Termín podania prihlášky:
ŠP Fyzioterapia, externá forma: do 30.4.2022 Spolu s prihláškou na Mgr. stupeň štúdia Fyzioterapie je potrebné podať prílohy: 1. vysokoškolský diplom prvého stupňa z odboru fyzioterapia, 2. dodatok k diplomu (overené kópie posielajú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len absolventi FZV), 3. vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie pošlú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len absolventi FZV, 4. životopis, 5. potvrdenie o ukončení Bc. štúdia a získania titl.“Bc“ ( obratom po ŠS) 6. najneskôr ku dňu zápisu na štúdium je potrebné zaslať potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium, 7. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 8. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný v prílohách nižšie )
Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/
Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájdete: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-mgr-studium/
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Podmienky ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020): https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je uvedený v študijnom pláne študijného programu = 125 kreditov.
Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.
Študijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademickeho_informacneho_systemu_(AIS).pdf Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
‚- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 125
– počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, = 0
– počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,
– počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, = 10
– počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, = 27
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,
– počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
• Absolvent 2. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, nesie osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
• Absolventi môžu vykonávať samostatne metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore.
• Určuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy, balneologické postupy, hydroterapiu, ergoterapiu a elektroterapiu vo všetkých klinických odboroch ako sú neurológia, ortopédia, chirurgia, traumatológia, gynekológia, vnútorné lekárstvo a pediatria.
• Absolventi ovládajú základy ergoterapie, robotickej rehabilitácie, virtuálnej rehabilitácie, telerehabilitácie, základy aspektov športu telesne znevýhodnených, špeciálnej kineziológie a patokineziológie.
• Ovládajú základné metodické postupy v manažmente vo fyzioterapii, v organizácii zdravotníctva, poisťovníctva a v sociálnej oblasti.
• Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým a telesne znevýhodneným. Vedia vyjadriť empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť pacienta, na jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, telesného znevýhodnenia, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu.
• Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore, tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru a pedagogicko – vedeckej činnosti.
• V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.
• Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné štúdium III.stupňa, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.
Absolventi magisterského stupňa štúdia sú dobre uplatniteľní na trhu práce, v odbore fyzioterapia je neustály dopyt.90 %• prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterForm-submit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882?do=filterForm-submit&name=Zuzana&surname=Popracová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
• doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14251?do=filterForm-submit&name=Jozef&surname=Beňačka&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Kontakty na učiteľov sú uvedené pri každej charakteristike učiteľa na web stránke https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/.
Fyzioterapia doktor (philosophiae doctor), PhD.denná5618 zdravotnícke vedy3184493úroveň 83slovenský jazykAbsolvent študijného odboru Fyzioterapia – 3. stupeň (PhD.) dokáže samostatne vedecky pracovať v tomto odbore. Ovláda metodológiu vedeckej práce, pozná a vie používať vedecké metódy pri riešení vedeckých problémov v odbore. Dokáže identifikovať a definovať vedecký problém a je schopný spracovať výskumný projekt na jeho riešenie. Pozná a ovláda dielčie časti metodológie a technológie vedeckej práce: spracovanie rešeršnej štúdie k danému vedeckému problému cez všetky druhy informačných zdrojov, vie definovať ciele výskumného projektu, dokáže navrhnúť a použiť systém metodík na riešenie vedeckého problému, vie prakticky uskutočňovať výskumné postupy pri riešení projektu, dokáže vybrať a použiť adekvátne štatistické metódy pri hodnotení výsledkov výskumnej práce, dokáže kriticky zhodnotiť výsledky vedeckej práce a porovnať ich s relevantnými údajmi z domácej a svetovej literatúry, dokáže spracovať a racionálne zdokumentovať výsledky svojej výskumnej aktivity, teoreticky aj prakticky ovláda metodiky publikovania výsledkov svojho výskumu formou prednášky, postery, krátkej informácie, abstraktu a publikácií in extenso v slovenskom a anglickom/nemeckom jazyku aj v elektronickej forme. Ovláda moderné metodiky získavania vedeckých informácií, vie pracovať s vedeckou a odbornou literatúrou, dokáže literárne zdroje adekvátne citovať v texte prednášok a publikácií zverejnených tlačou. Svojou výskumnou prácou sa významne podieľa na rozvoji študijného odboru Fyzioterapia.
Absolvent disponuje celým radom zručností, ovláda komplexne opis, analýzu a vyhodnocovanie fyzioterapeutických záverov, ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyzioterapeutických, balneologických, liečebných rehabilitačných a elektroterapeutických procedúr. Ovláda fyzioterapiu založenú na dôkazoch – v klinickej kineziológii a patokineziológii, vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, v klinických metódach kinezioterapie, vo fyzikálnej terapii v rekondično-relaxačných cvičeniach a ergoterapii. Dokáže realizovať základnú funkčnú diagnostiku a rehabilitačný program z hľadiska pracovnej rehabilitácie.
Základným cieľom doktorandského štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených tvorivých vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, schopných nielen špeciálnej, ale aj multidisciplinárnej reflexie v problematike Fyzioterapie.
Teoretické vedomosti (3. stupeň) Absolvent študijného odboru Fyzioterapia (3. stupeň):
– má teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu poznania v odbore Fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému
– je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v odbore Fyzioterapia
– ovláda výskumné metódy v odbore Fyzioterapia
– ovláda problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, metódy kinezioterapie, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu potrebnom pre klinický aplikovaný výskum.
-Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)
Absolvent odboru Fyzioterapia (3. stupeň) si osvojí:
– zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému
-právne aspekty výskumu fyzioterapeutického výskumu
– etické a spoločenské stránky vedeckej práce
– schopnosť prezentácie výsledkov vedeckého výskumu v publikačnej a prednáškovej forme
– rozvoj študijného programu Fyzioterapia a jeho prínos pre prax
– potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte v prípade doktorandov dennej formy štúdia
– schopnosť prispieť pôvodným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni (dizertabilnosť- študent preukáže, že vie vedecky pracovať a to tak, že niekoľko jeho pôvodných vedeckých prác je prijatých na publikovanie po rezenzovaní/ posúdení úzko špecializovanou vedeckou komunitou)
– schopnosť kritickej analýzy hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov
– schopnosť komunikovať s kolegami . širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy
– schopnosť v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technologický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.
• Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v § 56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Bližšie ich upravuje aj Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
• Podmienky prijímania na štúdium sú detailne stanovené v Smernici UCM o doktorandskom štúdiu
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf
a v Poriadku prijímacieho konania UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
• Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom študijnom programe v danom odbore.
• Dekan FZV UCM v Trnave môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.
• Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Postupy prijímania na štúdium.
• Dekan FZV UCM v Trnave vypíše najmenej dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na doktorandské štúdium mená školiteľov a témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Témy dizertačných prác na návrh školiteľov po predchádzajúcom súhlase predsedu odborovej komisie, spoločnej odborovej komisie a garanta študijného programu, schvaľuje dekan FZV UCM v Trnave. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno školiteľa, forma štúdia (denné, externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.
• Uchádzač v prihláške na doktorandské štúdium uvedie predpísané údaje v prihláške na vysokoškolské štúdium.
• K prihláške uchádzač priloží:
a. životopis,
b. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
c. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
d. ďalšie doklady, svedčiace o ďalších odborných a vedeckých aktivitách,
e. rámcový projekt k téme dizertačnej práce.
• Dekan FZV UCM v Trnave pozve uchádzača na prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred dátumom jej konania s oznámením miesta a hodiny jej konania a jej obsahového zamerania.
• Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Prijímaciu komisiu tvorí jej predseda a najmenej dvaja členovia, ktorých vymenúva dekan FZV UCM v Trnave. Spravidla ďalším členom komisie je školiteľ pre vypísanú tému.
• V prípade prijímacieho konania uchádzača na tému dizertačnej práce, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca externej vzdelávacej inštitúcie určený štatutárnym zástupcom externej vzdelávacej inštitúcie.
• Prijímacia skúška sa po dohode dekana FZV UCM v Trnave s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti vymenovaných členov prijímacej komisie.
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
– Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia v študijnom programe podľa odporúčaného študijného plánu získaním požadovaného množstva kreditov (180 kreditov), v ktorom je zahrnuté aj úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky (20 kreditov) a obhajoby dizertačnej práce (30 kreditov), pričom štandardnú dĺžku štúdia môže študent prekročiť v doktorandskom stupni štúdia o dva roky. Požiadavky na riadne skončenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM v Trnave.
– Autorstvo alebo spoluautorstvo doktoranda minimálne troch vedeckých prác v odbore (nezohľadňujú sa anotácie, abstrakty a postery). Z toho je najmenej jedna vedecká alebo odborná práca evidovaná v medzinárodne uznávaných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS s primeraným autorským podielom podľa zaužívaných zvykolostí príslušného študijného odboru. Plnenie preukazuje jedným z uvedených spôsobov: výpisom z evidencie publikačnej činnosti z On-line katalógu Univerzitnej knižnice UCM, CREPČ, databázy WoS/Scopus alebo potvrdením vydavateľa o prijatí výstupu do tlače.
– Doktorand je počas štúdia členom riešiteľského kolektívu najmenej jedného výskumného projektu (grantu) evidovaného na UCM, vrátane inštitucionálnych projektov. Plnenie preukazuje evidenciou v riešiteľskom kolektíve. – Doktorand počas štúdia absolvuje najmenej jednu zahraničnú mobilitu, alebo zahraničné mobility v súhrnnej dĺžke trvania najmenej 1 mesiac (môže ísť o študijný, prednáškový,
výskumný pobyt/pobyty, alebo ich kombináciu). Plnenie preukazuje písomným potvrdením hosťujúcej inštitúcie. V prípade externého štúdia môže súčasť UCM na ktorej sa príslušný študijný program uskutočňuje stanoviť náhradu plnenia tejto podmienky
– Doktorand sa každoročne aktívne zúčastňuje najmenej jedného vedeckého podujatia, z toho aspoň jedno počas štúdia je v zahraničí.
– Neodôvodnené neplnenie týchto kritérií je dôvodom na nepokračovanie v štúdiu.
– Plnenie kritérií tvorivej činnosti doktoranda ročne monitoruje a vyhodnocuje doktorand v samohodnotení, školiteľ, odborová komisia, prodekan pre vedeckú činnosť a prorektor pre vedu a kvalitu.
– Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Absolventom sa udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“(PhD.). Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Doktorandské štúdium sa realizuje podľa zákona o vysokých školách, podľa tohto študijného poriadku a podľa podrobných pravidiel realizácie doktorandského štúdia, ktoré vydáva rektor UCM v Trnave.
– Štandardná dĺžka štúdia v doktorandských študijných programoch denného štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia pre tri akademické roky je 180 kreditov a pre štyri akademické roky je 240 kreditov. V prípade navrhovaného doktorandského štúdia sú to tri akademické roky.
– Štandardná dĺžka štúdia v doktorandských študijných programoch v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia štyri akademické roky 180 kreditov a pre päť akademických rokov 240 kreditov. V prípade navrhovaného štúdiu sú to štyri akademické roky.
– Štandardnú dĺžku štúdia môže študent prekročiť najviac o dva akademické roky.
– Za každý začatý akademický rok štúdia nad štandardnú dĺžku štúdia je študent povinný uhradiť školné vo výške stanovenej rektorom UCM v Trnave.
https://fzv.ucm.sk/sk/doktorandske-studium/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Základným cieľom doktorandského štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených tvorivých vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, schopných nielen špeciálnej, ale aj multidisciplinárnej reflexie v problematike Fyzioterapie.Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.
Doktorandské štúdium v študijnom programe Fyzioterapia v rozsahu 3/4 akademických rokov je zamerané tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy vedy i praxe.

– Minimálna a maximálna úroveň študentov a absolventov súvisí so študijným programom a individuálnymi danosťami (inteligenčné, psychické, organizačné a pod.) každého jednotlivca. Študent a absolvent musí zvládnuť všetky predpísané požiadavky a kritériá, ktorých miera náročnosti sa odvíja od korpusu študijného programu. V prípade nesplnenia všetkých predpísaných požiadaviek vzniká prirodzený nesúlad medzi počtom imatrikulovaných študentov a absolventov.
– Maximálne hranice vedomostí študenta a iných odborných schopností a zručností závisia od vyššie spomenutých daností a osobného prístupu k študijným povinnostiam. Vedomostná úroveň je vyjadrená priebežným hodnotením počas doby štúdia a hodnotením záverečnej práce a štátnej skúšky.
– Študent musí preukázať schopnosť pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové úlohy a byť spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Musí vykonávať úlohy vedeckého charakteru. V kontexte skúškovej časti musí študent riešiť a plniť požiadavky a úlohy zadané pedagógom v závislosti od konkrétnych predmetov.
– Rozsah získaných poznatkov je dostačujúci pre činnosť v povolaní adekvátnom pre absolventa doktorandského štúdia v študijnom programe Fyzioterapia. Na základe vymenovaných novozískaných poznatkov dokáže absolvent doktorandského štúdia podávať odborné výkony, efektívne riešiť nastolenú problematiku a produktívne pracovať v kolektívoch.
– Okrem poznatkov z fyzioterapie dokáže pri odbornej komunikácii vo svojom odbore používať cudzí jazyk. Okrem toho je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi a líniami vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, dokáže výskum aplikovať v praxi a vedecky formulovať problém.
– Úroveň absolventov by sa mala pohybovať v primeranej miere akceptácie príslušnou medzinárodnou vedeckou komunitou. V rámci medzinárodnej spolupráce univerzity je možné predpokladať, že absolventi odboru nájdu uplatnenie v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.
– Samostatná vedecká a tvorivá činnosť v oblasti vedeckého výskumu v odbore „Fyzioterapia“. Absolventi sa uplatnia ako učitelia na vysokých školách, kde získanie titulu je jedným z kvalifikačných predpokladov, v špecializovaných výskumných ústavoch ako členovia výskumných tímov, ako aj v liečebno-preventívnej činnosti v zdravotníckych zariadeniach a v kúpeľných zariadeniach ako doma tak i v zahraničí.
Pilotný ročník – akademický školský rok 2022/2023prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16929
Odkazy VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dostupné v prílohách spisu a na webe stránke pri charakteristike Zamestnancov: https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/; webe https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-fyzioterapie/ ; https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-klinickych-disciplin/
Fyzioterapia doktor (philosophiae doctor), PhD.externá5618 zdravotnícke vedy3184494úroveň 84slovenský jazykAbsolvent disponuje celým radom zručností, ovláda komplexne opis, analýzu a vyhodnocovanie fyzioterapeutických záverov, ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyzioterapeutických, balneologických, liečebných rehabilitačných a elektroterapeutických procedúr. Ovláda fyzioterapiu založenú na dôkazoch – v klinickej kineziológii a patokineziológii, vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, v klinických metódach kinezioterapie, vo fyzikálnej terapii v rekondično-relaxačných cvičeniach a ergoterapii. Dokáže realizovať základnú funkčnú diagnostiku a rehabilitačný program z hľadiska pracovnej rehabilitácie.
Základným cieľom doktorandského štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených tvorivých vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, schopných nielen špeciálnej, ale aj multidisciplinárnej reflexie v problematike Fyzioterapie.
Teoretické vedomosti (3. stupeň) Absolvent študijného odboru Fyzioterapia (3. stupeň):
– má teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu poznania v odbore Fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému
– je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v odbore Fyzioterapia
– ovláda výskumné metódy v odbore Fyzioterapia
– ovláda problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, metódy kinezioterapie, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu potrebnom pre klinický aplikovaný výskum.
-Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)
Absolvent odboru Fyzioterapia (3. stupeň) si osvojí:
– zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému
-právne aspekty výskumu fyzioterapeutického výskumu
– etické a spoločenské stránky vedeckej práce
– schopnosť prezentácie výsledkov vedeckého výskumu v publikačnej a prednáškovej forme
– rozvoj študijného programu Fyzioterapia a jeho prínos pre prax
– potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte v prípade doktorandov dennej formy štúdia
– schopnosť prispieť pôvodným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni (dizertabilnosť- študent preukáže, že vie vedecky pracovať a to tak, že niekoľko jeho pôvodných vedeckých prác je prijatých na publikovanie po rezenzovaní/ posúdení úzko špecializovanou vedeckou komunitou)
– schopnosť kritickej analýzy hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov
– schopnosť komunikovať s kolegami . širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy
– schopnosť v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technologický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.
• Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v § 56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Bližšie ich upravuje aj Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
• Podmienky prijímania na štúdium sú detailne stanovené v Smernici UCM o doktorandskom štúdiu
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf
a v Poriadku prijímacieho konania UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
• Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom študijnom programe v danom odbore.
• Dekan FZV UCM v Trnave môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.
• Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Postupy prijímania na štúdium.
• Dekan FZV UCM v Trnave vypíše najmenej dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na doktorandské štúdium mená školiteľov a témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Témy dizertačných prác na návrh školiteľov po predchádzajúcom súhlase predsedu odborovej komisie, spoločnej odborovej komisie a garanta študijného programu, schvaľuje dekan FZV UCM v Trnave. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno školiteľa, forma štúdia (denné, externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.
• Uchádzač v prihláške na doktorandské štúdium uvedie predpísané údaje v prihláške na vysokoškolské štúdium.
• K prihláške uchádzač priloží:
a. životopis,
b. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
c. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
d. ďalšie doklady, svedčiace o ďalších odborných a vedeckých aktivitách,
e. rámcový projekt k téme dizertačnej práce.
• Dekan FZV UCM v Trnave pozve uchádzača na prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred dátumom jej konania s oznámením miesta a hodiny jej konania a jej obsahového zamerania.
• Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Prijímaciu komisiu tvorí jej predseda a najmenej dvaja členovia, ktorých vymenúva dekan FZV UCM v Trnave. Spravidla ďalším členom komisie je školiteľ pre vypísanú tému.
• V prípade prijímacieho konania uchádzača na tému dizertačnej práce, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca externej vzdelávacej inštitúcie určený štatutárnym zástupcom externej vzdelávacej inštitúcie.
• Prijímacia skúška sa po dohode dekana FZV UCM v Trnave s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti vymenovaných členov prijímacej komisie.
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Ročné hodnotenie doktoranda
– Školiteľ najneskôr do 31. augusta príslušného akademického roka, v prípade študentov, ktorí boli prijatí a začali študovať v letnom semestri do konca zimného semestra nasledujúceho akademického roka, predkladá dekanovi ročné hodnotenie plnenia študijného programu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia študijného programu doktoranda, dodržiavanie termínov, udelí kredity a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného programu.
– Dekan rozhoduje na základe ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand môže v štúdiu pokračovať, a tiež aj o prípadných zmenách v jeho študijnom programe.
– Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu vysokej školy alebo fakulty, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Vysoké školy môžu na základe dohody utvárať v jednotlivých študijných odboroch spoločné odborové komisie. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu. Ak vysoká škola uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, externá vzdelávacia inštitúcia má v príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie.
Riadne skončenie štúdia:
– Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia v študijnom programe podľa odporúčaného študijného plánu získaním požadovaného množstva kreditov (180 kreditov), v ktorom je zahrnuté aj úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky (20 kreditov) a obhajoby dizertačnej práce (30 kreditov), pričom štandardnú dĺžku štúdia môže študent prekročiť v doktorandskom stupni štúdia o dva roky. Požiadavky na riadne skončenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM v Trnave.
– Autorstvo alebo spoluautorstvo doktoranda minimálne troch vedeckých prác v odbore (nezohľadňujú sa anotácie, abstrakty a postery). Z toho je najmenej jedna vedecká alebo odborná práca evidovaná v medzinárodne uznávaných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS s primeraným autorským podielom podľa zaužívaných zvykolostí príslušného študijného odboru. Plnenie preukazuje jedným z uvedených spôsobov: výpisom z evidencie publikačnej činnosti z On-line katalógu Univerzitnej knižnice UCM, CREPČ, databázy WoS/Scopus alebo potvrdením vydavateľa o prijatí výstupu do tlače.
– Doktorand je počas štúdia členom riešiteľského kolektívu najmenej jedného výskumného projektu (grantu) evidovaného na UCM, vrátane inštitucionálnych projektov. Plnenie preukazuje evidenciou v riešiteľskom kolektíve. – Doktorand počas štúdia absolvuje najmenej jednu zahraničnú mobilitu, alebo zahraničné mobility v súhrnnej dĺžke trvania najmenej 1 mesiac (môže ísť o študijný, prednáškový,
výskumný pobyt/pobyty, alebo ich kombináciu). Plnenie preukazuje písomným potvrdením hosťujúcej inštitúcie. V prípade externého štúdia môže súčasť UCM na ktorej sa príslušný študijný program uskutočňuje stanoviť náhradu plnenia tejto podmienky
– Doktorand sa každoročne aktívne zúčastňuje najmenej jedného vedeckého podujatia, z toho aspoň jedno počas štúdia je v zahraničí.
– Neodôvodnené neplnenie týchto kritérií je dôvodom na nepokračovanie v štúdiu.
– Plnenie kritérií tvorivej činnosti doktoranda ročne monitoruje a vyhodnocuje doktorand v samohodnotení, školiteľ, odborová komisia, prodekan pre vedeckú činnosť a prorektor pre vedu a kvalitu.
– Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Absolventom sa udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“(PhD.). Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Doktorandské štúdium sa realizuje podľa zákona o vysokých školách, podľa tohto študijného poriadku a podľa podrobných pravidiel realizácie doktorandského štúdia, ktoré vydáva rektor UCM v Trnave.
– Štandardná dĺžka štúdia v doktorandských študijných programoch denného štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia pre tri akademické roky je 180 kreditov a pre štyri akademické roky je 240 kreditov. V prípade navrhovaného doktorandského štúdia sú to tri akademické roky.
– Štandardná dĺžka štúdia v doktorandských študijných programoch v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia štyri akademické roky 180 kreditov a pre päť akademických rokov 240 kreditov. V prípade navrhovaného štúdiu sú to štyri akademické roky.
– Štandardnú dĺžku štúdia môže študent prekročiť najviac o dva akademické roky.
– Za každý začatý akademický rok štúdia nad štandardnú dĺžku štúdia je študent povinný uhradiť školné vo výške stanovenej rektorom UCM v Trnave.
https://fzv.ucm.sk/sk/doktorandske-studium/Študenti a pedagógovia majú prístup k povinnej a odporúčanej literatúre na viacerých miestach. Jedným z nich je aj Centrum informačných zdrojov (CIZ): https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ , ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovať informácie, literatúru atď.
CIZ zahŕňa:
• referát knižničných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-kniznicnych-sluzieb/
• referát informačných služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-informacnych-sluzieb/
• referát vydavateľských služieb https://www.ucm.sk/sk/referat-vydavatelskych-sluzieb/
• evidenciu publikačnej činnosti https://www.ucm.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti/
• on-line katalóg https://www.ucm.sk/sk/on-line-katalog/
• virtuálnu študovňu https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx
https://fzv.ucm.sk/sk/informacne-listy-predmetov/
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p redmetov.pdf Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd elani_na_UCM.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná na:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Základným cieľom doktorandského štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených tvorivých vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, schopných nielen špeciálnej, ale aj multidisciplinárnej reflexie v problematike Fyzioterapie.Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.
Doktorandské štúdium v študijnom programe Fyzioterapia v rozsahu 3/4 akademických rokov je zamerané tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy vedy i praxe.

– Minimálna a maximálna úroveň študentov a absolventov súvisí so študijným programom a individuálnymi danosťami (inteligenčné, psychické, organizačné a pod.) každého jednotlivca. Študent a absolvent musí zvládnuť všetky predpísané požiadavky a kritériá, ktorých miera náročnosti sa odvíja od korpusu študijného programu. V prípade nesplnenia všetkých predpísaných požiadaviek vzniká prirodzený nesúlad medzi počtom imatrikulovaných študentov a absolventov.
– Maximálne hranice vedomostí študenta a iných odborných schopností a zručností závisia od vyššie spomenutých daností a osobného prístupu k študijným povinnostiam. Vedomostná úroveň je vyjadrená priebežným hodnotením počas doby štúdia a hodnotením záverečnej práce a štátnej skúšky.
– Študent musí preukázať schopnosť pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové úlohy a byť spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Musí vykonávať úlohy vedeckého charakteru. V kontexte skúškovej časti musí študent riešiť a plniť požiadavky a úlohy zadané pedagógom v závislosti od konkrétnych predmetov.
– Rozsah získaných poznatkov je dostačujúci pre činnosť v povolaní adekvátnom pre absolventa doktorandského štúdia v študijnom programe Fyzioterapia. Na základe vymenovaných novozískaných poznatkov dokáže absolvent doktorandského štúdia podávať odborné výkony, efektívne riešiť nastolenú problematiku a produktívne pracovať v kolektívoch.
– Okrem poznatkov z fyzioterapie dokáže pri odbornej komunikácii vo svojom odbore používať cudzí jazyk. Okrem toho je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi a líniami vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, dokáže výskum aplikovať v praxi a vedecky formulovať problém.
– Úroveň absolventov by sa mala pohybovať v primeranej miere akceptácie príslušnou medzinárodnou vedeckou komunitou. V rámci medzinárodnej spolupráce univerzity je možné predpokladať, že absolventi odboru nájdu uplatnenie v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.
– Samostatná vedecká a tvorivá činnosť v oblasti vedeckého výskumu v odbore „Fyzioterapia“. Absolventi sa uplatnia ako učitelia na vysokých školách, kde získanie titulu je jedným z kvalifikačných predpokladov, v špecializovaných výskumných ústavoch ako členovia výskumných tímov, ako aj v liečebno-preventívnej činnosti v zdravotníckych zariadeniach a v kúpeľných zariadeniach ako doma tak i v zahraničí.
Pilotný ročník – akademický školský rok 2022/2023prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16929
Odkazy VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dostupné v prílohách spisu a na webe stránke pri charakteristike Zamestnancov: https://fzv.ucm.sk/sk/katedry/; webe https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-fyzioterapie/ ; https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-klinickych-disciplin/