Preskočiť na obsah

Fakulta prírodných vied

www.fpv.ucm.sk

Tabuľka sa o chvíľku načíta…

Názov študijného programuUdeľovaný akademický titul Forma štúdiaČíslo a názov študijného odboruStupeň štúdia Kód programu – číslo študijného programuÚroveň národného kvalifikačného rámca Štandardná dĺžka štúdia v rokoch Jazyk poskytovania Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Podmienky absolvovania študijného programu Postupy a kritériá hodnotenia Zdroje študijného programu Možnosti učenia sa študentov Povolania úspešného absolventa študijného programu Uplatnenie absolventov študijného programu Miera úspešnosti študentov:Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Názov študijného programuPersonálne zabezpečenie študijného programu Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.)
Aplikovaná biológiamagister, Mgr.denná1536  biológia2100677úroveň 72slovenský jazykZákladnou charakteristikou študijného programu aplikovaná biológia je jeho interdisciplinárnosť, predovšetkým v rámci prepojenia moderných biologických predmetov (s akcentom na mikrobiológiu, virológiu, molekulárnu biológiu, vrátane genomiky, proteomiky a bioinformatiky) a biotechnologických, ekologicko-environmentálnych a chemických disciplín. Jeho súčasťou sú však aj spoločenskovedné, socio-ekonomické, technologické, morálno-etické a manažérske prepojenia vyššie uvedených oblastí. Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problémy interdisciplinárneho charakteru a v nových podmienkach rozvoja vedy, techniky a informatizácie rozvíjať a aplikovať poznatky týkajúce sa trvale udržateľného rozvoja s ohľadom na determinácie a špecifiká príslušného regiónu formou prípravy nových vzdelaných a erudovaných kádrov, realizácie vedeckých prác, výkonu zamestnanca v decíznej sfére, alebo realizáciou inovatívnych technológii vo výrobnej praxi a podporou podnikania.
Absolventi programu Aplikovaná biológia (2.stupeň) majú znalosti z biologických vedných disciplín, majú poznatky aj z hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh. Absolventi študijného programu získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia:
– pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii
poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi
– vedieť sa orientovať v prírodných disciplínach
– mať z nich základné poznatky a z nich vedieť získavať, triediť, spracúvať a využívať hĺbkové informácie z príslušných databáz
– používať ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu
– dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás
– mať schopnosť sa rozhodnúť pri riešení problémov a navrhovaní opatrení
– byť spôsobilí navrhnúť a spracovať inovatívne opatrenia a zmeny v praxi do dokumentačnej podoby
– tvoriť projekty, získať projektové krytie a úspešne ich realizovať v praxi
– cielene využívať doterajšie i novozískané poznatky iných i svoje vlastné na tvorivé hľadanie riešení posúvajúcich objektívne súčasný stav v oblasti trvalo udržateľného regionálneho rozvoja dopredu.
Ciele profilových predmetov:
pokročilá genomika – Študenti po absolvovaní predmetu nadobudnú vedomosti, konkrétne detailnejšie znalosti o ľudskom genóme, o evolúcii človeka, migrácii ľudských populácií, o populačnej genomike, o klinickej genomike a využití genomickej medicíny, o práci s genomickými sekvenciami a princípe genómového sekvenovania, o genomických databázach, o využití bioinformatických analýz v genomike a o konkrétnych bioinformatických nástrojoch, vzorcoch a prístupoch využívaných na riešenie genomických problémov.
techniky rekombinantných molekúl DNA – Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti získavajú vedomosti – všeobecný prehľad a znalosti využitia a aplikácií techník rekombinantných molekúl DNA v praxi. Študenti nadobudnú tiež zručnosť konštruovať a dizajnovať rekombinantné molekuly DNA pre priemyselne aplikovateľné mikroorganizmy. Študenti tiež získajú vedomosti na základe analýzy DNA o možnosti detekcie dedičných chorôb.
laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie I – Po úspešnom absolvovaní predmetu si študenti prehĺbia teoretické vedomosti o laboratórnych úlohách a nadobudnú zručnosti pri riešení praktických úloh v laboratóriu. Cieľom predmetu je aplikácia experimentálnych skúseností z oblasti aplikovanej biológie, ako je práca s laboratórnymi prístrojmi, príprava roztokov, meranie pH, realizácia potrebných výpočtov, stanovenie a analýza primárnych alebo sekundárnych metabolitov, analýza vybraných druhov potravín.
pokročilá bioinformatika – Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti nadobudnú prehľad o získavaní, spracovaní a analýze všetkých druhov biologických dát a ich vyhodnotení pomocou výpočtovej techniky a internetu za účelom získania informácií o vzťahu medzi genetickou informáciou a zložením, funkciou a evolúciou proteínov. Študenti získavajú tiež zručnosť – predpokladom naplnenia výučby tohto predmetu je samostatná práca študentov v oblasti výskumu biologických vedných disciplín zameraná na využitie dostupných biologických informácií.
vybrané kapitoly z molekulárnej biológie – Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti získavajú nové vedomosti – aktuálne poznatky o súčasnom stave a perspektívach výskumu v oblasti molekulárnej biológie. Študenti nadobudnú prehľad o najnovších metódach a trendoch v oblasti výskumu a praktickej aplikácie molekulárnej biológie v rozmanitých oblastiach biológie, medicíny, farmácie, poľnohospodárstve, potravinárstve a v molekulárnych biotechnológiách.
laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie II – Po úspešnom absolvovaní laboratórnych cvičení študenti nadobudnú schopnosti a praktické zručnosti z oblasti aplikovanej a molekulárnej biológie so zameraním na detekciu nukleových kyselín a proteínov pomocou RT-PCR, resp. SDS-PAGE metódy. laboratórne cvičenie k semestrálnej práci II – Cieľom predmetu je praktické využitie získaných vedomostí z predmetov v oblasti biológie, molekulárnej biológie, genetiky, genomiky, proteomiky, bioinformatiky, virológie, mikrobiológie a biochémie a vypracovanie prehľadu poznatkov na zadanú tému. Študenti nadobudnú kompetenciu samostatne riešiť rôzne biologické problémy v rámci témy diplomovej práce, navrhnúť hypotézu a potom ju overiť v praxi v rámci laboratórnych cvičení k semestrálnej práci (LC k SP II). V rámci LC k SP II sa študenti venujú tiež štúdiu relevantnej vedeckej literatúry a vypracovaniu literárneho prehľadu na zadanú tému diplomovej práce.
proteínový dizajn – Po absolvovaní predmetu študenti získajú vedomosti o základoch proteínového inžinierstva. K tomu je potrebné zvládnuť poznatky o aminokyselinách, peptidovej väzbe, vlastnostiach proteínov, detaily zo štruktúry proteínov (primárna, sekundárna, supersekundárna, terciárna, kvartérna), ich predikcie, stability a evolúcie, ako aj základy vzťahov medzi doménami Eukarya, Bacteria a Archaea. Zásahy do štruktúry proteínov na molekulárnej úrovni pochopiť v snahe cielene meniť vlastnosti proteínov.
pokročilá proteomika – Študenti v rámci predmetu získajú vedomosti a zoznámia sa s experimentálnou prácou s proteínmi, s proteomickými prístupmi a metódami proteomického výskumu s dôrazom na aplikačnú oblasť. Študenti taktiež získajú poznatky o metódach identifikácie proteínov hmotnostnou spektrometriou v kombinácii s bioinformatickými nástrojmi.
laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie III – Po úspešnom absolvovaní predmetu si študenti upevnia vedomosti o fungovaní laboratórií v aplikovanom výskume, získajú potrebné zručnosti s analytickými metódami a biologickými metódami využívanými v priemyselných odvetviach. Zoznámia sa so základnými metodikami stanovenia kvality vody podľa platných smerníc, získajú zručnosť samostatne plánovať experimenty a následne ich vyhodnotiť.
laboratórne cvičenie k semestrálnej práci III – Cieľom predmetu je praktické využitie získaných vedomostí z predmetov v oblasti biológie, molekulárnej biológie, genetiky, genomiky, proteomiky, bioinformatiky, virológie, mikrobiológie a biochémie a vypracovanie prehľadu poznatkov na zadanú tému. Študenti nadobudnú kompetenciu samostatne riešiť rôzne biologické problémy v rámci témy diplomovej práce, navrhnúť hypotézu a potom ju overiť v praxi v rámci laboratórnych cvičení k semestrálnej práci (LC k SP III). V rámci LC k SP III sa študenti venujú tiež štúdiu relevantnej vedeckej literatúry, vyhodnocovaniu výsledkov experimentov a vypracovaniu relevantnej diskusie výsledkov s recentnou vedeckou literatúrou v rámci diplomovej práce.
laboratórne cvičenie k diplomovej práci – Po úspešnom absolvovaní predmetu získavajú študenti na základe všetkých absolvovaných predmetov a laboratórnych cvičení kompetenciu navrhovať a riešiť metodické postupy vhodné pre riešenie diplomovej práce. Výsledkom vzdelávania je tiež vypracovaná diplomová práca podľa platných smerníc.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie bakalárskeho titulu v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe.
Uchádzač o magisterské štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania bakalárskeho štúdia. Prijímacie konanie na magisterské štúdium prebieha bez prijímacej skúšky.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Prijímacie konanie na magisterské študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia. Pri prijímaní do magisterského študijného programu aplikovaná biológia sa odporúča, aby študent na bakalárskom stupni štúdia absolvoval predmety molekulárna biológia a mikrobiológia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisií pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013.
Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
86 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
18 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
12 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://www.fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_Informan%20listy_Mgr._Aplikovan%20biolgia.pdfPedagogický proces sa realizuje učebniach v budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici v Trnave a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené video-projekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho sú pre študentov k dispozícii osobitné laboratóriá pre prácu na bakalárskych.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú vhodné a primerané vybavenie, ako napr. termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Branson, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), spektrofotometer Pfaro 300 (Merck), orbitálna trepačka (Biosan), chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúgy, elektroforézy. Laboratóriá disponujú všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA, vrátane Real-Time PCR System AriaMX (Agilent), PCR cykléry, laboratórne Flow a PCR boxy (Biosan), termostaty, aparatúry pre gély. Laboratóriá tiež disponujú programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum, k dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. V rámci prebiehajúceho budovania excelentného virologického laboratória dochádza ku kompletizácii laboratórneho vybavenia o najnovšie špičkové prístroje a zariadenia pre molekulárno-biologický výskum s akcentom na edukáciu v tejto oblasti. Zariadenia na prípravu vzoriek a separáciu frakcií, kultivačné komory; komplexný systém pre kvalitatívne a kvantitatívne amplifikačné analýzy DNA, RNA a proteínov; komplexný systém pre sekvenačné analýzy DNA.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu:
Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava – spolupracujúce pracovisko,
Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV Bratislava – spolupracujúce pracovisko,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – spolupracujúce pracovisko,
Laboratórium genomickej medicíny, GHC GENETICS SK, Bratislava – spolupracujúce pracovisko,
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Piešťany,
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie: – špecialista vo výskume a vývoji – technológ – špecialista sanitácie a hygieny – učitelia prírodovedných a odborných predmetov – farmaceutickí reprezentanti
https://katedrabiologie.sk/magisterske-studium/
Po ukončení magisterského štúdia môže absolvent študijného programu pokračovať v doktorandskom štúdiu na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave a to v rámci programu Molekulárna biológia, resp. na iných fakultách s podobným zameraním. Absolventi odboru Biológia (2. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým, biomedicínskym a biotechnologickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným biotechnológiam (rekombinantným DNA technológiam) ako aj evironmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.
Absolventi ŠP Aplikovaná biológia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska na pracoviskách ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko); Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava); Biotika, a.s. (Slovenská Ľupča); Enviral , a.s. (Leopoldov); Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo); Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava); Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec); Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej onkológie (SAV); Skupina GSK (Levice/Bratislava); VWR International, s.r.o. (Slovensko); Klinická biochémia, Laboratórium molekulárnej genetiky (Žilina); Medirex, Bratislava – oddelenie genetiky; Medirex – Nitra, Oddelenie klinickej mikrobiológie; Zentiva, a.s. (Bratislava); súkromné histologické laboratórium Cytopathos, spol. s.r.o. v Bratislave; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava), Piešťany, Modra, Nitra), Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
87%prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Ing. Miroslava Hlebová, PhD.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.
RNDr. Lenka Raabová, PhD.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
Ing. Eva Ürgeová, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
Výučba v študijnom odbore biológia a v jej študijných programoch Aplikovaná biológia a Molekulárna biológia sa realizuje formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia vybraných nadobudnutých vedomostí a získania praktických zručností v laboratóriách. V rámci študijného programu Aplikovaná biológia je spravidla možnosť získania najnovších informácií a ich syntetického spracovania z oblasti hlavne mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, resp. základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, proteomiky, ktoré sú nosnou súčasťou riešenia kompilačných bakalárskych prác. Tieto poznatky a parciálne zručnosti sú na magisterskom stupni v rámci diplomových prác využité a zúročené pri riešení experimentálne zameraných magisterských prác vhodne doplnených o nadobudnutie pokročilých najnovších poznatkov a zručností formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení zo spomenutých oblastí moderných biologických disciplín (primárne mikrobiológia – vrátane virológie, algológie a mykológie – rastlinná a humánna molekulárna biológia a genetika, bioinformatika, genomika a proteomika). Výhodou štúdia v študijnom programe Aplikovanej biológie na FPV UCM v Trnave je individuálny prístup k študentom (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov majú najlepší študenti možnosť získať motivačné štipendium. Absolventi magisterského štúdia Aplikovanej biológie môžu po vypracovaní rigoróznej práce a jej úspešnom obhájení získať titul RNDr.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v programe Molekulárna biológia, ktoré formou štúdia organicky nadväzuje na bakalárske a magisterské štúdium v oblasti aplikovanej biológie. Je určené pre najlepších absolventov magisterského štúdia, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na prístrojoch fakulty, ale aj osvojením si najmodernejších metód a metodík, ktorými disponujú špičkovo zariadené spolupracujúce pracoviská hlavne na Ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka.
Absolventi štúdia biológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska, a to či už na vysokých školách, ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch, a v súkromných firmách, niektorí aj v zahraničí, najmä v Českej republike. Tu využívajú získané vedomosti a praktické zručnosti hlavne z rôznych oblastí mikrobiológie, genetiky a molekulárnej biológie.
Molekulárna biológiadoktor (philosophiae doctor), PhD.denná1536  biológia3100717úroveň 84slovenský jazyk, anglický jazykŠtudijný program podnecuje tvorivú činnosť absolventa v oblasti molekulárnej biológie, aplikovanej biológie a ďalších biologických disciplín. Významné sú hlboké teoretické vedomosti, ako aj poznatky z metodiky vedy a spracovania vedeckých výsledkov.
Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (angličtina), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore.
Absolvent doktorandského študijného programu Molekulárna biológia (PhD.)
– aktívne ovláda anglický jazyk
– je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach
– ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie s využitím najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky.
– je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe.
– vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, molekulárnej medicíne, v potravinárstve a inde.
– má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch.
– na základe získaných vedomostí je spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.
Ciele profilových predmetov:
Cieľom štúdia v doktorandskom študijnom programe Molekulárna biológia je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, a tiež praktických zručností v oblasti molekulárnej biológie.
Po úspešnom absolvovaní predmetu Samostatné štúdium odbornej literatúry študent získa:
– schopnosť vyhľadať a spracovať odbornú literatúru na tému dizertačnej práce.
– schopnosť využiť získané a naštudované literárne zdroje pri spracovaní literárneho prehľadu, návrhu experimentálnej časti práce, pri vyhodnocovaní výsledkov a pri diskusii výsledkov v rámci experimentálnej časti práce.
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu Metódy molekulárnej biológie
– si zdokonalí a rozšíri vedomosti v metodických prístupoch a princípov súčasnej molekulárnej biológie s možnosťami ich aplikácií vo viacerých vedných odboroch a v praxi
– bude schopný komplexne chápať a pristupovať k riešeniu problematiky a efektívne, systémovo využiť nové poznatky, ktoré získa v následných špecializovaných predmetoch štúdia.
– si vylepší svoje prezentačné schopnosti.
– nadobudne kompetenciu aplikovať nové postupy molekulárnej biológie vo výskume a v praxi.
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu Genomika pre doktorandov nadobudne znalosti
a rozšíri si vedomosti:
– o nových poznatkoch v molekulárnej biológii, genetike, biochémii a genomike,
– o nových trendoch a postupoch v molekulárnej biológii, genomike a medicíne,
– o nových metódach v študovaní a analýze biologických systémov,
– o možnostiach uplatnenia absolventa vo vedeckej alebo diagnostickej praxi a riešení praktických úloh.
– Študent bude schopný komplexne chápať a pristupovať k riešeniu problematiky a efektívne, systémovo využiť nové poznatky, ktoré získa v následných špecializovaných predmetoch štúdia.
– nadobudne kompetenciu aplikovať nové postupy genomiky vo výskume a v praxi.
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu Proteomika pre doktorandov:
– bude rozumieť metódam proteomiky ako samostatnej vedeckej disciplíny v rámci riešenia systémovej biológie a bude schopný použiť jej nástroje v súvisiacich odboroch a v praktických experimentoch.
– bude vedieť informovať o problematike a možnostiach proteomickej analýzy a využití poznatkov, ktoré poskytuje.
– má potrebné základné vedomosti o pokrokoch v oblasti molekulárnej biológie, medicínskej proteomiky, farmaceutickej proteomiky, rastlinnej proteomiky, environmentálnej proteomiky a iných príbuzných oblastiach.
– bude schopný komplexne pristupovať k riešeniu problematiky a systémovo využiť nové poznatky
– nadobudne kompetenciu aplikovať nové vedomosti a postupy v rámci proteomickej analýzy vo výskume
Po úspešnom absolvovaní predmetu Molekulárna biológia pre doktorandov študent ovláda:
– aktuálne poznatky o súčasnom stave a perspektívach výskumu v oblasti molekulárnej biológie
– nadobudne prehľad o najnovších metódach a trendoch v oblasti výskumu a praktickej aplikácie molekulárnej biológie v rozmanitých oblastiach biológie, medicíny, farmácie, poľnohospodárstve, potravinárstve a v molekulárnych biotechnológiách.
– Študent si vylepší svoje prezentačné a argumentačné schopnosti
Absolvovaním predmetu Funkčná analýza proteínov a modelovanie študent:
– dôkladne porozumie zákonitostiam výstavby proteínových molekúl.
– K tomu je potrebné zvládnuť detailné poznatky zo štruktúry reálnych (t.j. biochemicky charakterizovaných) proteínov a vedieť ich aplikovať pre hypotetické proteíny získané zo sekvenčných a štruktúrnych databáz (GenBank, UniProt a PDB), napr. pri predikcii ich štruktúry a funkcie (prípadne špecificity pri enzýmoch), ako aj pri ich štruktúrnom porovnávaní.
Po úspešnom absolvovaní predmetu Vybrané kapitoly z fyziológie a molekulárnej biológie stresu
rastlín študent získa:
– prehľad najnovších poznatkov o vybraných fyziologických dopadoch environmentálnych faktorov na vitalitu a fyziológiu rastlín;
– prehľad najnovších poznatkov o vybraných molekulárnych zmenách a odpovediach rastlín v stresových podmienkach;
– prehľad o vybraných moderných metódach pre detekciu fyziologických a molekulárnych zmien v rastlinách pri raste v stresových environmentálnych podmienkach
– schopnosti integrovať poznatky z rôznych vedných oblastí.
– zručnosti pri výbere metód na realizáciu výskumných nápadov.
Po absolvovaní vybraných predmetov v rámci tvorivej činnosti v predmetoch prvoautorská publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q1 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q1 podľa JCR IF; prvoautorská publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q2 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q2 podľa
JCR IF; prvoautorská publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q3 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q3 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science alebo Scopus bez zaradenia do Q1-Q4 v JCR IF má absolvent:
– vedomosti a prehľad o základných vedeckých metódach, pozná problémy a tendencie vývoja vedy v oblasti témy dizertačnej práce.
– schopnosť definovať konkrétne problémy a metódy ich riešenia, je pripravený na ich riešenie.
– Študent získa kompetenciu rozhodovať sa o forme a spôsobe prezentovania výsledkov svojej práce formou vedeckých publikácií.
– Bude schopný posúdiť kvalitu svojich výsledkov a pre ich publikovanie správne identifikovať vhodné a dostatočne kvalitné vedecké časopisy.
– Študent bude kompetentný zapojiť sa do vedeckého tímu školiaceho či iného pracoviska, alebo do tímu aplikujúceho výsledky výskumu v praxi.
Výsledkom absolvovanie jednotlivých predmetov je komplexne počas štyroch rokov spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť – identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia – navrhnúť vedeckú hypotézu, – overiť hypotézu vhodne nastavenými experimentmi – vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce – riešiť problémy vzniknuté počas experimentálnej časti dizertačnej práce – navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu – samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve – komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj o témach súvisiacich – prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií – zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisií pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor.
Kreditové hodnotenie:
Študijná časť – 50 kreditov
Pedagogicko-vzdelávacia činnosť – 35 kreditov
Tvorivá činnosť – 95 kreditov
Štátna skúška – 60 kreditov
Celkový počet kreditov potrebných na ukončenie doktorandského štúdia je 240 kreditov.
http://www.fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_Zoznam_informanch_listov_PhD_Molekulrna%20biolgia_denn%201.pdfPedagogický proces sa realizuje v učebniach v centrálnych budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené video-projekčnou technikou. Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie: vybavenie pre všetky práce v oblasti biochémie bielkovín (izoláciu a charakterizáciu) a molekulárnej biológie (klonovanie, expresia génov, mutagenéza, bioinformatická analýza). K dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. Ako príklad možno uviesť termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Bandelin Sonopuls UW 2200, autokláv Astell, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin a Philips s UV/Vis a DAD detektormi, infračervený spektrofotometer Shimadzu FTIR-8000 Shimadzu, CHNS/O Elementárny Analyzátor FLASH EA2000, UV-Vis spektrofotometere VARIAN CARY 50 a M350 Camspec, laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R, orbitálna trepačka PSU-20 (Biosan), environmentálny shaker ES-20, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32,chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245. Taktiež všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA (PCR cykléry (aj gradientové) laboratórne Flow a PCR boxy centrifúgy, termostaty, aparatúry pre agarózové a polyakryalamidové gély, trepačky, DGGE) a disponuje rozsiahlym programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu:
Slovenská akadémia vied – viaceré spolupracujúce pracoviská, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác (Virologický ústa, Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Biomedicínske centrum, Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie, ÚMB SAV, Bratislava a i.)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác.
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných h prác
ICARST, n.o., Bratislava – spoločné laboratórium v budove v Špačinciach, FPV, UCM
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie: – Vedecko-výskumný pracovník, – Molekulárny biológ, – Genetik, – laboratórny diagnostik, – produktový špecialista, – operátor chemickej výroby, – technik výroby, – kontrolór kvality, – špecialista vo výskume a vývoji, – špecialista sanitácie a hygieny.Po ukončení štúdia môže absolvent študijného programu molekulárna biológia hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým, mikrobiologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným technológiám (rekombinantným DNA technológiám), biologických, mikrobiologických ako aj evironmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.
Absolventi ŠP Molekulárna biológia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska a aj v zahraničí, napr.
– Biomedicínske centrum SAV,
– Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie, ÚMB SAV, Bratislava;
– Erba Lachema s.r.o, Brno,
– Skupina GSK (Levice/Bratislava);
– VWR International, s.r.o. (Slovensko);
– Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
– NRC pre pneumokokové nákazy,
– UniLabs,
– Laboratórium klinickej mikrobiológie
100%prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Ing. Miroslava Hlebová, PhD.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.
RNDr. Lenka Raabová, PhD.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
Ing. Eva Ürgeová, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
Výučba v študijnom odbore biológia a v jej študijných programoch Aplikovaná biológia a Molekulárna biológia sa realizuje formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia vybraných nadobudnutých vedomostí a získania praktických zručností v laboratóriách. V rámci študijného programu Aplikovaná biológia je spravidla možnosť získania najnovších informácií a ich syntetického spracovania z oblasti hlavne mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, resp. základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, proteomiky, ktoré sú nosnou súčasťou riešenia kompilačných bakalárskych prác. Tieto poznatky a parciálne zručnosti sú na magisterskom stupni v rámci diplomových prác využité a zúročené pri riešení experimentálne zameraných magisterských prác vhodne doplnených o nadobudnutie pokročilých najnovších poznatkov a zručností formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení zo spomenutých oblastí moderných biologických disciplín (primárne mikrobiológia – vrátane virológie, algológie a mykológie – rastlinná a humánna molekulárna biológia a genetika, bioinformatika, genomika a proteomika). Výhodou štúdia v študijnom programe Aplikovanej biológie na FPV UCM v Trnave je individuálny prístup k študentom (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov majú najlepší študenti možnosť získať motivačné štipendium. Absolventi magisterského štúdia Aplikovanej biológie môžu po vypracovaní rigoróznej práce a jej úspešnom obhájení získať titul RNDr.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v programe Molekulárna biológia, ktoré formou štúdia organicky nadväzuje na bakalárske a magisterské štúdium v oblasti aplikovanej biológie. Je určené pre najlepších absolventov magisterského štúdia, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na prístrojoch fakulty, ale aj osvojením si najmodernejších metód a metodík, ktorými disponujú špičkovo zariadené spolupracujúce pracoviská hlavne na Ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka.
Absolventi štúdia biológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska, a to či už na vysokých školách, ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch, a v súkromných firmách, niektorí aj v zahraničí, najmä v Českej republike. Tu využívajú získané vedomosti a praktické zručnosti hlavne z rôznych oblastí mikrobiológie, genetiky a molekulárnej biológie.
Molekulárna biológiadoktor (philosophiae doctor), PhD.externá1536  biológia3100718úroveň 85slovenský jazyk, anglický jazykŠtudijný program podnecuje tvorivú činnosť absolventa v oblasti molekulárnej biológie, aplikovanej biológie a ďalších biologických disciplín. Významné sú hlboké teoretické vedomosti, ako aj poznatky z metodiky vedy a spracovania vedeckých výsledkov.
Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (angličtina), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore.
Absolvent doktorandského študijného programu Molekulárna biológia (PhD.)
– aktívne ovláda anglický jazyk
– je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach
– ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie s využitím najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky.
– je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe.
– vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, molekulárnej medicíne, v potravinárstve a inde.
– má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch.
– na základe získaných vedomostí je spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.
Ciele profilových predmetov:
Cieľom štúdia v doktorandskom študijnom programe Molekulárna biológia je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, a tiež praktických zručností v oblasti molekulárnej biológie.
Po úspešnom absolvovaní predmetu Samostatné štúdium odbornej literatúry študent získa:
– schopnosť vyhľadať a spracovať odbornú literatúru na tému dizertačnej práce.
– schopnosť využiť získané a naštudované literárne zdroje pri spracovaní literárneho prehľadu, návrhu experimentálnej časti práce, pri vyhodnocovaní výsledkov a pri diskusii výsledkov v rámci experimentálnej časti práce.
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu Metódy molekulárnej biológie
– si zdokonalí a rozšíri vedomosti v metodických prístupoch a princípov súčasnej molekulárnej biológie s možnosťami ich aplikácií vo viacerých vedných odboroch a v praxi
– bude schopný komplexne chápať a pristupovať k riešeniu problematiky a efektívne, systémovo využiť nové poznatky, ktoré získa v následných špecializovaných predmetoch štúdia.
– si vylepší svoje prezentačné schopnosti.
– nadobudne kompetenciu aplikovať nové postupy molekulárnej biológie vo výskume a v praxi.
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu Genomika pre doktorandov nadobudne znalosti
a rozšíri si vedomosti:
– o nových poznatkoch v molekulárnej biológii, genetike, biochémii a genomike,
– o nových trendoch a postupoch v molekulárnej biológii, genomike a medicíne,
– o nových metódach v študovaní a analýze biologických systémov,
– o možnostiach uplatnenia absolventa vo vedeckej alebo diagnostickej praxi a riešení praktických úloh.
– Študent bude schopný komplexne chápať a pristupovať k riešeniu problematiky a efektívne, systémovo využiť nové poznatky, ktoré získa v následných špecializovaných predmetoch štúdia.
– nadobudne kompetenciu aplikovať nové postupy genomiky vo výskume a v praxi.
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu Proteomika pre doktorandov:
– bude rozumieť metódam proteomiky ako samostatnej vedeckej disciplíny v rámci riešenia systémovej biológie a bude schopný použiť jej nástroje v súvisiacich odboroch a v praktických experimentoch.
– bude vedieť informovať o problematike a možnostiach proteomickej analýzy a využití poznatkov, ktoré poskytuje.
– má potrebné základné vedomosti o pokrokoch v oblasti molekulárnej biológie, medicínskej proteomiky, farmaceutickej proteomiky, rastlinnej proteomiky, environmentálnej proteomiky a iných príbuzných oblastiach.
– bude schopný komplexne pristupovať k riešeniu problematiky a systémovo využiť nové poznatky
– nadobudne kompetenciu aplikovať nové vedomosti a postupy v rámci proteomickej analýzy vo výskume
Po úspešnom absolvovaní predmetu Molekulárna biológia pre doktorandov študent ovláda:
– aktuálne poznatky o súčasnom stave a perspektívach výskumu v oblasti molekulárnej biológie
– nadobudne prehľad o najnovších metódach a trendoch v oblasti výskumu a praktickej aplikácie molekulárnej biológie v rozmanitých oblastiach biológie, medicíny, farmácie, poľnohospodárstve, potravinárstve a v molekulárnych biotechnológiách.
– Študent si vylepší svoje prezentačné a argumentačné schopnosti
Absolvovaním predmetu Funkčná analýza proteínov a modelovanie študent:
– dôkladne porozumie zákonitostiam výstavby proteínových molekúl.
– K tomu je potrebné zvládnuť detailné poznatky zo štruktúry reálnych (t.j. biochemicky charakterizovaných) proteínov a vedieť ich aplikovať pre hypotetické proteíny získané zo sekvenčných a štruktúrnych databáz (GenBank, UniProt a PDB), napr. pri predikcii ich štruktúry a funkcie (prípadne špecificity pri enzýmoch), ako aj pri ich štruktúrnom porovnávaní.
Po úspešnom absolvovaní predmetu Vybrané kapitoly z fyziológie a molekulárnej biológie stresu
rastlín študent získa:
– prehľad najnovších poznatkov o vybraných fyziologických dopadoch environmentálnych faktorov na vitalitu a fyziológiu rastlín;
– prehľad najnovších poznatkov o vybraných molekulárnych zmenách a odpovediach rastlín v stresových podmienkach;
– prehľad o vybraných moderných metódach pre detekciu fyziologických a molekulárnych zmien v rastlinách pri raste v stresových environmentálnych podmienkach
– schopnosti integrovať poznatky z rôznych vedných oblastí.
– zručnosti pri výbere metód na realizáciu výskumných nápadov.
Po absolvovaní vybraných predmetov v rámci tvorivej činnosti v predmetoch prvoautorská publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q1 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q1 podľa JCR IF; prvoautorská publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q2 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q2 podľa
JCR IF; prvoautorská publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q3 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom do Q3 podľa JCR IF; publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science a zaradenom publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science alebo Scopus bez zaradenia do Q1-Q4 v JCR IF má absolvent:
– vedomosti a prehľad o základných vedeckých metódach, pozná problémy a tendencie vývoja vedy v oblasti témy dizertačnej práce.
– schopnosť definovať konkrétne problémy a metódy ich riešenia, je pripravený na ich riešenie.
– Študent získa kompetenciu rozhodovať sa o forme a spôsobe prezentovania výsledkov svojej práce formou vedeckých publikácií.
– Bude schopný posúdiť kvalitu svojich výsledkov a pre ich publikovanie správne identifikovať vhodné a dostatočne kvalitné vedecké časopisy.
– Študent bude kompetentný zapojiť sa do vedeckého tímu školiaceho či iného pracoviska, alebo do tímu aplikujúceho výsledky výskumu v praxi.
Výsledkom absolvovanie jednotlivých predmetov je komplexne počas štyroch rokov spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť – identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia – navrhnúť vedeckú hypotézu, – overiť hypotézu vhodne nastavenými experimentmi – vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce – riešiť problémy vzniknuté počas experimentálnej časti dizertačnej práce – navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu – samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve – komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj o témach súvisiacich – prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií – zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisií pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor.
Kreditové hodnotenie:
Študijná časť – 50 kreditov
Tvorivá činnosť – 130 kreditov
Štátna skúška – 60 kreditov
Celkový počet kreditov potrebných na ukončenie doktorandského štúdia je 240 kreditov.
http://www.fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_Zoznam_informanch_listov_PhD_Molekulrna%20biolgia_extern%201.pdfPedagogický proces sa realizuje v učebniach v centrálnych budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené video-projekčnou technikou. Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie: vybavenie pre všetky práce v oblasti biochémie bielkovín (izoláciu a charakterizáciu) a molekulárnej biológie (klonovanie, expresia génov, mutagenéza, bioinformatická analýza). K dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. Ako príklad možno uviesť termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Bandelin Sonopuls UW 2200, autokláv Astell, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin a Philips s UV/Vis a DAD detektormi, infračervený spektrofotometer Shimadzu FTIR-8000 Shimadzu, CHNS/O Elementárny Analyzátor FLASH EA2000, UV-Vis spektrofotometere VARIAN CARY 50 a M350 Camspec, laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R, orbitálna trepačka PSU-20 (Biosan), environmentálny shaker ES-20, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32,chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245. Taktiež všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA (PCR cykléry (aj gradientové) laboratórne Flow a PCR boxy centrifúgy, termostaty, aparatúry pre agarózové a polyakryalamidové gély, trepačky, DGGE) a disponuje rozsiahlym programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu:
Slovenská akadémia vied – viaceré spolupracujúce pracoviská, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác (Virologický ústa, Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Biomedicínske centrum, Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie, ÚMB SAV, Bratislava a i.)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác.
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných h prác
ICARST, n.o., Bratislava – spoločné laboratórium v budove v Špačinciach, FPV, UCM
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie: – Vedecko-výskumný pracovník, – Molekulárny biológ, – Genetik, – laboratórny diagnostik, – produktový špecialista, – operátor chemickej výroby, – technik výroby, – kontrolór kvality, – špecialista vo výskume a vývoji, – špecialista sanitácie a hygieny.Po ukončení štúdia môže absolvent študijného programu molekulárna biológia hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým, mikrobiologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným technológiám (rekombinantným DNA technológiám), biologických, mikrobiologických ako aj evironmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.
Absolventi ŠP Molekulárna biológia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska a aj v zahraničí, napr.
– Biomedicínske centrum SAV,
– Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie, ÚMB SAV, Bratislava;
– Erba Lachema s.r.o, Brno,
– Skupina GSK (Levice/Bratislava);
– VWR International, s.r.o. (Slovensko);
– Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
– NRC pre pneumokokové nákazy,
– UniLabs,
– Laboratórium klinickej mikrobiológie
– (bez študentov)prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Ing. Miroslava Hlebová, PhD.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.
RNDr. Lenka Raabová, PhD.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
Ing. Eva Ürgeová, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
Výučba v študijnom odbore biológia a v jej študijných programoch Aplikovaná biológia a Molekulárna biológia sa realizuje formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia vybraných nadobudnutých vedomostí a získania praktických zručností v laboratóriách. V rámci študijného programu Aplikovaná biológia je spravidla možnosť získania najnovších informácií a ich syntetického spracovania z oblasti hlavne mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, resp. základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, proteomiky, ktoré sú nosnou súčasťou riešenia kompilačných bakalárskych prác. Tieto poznatky a parciálne zručnosti sú na magisterskom stupni v rámci diplomových prác využité a zúročené pri riešení experimentálne zameraných magisterských prác vhodne doplnených o nadobudnutie pokročilých najnovších poznatkov a zručností formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení zo spomenutých oblastí moderných biologických disciplín (primárne mikrobiológia – vrátane virológie, algológie a mykológie – rastlinná a humánna molekulárna biológia a genetika, bioinformatika, genomika a proteomika). Výhodou štúdia v študijnom programe Aplikovanej biológie na FPV UCM v Trnave je individuálny prístup k študentom (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov majú najlepší študenti možnosť získať motivačné štipendium. Absolventi magisterského štúdia Aplikovanej biológie môžu po vypracovaní rigoróznej práce a jej úspešnom obhájení získať titul RNDr.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v programe Molekulárna biológia, ktoré formou štúdia organicky nadväzuje na bakalárske a magisterské štúdium v oblasti aplikovanej biológie. Je určené pre najlepších absolventov magisterského štúdia, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na prístrojoch fakulty, ale aj osvojením si najmodernejších metód a metodík, ktorými disponujú špičkovo zariadené spolupracujúce pracoviská hlavne na Ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka.
Absolventi štúdia biológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska, a to či už na vysokých školách, ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch, a v súkromných firmách, niektorí aj v zahraničí, najmä v Českej republike. Tu využívajú získané vedomosti a praktické zručnosti hlavne z rôznych oblastí mikrobiológie, genetiky a molekulárnej biológie.
Biotechnológiemagister, Mgr.denná2908 biotechnológie 2100877úroveň 72slovenský jazykŠtudenti študijného programu biotechnológie má v čase ukončenia nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
– nadobudne primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, hlavne biotechnológií, biológie a chémie, ako aj ich hraničných oblastí.
Vzhľadom na skutočnosť, že program zapadá do študijného odboru Biotechnológie ide predovšetkým o predmety akcentujúce biotechnologické aspekty. Významnou obsahovou časťou štúdia popri klasických chemických a biologických predmetoch je dôraz
– na biotechnologické disciplíny ako sú priemyselné biotechnológie, farmaceutické a medicínske biotechnológie, nanobiotechnológie, molekulárne biotechnológie, ale aj moderné biologické disciplíny, ktoré sú základom pre moderné biotechnológie, ako sú molekulárno-biologické techniky, inštrumentálne metódy analýzy, základy genomiky, biopalivá a produkty z obnoviteľných zdrojov, nové a funkčné potraviny a iné
– nadväznosť na ekologické aj environmentálne disciplíny a predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja v úzkej väzbe na regionálne špecifiká.
Vzhľadom na širšiu uplatniteľnosť absolventa v praxi je prírodovedný a technologický základ štúdia doplnený o vybrané legislatívno-právne, etické a manažérske disciplíny. Štúdium v druhom stupni súčasne vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia.
Študenti študijného programu biotechnológie má v čase ukončenia nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
základy chémie (všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej, biochémie), biológie (mikrobiológie a molekulárnej), genetiky, biotechnológií (mikrobiálnych, poľnohospodárskych, enzýmových a environmentálnych), ekológie, ale aj matematiky, fyziky a štatistických analýz. V bakalárskom štúdiu získavajú už aj vedomosti z vybraných, špecializovaných oblastí, napríklad z virológie, kvality potravín, výživy, toxikológie, bioinformatiky, vedeckých databázach. Získavajú, resp. zlepšujú si vedomosti a prax v prírodovedeckej angličtine.
– Získavajú návyky pre definovanie vedeckých hypotéz, prípravu projektov (experimentálnych) na ich overenie, experimentálne riešenie, definovanie výstupov a ich charakterizovanie, prezentovanie, obhajovanie a realizovanie (i v praxi).
– Absolventi bakalárskeho štúdia majú teoretické vedomosti o štruktúrach prokaryotických aj eukaryotických biologických systémov a podstate procesov (fyzikálno-chemických, biochemických a fyziologických) prebiehajúcich v nich ako aj o mechanizmoch ich regulácie. Získavajú prehľad o nich a vedia ich aplikovať v praxi. Poznajú základy metód zásahov do genómu prokaryotických a eukaryotických buniek, princípov genetickej modifikácie organizmov, základné spôsoby charakterizovania genetických zmien a získavajú prehľad o využívaní geneticky modifikovaných organizmov v rôznych oblastiach praxe.
Sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k ich praktickému využitiu a samostatne riešiť (riadiť) dielčie operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko-environmentálnej oblasti. Majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu. Vlastnia vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedecko-výskumnej, výrobno-podnikateľskej sfére.
Výsledkom jednotlivých predmetov je komplexne, počas dvoch rokov, spracovaná diplomová práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť
– navrhnúť hypotézu,
– overiť ju vhodne nastaveným a navrhnutým experimentom alebo sadou experimentov
– vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy diplomovej práce
– je schopný riešiť problémy počas riešenia experimentálnej činnosti diplomovej práce
– navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu
– je schopný samostatne pracovať v laboratóriu
– komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy diplomovej práce a
– prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie bakalárskeho titulu v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe.
Uchádzač o magisterské štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania bakalárskeho štúdia. Prijímacie konanie na magisterské štúdium prebieha bez prijímacej skúšky.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Prijímacie konanie na magisterské študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia. Pri prijímaní do magisterského študijného programu aplikovaná biológia sa odporúča, aby študent na bakalárskom stupni štúdia absolvoval predmety molekulárna biológia a mikrobiológia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové hodnotenie:
90 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
18 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
12 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_informan%20listy_Mgr._Biotechnolgie.pdfPedagogický proces magisterského študijného programu biotechnológie sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení (zo všeobecnej, anorganickej, organickej chémie, biochémie), biológie (základy biológie, pokročilá biológia, mikrobiológie, molekulárna biológia), biotechnológií (separačné metódy, enzymológia) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho existujú 5 osobitné laboratóriá pre prácu na bakalárskych a diplomových prácach.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
Vybavenie pre všetky práce v oblasti fermentačných technológií, biochémie bielkovín (izoláciu a charakterizáciu) a molekulárnej biológie (klonovanie, expresia génov, mutagenéza, bioinformatická analýza). K dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. Ako príklad možno uviesť fermentor BIOSTAT A plus Sartorius, termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Bandelin Sonopuls UW 2200, autokláv Astell, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin a Philips s UV/Vis a DAD detektormi, infračervený spektrofotometer Shimadzu FTIR-8000 Shimadzu, CHNS/O Elementárny Analyzátor FLASH EA2000, UV-Vis spektrofotometere VARIAN CARY 50 a M350 Camspec, laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R, orbitálna trepačka PSU-20 (Biosan), environmentálny shaker ES-20, vákuové odparky Bűchi, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245, MPLC systém preparatívnej chromatografie. Disponuje všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA (PCR cykléry (aj gradientové) laboratórne Flow a PCR boxy centrifúgy, termostaty, aparatúry pre agarózové a polyakryalamidové gély, trepačky, DGGE) a disponuje rozsiahlym programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie:
Slovenská akadémia vied – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti magisterských prác zameraných na rastlinné a famaceutické biotechnológie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti magisterských prác zameraných na rastlinné biotechnológie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti magisterských prác zameraných na živočíšne biotechnológie
Vyskumný ústav pivovarsky a sladařsky, Praha, Česká republika – spolupráca v rámci zahraničných projektov, spolupráca v rámci magisterských prác
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti magisterských prác
ICARST, n.o., Bratislava – spoločné laboratórium v budove v Špačinciach, FPV, UCM
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie: Vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik, laborant na rôznych oddeleniach (biochémia, mikrobiológia a pod.), produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny, pracovník výroby kvasiar/destilatér, technik výroby, kontrolór kvality, špecialista vo výskume a vývoji, technológ, agronóm, špecialista sanitácie a hygieny.Konkrétne uplatnenie vo firmách:
Enviral (Leopoldov) – výroba bioetanolu
Chateau Modra – výroba vína
Natures (Trnava) – výroba doplnkov stravy
Saneca Pharma (Hlohovec) – výroba liečiv
Zentiva (Bratislava) – výroba liečiv
Evonik Fermas (Slovenská Ľubča) – priemyselné a fermentačné procesy
Biotika (Slovenská Ľubča) – výroba liečiv
Bioscience- výroba protilátok
AXON Neuroscience- medicínska diagnostika
Cloetta (Levice) – výroba cukroviniek
Považský cukor (Považská Bystrica ) – cukrovar
GSK (Levice / Bratislava) – výskum, vývoj a výroba liečiv
Alphamedical (Banská Bystrica) – laboratórna diagnostika
92% Prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Výučba v študijnom programe Biotechnológie je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu. V rámci študijného programu Biotechnológie je možné priamo pracovať v laboratóriách na riešení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác v oblasti rastlinných, enzýmových, environmentálnych, priemyselných biotechnológií, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na, v komerčných laboratóriách bežných ako aj špičkových, zariadeniach. Absolventi bakalárskeho štúdia Biotechnológie môžu pokračovať štúdiom na magisterskom, rigoróznom ako aj doktorandskom stupni, pričom výhodou je individuálny prístup k študentov (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.
Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) – predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) – predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.
V prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Absolventi magisterského štúdia Biotechnológie môžu pokračovať štúdiom na rigoróznom ako aj doktorandskom stupni, pričom výhodou je individuálny prístup k študentov (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov)
Výuka je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu.
Chémiabakalár, Bc.denná1420 chémia1107104úroveň 63slovenský jazykŠtudenti študijného programu chémia majú v čase ukončenia nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
– majú primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín: anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, medicínskej, jadrovej chémie a biochémie,
– v rámci modulu biomedicínska chémia získajú teoretické i praktické znalosti integrujúce poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny,
– ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v uvedených chemických špecializáciách,
– poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied,
– zručne pracujú s počítačom pri využívaní komerčného softvéru,
– získané poznatky vedia prakticky aplikovať, najčastejšie ako súčasť výskumného tímu, pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu,
– sú schopní rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.
Absolvovaním profilového predmetu všeobecná chémia študent získa:
– vedomosti o základnom pojmovom aparáte chémie, názvoslový anorganických zlúčenín a jednoduchých koordinačných zlúčenín, základoch fyzikálnej podstaty hmoty, štruktúre atómu, základoch chemickej väzby, vlastnostiach molekúl a látok, základoch termodynamiky a reakčnej kinetiky, chemickej rovnováhe, teóriách kyselín a zásad a základných typoch chemických reakcií;
– vedomosti a kompetencie potrebné pre absolvovanie ďalších chemických predmetov; vie použiť získané vedomosti pri riešení praktických úloh.
Absolvovaním profilového predmetu anorganická chémia študent získa:
– vedomosti o periodickom systéme prvkov a systéme anorganických látok so zameraním na zlúčeniny s, p a d prvkov;
– vedomosti o súvisoch medzi štruktúrou chemických látok a ich fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami a typickými chemickými reakciami, ktorých sa zúčastňujú;
– vedomosti o ich aplikácii v praxi;
– kompetencie posúdiť bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu.
Absolvovaním profilového predmetu organická chémia I študent získa:
– vedomosti o základných pojmoch a princípoch organickej chémie, názvoslovie organických zlúčenín, typoch chemických reakcií, väzieb a elektrónových efektov organických zlúčenín;
– vedomosti o základoch stereochémie: asymetrický uhlík /chirálne centum, enantioméry vs. diastereoméry, relatívna a absolútna konfigurácia;
– vedomosti o problematike reaktivity a reakcií prebiehajúcich pre alkány, alkény, alkíny a ich cyklické analógy, o substitučných elektrofilných reakciách aromatických zlúčenín s využitím elektrónových efektov substituentov (indukčný a mezomérny), pričom využíva rezonančné štruktúry pre vysvetlenie mechanizmov;
– vedomosti o rozdieloch v štruktúre a reaktivite halogén a hydroxyderivátov alifatických zlúčenín, rieši štruktúru a reaktivitu éterov, organických zlúčenín síry, ovláda chémiu organických derivátov dusíka – rozdiely v štruktúre a reaktivite;
– zručnosti a kompetencie potrebné pre riešenie a navrhovanie základných syntetických postupov.
Absolvovaním profilového predmetu organická chémia II študent získa:
– vedomosti o zložitejších princípoch organickej chémie, rozdieloch v reaktivite a štruktúre organických zlúčenín, ako aj o zložitejších metódach ich syntézy;
– zručnosti potrebné pre navrhovanie zložitejších, viackrokových syntéz vybraných derivátov;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu analytická chémia I študent získa:
– vedomosti teoretického a praktického charakteru o základných analytických metódach (kvalitatívnych aj kvantitatívnych) používaných v chemickej analýze;
– vedomosti o extrakčných metódach ako prekoncentračných technikách pre úpravu, čistenie a zakoncentrovanie analytov;
– kompetencie aplikovať vedomosti v praxi v laboratóriách, v oblastiach priemyslu, potravinárstva a kontroly životného prostredia a pod.
Absolvovaním profilového predmetu analytická chémia II študent získa:
– vedomosti o moderných inštrumentálnych analytických technikách, ktoré sú založené na využití fyzikálno-chemických vlastností látok, postupuje sa od podstaty príslušnej techniky, jej inštrumentácie k využitiu príslušnej techniky v kvalitatívnej, ako aj v kvantitatívnej analýze;
– kompetencie aplikovať získané vedomosti v praxi v laboratóriách, v oblastiach priemyslu, medicíny, potravinárstva a kontroly životného prostredia a pod.
Absolvovaním profilového predmetu fyzikálna chémia I študent získa:
– vedomosti o fyzikálnych zákonitostiach, ktorými sa riadia chemické deje;
– vedomosti o základoch termodynamiky a na ich základe pozná javy sprevádzajúce fyzikálno-chemické a chemické procesy a javy určujúce smer ich samovoľného priebehu, pričom dokáže využiť získané poznatky na termodynamický popis chemických rovnováh, určenie rovnovážneho zloženia a hodnotenie energetiky chemických reakcií;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu fyzikálna chémia II študent získa:
– vedomosti o chemických rovnováhach v elektrochemických sústavách, pozná vedenie elektriny v roztokoch elektrolytov, vznik elektrického potenciálu na elektródach a elektromotorického napätia v galvanických článkoch;
– vedomosti o kinetickom popise elementárnych, jednoduchých a zložených reakcií, o spôsoboch ovplyvňovania rýchlosti chemických reakcií a základoch katalýzy;
– vedomosti o základoch koloidnej chémie a o praktickom využití spektrálnych metód na určenie štruktúry molekúl;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu základy medicínskej chémie študent získa:
– vedomosti z medicínskej chémie v oblasti orientácie v jednotlivých indikačných oblastiach, ďalej v oblasti projekcie, identifikácie a prípravy biologicky aktívnych zlúčenín, štúdia ich metabolizmu;
– vedomosti o mechanizme účinku na molekulovej úrovni a o štúdiu vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou biologicky aktívnych molekúl;
– vedomosti o experimentálnych a teoretických metódach, ktoré sa používajú pri výskume a vývoji nových liečiv;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu základy farmaceutickej chémie študent získa:
– vedomosti o liečivách, spôsobe účinku liečiv, o ich osude v organizme a základných terapeutických skupinách liečiv;
– vedomosti o farmakofóroch najfrekventovanejších skupín liečiv a princípoch ich farmakologického pôsobenia a syntézy najbežnejších liečiv, o metódach výskumu nových látok využiteľných ako liečivá; získa chemické a farmaceutické informácie o liečivách;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu biochémia študent získa:
– vedomosti o základnej, ako aj všeobecnej biochémie v oblasti základnej bunkovej morfológie a z oblasti statickej i dynamickej biochémie;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu základy syntézy látok študent získa:
– vedomosti o vybraných základných, ale aj pokročilých metódach syntézy organických, anorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín;
– kompetencie aplikovať získané vedomosti v ďalšom štúdiu pri riešení výskumných úloh v rámci záverečných prác, ako aj v praxi.
Absolvovaním profilového predmetu biosyntéza študent získa:
– vedomosti z enzymológie a bioorganickej chémie, ktoré sú aplikované do oblasti chemickej i biochemickej syntézy;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu experimentálne metódy charakterizácie látok študent získa: – vedomosti o princípoch základných metód používaných na charakterizáciu látok získaných syntetickými postupmi, pričom je detailne oboznámený s prístrojovým vybavením; – vedomosti, zručnosti a kompetencie správne využívať a ovládať jednotlivé experimentálne techniky; – zručnosti a kompetencie samostatne získať a spracovať výstupy z meraní; prichádza s vlastnými závermi.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program. Pri rozhodovaní o prijímaní na štúdium sú zohľadňované výsledky stredoškolského štúdia ako aj ďalšie aktivity uchádzača, napríklad úspešné riešenie predmetovej olympiády či účasť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky. Pri hodnotení výsledkov stredoškolského štúdia sú smerodajné známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy a celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety pre študijný program chémia sú chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia.
Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy a celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety v bakalárskom študijnom programe chémia sú chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk.
Za hodnotenie výsledkov štúdia v štyroch profilových predmetoch počas štúdia môže študent získať maximálne 80 bodov. Body sa priraďujú za známku z profilového predmetu na výročnom vysvedčení: Za známku 1 päť bodov, za známku 2 tri body a známku 3 1 bod. Za hodnotenie celkového výsledku maturitnej skúšky možno získať 20 bodov. Maximálny počet bodov je 100. Podľa počtu získaných bodov sú študenti zoradení do poradia.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný program 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013.
Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
105 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
59 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
16 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_Zoznam_informanch_listov_Bc_Chmia%202.pdfPedagogický proces bakalárskeho študijného programu chémia sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení (zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho existujú 3 osobitné laboratóriá pre prácu na bakalárskych a diplomových prácach.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
(1) Laboratórium separačných metód: 1 zostava HPLC Young Lin (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a DAD detektor), 1 ks iónový chromatograf Dionex ICS 50001ks GC-MS (Hewlett Packard), vákuový manifold SUPELCO, ultrazvukový kúpeľ GT Sonic, 1 ks spektrofotometer Cecil CE7200 AQUARIUS, analytické váh& METTLER, 1 ks laboratórne digestórium.
(2) Laboratórium inštrumentálnych metód: 1 HPLC zostava Breeze system WATERS (binárne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a UV detektor), 1 HPLC zostava Alliance WATERS (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, termostatovaný autosampler a DAD detektor), 1 ks centrifúga MicroStar 12 VWR , 1 ks spektrofotometer UV-1600PC VWR, 1 ks vákuový manifold SUPELCO, 1 ks analytické váhy BOSH (5 miestne), 1 ks ultrazvukový kúpeľ SELECTA, 1 ks pHmeter pHenomenal VWR, 1 ks laboratórne digestórium.
(3) Laboratórium organickej chémie: 1 ks vákuová rotačná odparka HEI-Vap precision, plne automatizovaná, 1ks vákuová rotačná odparka Heidolph WB 2000, 1 ks prístroj na stanovovanie teploty topenia BIOBASE so zabudovaným mikroskopom a automatickým chladením,
1 ks duálna UV lampa s komorou typu CAMAG 256 / 365 nm, 2 ks vstavané laboratórne digestóriá.
(4) Laboratórium chemickej syntézy: 1 ks laboratórna sušiareň MEMMERT, 1 ks pHmeter Seven Compact METTLER TOLEDO, 1 ks ultrazvukový kúpeľ VWR, 1 ks analytické váhy OHAUS, 1 ks mikroskop Stemi 305 ZEISS, 1 ks laboratórne digestórium.
(5) Laboratórium bunkových kultúr: čistý priestor vybavený UV lampami, 1ks Laboratórny box s UV air filtráciou s dvojitou dekontamináciou pracovného priestoru, 1 ks CO2 inkubátor, 1 ks Invertovaný trinokulárny mikroskop s fázovým kontrastom.
(6) Laboratórium elektrochemických metód: 1 ks elektrochemický analyzátor Autolab/PGSTAT302N Eco Chemie B.V., 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks potenciostat/galvanostat PalmSens.
(7) Laboratórium analytických metód: 1 ks infračervený spektrofotometer Shimadzu IRAffinity-1, 1 ks CHNS/O elementárny analyzátor FLASH EA 2000, 1 ks UV-VIS Spektrofotometer VARIAN CARY 50, 1 ks stolový NMR spektrometer Pulsar (Oxford Instruments), 1 ks Bench-top ESR5000 EPR spektrometer (fy Bruker).
(8) Laboratórium fyzikálnej chémie: 1 ks UV-VIS spektrofotometer M350 Camspec, 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks systém Cobra3.
(9) Laboratórium chromatografických metód: 1 ks plynový chromatograf Perkin Elmer AutoSystem XL, 2 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP.
(10) Laboratórium mikroskopie: 1 ks optický mikroskop Jenatech, 1 ks fluorescenčný mikroskop Olympus CX41: 1 ks Cellometer, Nexcelom Bioscience Auto M10.
(11) Rádioizotopové laboratóriá: 3 ks digitálny gamaspektrometer so studnicovým scintilačným detektorom Ortec, 1 ks riadený digitálny gamaspektrometer s HPGE detektorom Canberra, 1 ks laboratórny lyzimeter EcoTech, 1 ks 1 ks UV-VIS Spektrofotometer Varian CARY 50, 1 ks chladená stolová laboratórna centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 R, 1 ks orbitálna trepačka s príslušenstvom Biosan PSU-20, 1 ks rotačná trepačka na skúmavky Biosan Multi RS-60, 2 ks orbitálna trepačka s inkubátorom Biosan ES-20, 1 ks peristaltická pumpa Heidolph PD 5201.
(12) Laboratórium biochemických metód: 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks rotačná vákuová odparka, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32.
(13) Laboratórium mikrobiológie: 1 ks autokláv Astell, 5 ks mikroskop Jenatech Inspection s optickou predsádkou a digitálnou kamerou, sterilná očkovacia miestnosť, kultivačná miestnosť s možnosťou temperácie 25 – 37°C a trepačkou.
(14) Laboratórium pre molekulárnu biológiu: 1 ks UV Cabinet CAMAG, UV Lampa, Viewing box, 1 ks termoshaker Biosan TS 100, 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, 1 ks chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, 1 ks mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, 1 ks elektroforéza HOEFER SE 245.
(15) Laboratórium pre prácu s fytopatogénnymi mikroorganizmami: očkovací priestor, 1 ks vákuová odparka, 1 ks mikrovákuová odparka, 1 ks mikroskop.
(16) Laboratórium fytochémie: 1ks thermomixer comfort, 1ks IKA MS3 BASIC (mixér_vortex), 1ks CAMAG (UV lampa), 1ks centrifúga VWR Himac CT6E, 1ks Reader Biotek El800, 1ks nízkotlaký kvapalinový chromatografický systém.
(17) Fermentačné laboratórium: fermentory MLW U16 a MLW U7c, mikroplatničkový spektrofotometer MRX /(Dynex).
(18) Laboratórium spektrometrických metód: 1 ks atómový absorpčný spektrometer, Shimadzu AA-7000, 1 ks AAS Philips PU SP9, 1 ks UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50, 1 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP, 1 ks zariadenie pre mikrovlnný rozklad a úpravu vzoriek Anton Paar Multiwave 3000, 1 ks zariadenie Millipore Simplicity 185, 1 ks zariadenie Watek Diwa 5rica.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner Hyperchem, Gaussian). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri, ktorí sa podieľajú pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu chémie:
1. Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Bratislava
2. Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav, Bratislava
3. Slovenská technická univerzita, Ústav anorganickej chémie, Bratislava
4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav chémie, Košice
5. Leibnitz University, Institute of Inorganic Chemistry, Hannover, SRN
6. Univerzita Palackého, Katedra anorganické chemie, Olomouc, ČR
7. Hamlen rds, Modra
8. MÚ LF Univerzity Komenského Bratislava
Participácia spočíva vo výraznej vedeckej spolupráci, práci na spoločných vedeckých projektoch, spracovaní bakalárskych prác a v realizácii exkurzií študentov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný program 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie:
– Chemický laborant
– Operátor chemickej výroby
– Procesný inžinier biochemickej výroby
– Analytický chemik na oddeleniach vývoja
– Validačný špecialista na oddeleniach kontroly kvality
– Farmaceutický reprezentant
– Vedecký pracovník na vysokých školách
Absolventi študijného programu majú primerané teoretické a praktické vedomosti zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, medicínskej chémie a biochémie, ale tiež z matematiky, fyziky, biológie a výpočtovej techniky. Sú schopní samostatne vykonávať práce technického charakteru v chemických, environmentálnych, farmaceutických a alebo zdravotníckych zariadeniach. Študenti dokážu získať, spracovať a prezentovať vedecké informácie. Absolventi študijného programu chémia majú predpoklady:
– uplatniť sa v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, alebo sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh ako člen tímu,
– vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz a pod.,
– pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.
Absolventi bakalárskeho študijného programu chémia sa uplatňujú sa v chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach, vo výrobnej sfére pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz.
92% študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.
81%Doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD. (funkčné miesto docent)
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD. (funkčné miesto docent)
RNDr. Ignác Bugár, PhD.
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
Ing. Mária Maliarová, PhD.
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
Bakalársky študijný program Chémia zohľadňuje súčasné trendy pri zostavovaní študijných programov v rámci vysokoškolského vzdelávania. Študenti počas troch rokov štúdia absolvujú povinne predmety, ako aj predmety z povinne voliteľných modulov chémia či biomedicínska chémia. V rámci prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení sú im odovzdávané moderné vedecké poznatky. Študenti majú v čase ukončenia štúdia primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín, ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky, poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied. Unikátnosť študijného program Chémia, spočíva v možnosti okamžitého nasadenia absolventa do aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu. Absolventi bakalárskeho štúdia sú schopní rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast. Medzi významných absolventov programu patria: doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD., docent v odbore Analytická chémia a Mladý vedec roka SR; doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., docent v odbore Analytická chémia; doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., docent v odbore Biotechnológie; doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD., docent v odbore Environmentálne inžinierstvo. Počas štúdia sú študenti vyzývaní do prehlbovania vedomostí aj na zahraničných univerzitách napr. prostredníctvom programu Erasmus.
Biotechnológiebakalár, Bc.denná2908 biotechnológie 1107108úroveň 63slovenský jazykŠtudenti študijného programu biotechnológie majú v čase ukončenia nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
– základy chémie (všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej, biochémie), biológie (mikrobiológie a molekulárnej), genetiky, biotechnológií (mikrobiálnych, poľnohospodárskych, enzýmových a environmentálnych), ekológie, ale aj matematiky, fyziky a štatistických analýz. V bakalárskom štúdiu získavajú už aj vedomosti z vybraných, špecializovaných oblastí, napríklad z virológie, kvality potravín, výživy, toxikológie, bioinformatiky, vedeckých databázach. Získavajú, resp. zlepšujú si vedomosti a prax v prírodovedeckej angličtine.
– Získavajú návyky pre definovanie vedeckých hypotéz, prípravu projektov (experimentálnych) na ich overenie, experimentálne riešenie, definovanie výstupov a ich charakterizovanie, prezentovanie, obhajovanie a realizovanie (i v praxi).
Absolventi bakalárskeho štúdia
– majú teoretické vedomosti o štruktúrach prokaryotických aj eukaryotických biologických systémov a podstate procesov (fyzikálnochemických, biochemických a fyziologických) prebiehajúcich v nich ako aj o mechanizmoch ich regulácie. Získavajú prehľad o nich a vedia ich aplikovať v praxi.
– Poznajú základy metód zásahov do genómu prokaryotických a eukaryotických buniek, princípov genetickej modifikácie organizmov, základné spôsoby charakterizovania genetických zmien a získavajú prehľad o využívaní geneticky modifikovaných organizmov v rôznych oblastiach praxe.
– Sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k ich praktickému využitiu a samostatne riešiť (riadiť) dielčie operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko-environmentálnej oblasti.
– Majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu.
– Vlastnia vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedecko-výskumnej, výrobno-podnikateľskej sfére.
Cieľom štúdia v bakalárskom študijnom programe Biotechnológie je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, praktických zručností študenta. Počas troch rokov štúdia študent získa absolvovaním vedomosti a prehľad o biotechnológiách, členení biotechnológií, ich využití a aplikáciách v rôznych odvetviach priemyslu, vo farmácii a medicíne, v poľnohospodárstve, potravinárstve, životnom prostredí, energetike. Získa základ pre vzdelávanie v nadväzujúcich biotechnologických predmetoch už zameraných na konkrétne využitie a aplikácie.
Výsledkom jednotlivých predmetov je komplexne, počas roku, spracovaná bakalárska práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť
– navrhnúť hypotézu, overiť ju vhodne nastaveným a navrhnutým experimentom alebo sadou experimentov a vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy bakalárskej práce
– je schopný riešiť problémy počas riešenia experimentálnej činnosti bakalárskej práce a navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu
– je schopný samostatne pracovať v laboratóriu,
– komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy bakalárskej práce a
– prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program.
Pri rozhodovaní o prijímaní na štúdium sú zohľadňované výsledky stredoškolského štúdia ako aj ďalšie aktivity uchádzača, napríklad úspešné riešenie predmetovej olympiády či účasť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky. Pri hodnotení výsledkov stredoškolského štúdia sú smerodajné známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy a celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety pre študijný program biotechnológie sú chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie
prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy a celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety v bakalárskom študijnom programe biotechnológie sú chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk. Za hodnotenie výsledkov štúdia v štyroch profilových predmetoch počas štúdia môže študent získať maximálne 80 bodov. Body sa priraďujú za známku z profilového predmetu na výročnom vysvedčení: Za známku 1 päť bodov, za známku 2 tri body a známku 3 1 bod. Za hodnotenie celkového výsledku maturitnej skúšky možno získať 20 bodov. Maximálny počet bodov je 100. Podľa počtu získaných bodov sú študenti zoradení do poradia.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov. Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku. Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
156 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
12 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
12 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_informan%20listy_Bc._Biotechnolgie.pdfPedagogický proces bakalárskeho študijného programu biotechnológie sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení (zo všeobecnej, anorganickej, organickej chémie, biochémie), biológie (základy biológie, pokročilá biológia, mikrobiológie, molekulárna biológia), biotechnológií (separačné metódy, enzymológia) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho existujú osobitné laboratóriá pre prácu na bakalárskych a diplomových prácach.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
Vybavenie pre všetky práce v oblasti fermentačných technológií, biochémie bielkovín (izoláciu a charakterizáciu) a molekulárnej biológie (klonovanie, expresia génov, mutagenéza, bioinformatická analýza). K dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. Ako príklad možno uviesť fermentor BIOSTAT A plus Sartorius, termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Bandelin Sonopuls UW 2200, autokláv Astell, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin a Philips s UV/Vis a DAD detektormi, infračervený spektrofotometer Shimadzu FTIR-8000 Shimadzu, CHNS/O Elementárny Analyzátor FLASH EA2000, UV-Vis spektrofotometere VARIAN CARY 50 a M350 Camspec, laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R, orbitálna trepačka PSU-20 (Biosan), environmentálny shaker ES-20, vákuové odparky Bűchi, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245, MPLC systém preparatívnej chromatografie. Disponuje všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA (PCR cykléry (aj gradientové) laboratórne Flow a PCR boxy centrifúgy, termostaty, aparatúry pre agarózové a polyakryalamidové gély, trepačky, DGGE) a disponuje rozsiahlym programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti bakalárskych prác zameraných na rastlinné biotechnológie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti bakalárskych prác zameraných na živočíšne biotechnológie
Vyskumný ústav pivovarsky a sladařsky, Praha, Česká republika – spolupráca v rámci zahraničných projektov, spolupráca v rámci bakalárskych prác
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti bakalárskych prác
ICARST, n.o., Bratislava – spoločné laboratórium v budove v Špačinciach, FPV, UCM.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov. Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku. Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí. Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty. Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke. Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
90 % študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore biotechnológie, alebo v niektorom z príbuzných odborov. Avšak uplatnia sa ako výskumník, laboratórny diagnostik, produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník na príjme surovín, liehovarník, výrobný technik, kontrolór kvality, špecialista na výskum a vývoj, technológ, agronóm alebo špecialista na sanitáciu a hygienu.Absolventi bakalárskeho študijného programu biotechnológie sa uplatňujú sa v chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach, vo výrobnej sfére pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz.
Absolvent bakalárskeho štúdia je už schopný uplatniť vo výrobnej sfére ekonomiky svoje vedomosti získané z chémie, biotechnológie, pričom v týchto odboroch má aj znalosti z matematiky, fyziky, ale aj z vybraných, špecializovaných a príbuzných oblastí (najmä mikrobiológia, kvalita potravín, toxikológia, materiálové a energetické bilancie vo výrobných procesoch).
Absolvent je schopný minimálne základnej komunikácie vo vedeckej angličtine. Môže sa uplatniť aj ako vysokokvalifikovaný pracovník (laborant, operátor) v priemysle (chemickom, potravinárskom), farmácii a zdravotníctve. Keďže má aj praktické návyky a základy analytickej, anorganickej chémie, biochémie, biológie a biotechnológií (najmä s využitím mikrobiológie), je optimálne pripravený aj na výkon laboratórnych prác vo vede, výskume a vývoji. Vďaka biotechnologickým základom nájde uplatnenie aj v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov a využívania druhotných surovín z takýchto a podobných výrob. Keďže sa už dokáže orientovať v ekonomických, právnych a etických aspektoch biotechnológií, základoch dizajnu a marketingu, je schopný posunúť realizáciu experimentálne potvrdených vedeckých hypotéz na úroveň podnikania, najmä drobnej, ale špeciálnej a výroby s vyššou pridanou hodnotou (napríklad výrobky s biotechnologickým spracovaním, ale aj pri poskytovaní biotechnologických služieb). Má znalosti, ktoré mu umožňujú uplatniť sa na stredných stupňoch riadenia súvisiacich činností vo výrobnej a podnikateľskej praxi.
35%doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Výučba v študijnom programe Biotechnológie je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu. V rámci študijného programu Biotechnológie je možné priamo pracovať v laboratóriách na riešení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác v oblasti rastlinných, enzýmových, environmentálnych, priemyselných biotechnológií, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na, v komerčných laboratóriách bežných ako aj špičkových, zariadeniach. Absolventi bakalárskeho štúdia Biotechnológie môžu pokračovať štúdiom na magisterskom, rigoróznom ako aj doktorandskom stupni, pričom výhodou je individuálny prístup k študentov (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.
Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) – predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
Aplikovaná informatikabakalár, Bc.denná2508 informatika1107120úroveň 63slovenský jazyk• Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore informatika v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, kde okrem informatických a matematických disciplín získa znalosti aj z vybraných ekonomických vied a manažmentu. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť.
• Uvedené vedomosti nadobudne absolvent v rámci povinných predmetov. Absolvent nadobudne základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti, ale aj praktické zručnosti z informatiky, čo zahŕňa celky ako architektúra počítačov, operačné systémy, algoritmizácia, programovanie, informačná bezpečnosť, počítačové siete, a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Ďalej získa poznatky zo základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch a počítačových aplikáciách, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Získa základné zručnosti efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov.
• Povinne voliteľné predmety patriace do celej oblasti informatiky spolu s aplikáciami do príslušnej oblasti umožnia študentom osvojiť si metódy, techniky a prostriedky návrhu informačných systémov.
• Absolvent navyše získa praktické schopnosti a zručnosti využiť nadobudnuté vedomosti efektívne pri vývoji, aplikácií a implementácií metód a prostriedkov informatiky, a to najmä vo zvolenej aplikačnej oblasti. Pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia.
• Bude ovládať jeden svetový jazyk, bude schopný efektívne pracovať ako člen tímu, bude schopný prezentovať technické problémy s riešeniami a bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.
Počítačové siete I
– získajú základné vedomosti o sieťových modeloch ISO/OSI a TCP/IP a budú rozumieť technológiám lokálnych a rozľahlých sietí
– nadobudnú zručnosti riešiť základné úlohy z danej problematiky
Programovanie I
– získa vedomosti o základnej koncepcii, princípmi a vlastnosťami procedurálnych programovacích jazykov
– získa vedomosti o princípe testovania a ladenia programov,
– získa vedomosti z oblasti programovania, syntax a sémantiku programovacieho jazyka C, na úrovni nutnej pre implementáciu základných algoritmov
– nadobudne zručnosti analyzovať a navrhovať algoritmy riešenia, a tieto zapisovať v programovacom jazyku C
– nadobudnuté vedomosti a zručnosti vie využívať a aplikovať na riešenie praktických problémov
– získa zručnosť vytvárať programovú dokumentáciu, prezentovať a obhájiť výsledky riešeného problému.
Internetové technologie
– preukázať vedomosti pri návrhu a tvorby webovej stránky
– má preukázať vedomosti rozumieť HTML5 tagy a vlastnosti CSS3
– má preukázať zručnosť vedieť používať HTML5 tagy a vlastnosti CSS3
– má preukázať zručnosť – vytvoriť webovú stránku v HTML5 a CSS3
– má preukázať zručnosť zodpovedne rozhodovať a analyzovať problémy v chybových hláškach validácie kódu
Algoritmy a dátové štruktúry I
– vie preukázať vedomosti – základy algprotmizácie
– má preukázať vedomosti súvisiace s princípmi metód dokazovania správnosti algoritmov a ich zložitosti
– má preukázať vedomosti – základné dátové štruktúry
– má preukázať zručnosti – základné dátové štruktúry
Programovanie II
– vedomosti a prehľad vlastností jazyka C++,
– má osvojené zručnosti základov objektovo orientovaného prístupu, ako aj základy generického programovania s využitím šablón
– má zručnosti používať objekty, triedy, dedičnosť, polymorfizmus, preťažovanie operátorov a funkcií, šablóny funkcií a tried, statické a virtuálne metódy, štandardné knižnice a pod.
Algebra a diskrétna matematika pre informatikov
– preukážu vedomosti a pochopenie v odbore nadväzujúcom na základné poznatky z logiky zo strednej školy,
– budú vedieť použiť získané vedomosti pri riešení zadanej úlohy z oblasti Algebry a diskrétnej matematiky
– budú mať rozvinuté zručnosti vzdelávať s vysokým stupňom samostatnosti v oblasti diskrétnej matematiky.
Pokročilé internetové technológie
– má mať osvojené zručnosti o technológiách na strane servera PHP,
– ma mať osvojené zručnosti na syntaktické rysy jazyka PHP, základné vstavané funkcie, tvorbe vlastných funkcií, spracovanie dát z formulárov,
– má zručnosť aplikovať potrebné znalosti na prepojenie údajov z databázy My SQL a webovou stránkou.
Algoritmy a dátové štruktúry II
– má vedomosti a chápe základné, ale aj pokročilé abstraktné dátové štruktúry,
– má vedomosti a chápe základné algoritmy triedenia a vyhľadávania, chápe a vie posudzovať ich vlastnosti, zložitosť a vie ich vhodne využiť pri implementovaní riešení problémov,
– osvojené vedomosti vie implementovať a používať pri riešení rôznych problémov,
– má vedomosti a chápe princípom dynamického prideľovania pamäte,
– má vedomosti a osvojí si rekurzívne a nerekurzívne zápisy základných algoritmov a ich implementovanie a využívanie
Počítačová grafika I
– vedomosti o teoretických základoch počítačovej grafiky
– vedomosti z oblasti počítačovej grafiky a farieb, grafického spracovania
– vedomosti z rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky
– zručnosti z rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky
– zručnosti s modelovaním kriviek a plôch
Moderné programovacie jazyky
– získa zručnosti s konštrukciami v súčasných programovacích jazykoch,
– získané zručnosti aplikuje pri tvorbe programov, ktoré využívajú moderné črty súčasných programovacích jazykov
Počítačové siete II
– -majú zručnosti z oblasti počítačových sietí postavených na komunikačnom balíku TCP/IP,
– majú zručnosti smerovania v TCP/IP sieťach,
– majú zručnosti z oblasti monitorovania a riešenia bezpečnosti v počítačových sieťach
Databázové systémy
– osvojí si vedomosti z oblasti pokročilé funkcie jazyka SQL,
– budú mať vedomosti zo základných štruktúr jazyka PLSQL
Teoretické základy informatiky II
– vedomosti základných a pokročilejších pojmov, prístupov a výsledkov teórie automatov a teórie vypočítateľnosti a základov teórie výpočtovej zložitosti, vedúce k hlbšiemu pochopeniu povahy popisu a realizácie výpočtových procesov
Aplikačné informačné systémy
– mať zručnosť princípov riešenia, funkcionalitu a príklady použitia ER
– mať zručnosť prakticky si osvojiť proces návrhu multidimenzionálneho modelu a tvorbu multidimenzionálnej databázy, vedieť formulovať a riešiť vybrané
– mať zručnosť práce s CASE systémami
Mobilné technológie
– získa zručnosti v oblasti mobilných technológií a tvorby aplikácií pre dominantné mobilné platformy,
– získa praktické zručnosti s tvorbou aplikácií pre mobilné zariadenia a s používaním aktuálnych prostriedkov pre návrh a implementáciu mobilných aplikácií, bude mať zručnosť navrhnúť a implementovať aplikácie pre mobilné zariadenia.
Softvérové inžinierstvo
– si osvoja vedomosti z oblasti softvérového inžinierstva a modelovacieho jazyka UML,
– budú mať vedomosti o metódach tvorby softvérových systémov a životného cyklu softvéru,
– budú vedomosti a prehľad v rôznych metodikách a prístupoch k tvorbe informačného systému,
– preukážu vedomosti v oblasti práce s rôznymi Case nástrojmi
Informačná bezpečnosť
– Nadobudne vedomosti o hrozbách, zraniteľností a výsledných rizík spojených s IKT, mechanizmov a opatrení na ich elimináciu alebo redukciu, ako aj predpokladov a dôsledkov ich realizácie,
– Nadobudne vedomosti o podstate bezpečnostných požiadaviek na IKT a možností ich naplnenia,
– schopnosť navrhnúť, realizovať, udržiavať a prevádzkovať mechanizmy na naplnenie bezpečnostných požiadaviek na IKT,
– schopnosť byť kvalifikovaným partnerom pre spoluprácu so špecialistami v IB,
– nadobudne vedomosti o znalostiach a zručnostiach, ktoré sú potrebné pre bezpečnú administráciu a ochranu informačného systému, – nadobudne vedomosti o znalosti princípov nasadenia PKI vrátane znalosti základov legislatívneho rámca bezpečnosti IT, Projektový manažment – Nadobudne kompetenciu prenosu schopnosti na základe získaných teoretických vedomostí vytvoriť vlastný projekt, ktorý bude členený na jednotlivé etapy spolu s ich plánovaním, kontrolou a riadením, – bude mať kompetenciu prenosu schopnosti pripraviť návrh projektu s využitím moderných metód projektového riadenia a prehľad o postupoch, ktorými je možné riadiť projekt prostredníctvom projektových tímov. Bakalársky projekt II – preukáže kompetencie na prenos schopnosti samostatne a tvorivo zanalyzovať a riešiť zadanú úlohu pomocou súčasných metód a postupov využívaných v príslušnej oblasti, – preukáže kompetencie prenosu prezentovania výsledkov svojej práce na odbornej úrovni.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program.
Pri rozhodovaní o prijímaní na štúdium sú zohľadňované výsledky stredoškolského štúdia ako aj ďalšie aktivity uchádzača, napríklad úspešné riešenie predmetovej olympiády či účasť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje:
– študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky,
– výsledok maturitnej skúšky.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia.
Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje: – študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky, – výsledok maturitnej skúšky.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
140 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
30 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
10 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/pdf/Priloha_11_informan%20listy_aplikovana_informatika_bc_denne.pdfOkrem počítačových učební pracovisko disponuje aj špecializovanými laboratóriami.
Špecializované laboratóriá umožňujú vhodne prepojiť samostatnú prácu študentov s reálnymi potrebami praxe.
Laboratórium počítačových sietí
Laboratórium počítačových sietí je laboratóriom špecializujúcim sa na pokročilé sieťové protokoly a aplikácie. Laboratórium poskytuje priestor a vybavenie pre predmet Počítačové siete. Rovnako je využívané pracovníkmi a študentmi pracujúcimi na projektoch v oblastiach počítačových sietí. Je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco a pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti
Laboratórium sa venuje okrem iného bezpečnosti v počítačových sieťach (pevných aj bezdrôtových), biometrickej autentifikácii a využitiu kryptografie pre tvorbu a prevádzkovanie bezpečných systémov. Ako príklad vybavenia uvádzame nasledovné komponenty: Fibaro Center 03, Fibaro Lite, HP Security Trusted Platform Module, SW pre šifrovanie pamäťových médií, Biometric Reader/Scanner, HW keyloger, detektor na odhalenie bezdrôtových kamier a ploštíc, RFID Scanner, špecifickým je zariadenie RS03 od Bitt Technology umožňujúce meranie rádioaktivity prostredia.
Laboratórium geografických informačných systémov
GIS Laboratórium geografických informačných systémov predstavuje aktuálne zriadené laboratórium využívajúce výpočtovú techniku a digitálnu informáciu na vizualizáciu a štúdium širokého spektra javov prebiehajúcich na zemi. Laboratórium je vybavené výkonnými stanicami, prevádzkujúcimi -softvérmi pre spracovanie satelitných a dronových záznamov. Vybavenie laboratória zahŕňa: softvér 10.8.2 ArcGIS Enterprise (Server), ArcGIS Desktop (ArcMap) aj ArcGIS Pro; Konto cloudovej GIS sluzby ArcGIS Online. Softvér patrí medzi moderné GIS systémy aplikované na akademických pracoviskách ako aj v praxi, slúži na analýzu družicových a leteckých záberov, laserových a radarových údajov, veľkoformátová tlačiareň (umožňujúca tlač súradnicovo zobrazovaných údajov). Katedra disponuje hardvérovým vybavením pre podporu aplikačného charakteru v rámci laboratórnych cvičení predmetu GIS ako napr. dronmi, ktoré sú radené do kategórie kvadrokoptér s vysokým rozlíšením. Uvedené kategória dronov patrí v súčasnosti do kategórie vysoko kvalitných dronov a profesionálnych dronov. Multimediálne laboratórium
Laboratórium obsahuje: 10x multimediálne stanice Apple iMac, Pohybová platforma – VR Katwalk mini, Digitálna kamera, Skener, Plotter, profesionálny SW: Adobe Creative Cloud pre tímy, ktorý obsahuje balíky pre grafický dizajn, fotografie, balíky pre používateľské rozhranie a používateľská skúsenosť, 3D a rozšírenú realitu (AR). Študenti majú prístup k dronom s HD kamerou. V rámci multimediálneho laboratória je súčasťou vybavenie určené pre virtuálnu a zmiešanú realitu. Katedra disponuje niekoľkými VR setmi (Oculus Rift 1. generácie, ako i HTC Vive okuliarmi) rôznej kategórie, ktoré sú súčasťou projektov s podporou VR v rámci predmetu Multimediálne systémy.
Laboratórium EDU Barracuda
Laboratorium EDU Barracuda bolo vybudované vďaka spolupráci so spoločnosťou U-system. Katedra dostala darom licencie na virtuálne boxy:
 NextGen Control Center VC400
 3x NextGen Firewall VF10
 NextGen Firewall VF25
 Email Security Gateway 100Vx
 a jeden fyzický box NextGen Firewall F18. Produkty spoločnosti Barracuda patria k svetovej špičke komerčne dostupných riešení informačnej bezpečnosti. Laboratórium poskytuje vybavenie a prostredie jednak pre predmet Počítačové siete II., pre študentov pracujúcich na diplomových prácach s témou z oblasti bezpečnosti IKT, ale aj pre experimenty realizované v Laboratóriu informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Pre zabezpečenie pedagogickej a výskumnej činnosti sú na katedre prevádzkované nasledovné servery:
 server pre vysokovýkonné počítanie s podporou GPU
 9 virtualizačných serverov, využívaných ako podklady na dopĺňanie virtualizovanej časti infraštruktúry
 virtualizačný server využívaný ako podklad pre:
 katedrový webserver
 server LMS Moodle
 katedrový Jabber server
 server poskytujúci servisné služby pre chránenú infraštruktúru katedry
 VPN brána pre bezpečný vzdialený prístup ku katedrovej infraštruktúre
 4 NAS servery
Študenti majú prístup na internet pomocou Wifi vo všetkých budovách univerzity. Prednáškové miestnosti, rovnako ako aj laboratórne miestnosti, sú vybavené zabudovanými data projektormi, k dispozícii je prednášková miestnosť s interaktívnou tabuľou. Na počítačoch v počítačových učebniach je nainštalované štandardné softvérové vybavenie (MS Windows 10, MS Office 365, ESET Endpoint Antivirus, Matlab, Java RE Standard Edition, Firefox, MS IE, …), ktoré je každý semester dopĺňané o špecializovaný softvér, vyžadovaný na cvičeniach v rámci jednotlivých predmetov. Okrem toho majú študenti ako alternatívne riešenie pre prístup k internetu kioskové PC, ktoré sa nachádzajú na chodbách budov UCM. Kioskové PC sú pripojené do internetu, majú nainštalovaný kancelársky balík Open Office a možnosť pripojenia vlastných pamäťových médií cez USB kábel.
https://kai.fpv.ucm.sk/vyskum.php#laboratoria
Aktuálne dianie na katedre je zverejňované na katedrovom webserveri, ktorý spravujú zamestnanci katedry.
Študenti (aj vzdialene z ľubovoľného miesta) môžu na tomto serveri tiež využívať e-learningový portál Moodle, na ktorom sú vytvorené e-kurzy pre všetky predmety vyučované na Katedre aplikovanej informatiky.
Študenti môžu vďaka MSDNAA licencii, ktorú každoročne hradí fakulta, legálne a bezplatne na vlastnom domácom počítači využívať operačný systém Windows a značné množstvo softvérových vývojových nástrojov.
V univerzitnej knižnici majú študenti možnosť prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre (knižné publikácie, odborné časopisy, firemné materiály). Prostredníctvom systému NAVIGA je umožnený prístup k elektronickým zdrojom: Elsevier-ScienceDirect, Elsevier-Engineering Village-Referex, Springer E-Books, SAGE Premier 2008-2009, Emerald Insight, Wiley-InterScience – E-Books, Wiley-InterScience-Reference Works, IET Digital Library. Prostredníctvom systému NISPEZ je umožnený prístup k elektronickým informačným zdrojom: Knovel Library, ProQuest Central, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Wok-Current Contents, Wok-Web of Science, Web of Knowledge, Scopus, Reaxys.
Okrem Sieťovej akadémie Cisco na úrovni certifikácie CCNA pôsobí na pracovisku aj Locate Oracle Academy, kde študenti môžu získať vedomosti a zručnosti v nástrojoch Oracle a získať Oracle certifikát, ktorý im pomôže v profesionálnej kariére.
Oblasť zahraničnej spolupráce KAI a FPV možno posudzovať z dvoch základných aspektov.
Jednak oficiálne dohody o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a mobilít v rámci Socrates/Erasmus a jednak neoficiálnych stykov a vzťahov učiteľov a výskumných pracovníkov.
Rozvoj spolupráce sa v ostatnom období rozvíja rovnomerne .
Vedeckotechnická spolupráca so slovenskými inštitúciami:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Fakulta prírodných vied UMB B. Bystrica.
Ústav informatiky SAV, Bratislava.
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline.
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
S uvedenými inštitúciami je spolupráca zameraná na prípravu vedeckovýskumných projektov a publikovanie odborných článkov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Medzi TOP zamestnania absolventov z pohľadu uplatnenia patria profesie: Aplikační programátori, Systémoví analytici, Vývojári softvéru,
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí.
46 % absolventov bakalárskeho študijného programu aplikovaná informatika pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore informatika alebo v niektorom z príbuzných odborov, 46 % je zamestnaných v riadnom pracovnom pomere, 4 % ako SZČO a 4 % na dohodu.
• Absolvent nájde uplatnenie vo výpočtových a informatických útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej a štátnej správe, vo finančníctve a poisťovníctve, v oblasti služieb, školstve.
V uvedených útvaroch pôsobia absolventi v odborných funkciách ako programátori a spolutvorcovia rôznych počítačových a webových multidisciplinárnych aplikácií, ako správcovia počítačových aplikácií a správcovia sietí a v nižších riadiacich funkciách.
• V podnikovej sfére je uplatnenie absolventa vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky.
• Absolvent je pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia odboru Informatika, prípadne v príbuznom odbore.
• Absolvent dokáže spolupracovať s používateľmi systémov a špecialistami iných profesií.
Absolventi bakalárskeho študijného programu aplikovaná informatika sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločnosti. Medzi TOP odvetvia z pohľadu uplatnenia, v ktorých absolventi pracujú, patria odvetvia: Informácie a komunikácia, Priemyselná výroba, Doprava a skladovanie, Veľkoobchod a maloobchod.
80%doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. (funkčné miesto profesor)
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.,
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
Informatika sa na UCM vyučuje od roku 1997 a UCM má v tejto oblasti dlhoročnú tradíciu ako vo vzdelávaní, tak aj vo výskume. Absolventi bakalárskeho stupňa programu Aplikovaná informatika môžu pokračovať v odbore na magisterskom a rigoróznom stupni. Vyučujúci a študenti informatiky tvoria jedinečnú komunitu s individuálnym prístupom k študentom, kde vyučujúci poznajú študentov po mene (v jednom krúžku je priemerne 10 študentov). Učenie prebieha viacerými alternatívnymi prístupmi, vrátane tutoriálov, prednášok, cvičení a individuálnych projektov.
Študijný program Aplikovaná informatika je navrhnutý tak, aby študent získal skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Okrem toho ponúka špecificky zamerané kurzy založené na zručnostiach, ktoré študentom pomôžu zlepšiť schopnosti v oblasti programovania, vytvárania webových stránok, inteligentných hier a multimediálnych, grafických a e-learningových systémov, dotazovania sa v databázach a operačných systémoch MS Windows, Linux a macOS. V prípade vynikajúcich študijných výsledkov sú študenti podporení štipendiom a aj zapojením do výskumu.
Vďaka modernému vybaveniu špecializovaných laboratórií ako je laboratórium počítačových sieti, laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti, laboratórium geografických informačných systémov, multimediálne laboratórium alebo laboratórium EDU Barracuda, majú študenti študijného programu Aplikovaná informatika dostatok možností rozvíjať teoretické poznatky v praxi. Študentom je v rámci vedecko-výskumných aktivít umožnený vstup do počítačových učební, ale aj špecializovaných laboratórií vybavených najmodernejšími softvérmi (laboratórium počítačových sieti sieťového akademického programu CISCO; laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti s vlastným testovacím botnetom na DDoS útoky; GIS laboratórium so softvérom ArcGIS; multimediálne laboratórium – multimediálne stanice Apple iMac, pohybová platforma VR Katwalk mini, niekoľko setov VR; laboratórium EDU Barracuda s licenciami na virtuálne boxy). Špecialitou je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco, ktoré pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus+ majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny a zvyky a získavať odborné znalosti v cudzom jazyku. Medzi Top 3 zamestnania absolventov patria pozície: Aplikačný programátor, Softvérový analytik a Vývojár softvéru. Absolventi majú 100% zamestnanosť.
Výskum v informatike je na UCM zameraný predovšetkým na oblasť multimediálnych a e-learningových systémov a na oblasti výpočtovej inteligencie a sieťovej bezpečnosti a ich vzájomné prepojenie. Akademickí pracovníci každoročne publikujú vedecké články v medzinárodných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Okrem iného je na UCM už od roku 2005 vydávaný vlastný vedecký časopis v anglickom jazyku „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“, ktorý je v súčasnosti indexovaný v databáze vedeckých publikácií Inspec a v databáze Web of Science, ktoré patria medzi najprestížnejšie databázy.
Aplikovaná chémiamagister, Mgr.denná1420 chémia2107122úroveň 72slovenský jazykMagisterský študijný program je zameraný na výchovu odborníkov s teoretickými i praktickými znalosťami integrujúcimi poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny. Študenti študijného programu aplikovaná chémia májú v čase ukončenia nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
– sú schopní samostatne riešiť aplikovať poznatky do iných oblastí činnosti, kvalifikovane obsluhovať prístrojovú techniku, pomocou počítača modelovať chemické procesy, navrhovať a realizovať nové syntézy, riešiť štruktúry látok využitím moderných spektrálnych metód, optimalizovať reakčné podmienky, riadiť chemické procesy, využívať analytické metódy a vyhodnocovať výsledky;
– sú schopní samostatne riešiť aj náročné úlohy, využívať experimentálne postupy a navrhovať a optimalizovať nové metódy, dokážu získavať, spracovávať a interpretovať vedecké informácie;
– v rámci voliteľných predmetov si môžu vybrať zameranie na biomedicínsku chémiu, ktoré zahŕňa aj vybrané kľúčové aspekty biologických, lekárskych a farmaceutických vied, predmety tohto zamerania sa zaoberajú dizajnom, identifikáciou, syntézou a vývojom biologicky aktívnych látok, štúdiom ich metabolizmu, interpretáciou ich pôsobenia na molekulárnej úrovni a štúdiom vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou, analýzou biologických materiálov dostupnými fyzikálno-chemickými a biochemickými metódami;
– sú schopní rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.
Absolvovaním profilového predmetu atómová a molekulová spektroskopia študent získa:
– vedomosti v oblasti teoretických a experimentálnych základov spektrálnych metód, pričom rozumie súvisu medzi štruktúrou a spektrálnymi vlastnosťami látok;
– vedomosti a kompetencie v oblasti merania, interpretovania nameraných spektier a využitia získaných poznatkov pri riešení štruktúry organických, anorganických a koordinačných zlúčenín.
Absolvovaním profilového predmetu metódy separácie látok študent získa:
– vedomosti o klasických, ako aj moderných separačných technikách a ich využití v praxi;
– vedomosti o teórii jednotlivých metód založených na využití fyzikálno-chemických vlastností látok;
– vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti využitia príslušnej prístrojovej techniky v kvalitatívnej, ako aj v kvantitatívnej analýze;
– kompetencie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi v laboratóriách, v oblastiach priemyslu, medicíny, potravinárstva a kontroly životného prostredia a pod.
Absolvovaním profilového predmetu chémia koordinačných zlúčenín študent získa:
– vedomosti o zložení, štruktúre, elektrónovej štruktúre a reaktivite koordinačných zlúčenín, ovláda názvoslovie koordinačných zlúčenín;
– vedomosti o experimentálnych metódach charakterizácie koordinačných zlúčenín a kompetencie aplikovať tieto vedomosti pri riešení vedeckých úloh;
– vedomosti o možnostiach praktického využitia koordinačných zlúčenín.
Po úspešnom absolvovaní profilového predmetu jadrová chémia a rádioekológia študent získa:
­ vedomosti ohľadne princípov jadrovej chémie vrátane detekcie rádioaktivity, základov jadrovej energetiky a aplikácií izotopovej techniky vo výskumnej a výrobnej praxi;
­ zručnosti a kompetencie v oblasti osvojenia si možností využitia rádioindikátorových metód v diagnostických postupoch a remediačných technológiách;
­ vedomosti a kompetencie o pôvode kontaminácie atmosféry, hydrosféry a pedosféry zdrojmi ionizujúceho žiarenia;
­ poznatky o chovaní sa rádionuklidov v zložkách životného prostredia;
­ hlbšie porozumenie a kompetencie v oblasti využívania princípov monitorovania radiačnej situácie a geomigrácie rádionuklidov.
Absolvovaním predmetu fyzikálna organická chémia študent získa:
– vedomosti o ultrafialovej a viditeľnej, infračervenej a NMR spektroskopii, ako aj hmotnostnej spektrometrii;
– zručnosti a kompetencie samostatne riešiť namerané spektrá a identifikovať štruktúry organických zlúčenín.
Po úspešnom absolvovaní predmetu procesy a zariadenia environmentálnych technológií študent získa:
– vedomosti vychádzajúce z chemického inžinierstva a aplikované v problematike realizácie procesov a využívania zariadení v environmentálnych technológiách;
– kompetencie pre využitie nadobudnutých poznatkov v priemysle pri uplatňovaní fyzikálnych, chemických alebo biochemických procesov;
– kompetencie pre aplikovanie znalostí z chemického inžinierstva pri environmentálnych technológiách ochrany a úpravy vody, ovzdušia a pôdy.
Absolvovaním profilového predmetu environmentálna chémia a mikrobiológia študent získa:
­ vedomosti, ktorými si doplní poznatky získané z predchádzajúcich chemických disciplín, predovšetkým fyzikálnej, analytickej a organickej chémie, najmä v spojitosti s princípmi hydrochémie, chémie atmosféry, chémie pôdy a chémie odpadov s dôrazom na chémiu pitných, prírodných, úžitkových a odpadových vôd, resp. chémiu troposféry;
­ vedomosti a kompetencie v oblasti identifikácie vplyvu poľnohospodárskeho
a potravinárskeho priemyslu na jednotlivé zložky životného prostredia;
­ vedomosti o úlohe mikroorganizmov v prírode, o ich výskyte v jednotlivých zložkách životného prostredia, o ich nezastupiteľnej úlohe pri kolobehu prvkov a látok, a o ich vzájomných interakciách a komunikácii v prírode;
­ kompetencie pre identifikáciu narušenej rovnováhy mikrobiálnych spoločenstiev v rôznych zložkách životného prostredia;
­ kompetencie pre aplikáciu testovacích metód a monitorovacích techník analýzy mikrobiálnych spoločenstiev vo vzorkách životného prostredia;
­ vedomosti, ktoré bude schopný aplikovať v environmentálnych biotechnológiách alebo v remediačných technológiách.
Absolvovaním profilového predmetu pokročilá biochémia študent získa:
– vedomosti zo základnej a všeobecnej biochémie, doplnené o pokročilú biochémiu, najmä o oblasti biologických a biotechnologických aspektov;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu pokročilá medicínska chémia študent získa:
– vedomosti z pokročilej medicínskej chémie, predovšetkým základné aspekty pre počítačové simulácie interakcií enzým – inhibítor, receptor – agonista/antagonista, využite praktických databáz typu Pubchem/ ChemSpider, Proteínová databanka a podobných databáz, aplikovaných vo výskume;
– kompetencie pre aplikovanie získaných vedomostí v ďalšom štúdiu alebo praxi.
Absolvovaním profilového predmetu bioanalytická chémia študent získa:
– vedomosti o najdôležitejších metódach analýzy biochemických a biologických vzoriek v rôznych aplikačných oblastiach v praxi;
– zručnosti a kompetencie pre spracovanie a interpretáciu analytického signálu so zameraním na využitie biochemických, alebo biologických metód, skúmadiel a detekčných systémov.
Absolvovaním profilového predmetu počítačové modelovanie molekúl študent získa:
– vedomosti o metódach a princípoch používaných pri projektovaní, výskume a vývoji nových zlúčenín, materiálov a liečiv v rámci novo konštituovaného racionálneho projektovania molekúl CAMD (Computer-Aided Molecular Design);
– vedomosti, zručnosti a kompetencie prakticky používať metódy molekulového modelovania na riešenie problémov v chémii a biochémii.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania.
Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia.
V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok.
Prihláška na štúdium musí obsahovať:
– životopis,
– doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
– vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár),
– vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár),
– dodatok k diplomu úradne overený (matrika/notár).
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný program 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
58 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
46 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
16 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_Zoznam%20informanch%20listov_Mgr_Aplikovan%20chmia.pdfPedagogický proces bakalárskeho študijného programu chémia sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení (zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho existujú 3 osobitné laboratóriá pre prácu na bakalárskych a diplomových prácach.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
(1) Laboratórium separačných metód: 1 zostava HPLC Young Lin (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a DAD detektor), 1 ks iónový chromatograf Dionex ICS 50001ks GC-MS (Hewlett Packard), vákuový manifold SUPELCO, ultrazvukový kúpeľ GT Sonic, 1 ks spektrofotometer Cecil CE7200 AQUARIUS, analytické váh& METTLER, 1 ks laboratórne digestórium.
(2) Laboratórium inštrumentálnych metód: 1 HPLC zostava Breeze system WATERS (binárne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a UV detektor), 1 HPLC zostava Alliance WATERS (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, termostatovaný autosampler a DAD detektor), 1 ks centrifúga MicroStar 12 VWR , 1 ks spektrofotometer UV-1600PC VWR, 1 ks vákuový manifold SUPELCO, 1 ks analytické váhy BOSH (5 miestne), 1 ks ultrazvukový kúpeľ SELECTA, 1 ks pHmeter pHenomenal VWR, 1 ks laboratórne digestórium.
(3) Laboratórium organickej chémie: 1 ks vákuová rotačná odparka HEI-Vap precision, plne automatizovaná, 1ks vákuová rotačná odparka Heidolph WB 2000, 1 ks prístroj na stanovovanie teploty topenia BIOBASE so zabudovaným mikroskopom a automatickým chladením,
1 ks duálna UV lampa s komorou typu CAMAG 256 / 365 nm, 2 ks vstavané laboratórne digestóriá.
(4) Laboratórium chemickej syntézy: 1 ks laboratórna sušiareň MEMMERT, 1 ks pHmeter Seven Compact METTLER TOLEDO, 1 ks ultrazvukový kúpeľ VWR, 1 ks analytické váhy OHAUS, 1 ks mikroskop Stemi 305 ZEISS, 1 ks laboratórne digestórium.
(5) Laboratórium bunkových kultúr: čistý priestor vybavený UV lampami, 1ks Laboratórny box s UV air filtráciou s dvojitou dekontamináciou pracovného priestoru, 1 ks CO2 inkubátor, 1 ks Invertovaný trinokulárny mikroskop s fázovým kontrastom.
(6) Laboratórium elektrochemických metód: 1 ks elektrochemický analyzátor Autolab/PGSTAT302N Eco Chemie B.V., 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks potenciostat/galvanostat PalmSens.
(7) Laboratórium analytických metód: 1 ks infračervený spektrofotometer Shimadzu IRAffinity-1, 1 ks CHNS/O elementárny analyzátor FLASH EA 2000, 1 ks UV-VIS Spektrofotometer VARIAN CARY 50, 1 ks stolový NMR spektrometer Pulsar (Oxford Instruments), 1 ks Bench-top ESR5000 EPR spektrometer (fy Bruker).
(8) Laboratórium fyzikálnej chémie: 1 ks UV-VIS spektrofotometer M350 Camspec, 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks systém Cobra3.
(9) Laboratórium chromatografických metód: 1 ks plynový chromatograf Perkin Elmer AutoSystem XL, 2 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP.
(10) Laboratórium mikroskopie: 1 ks optický mikroskop Jenatech, 1 ks fluorescenčný mikroskop Olympus CX41: 1 ks Cellometer, Nexcelom Bioscience Auto M10.
(11) Rádioizotopové laboratóriá: 3 ks digitálny gamaspektrometer so studnicovým scintilačným detektorom Ortec, 1 ks riadený digitálny gamaspektrometer s HPGE detektorom Canberra, 1 ks laboratórny lyzimeter EcoTech, 1 ks 1 ks UV-VIS Spektrofotometer Varian CARY 50, 1 ks chladená stolová laboratórna centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 R, 1 ks orbitálna trepačka s príslušenstvom Biosan PSU-20, 1 ks rotačná trepačka na skúmavky Biosan Multi RS-60, 2 ks orbitálna trepačka s inkubátorom Biosan ES-20, 1 ks peristaltická pumpa Heidolph PD 5201.
(12) Laboratórium biochemických metód: 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks rotačná vákuová odparka, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32.
(13) Laboratórium mikrobiológie: 1 ks autokláv Astell, 5 ks mikroskop Jenatech Inspection s optickou predsádkou a digitálnou kamerou, sterilná očkovacia miestnosť, kultivačná miestnosť s možnosťou temperácie 25 – 37°C a trepačkou.
(14) Laboratórium pre molekulárnu biológiu: 1 ks UV Cabinet CAMAG, UV Lampa, Viewing box, 1 ks termoshaker Biosan TS 100, 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, 1 ks chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, 1 ks mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, 1 ks elektroforéza HOEFER SE 245.
(15) Laboratórium pre prácu s fytopatogénnymi mikroorganizmami: očkovací priestor, 1 ks vákuová odparka, 1 ks mikrovákuová odparka, 1 ks mikroskop.
(16) Laboratórium fytochémie: 1ks thermomixer comfort, 1ks IKA MS3 BASIC (mixér_vortex), 1ks CAMAG (UV lampa), 1ks centrifúga VWR Himac CT6E, 1ks Reader Biotek El800, 1ks nízkotlaký kvapalinový chromatografický systém.
(17) Fermentačné laboratórium: fermentory MLW U16 a MLW U7c, mikroplatničkový spektrofotometer MRX /(Dynex).
(18) Laboratórium spektrometrických metód: 1 ks atómový absorpčný spektrometer, Shimadzu AA-7000, 1 ks AAS Philips PU SP9, 1 ks UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50, 1 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP, 1 ks zariadenie pre mikrovlnný rozklad a úpravu vzoriek Anton Paar Multiwave 3000, 1 ks zariadenie Millipore Simplicity 185, 1 ks zariadenie Watek Diwa 5rica.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner Hyperchem, Gaussian). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri, ktorí sa podieľajú pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu chémie:
1. Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Bratislava
2. Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav, Bratislava
3. Slovenská technická univerzita, Ústav anorganickej chémie, Bratislava
4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav chémie, Košice
5. Leibnitz University, Institute of Inorganic Chemistry, Hannover, SRN
6. Univerzita Palackého, Katedra anorganické chemie, Olomouc, ČR
7. Hamlen rds, Modra
8. MÚ LF Univerzity Komenského Bratislava
Participácia spočíva vo výraznej vedeckej spolupráci, práci na spoločných vedeckých projektoch, spracovaní bakalárskych prác a v realizácii exkurzií študentov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný program 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie:
a. Chemický laborant
b. Operátor chemickej výroby
c. Procesný inžinier biochemickej výroby
d. Analytický chemik na oddeleniach vývoja
e. Validačný špecialista na oddeleniach kontroly kvality
f. Farmaceutický reprezentant
g. Vedecký pracovník na vysokých školách
Absolventi študijného programu majú vedomosti z jednotlivých častí modernej chémie, využívajú modernú laboratórnu techniku, sú schopní navrhovať a optimalizovať nové postupy, uskutočňovať syntézy nových zlúčenín, riešiť štruktúry látok, využiť svoje vedomosti pri riadení chemických procesov. Absolventi májú teoretické vedomosti a experimentálne zručnosti, ktoré im umožňujú realizovať sa vo výskumných a vývojových inštitúciách, či už ide o akademické pracoviská, podniky alebo firmy.
Absolventi študijného programu aplikovaná chémia majú predpoklady:
– uplatniť sa v rôznych chemických, environmentálnych, farmaceutických a zdravotníckych, výskumných a prevádzkových zariadeniach, podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja alebo ich riadiť, prípadne vykonávať náročnejšie práce technického charakteru;
– vo výrobnej sfére, ako aj v štátnej a verejnej správe, kde môžu využiť svoje znalosti z jednotlivých oblastí chémie, environmentálnej chémie, biochémie a chemickej informatiky, napr. pri monitoringu prírodného prostredia;
– pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na 3. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov. V tejto súvislosti treba poznamenať, že na FPV UCM sa v súčasnosti realizuje študijný program 3. stupňa aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, čo umožňuje študentom univerzity plynulé pokračovanie štúdia.
Absolventi študijného programu majú vedomosti z jednotlivých častí modernej chémie, sú schopní samostatne riešiť náročné problémy, využívať modernú laboratórnu techniku, sú schopní navrhovať a optimalizovať nové postupy, uskutočňovať syntézy nových zlúčenín, riešiť štruktúry látok, využiť svoje vedomosti pri riadení chemických procesov. Absolvent má teoretické vedomosti a experimentálne zručnosti, ktoré mu umožňujú realizovať sa vo výskumných a vývojových inštitúciách, či už ide o akademické pracoviská, podniky alebo firmy.
Môžu sa uplatniť ako farmaceutickí reprezentanti, pracovníci v biochemických a syntetických laboratóriách, pedagogickí, resp. vedeckí pracovníci na vysokých školách, pracovníci v rozličných podnikoch chemického zamerania.
50% študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 3. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.
100%prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD. (funkčné miesto docent)
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD. (funkčné miesto docent)
RNDr. Ignác Bugár, PhD.
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
Ing. Mária Maliarová, PhD.
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
Magisterský študijný program Aplikovaná chémia zohľadňuje moderné trendy zostavovania študijných programov pre vysokoškolské vzdelávanie a umožňuje študentom podľa vlastného výberu zdokonaliť sa v špeciálnych a hraničných chemických disciplínach v rámci povinne voliteľných modulov, modul I –chémia, modul II –biomedicínska chémia a modul III – chémia životného prostredia. Cieľom programu je formovať poslucháča tak, aby nadobudol primerané poznatky o súčasnej analytickej, fyzikálnej, organickej, anorganickej chémii a biochémii, ako aj o hraničných disciplínach uvedených chemických vied ako aj environmentálnej chémie. Zároveň program implementuje široké spektrum praktických cvičení, ktorých absolvovaním študenti ovládajú moderné technické a technologické prostriedky využívané v aplikačných oblastiach chémie a tiež základné princípy príslušných činností v laboratórnych alebo prevádzkových podmienkach. Význam študijného programu dokumentuje aj rad úspešných absolventov, napr. prof. RNDr. Ján Titiš, PhD., prof. RNDr. Martin Pipíška, PhD., doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD. (Mladý vedecký pracovník – Vedec roka SR 2019), doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. V rámci prehlbovania vedomostí študenti môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ (University of Maribor, Maribor, Slovinsko) alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Aplikovaná biológiabakalár, Bc.denná1536  biológia1107124úroveň 63slovenský jazykAbsolventi študijného programu Aplikovaná biológia získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, mať z nich základné poznatky a vedieť ich získavať, triediť, spracúvať a používať ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu. Majú schopnosť sa pri riešení problémov a navrhovaní opatrení samostatne rozhodnúť, sú spôsobilí podieľať sa na tvorbe projektov a úspešne ich realizovať v praxi. Absolvent odboru Biológia (1.stupeň) dokáže riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolventi odboru Biológia majú znalosti z biologických vedných disciplín, poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a pri riešení praktických úloh dokážu využívať biologické a chemické metódy.
Absolventi študijného programu získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia:
– pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii
poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi
– vedieť sa orientovať v prírodovedných disciplínach
– mať základné poznatky a z nich vedieť získavať, triediť, spracúvať a využívať hĺbkové informácie z príslušných databáz
– používať ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu
– dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných, technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás
– mať schopnosť sa rozhodnúť pri riešení problémov a navrhovaní opatrení
– byť spôsobilí navrhnúť a spracovať inovatívne opatrenia a zmeny v praxi do dokumentačnej podoby
– tvoriť projekty, získať projektové krytie a úspešne ich realizovať v praxi
– využívať cielene doterajšie i novozískané poznatky iných i svoje vlastné na tvorivé hľadanie riešení posúvajúcich objektívne súčasný stav v oblasti trvale udržateľného regionálneho rozvoja dopredu.
Ciele profilových predmetov:
úvod do biológie – Študenti po absolvovaní predmetu získajú vedomosť o štruktúre a funkciách rozmanitých, rôzne organizovaných organizmov, od molekulárnej, cez subcelulárnu, bunkovú, tkanivovú, orgánovú a organizmovú úroveň, vrátane spoločenstiev organizmov a metódach ich skúmania – pozorovanie a experiment. Predmet poskytne krátky exkurz všetkými relevantnými biologickými disciplínami, ako molekulárna a bunková biológia, morfológia, fyziológia, genetika, vývinová biológia, evolučná biológia, mikrobiológia a virológia, botanika, zoológia, antropológia, ekológia.
laboratórne cvičenia z biológie I – Laboratórne cvičenia sa orientujú na osvojenie si základných poznatkov z biológie, študenti získavajú zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu v laboratóriu, ako je práca so sklom, meranie hmotnosti a objemu, príprava roztokov, meranie pH a realizácia potrebných výpočtov. Študenti taktiež získavajú základné vedomosti o fyziológii a morfológii rastlín v rámci interakcie živých systémov s prostredím. Získavajú praktické skúsenosti s laboratórnymi technikami, ktoré sa bežne používajú vo výskumnej práci.
cytológia – Študenti získavajú vedomosti o základnej stavbe prokaryotickej a eukaryotickej bunky, ich fungovaní, metabolizme a rozmnožovaní. Predmet je nevyhnutný k ďalším nadväzujúcim biologickým predmetom.
laboratórne cvičenie z biológie II – Študenti získavajú zručnosti v základnom používaní mikroskopu, ako aj práce s prírodným materiálom. Získavajú zručnosti v práci so živou hmotou (tkanivá, pletivá). Cieľom cvičení je tiež ukázať študentom interakciu živých organizmov s prostredím a fungovanie základných biologických dejov v bunke.
genetika – Študenti získavajú aktuálne vedomosti o genetických procesoch prebiehajúcich na rôznych úrovniach organizácie živých systémov, od molekulárnej až po populačnú úroveň. Študenti po absolvovaní predmetu nadobudnú prehľad o širokom spektre poznatkov, ktoré im umožnia orientovať sa v genetickej terminológii, porozumieť princípom dedičnosti a premenlivosti znakov a vlastností organizmov, ako aj aplikovať tieto vedomosti, teda získať zručnosti v nadstavbových molekulárno-biologických a biotechnologických predmetoch a porozumieť princípom aplikácií poznatkov z genetiky v praxi.
molekulárna biológia – Študenti získavajú vedomosť, po absolvovaní predmetu študenti rozumejú základným pojmom molekulárnej biológie, zákonitostiam, štruktúre a organizácii prokaryotickej a eukaryotickej bunky, biosyntéze, úlohe nukleových kyselín a zákonitostiam centrálnej dogmy molekulárnej biológie.
základy genomiky – Študenti po absolvovaní predmetu nadobudnú znalosti o spracovávaní a porovnávaní kompletných sekvenčných údajov genómov prokaryotov a eukaryotov, o určovaní a lokalizácii génov v genóme, o expresných profiloch génov, o štruktúre genómov, o evolúcii genómov, génov a ich regulačných oblastí, porovnanie génov a genómov a ich evolučných vzťahov, o základných genomických databázach, o najnovších metodických trendoch v genomike a o využití genomiky v medicíne.
laboratórne cvičenia z biológie III – Študenti si prehĺbia teoretické vedomosti o laboratórnych úlohách a nadobudnú zručnosti pri riešení praktických úloh v laboratóriu. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vlastné praktické zručnosti v oblasti základných biologických, biotechnologických metodík, zvládnutie práce s laboratórnym vybavením, zvládnutie biochemických techník, realizáciu potrebných chemických výpočtov, stanovenie a analýzu primárnych alebo sekundárnych metabolitov až po analýzu vybraných druhov potravín.
základy mikrobiológie – Po absolvovaní predmetu získajú študenti nové vedomosti, základné poznatky o štruktúre a funkcii mikroorganizmov, o mikrobiálnej diverzite a ich evolúcii, o ekológii a viabilite mikroorganizmov v rôznych environmentoch, o ich vzájomnej interakcii, ako aj o interakcii s makroorganizmami – rastlinami, živočíchmi a človekom. Získajú tak potrebné poznatky pre štúdium aplikovaných mikrobiologických disciplín vo vyšších ročníkoch.
laboratórne cvičenia z mikrobiológie – Po úspešnom ukončení predmetu študenti získavajú zručnosti v základnej laboratórnej technike pri manipulácii s mikroorganizmami. Cieľom predmetu je získanie laboratórnych zručností nevyhnutných pre prácu v mikrobiologickom laboratóriu, ako je správna technika aseptického očkovania, spôsoby inkubácie mikroorganizmov, manipulácia s mikroorganizmami, uchovávanie mikroorganizmov, mikroskopovanie, príprava roztokov, živných médií, alebo realizácia potrebných výpočtov a overenie si teoretických vedomostí v praxi.
génové manipulácie – Študenti v rámci predmetu získavajú nové vedomosti. Po absolvovaní predmetu poznajú základné prístupy, metodiky a poznatky génových manipulácií a klonovania DNA v prokaryotických bunkách. Zároveň si osvoja všetky postupy a metodiky charakterizácie rekombinantných molekúl DNA.
evolučná biológia – Študenti získavajú v rámci tohto predmetu prehľad o hypotézach a teóriách o biologickej evolúcii s dôrazom na najnovšie poznatky a názory v tejto oblasti, s akcentom na genetické a molekulárne aspekty evolučných procesov. Nadobudnú vedomosti o pôvode a evolúcii eukaryotickej bunky, o súčasných vedeckých predstavách o vzniku života, genetike populácií ako podklade evolučnej teórie; mutáciách, selekcii, génových duplikáciách a genetickom drifte ako evolučných činiteľoch, mikro- a makro evolúcii.
všeobecná virológia – Po absolvovaní predmetu študenti získavajú vedomosti o stavbe a štruktúre vírusovej častice, stratégii a mechanizmoch replikácie vírusov v bunke, nadobudnú poznatky o genóme vírusu a evolučných faktoroch formujúcich diverzitu vírusov. Oboznámia sa so všeobecnými mechanizmami šírenia vírusov v populácii, patogenézou vírusových nákaz, interakciách vírusov s bunkou a spôsoboch imunologickej a molekulárnej detekcie vírusov. Predmet ďalej poskytne informácie o taxonómii vírusov, pričom sa študenti zoznámia s vybranými čeľaďami, rodmi a zástupcami neobalených a obalených RNA a DNA vírusov. laboratórne cvičenia z molekulárnej biológie – Študenti v rámci laboratórnych cvičení získavajú zručnosť pri riešení základných techník z oblasti molekulárnej biológie – izolácia a detekcia nukleových kyselín, aplikácia polymerázovej reťazovej reakcie, izolácia plazmidovej DNA, transformácia bakteriálnych buniek, atď.; a overia si vedomosti z molekulárnej biológie v praxi. bakalársky projekt I – V závere semestra si študenti osvojené zručnosti laboratórnej techniky, rozšírené vedomosti z biológie, molekulárnej biológie, genomiky bioinformatiky a proteomiky v nadväznosti na tému bakalárskej práce dokážu spracovať na teoretickej a aj praktickej úrovni do vypracovania bakalárskej práce. Výsledkom je kompetentnosť, teda schopnosť vytvoriť hypotézu a navrhnúť vhodný experiment alebo viacero experimentov s cieľom potvrdenia hypotézy, ďalej vyhodnotiť experiment a spracovať výsledky do podoby bakalárskej práce. bioinformatika – Študenti v rámci predmetu získavajú vedomosti a aj zručnosti v tzv. in silico prístupe k štúdiu proteínov. Študenti sú v rámci predmetu oboznámení so sofistikovanejšími prístupmi k analýze primárnych štruktúr proteínov a na hľadanie súvislostí medzi vzdialene príbuznými proteínmi. Študenti sa naučia princípy a precvičia si praktickú prácu s rôznymi prístupmi a metódami na vyhľadávanie a analýzu sekvenčných podobností medzi proteínmi. Získajú tiež základné predstavy o možnostiach predikcie sekundárnej štruktúry proteínov. proteomika – Študenti získavajú v rámci predmetu vedomosť, predmet poskytuje prehľad poznatkov z proteomiky ako samostatnej vednej disciplíny. Študenti sa zoznámia s prácou s proteínmi, s proteomickými prístupmi a metódami proteomického výskumu s dôrazom na aplikačnú oblasť. Študenti taktiež získajú poznatky o metódach identifikácie proteínov hmotnostnou spektrometriou v kombinácii s bioinformatickými nástrojmi. bakalársky projekt II – Po úspešnom absolvovaní predmetu získavajú študenti schopnosť a kompetentnosť samostatne využívať teoretické poznatky získané štúdiom na VŠ, aplikovať ich pri riešení konkrétnych úloh a preukázať schopnosť bakalársku prácu samostatne spísať, prezentovať a obhájiť. Výsledkom je vypracovanie a obhájenie bakalárskej práce.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program. Pri rozhodovaní o prijímaní na štúdium sú zohľadňované výsledky stredoškolského štúdia ako aj ďalšie aktivity uchádzača, napríklad úspešné riešenie predmetovej olympiády či účasť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje:
– študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky,
– výsledok maturitnej skúšky.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia.
Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy a celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety v bakalárskom študijnom programe sú biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk.
Za hodnotenie výsledkov štúdia v štyroch profilových predmetoch počas štúdia môže študent získať maximálne 80 bodov. Body sa priraďujú za známku z profilového predmetu na výročnom vysvedčení: Za známku 1 päť bodov, za známku 2 tri body a známku 3 1 bod. Za hodnotenie celkového výsledku maturitnej skúšky možno získať 20 bodov. Maximálny počet bodov je 100. Podľa počtu získaných bodov sú študenti zoradení do poradia.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
132 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
36 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
12 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://www.fpv.ucm.sk/images/Prloha_11_Informan_listy__Bc._Aplikovan%20biolgia_bc.pdfPedagogický proces sa realizuje učebniach v budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici v Trnave a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené video-projekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho sú pre študentov k dispozícii osobitné laboratóriá pre prácu na bakalárskych.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú vhodné a primerané vybavenie, ako napr. termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Branson, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), spektrofotometer Pfaro 300 (Merck), orbitálna trepačka (Biosan), chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúgy, elektroforézy. Laboratóriá disponujú všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA, vrátane Real-Time PCR System AriaMX (Agilent), PCR cykléry, laboratórne Flow a PCR boxy (Biosan), termostaty, aparatúry pre gély. Laboratóriá tiež disponujú programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum, k dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. V rámci prebiehajúceho budovania excelentného virologického laboratória dochádza ku kompletizácii laboratórneho vybavenia o najnovšie špičkové prístroje a zariadenia pre molekulárno-biologický výskum s akcentom na edukáciu v tejto oblasti. Zariadenia na prípravu vzoriek a separáciu frakcií, kultivačné komory; komplexný systém pre kvalitatívne a kvantitatívne amplifikačné analýzy DNA, RNA a proteínov; komplexný systém pre sekvenačné analýzy DNA.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu:
Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava – spolupracujúce pracovisko,
Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV Bratislava – spolupracujúce pracovisko,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – spolupracujúce pracovisko,
Laboratórium genomickej medicíny, GHC GENETICS SK, Bratislava – spolupracujúce pracovisko,
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Piešťany,
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie: – špecialista vo výskume a vývoji – technológ – špecialista sanitácie a hygieny – učitelia prírodovedných a odborných predmetov – farmaceutickí reprezentanti
https://katedrabiologie.sk/bakalarske-studium/
Absolventi bakalárskeho študijného programu sa uplatňujú v mikrobiologických, molekulárno-biologických, chemických, farmaceutických, zdravotníckych, potravinárskych, poľnohospodárskych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach, vo výrobnej sfére pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní bioinformatických databáz. 90 % študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore biológia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.69%prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. (funkčné miesto docent)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Ing. Miroslava Hlebová, PhD.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.
RNDr. Lenka Raabová, PhD.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
Ing. Eva Ürgeová, PhD.
http://www.fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bio.html
Výučba v študijnom odbore biológia a v jej študijných programoch Aplikovaná biológia a Molekulárna biológia sa realizuje formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia vybraných nadobudnutých vedomostí a získania praktických zručností v laboratóriách. V rámci študijného programu Aplikovaná biológia je spravidla možnosť získania najnovších informácií a ich syntetického spracovania z oblasti hlavne mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, resp. základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, proteomiky, ktoré sú nosnou súčasťou riešenia kompilačných bakalárskych prác. Tieto poznatky a parciálne zručnosti sú na magisterskom stupni v rámci diplomových prác využité a zúročené pri riešení experimentálne zameraných magisterských prác vhodne doplnených o nadobudnutie pokročilých najnovších poznatkov a zručností formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení zo spomenutých oblastí moderných biologických disciplín (primárne mikrobiológia – vrátane virológie, algológie a mykológie – rastlinná a humánna molekulárna biológia a genetika, bioinformatika, genomika a proteomika). Výhodou štúdia v študijnom programe Aplikovanej biológie na FPV UCM v Trnave je individuálny prístup k študentom (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov majú najlepší študenti možnosť získať motivačné štipendium. Absolventi magisterského štúdia Aplikovanej biológie môžu po vypracovaní rigoróznej práce a jej úspešnom obhájení získať titul RNDr.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v programe Molekulárna biológia, ktoré formou štúdia organicky nadväzuje na bakalárske a magisterské štúdium v oblasti aplikovanej biológie. Je určené pre najlepších absolventov magisterského štúdia, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na prístrojoch fakulty, ale aj osvojením si najmodernejších metód a metodík, ktorými disponujú špičkovo zariadené spolupracujúce pracoviská hlavne na Ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka.
Absolventi štúdia biológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska, a to či už na vysokých školách, ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch, a v súkromných firmách, niektorí aj v zahraničí, najmä v Českej republike. Tu využívajú získané vedomosti a praktické zručnosti hlavne z rôznych oblastí mikrobiológie, genetiky a molekulárnej biológie.
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémiadoktor (philosophiae doctor), PhD.externá1420 chémia3107125úroveň 85slovenský jazyk, anglický jazykŠtudijný program podnecuje:
– zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum – vývoj – aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.
– tvorivú činnosť absolventa v oblasti analytickej chémie a chemickej analýzy.
Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (anglický), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore.
– V rámci štúdia si prehlbuje poznatky z analytickej a bioanalytickej chémie potrebné pre vývoj analytických metód a postupov, ako aj pre vývoj inštrumentácie analytickej chémie, osvojuje si zásady vedeckej práce, formy spracovávania a prezentovania výsledkov. Získava experimentálnu zručnosť a skúsenosť pri práci s modernými prístrojmi.
– Naučí sa vyhľadávať, spracovávať a interpretovať informácie z dostupných zdrojov (vedecké databázy, odborné publikácie). Získané výsledky vie spracovať, publikovať a prezentovať na vedeckých podujatiach.
– Študenti sú zapojení aj do riešenia vedeckých projektov, čím si rozvíjajú a prehlbujú zásady vedeckej práce, riešenia zložitých problémov, analytické a syntetické myslenie, zmysel pre tímovú
prácu.
Cieľom štúdia v doktorandskom študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, praktických zručností študenta.
Po úspešnom absolvovaní predmetu samostatné štúdium odbornej literatúry študent získa:
– schopnosť vyhľadať a spracovať odbornú literatúru na tému dizertačnej práce;
– schopnosť využiť naštudované literárne zdroje pri návrhu experimentálnej činnosti a tiež pri diskusii v rámci experimentálnej činnosti.
Po úspešnom absolvovaní predmetu teoretické princípy analytickej chémie študent:
– získa prehľad a vedomosti o základných princípoch metód analytickej chémie;
– ovláda metódy charakterizácie protolytických, komplexotvorných, zrážacích a redoxných rovnováh a získa vedomosti o ich vplyve na analytické stanovenia vo vodných roztokoch;
– získa prehľad a vedomosti o metódach odberu a úpravy vzorky a vie ich aplikovať v praxi;
– vie kvalifikovane odhadnúť kľúčové faktory chemických dejov pre optimalizáciu analytickej metódy;
– vie využiť princípy, postupy a techniky analytických metód používaných vo farmaceutickej, potravinárskej a environmentálnej analýze.
Absolvovaním predmetu pokročilé metódy molekulovej spektroskopie študent získa:
– vedomosti v oblasti teoretických a experimentálnych základov spektrálnych metód;
– vedomosti o súvislostiach medzi štruktúrou a spektrálnymi vlastnosťami látok;
– praktické vedomosti v oblasti merania, interpretovania nameraných spektier a využitia získaných poznatkov pri riešení štruktúry organických, anorganických, organokovových a koordinačných zlúčenín;
– prehľad a vedomosti o moderných metódach kvantovej chémie, ktoré vie využiť na modelovanie spektrálnych vlastností molekúl.
Absolvovaním predmetu separačné metódy študent získa:
– rozšírený prehľad o separačných technikách, ako aj o moderných inštrumentálnych technikách a ich využití v praxi;
– vedomosti o teórii techník založených na využití fyzikálno-chemických vlastností látok;
– vedomosti o podstate príslušnej techniky, jej inštrumentácii, využití príslušnej techniky v kvalitatívnej, ako aj v kvantitatívnej analýze;
– vedomosti potrebné pre vypracovanie analytického postupu pri analýze vybraných látok a osvojí si metódy optimalizácie analytických stanovení;
– znalosti z danej problematiky, ktoré využije pri experimentálnej práci v rámci štúdia, ako aj v praxi.
Absolvovaním predmetu pokroky v bioanalytickej chémii študent:
– získa vedomosti o moderných metódach analýzy biochemických a biologických vzoriek v rôznych aplikačných oblastiach v praxi, ako aj pokročilé metódy s využitím biomolekúl a biosystémov ako skúmadiel;
– získa vedomosti o teoretických princípoch biosenzorov a iných biochemických, ako aj biologických metód, skúmadiel a detekčných systémov a ich aplikácií v klinickej biochémii a medicíne, analýze potravín, monitorovaní životného prostredia a v ďalších oblastiach;
– ovláda teoretické princípy moderných bioanalytických metód bude schopný zhodnotiť aplikovateľnosť jednotlivých bioanalytických metód a získa kompetenciu pracovať v rôznych oblastiach aplikácií.
Po úspešnom absolvovaní predmetu nukleárne analytické metódy študent získa:
– teoretický, ale aj aplikačný pohľad na Nukleárne analytické metódy a Analytickú chémiu životného prostredia, ako aj na ich inštrumentálne princípy;
– prehľad o najdôležitejších technikách využívaných v kvalitatívnej a kvantitatívnej nukleárnej analýze vrátane aplikácie nukleárnych metód v medicíne a analýzy environmentálnych vzoriek;
– informácie a kompetencie v oblasti funkcie, metódach a možnostiach hodnotenia stavu životného prostredia (nukleárnymi) analytickými metódami;
– kompetencie a zručnosť v oblasti návrhu optimálneho procesu analýzy na riešenie environmentálnych problémov.
Po úspešnom absolvovaní predmetu magnetochemické metódy študent získa:
– teoretické vedomosti v oblasti magnetochémie a magnetometrie;
– vedomosti a zručnosti v oblasti merania magnetických vlastností zlúčenín a vyhodnotenia nameraných údajov;
– vedomosti o vzťahoch medzi štruktúrou a magnetickými vlastnosťami molekulových systémov;
– vedomosti a zručnosti v oblasti teoretického modelovania magnetických vlastností.

Po úspešnom absolvovaní predmetu bioanalytické postupy v klinických laboratóriách študent:
– sa oboznámy s princípami metód, ktoré sa používajú v klinických laboratóriach, ale aj v biologickom výskume;
– získa schopnosť tieto aspekty zrozumiteľne komunikovať vedeckej aj laickej verejnosti;
– získa schopnosť naučiť sa správne interpretovať výsledky, rozpoznať limitácie metód a výsledky správne komunikovať vedeckej aj laickej verejnosti;
– bude po absolvovaní predmetu schopný samostatne vedieť vybrať vhodnú metódu, v prípade potreby ju optimalizovať a upraviť pre vlastné potreby;
– bude schopný vyhodnotiť získané výsledky a správne ich interpretovať.
Po absolvovaní povinných predmetov v rámci tvorivej činnosti v predmetoch Publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science, zaradenom do Q1 alebo Q2 v JCF IF ako aj Publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science, zaradenom do Q1 – Q4 v JCF IF má absolvent:
– prehľad o základných vedeckých metódach, pozná problémy a tendencie vývoja vedy v oblasti témy dizertačnej práce;
– schopnosť definovať konkrétne problémy a metódy ich riešenia, je pripravený na ich riešenie a je zapojený do vedeckého tímu školiaceho pracoviska;
Výsledkom jednotlivých predmetov je komplexne, počas štyroch, v prípade externého štúdia piatich, rokov, spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť
– identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia;
– navrhnúť vedeckú hypotézu;
– overiť ju vhodne nastaveným a navrhnutým experimentom alebo sadou experimentov;
– vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce;
– riešiť problémy počas riešenia experimentálnej činnosti dizertačnej práce;
– navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu;
– samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve;
– komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj témach súvisiacich;
– prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií;
– zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_ konania_na_UCM.pdf
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť
cudzieho jazyka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej
skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Celkové kreditového ohodnotenie:
50 kreditov za študijnú časť,
130 kreditov za vedecko-výskumnú časť,
60 kreditov za štátnu skúšku.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_zoznam_informanch_listov_PhD_aplikovan%20analytick%20a%20bioanalytick%20chmia_extern%201.pdfPedagogický proces študijného programu sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení (zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
(1) Laboratórium separačných metód: 1 zostava HPLC Young Lin (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a DAD detektor), 1 ks iónový chromatograf Dionex ICS 50001ks GC-MS (Hewlett Packard), vákuový manifold SUPELCO, ultrazvukový kúpeľ GT Sonic, 1 ks spektrofotometer Cecil CE7200 AQUARIUS, analytické váh& METTLER, 1 ks laboratórne digestórium.
(2) Laboratórium inštrumentálnych metód: 1 HPLC zostava Breeze system WATERS (binárne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a UV detektor), 1 HPLC zostava Alliance WATERS (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, termostatovaný autosampler a DAD detektor), 1 ks centrifúga MicroStar 12 VWR , 1 ks spektrofotometer UV-1600PC VWR, 1 ks vákuový manifold SUPELCO, 1 ks analytické váhy BOSH (5 miestne), 1 ks ultrazvukový kúpeľ SELECTA, 1 ks pHmeter pHenomenal VWR, 1 ks laboratórne digestórium.
(3) Laboratórium organickej chémie: 1 ks vákuová rotačná odparka HEI-Vap precision, plne automatizovaná, 1ks vákuová rotačná odparka Heidolph WB 2000, 1 ks prístroj na stanovovanie teploty topenia BIOBASE so zabudovaným mikroskopom a automatickým chladením,
1 ks duálna UV lampa s komorou typu CAMAG 256 / 365 nm, 2 ks vstavané laboratórne digestóriá.
(4) Laboratórium chemickej syntézy: 1 ks laboratórna sušiareň MEMMERT, 1 ks pHmeter Seven Compact METTLER TOLEDO, 1 ks ultrazvukový kúpeľ VWR, 1 ks analytické váhy OHAUS, 1 ks mikroskop Stemi 305 ZEISS, 1 ks laboratórne digestórium.
(5) Laboratórium bunkových kultúr: čistý priestor vybavený UV lampami, 1ks Laboratórny box s UV air filtráciou s dvojitou dekontamináciou pracovného priestoru, 1 ks CO2 inkubátor, 1 ks Invertovaný trinokulárny mikroskop s fázovým kontrastom.
(6) Laboratórium elektrochemických metód: 1 ks elektrochemický analyzátor Autolab/PGSTAT302N Eco Chemie B.V., 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks potenciostat/galvanostat PalmSens.
(7) Laboratórium analytických metód: 1 ks infračervený spektrofotometer Shimadzu IRAffinity-1, 1 ks CHNS/O elementárny analyzátor FLASH EA 2000, 1 ks UV-VIS Spektrofotometer VARIAN CARY 50, 1 ks stolový NMR spektrometer Pulsar (Oxford Instruments), 1 ks Bench-top ESR5000 EPR spektrometer (fy Bruker).
(8) Laboratórium fyzikálnej chémie: 1 ks UV-VIS spektrofotometer M350 Camspec, 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks systém Cobra3.
(9) Laboratórium chromatografických metód: 1 ks plynový chromatograf Perkin Elmer AutoSystem XL, 2 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP.
(10) Laboratórium mikroskopie: 1 ks optický mikroskop Jenatech, 1 ks fluorescenčný mikroskop Olympus CX41: 1 ks Cellometer, Nexcelom Bioscience Auto M10.
(11) Rádioizotopové laboratóriá: 3 ks digitálny gamaspektrometer so studnicovým scintilačným detektorom Ortec, 1 ks riadený digitálny gamaspektrometer s HPGE detektorom Canberra, 1 ks laboratórny lyzimeter EcoTech, 1 ks 1 ks UV-VIS Spektrofotometer Varian CARY 50, 1 ks chladená stolová laboratórna centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 R, 1 ks orbitálna trepačka s príslušenstvom Biosan PSU-20, 1 ks rotačná trepačka na skúmavky Biosan Multi RS-60, 2 ks orbitálna trepačka s inkubátorom Biosan ES-20, 1 ks peristaltická pumpa Heidolph PD 5201.
(12) Laboratórium biochemických metód: 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks rotačná vákuová odparka, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32.
(13) Laboratórium mikrobiológie: 1 ks autokláv Astell, 5 ks mikroskop Jenatech Inspection s optickou predsádkou a digitálnou kamerou, sterilná očkovacia miestnosť, kultivačná miestnosť s možnosťou temperácie 25 – 37°C a trepačkou.
(14) Laboratórium pre molekulárnu biológiu: 1 ks UV Cabinet CAMAG, UV Lampa, Viewing box, 1 ks termoshaker Biosan TS 100, 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, 1 ks chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, 1 ks mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, 1 ks elektroforéza HOEFER SE 245.
(15) Laboratórium pre prácu s fytopatogénnymi mikroorganizmami: očkovací priestor, 1 ks vákuová odparka, 1 ks mikrovákuová odparka, 1 ks mikroskop.
(16) Laboratórium fytochémie: 1ks thermomixer comfort, 1ks IKA MS3 BASIC (mixér_vortex), 1ks CAMAG (UV lampa), 1ks centrifúga VWR Himac CT6E, 1ks Reader Biotek El800, 1ks nízkotlaký kvapalinový chromatografický systém.
(17) Fermentačné laboratórium: fermentory MLW U16 a MLW U7c, mikroplatničkový spektrofotometer MRX /(Dynex).
(18) Laboratórium spektrometrických metód: 1 ks atómový absorpčný spektrometer, Shimadzu AA-7000, 1 ks AAS Philips PU SP9, 1 ks UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50, 1 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP, 1 ks zariadenie pre mikrovlnný rozklad a úpravu vzoriek Anton Paar Multiwave 3000, 1 ks zariadenie Millipore Simplicity 185, 1 ks zariadenie Watek Diwa 5rica.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica
10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri, ktorí sa podieľajú pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia:
1. Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Bratislava
2. Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav, Bratislava
3. Slovenská technická univerzita, Ústav anorganickej chémie, Bratislava
4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav chémie, Košice
5. Leibnitz University, Institute of Inorganic Chemistry, Hannover, SRN
6. Univerzita Palackého, Katedra anorganické chemie, Olomouc, ČR
7. Hamlen rds, Modra
8. MÚ LF Univerzity Komenského Bratislava
Participácia spočíva vo výraznej vedeckej spolupráci, práci na spoločných vedeckých projektoch, spracovaní dizertačných prác a v realizácii exkurzií študentov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie:
Vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik,
produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny,
technik výroby,
kontrolór kvality,
špecialista vo výskume a vývoji, technológ,
špecialista sanitácie a hygieny.
Absolventi ŠP Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad:
Vedecko-výskumní pracovníci: Onkologický ústav v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Ministerstvo hospodárstva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava
Vedecko-pedagogickí pracovníci na vysokých školách: Lekárska fakulta UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, TU v Trnave.
Konkrétne uplatnenie vo firmách a organizáciách:
• PRAGOLAB s.r.o.- predaj, servis poradenstvo laboratórnych zariadení
• Ministerstvo hospodárstva SR- konzultačná činnosť
• BIOTECH s.r.o.- predaj laboratórneho vybavenia
• Zentiva, a.s. Bratislava- výroba liečiv
• Saneca Pharmaceutical, a.s. Hlohovec- výroba liečiv
• Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava – registrácia liekov
• ALAGENEX life s.r.o.- predaj a distribúcia chemických produktov
• UNI – TECH, s.r.o. Púchov- výroba pneumatík
• Lekárska fakulta UK Bratislava – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Bratislava- laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov
• FPV UCM Trnava – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Slovenská akadémia vied – výskum liečiv
• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• UMB v Banskej Bystrici – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Farmaceutická fakulta UK v Bratislave – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Onkologický ústav v Bratislave – kontrolná činnosť
– (bez študentov)prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
Doktorandský študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia je nastavený tak, aby absolvent bol schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach uplatnenia analytickej chémie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s analytickou chémiou, pričom sa uprednostňuje najmä analytická orientácia v smere biologických vied spriahnutých s chémiou, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a biotechnológie. Medzi významných absolventov programu patria: doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD. – UCM Trnava (Mladý vedecký pracovník – Vedec roka SR 2019), doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. – TU Trnava, RNDr. Filip Varga, PhD. – Ministerstvo hospodárstva SR. Absolventi študijného programu sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad: Vedecko-výskumní pracovníci: Onkologický ústav v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Ministerstvo hospodárstva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava. Vedecko-pedagogickí pracovnícina vysokých školách: Lekárska fakulta UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, TU v Trnave. Špecialisti vo firmách: PRAGOLAB s.r.o.-predaj, servis poradenstvo laboratórnych zariadení, BIOTECH s.r.o. -predaj laboratórneho vybavenia, Zentiva, a.s. Bratislava-výroba liečiv, Saneca Pharmaceutical, a.s. Hlohovec-výroba liečiv, ALAGENEX life s.r.o.-predaj a distribúcia chemických produktov, UNI -TECH, s.r.o. Púchov-výroba pneumatík, Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Bratislava-laboratórne skúšky. V rámci prehlbovania vedomostí študenti absolvujú zahraničné stáže prostredníctvom programu Erasmus+, na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využívajú možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov (Leibniz Universität Hannover, Nemecko – DAAD SRN-SK, Univerzita Pardubice, Česká republika – CEEPUS).
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémiadoktor (philosophiae doctor), PhD.denná1420 chémia3107126úroveň 84slovenský jazyk, anglický jazykŠtudijný program podnecuje:
– zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum – vývoj – aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.
– tvorivú činnosť absolventa v oblasti analytickej chémie a chemickej analýzy.
Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (anglický), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore.
– V rámci štúdia si prehlbuje poznatky z analytickej a bioanalytickej chémie potrebné pre vývoj analytických metód a postupov, ako aj pre vývoj inštrumentácie analytickej chémie, osvojuje si zásady vedeckej práce, formy spracovávania a prezentovania výsledkov. Získava experimentálnu zručnosť a skúsenosť pri práci s modernými prístrojmi.
– Naučí sa vyhľadávať, spracovávať a interpretovať informácie z dostupných zdrojov (vedecké databázy, odborné publikácie). Získané výsledky vie spracovať, publikovať a prezentovať na vedeckých podujatiach.
– Študenti sú zapojení aj do riešenia vedeckých projektov, čím si rozvíjajú a prehlbujú zásady vedeckej práce, riešenia zložitých problémov, analytické a syntetické myslenie, zmysel pre tímovú
prácu.
Cieľom štúdia v doktorandskom študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, praktických zručností študenta.
Po úspešnom absolvovaní predmetu samostatné štúdium odbornej literatúry študent získa:
– schopnosť vyhľadať a spracovať odbornú literatúru na tému dizertačnej práce;
– schopnosť využiť naštudované literárne zdroje pri návrhu experimentálnej činnosti a tiež pri diskusii v rámci experimentálnej činnosti.
Po úspešnom absolvovaní predmetu teoretické princípy analytickej chémie študent:
– získa prehľad a vedomosti o základných princípoch metód analytickej chémie;
– ovláda metódy charakterizácie protolytických, komplexotvorných, zrážacích a redoxných rovnováh a získa vedomosti o ich vplyve na analytické stanovenia vo vodných roztokoch;
– získa prehľad a vedomosti o metódach odberu a úpravy vzorky a vie ich aplikovať v praxi;
– vie kvalifikovane odhadnúť kľúčové faktory chemických dejov pre optimalizáciu analytickej metódy;
– vie využiť princípy, postupy a techniky analytických metód používaných vo farmaceutickej, potravinárskej a environmentálnej analýze.
Absolvovaním predmetu pokročilé metódy molekulovej spektroskopie študent získa:
– vedomosti v oblasti teoretických a experimentálnych základov spektrálnych metód;
– vedomosti o súvislostiach medzi štruktúrou a spektrálnymi vlastnosťami látok;
– praktické vedomosti v oblasti merania, interpretovania nameraných spektier a využitia získaných poznatkov pri riešení štruktúry organických, anorganických, organokovových a koordinačných zlúčenín;
– prehľad a vedomosti o moderných metódach kvantovej chémie, ktoré vie využiť na modelovanie spektrálnych vlastností molekúl.
Absolvovaním predmetu separačné metódy študent získa:
– rozšírený prehľad o separačných technikách, ako aj o moderných inštrumentálnych technikách a ich využití v praxi;
– vedomosti o teórii techník založených na využití fyzikálno-chemických vlastností látok;
– vedomosti o podstate príslušnej techniky, jej inštrumentácii, využití príslušnej techniky v kvalitatívnej, ako aj v kvantitatívnej analýze;
– vedomosti potrebné pre vypracovanie analytického postupu pri analýze vybraných látok a osvojí si metódy optimalizácie analytických stanovení;
– znalosti z danej problematiky, ktoré využije pri experimentálnej práci v rámci štúdia, ako aj v praxi.
Absolvovaním predmetu pokroky v bioanalytickej chémii študent:
– získa vedomosti o moderných metódach analýzy biochemických a biologických vzoriek v rôznych aplikačných oblastiach v praxi, ako aj pokročilé metódy s využitím biomolekúl a biosystémov ako skúmadiel;
– získa vedomosti o teoretických princípoch biosenzorov a iných biochemických, ako aj biologických metód, skúmadiel a detekčných systémov a ich aplikácií v klinickej biochémii a medicíne, analýze potravín, monitorovaní životného prostredia a v ďalších oblastiach;
– ovláda teoretické princípy moderných bioanalytických metód bude schopný zhodnotiť aplikovateľnosť jednotlivých bioanalytických metód a získa kompetenciu pracovať v rôznych oblastiach aplikácií.
Po úspešnom absolvovaní predmetu nukleárne analytické metódy študent získa:
– teoretický, ale aj aplikačný pohľad na Nukleárne analytické metódy a Analytickú chémiu životného prostredia, ako aj na ich inštrumentálne princípy;
– prehľad o najdôležitejších technikách využívaných v kvalitatívnej a kvantitatívnej nukleárnej analýze vrátane aplikácie nukleárnych metód v medicíne a analýzy environmentálnych vzoriek;
– informácie a kompetencie v oblasti funkcie, metódach a možnostiach hodnotenia stavu životného prostredia (nukleárnymi) analytickými metódami;
– kompetencie a zručnosť v oblasti návrhu optimálneho procesu analýzy na riešenie environmentálnych problémov.
Po úspešnom absolvovaní predmetu magnetochemické metódy študent získa:
– teoretické vedomosti v oblasti magnetochémie a magnetometrie;
– vedomosti a zručnosti v oblasti merania magnetických vlastností zlúčenín a vyhodnotenia nameraných údajov;
– vedomosti o vzťahoch medzi štruktúrou a magnetickými vlastnosťami molekulových systémov;
– vedomosti a zručnosti v oblasti teoretického modelovania magnetických vlastností.

Po úspešnom absolvovaní predmetu bioanalytické postupy v klinických laboratóriách študent:
– sa oboznámy s princípami metód, ktoré sa používajú v klinických laboratóriach, ale aj v biologickom výskume;
– získa schopnosť tieto aspekty zrozumiteľne komunikovať vedeckej aj laickej verejnosti;
– získa schopnosť naučiť sa správne interpretovať výsledky, rozpoznať limitácie metód a výsledky správne komunikovať vedeckej aj laickej verejnosti;
– bude po absolvovaní predmetu schopný samostatne vedieť vybrať vhodnú metódu, v prípade potreby ju optimalizovať a upraviť pre vlastné potreby;
– bude schopný vyhodnotiť získané výsledky a správne ich interpretovať.
Po absolvovaní povinných predmetov v rámci tvorivej činnosti v predmetoch Publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science, zaradenom do Q1 alebo Q2 v JCF IF ako aj Publikácia vo vedeckom časopise registrovanom v databázach Web of Science, zaradenom do Q1 – Q4 v JCF IF má absolvent:
– prehľad o základných vedeckých metódach, pozná problémy a tendencie vývoja vedy v oblasti témy dizertačnej práce;
– schopnosť definovať konkrétne problémy a metódy ich riešenia, je pripravený na ich riešenie a je zapojený do vedeckého tímu školiaceho pracoviska;
Výsledkom jednotlivých predmetov je komplexne, počas štyroch, v prípade externého štúdia piatich, rokov, spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť
– identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia;
– navrhnúť vedeckú hypotézu;
– overiť ju vhodne nastaveným a navrhnutým experimentom alebo sadou experimentov;
– vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce;
– riešiť problémy počas riešenia experimentálnej činnosti dizertačnej práce;
– navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu;
– samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve;
– komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj témach súvisiacich;
– prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií;
– zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_ konania_na_UCM.pdf
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť
cudzieho jazyka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej
skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Celkové kreditového ohodnotenie:
50 kreditov za študijnú časť,
35 kreditov za pedagogickú časť,
95 kreditov za vedecko-výskumnú časť,
60 kreditov za štátnu skúšku.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_zoznam_informanch_listov_PhD_aplikovan%20analytick%20a%20bioanalytick%20chmia_denn%201.pdfPedagogický proces študijného programu sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení (zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
(1) Laboratórium separačných metód: 1 zostava HPLC Young Lin (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a DAD detektor), 1 ks iónový chromatograf Dionex ICS 50001ks GC-MS (Hewlett Packard), vákuový manifold SUPELCO, ultrazvukový kúpeľ GT Sonic, 1 ks spektrofotometer Cecil CE7200 AQUARIUS, analytické váh& METTLER, 1 ks laboratórne digestórium.
(2) Laboratórium inštrumentálnych metód: 1 HPLC zostava Breeze system WATERS (binárne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, autosampler a UV detektor), 1 HPLC zostava Alliance WATERS (kvartérne čerpadlo, vákuový degasér, termostat kolón, termostatovaný autosampler a DAD detektor), 1 ks centrifúga MicroStar 12 VWR , 1 ks spektrofotometer UV-1600PC VWR, 1 ks vákuový manifold SUPELCO, 1 ks analytické váhy BOSH (5 miestne), 1 ks ultrazvukový kúpeľ SELECTA, 1 ks pHmeter pHenomenal VWR, 1 ks laboratórne digestórium.
(3) Laboratórium organickej chémie: 1 ks vákuová rotačná odparka HEI-Vap precision, plne automatizovaná, 1ks vákuová rotačná odparka Heidolph WB 2000, 1 ks prístroj na stanovovanie teploty topenia BIOBASE so zabudovaným mikroskopom a automatickým chladením,
1 ks duálna UV lampa s komorou typu CAMAG 256 / 365 nm, 2 ks vstavané laboratórne digestóriá.
(4) Laboratórium chemickej syntézy: 1 ks laboratórna sušiareň MEMMERT, 1 ks pHmeter Seven Compact METTLER TOLEDO, 1 ks ultrazvukový kúpeľ VWR, 1 ks analytické váhy OHAUS, 1 ks mikroskop Stemi 305 ZEISS, 1 ks laboratórne digestórium.
(5) Laboratórium bunkových kultúr: čistý priestor vybavený UV lampami, 1ks Laboratórny box s UV air filtráciou s dvojitou dekontamináciou pracovného priestoru, 1 ks CO2 inkubátor, 1 ks Invertovaný trinokulárny mikroskop s fázovým kontrastom.
(6) Laboratórium elektrochemických metód: 1 ks elektrochemický analyzátor Autolab/PGSTAT302N Eco Chemie B.V., 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks potenciostat/galvanostat PalmSens.
(7) Laboratórium analytických metód: 1 ks infračervený spektrofotometer Shimadzu IRAffinity-1, 1 ks CHNS/O elementárny analyzátor FLASH EA 2000, 1 ks UV-VIS Spektrofotometer VARIAN CARY 50, 1 ks stolový NMR spektrometer Pulsar (Oxford Instruments), 1 ks Bench-top ESR5000 EPR spektrometer (fy Bruker).
(8) Laboratórium fyzikálnej chémie: 1 ks UV-VIS spektrofotometer M350 Camspec, 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks systém Cobra3.
(9) Laboratórium chromatografických metód: 1 ks plynový chromatograf Perkin Elmer AutoSystem XL, 2 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP.
(10) Laboratórium mikroskopie: 1 ks optický mikroskop Jenatech, 1 ks fluorescenčný mikroskop Olympus CX41: 1 ks Cellometer, Nexcelom Bioscience Auto M10.
(11) Rádioizotopové laboratóriá: 3 ks digitálny gamaspektrometer so studnicovým scintilačným detektorom Ortec, 1 ks riadený digitálny gamaspektrometer s HPGE detektorom Canberra, 1 ks laboratórny lyzimeter EcoTech, 1 ks 1 ks UV-VIS Spektrofotometer Varian CARY 50, 1 ks chladená stolová laboratórna centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 R, 1 ks orbitálna trepačka s príslušenstvom Biosan PSU-20, 1 ks rotačná trepačka na skúmavky Biosan Multi RS-60, 2 ks orbitálna trepačka s inkubátorom Biosan ES-20, 1 ks peristaltická pumpa Heidolph PD 5201.
(12) Laboratórium biochemických metód: 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks rotačná vákuová odparka, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32.
(13) Laboratórium mikrobiológie: 1 ks autokláv Astell, 5 ks mikroskop Jenatech Inspection s optickou predsádkou a digitálnou kamerou, sterilná očkovacia miestnosť, kultivačná miestnosť s možnosťou temperácie 25 – 37°C a trepačkou.
(14) Laboratórium pre molekulárnu biológiu: 1 ks UV Cabinet CAMAG, UV Lampa, Viewing box, 1 ks termoshaker Biosan TS 100, 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, 1 ks chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, 1 ks mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, 1 ks elektroforéza HOEFER SE 245.
(15) Laboratórium pre prácu s fytopatogénnymi mikroorganizmami: očkovací priestor, 1 ks vákuová odparka, 1 ks mikrovákuová odparka, 1 ks mikroskop.
(16) Laboratórium fytochémie: 1ks thermomixer comfort, 1ks IKA MS3 BASIC (mixér_vortex), 1ks CAMAG (UV lampa), 1ks centrifúga VWR Himac CT6E, 1ks Reader Biotek El800, 1ks nízkotlaký kvapalinový chromatografický systém.
(17) Fermentačné laboratórium: fermentory MLW U16 a MLW U7c, mikroplatničkový spektrofotometer MRX /(Dynex).
(18) Laboratórium spektrometrických metód: 1 ks atómový absorpčný spektrometer, Shimadzu AA-7000, 1 ks AAS Philips PU SP9, 1 ks UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50, 1 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP, 1 ks zariadenie pre mikrovlnný rozklad a úpravu vzoriek Anton Paar Multiwave 3000, 1 ks zariadenie Millipore Simplicity 185, 1 ks zariadenie Watek Diwa 5rica.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica
10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri, ktorí sa podieľajú pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia:
1. Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Bratislava
2. Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav, Bratislava
3. Slovenská technická univerzita, Ústav anorganickej chémie, Bratislava
4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav chémie, Košice
5. Leibnitz University, Institute of Inorganic Chemistry, Hannover, SRN
6. Univerzita Palackého, Katedra anorganické chemie, Olomouc, ČR
7. Hamlen rds, Modra
8. MÚ LF Univerzity Komenského Bratislava
Participácia spočíva vo výraznej vedeckej spolupráci, práci na spoločných vedeckých projektoch, spracovaní dizertačných prác a v realizácii exkurzií študentov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie:
Vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik,
produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny,
technik výroby,
kontrolór kvality,
špecialista vo výskume a vývoji, technológ,
špecialista sanitácie a hygieny.
Absolventi ŠP Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad:
Vedecko-výskumní pracovníci: Onkologický ústav v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Ministerstvo hospodárstva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava
Vedecko-pedagogickí pracovníci na vysokých školách: Lekárska fakulta UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, TU v Trnave.
Konkrétne uplatnenie vo firmách a organizáciách:
• PRAGOLAB s.r.o.- predaj, servis poradenstvo laboratórnych zariadení
• Ministerstvo hospodárstva SR- konzultačná činnosť
• BIOTECH s.r.o.- predaj laboratórneho vybavenia
• Zentiva, a.s. Bratislava- výroba liečiv
• Saneca Pharmaceutical, a.s. Hlohovec- výroba liečiv
• Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava – registrácia liekov
• ALAGENEX life s.r.o.- predaj a distribúcia chemických produktov
• UNI – TECH, s.r.o. Púchov- výroba pneumatík
• Lekárska fakulta UK Bratislava – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Bratislava- laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov
• FPV UCM Trnava – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Slovenská akadémia vied – výskum liečiv
• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• UMB v Banskej Bystrici – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Farmaceutická fakulta UK v Bratislave – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
• Onkologický ústav v Bratislave – kontrolná činnosť
75%prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
Doktorandský študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia je nastavený tak, aby absolvent bol schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach uplatnenia analytickej chémie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s analytickou chémiou, pričom sa uprednostňuje najmä analytická orientácia v smere biologických vied spriahnutých s chémiou, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a biotechnológie. Medzi významných absolventov programu patria: doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD. – UCM Trnava (Mladý vedecký pracovník – Vedec roka SR 2019), doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. – TU Trnava, RNDr. Filip Varga, PhD. – Ministerstvo hospodárstva SR. Absolventi študijného programu sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad: Vedecko-výskumní pracovníci: Onkologický ústav v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Ministerstvo hospodárstva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava. Vedecko-pedagogickí pracovnícina vysokých školách: Lekárska fakulta UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, TU v Trnave. Špecialisti vo firmách: PRAGOLAB s.r.o.-predaj, servis poradenstvo laboratórnych zariadení, BIOTECH s.r.o. -predaj laboratórneho vybavenia, Zentiva, a.s. Bratislava-výroba liečiv, Saneca Pharmaceutical, a.s. Hlohovec-výroba liečiv, ALAGENEX life s.r.o.-predaj a distribúcia chemických produktov, UNI -TECH, s.r.o. Púchov-výroba pneumatík, Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Bratislava-laboratórne skúšky. V rámci prehlbovania vedomostí študenti absolvujú zahraničné stáže prostredníctvom programu Erasmus+, na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využívajú možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov (Leibniz Universität Hannover, Nemecko – DAAD SRN-SK, Univerzita Pardubice, Česká republika – CEEPUS).
Aplikovaná informatikabakalár, Bc.externá2508 informatika1178216úroveň 64slovenský jazyk• Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore informatika v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, kde okrem informatických a matematických disciplín získa znalosti aj z vybraných ekonomických vied a manažmentu. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť.
• Uvedené vedomosti nadobudne absolvent v rámci povinných predmetov. Absolvent nadobudne základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti, ale aj praktické zručnosti z informatiky, čo zahŕňa celky ako architektúra počítačov, operačné systémy, algoritmizácia, programovanie, informačná bezpečnosť, počítačové siete, a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Ďalej získa poznatky zo základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch a počítačových aplikáciách, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Získa základné zručnosti efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov.
• Povinne voliteľné predmety patriace do celej oblasti informatiky spolu s aplikáciami do príslušnej oblasti umožnia študentom osvojiť si metódy, techniky a prostriedky návrhu informačných systémov.
• Absolvent navyše získa praktické schopnosti a zručnosti využiť nadobudnuté vedomosti efektívne pri vývoji, aplikácií a implementácií metód a prostriedkov informatiky, a to najmä vo zvolenej aplikačnej oblasti. Pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia.
• Bude ovládať jeden svetový jazyk, bude schopný efektívne pracovať ako člen tímu, bude schopný prezentovať technické problémy s riešeniami a bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.
Počítačové siete I
– získajú základné vedomosti o sieťových modeloch ISO/OSI a TCP/IP a budú rozumieť technológiám lokálnych a rozľahlých sietí
– nadobudnú zručnosti riešiť základné úlohy z danej problematiky
Programovanie I
– získa vedomosti o základnej koncepcii, princípmi a vlastnosťami procedurálnych programovacích jazykov
– získa vedomosti o princípe testovania a ladenia programov,
– získa vedomosti z oblasti programovania, syntax a sémantiku programovacieho jazyka C, na úrovni nutnej pre implementáciu základných algoritmov
– nadobudne zručnosti analyzovať a navrhovať algoritmy riešenia, a tieto zapisovať v programovacom jazyku C
– nadobudnuté vedomosti a zručnosti vie využívať a aplikovať na riešenie praktických problémov
– získa zručnosť vytvárať programovú dokumentáciu, prezentovať a obhájiť výsledky riešeného problému.
Internetové technologie
– preukázať vedomosti pri návrhu a tvorby webovej stránky
– má preukázať vedomosti rozumieť HTML5 tagy a vlastnosti CSS3
– má preukázať zručnosť vedieť používať HTML5 tagy a vlastnosti CSS3
– má preukázať zručnosť – vytvoriť webovú stránku v HTML5 a CSS3
– má preukázať zručnosť zodpovedne rozhodovať a analyzovať problémy v chybových hláškach validácie kódu
Algoritmy a dátové štruktúry I
– vie preukázať vedomosti – základy algprotmizácie
– má preukázať vedomosti súvisiace s princípmi metód dokazovania správnosti algoritmov a ich zložitosti
– má preukázať vedomosti – základné dátové štruktúry
– má preukázať zručnosti – základné dátové štruktúry
Programovanie II
– vedomosti a prehľad vlastností jazyka C++,
– má osvojené zručnosti základov objektovo orientovaného prístupu, ako aj základy generického programovania s využitím šablón
– má zručnosti používať objekty, triedy, dedičnosť, polymorfizmus, preťažovanie operátorov a funkcií, šablóny funkcií a tried, statické a virtuálne metódy, štandardné knižnice a pod.
Algebra a diskrétna matematika pre informatikov
– preukážu vedomosti a pochopenie v odbore nadväzujúcom na základné poznatky z logiky zo strednej školy,
– budú vedieť použiť získané vedomosti pri riešení zadanej úlohy z oblasti Algebry a diskrétnej matematiky
– budú mať rozvinuté zručnosti vzdelávať s vysokým stupňom samostatnosti v oblasti diskrétnej matematiky.
Pokročilé internetové technológie
– má mať osvojené zručnosti o technológiách na strane servera PHP,
– ma mať osvojené zručnosti na syntaktické rysy jazyka PHP, základné vstavané funkcie, tvorbe vlastných funkcií, spracovanie dát z formulárov,
– má zručnosť aplikovať potrebné znalosti na prepojenie údajov z databázy My SQL a webovou stránkou.
Algoritmy a dátové štruktúry II
– má vedomosti a chápe základné, ale aj pokročilé abstraktné dátové štruktúry,
– má vedomosti a chápe základné algoritmy triedenia a vyhľadávania, chápe a vie posudzovať ich vlastnosti, zložitosť a vie ich vhodne využiť pri implementovaní riešení problémov,
– osvojené vedomosti vie implementovať a používať pri riešení rôznych problémov,
– má vedomosti a chápe princípom dynamického prideľovania pamäte,
– má vedomosti a osvojí si rekurzívne a nerekurzívne zápisy základných algoritmov a ich implementovanie a využívanie
Počítačová grafika I
– vedomosti o teoretických základoch počítačovej grafiky
– vedomosti z oblasti počítačovej grafiky a farieb, grafického spracovania
– vedomosti z rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky
– zručnosti z rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky
– zručnosti s modelovaním kriviek a plôch
Moderné programovacie jazyky
– získa zručnosti s konštrukciami v súčasných programovacích jazykoch,
– získané zručnosti aplikuje pri tvorbe programov, ktoré využívajú moderné črty súčasných programovacích jazykov
Počítačové siete II
– -majú zručnosti z oblasti počítačových sietí postavených na komunikačnom balíku TCP/IP,
– majú zručnosti smerovania v TCP/IP sieťach,
– majú zručnosti z oblasti monitorovania a riešenia bezpečnosti v počítačových sieťach
Databázové systémy
– osvojí si vedomosti z oblasti pokročilé funkcie jazyka SQL,
– budú mať vedomosti zo základných štruktúr jazyka PLSQL
Teoretické základy informatiky II
– vedomosti základných a pokročilejších pojmov, prístupov a výsledkov teórie automatov a teórie vypočítateľnosti a základov teórie výpočtovej zložitosti, vedúce k hlbšiemu pochopeniu povahy popisu a realizácie výpočtových procesov
Aplikačné informačné systémy
– mať zručnosť princípov riešenia, funkcionalitu a príklady použitia ER
– mať zručnosť prakticky si osvojiť proces návrhu multidimenzionálneho modelu a tvorbu multidimenzionálnej databázy, vedieť formulovať a riešiť vybrané
– mať zručnosť práce s CASE systémami
Mobilné technológie
– získa zručnosti v oblasti mobilných technológií a tvorby aplikácií pre dominantné mobilné platformy,
– získa praktické zručnosti s tvorbou aplikácií pre mobilné zariadenia a s používaním aktuálnych prostriedkov pre návrh a implementáciu mobilných aplikácií, bude mať zručnosť navrhnúť a implementovať aplikácie pre mobilné zariadenia.
Softvérové inžinierstvo
– si osvoja vedomosti z oblasti softvérového inžinierstva a modelovacieho jazyka UML,
– budú mať vedomosti o metódach tvorby softvérových systémov a životného cyklu softvéru,
– budú vedomosti a prehľad v rôznych metodikách a prístupoch k tvorbe informačného systému,
– preukážu vedomosti v oblasti práce s rôznymi Case nástrojmi
Informačná bezpečnosť
– Nadobudne vedomosti o hrozbách, zraniteľností a výsledných rizík spojených s IKT, mechanizmov a opatrení na ich elimináciu alebo redukciu, ako aj predpokladov a dôsledkov ich realizácie,
– Nadobudne vedomosti o podstate bezpečnostných požiadaviek na IKT a možností ich naplnenia,
– schopnosť navrhnúť, realizovať, udržiavať a prevádzkovať mechanizmy na naplnenie bezpečnostných požiadaviek na IKT,
– schopnosť byť kvalifikovaným partnerom pre spoluprácu so špecialistami v IB,
– nadobudne vedomosti o znalostiach a zručnostiach, ktoré sú potrebné pre bezpečnú administráciu a ochranu informačného systému, – nadobudne vedomosti o znalosti princípov nasadenia PKI vrátane znalosti základov legislatívneho rámca bezpečnosti IT, Projektový manažment – Nadobudne kompetenciu prenosu schopnosti na základe získaných teoretických vedomostí vytvoriť vlastný projekt, ktorý bude členený na jednotlivé etapy spolu s ich plánovaním, kontrolou a riadením, – bude mať kompetenciu prenosu schopnosti pripraviť návrh projektu s využitím moderných metód projektového riadenia a prehľad o postupoch, ktorými je možné riadiť projekt prostredníctvom projektových tímov. Bakalársky projekt II – preukáže kompetencie na prenos schopnosti samostatne a tvorivo zanalyzovať a riešiť zadanú úlohu pomocou súčasných metód a postupov využívaných v príslušnej oblasti, – preukáže kompetencie prenosu prezentovania výsledkov svojej práce na odbornej úrovni.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program.
Pri rozhodovaní o prijímaní na štúdium sú zohľadňované výsledky stredoškolského štúdia ako aj ďalšie aktivity uchádzača, napríklad úspešné riešenie predmetovej olympiády či účasť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje:
– študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky,
– výsledok maturitnej skúšky.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia.
Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje: – študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky, – výsledok maturitnej skúšky.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
140 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
30 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
10 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_informan%20listy_aplikovana_informatika_bc_externe.pdfOkrem počítačových učební pracovisko disponuje aj špecializovanými laboratóriami.
Špecializované laboratóriá umožňujú vhodne prepojiť samostatnú prácu študentov s reálnymi potrebami praxe.
Laboratórium počítačových sietí
Laboratórium počítačových sietí je laboratóriom špecializujúcim sa na pokročilé sieťové protokoly a aplikácie. Laboratórium poskytuje priestor a vybavenie pre predmet Počítačové siete. Rovnako je využívané pracovníkmi a študentmi pracujúcimi na projektoch v oblastiach počítačových sietí. Je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco a pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti
Laboratórium sa venuje okrem iného bezpečnosti v počítačových sieťach (pevných aj bezdrôtových), biometrickej autentifikácii a využitiu kryptografie pre tvorbu a prevádzkovanie bezpečných systémov. Ako príklad vybavenia uvádzame nasledovné komponenty: Fibaro Center 03, Fibaro Lite, HP Security Trusted Platform Module, SW pre šifrovanie pamäťových médií, Biometric Reader/Scanner, HW keyloger, detektor na odhalenie bezdrôtových kamier a ploštíc, RFID Scanner, špecifickým je zariadenie RS03 od Bitt Technology umožňujúce meranie rádioaktivity prostredia.
Laboratórium geografických informačných systémov
GIS Laboratórium geografických informačných systémov predstavuje aktuálne zriadené laboratórium využívajúce výpočtovú techniku a digitálnu informáciu na vizualizáciu a štúdium širokého spektra javov prebiehajúcich na zemi. Laboratórium je vybavené výkonnými stanicami, prevádzkujúcimi -softvérmi pre spracovanie satelitných a dronových záznamov. Vybavenie laboratória zahŕňa: softvér 10.8.2 ArcGIS Enterprise (Server), ArcGIS Desktop (ArcMap) aj ArcGIS Pro; Konto cloudovej GIS sluzby ArcGIS Online. Softvér patrí medzi moderné GIS systémy aplikované na akademických pracoviskách ako aj v praxi, slúži na analýzu družicových a leteckých záberov, laserových a radarových údajov, veľkoformátová tlačiareň (umožňujúca tlač súradnicovo zobrazovaných údajov). Katedra disponuje hardvérovým vybavením pre podporu aplikačného charakteru v rámci laboratórnych cvičení predmetu GIS ako napr. dronmi, ktoré sú radené do kategórie kvadrokoptér s vysokým rozlíšením. Uvedené kategória dronov patrí v súčasnosti do kategórie vysoko kvalitných dronov a profesionálnych dronov. Multimediálne laboratórium
Laboratórium obsahuje: 10x multimediálne stanice Apple iMac, Pohybová platforma – VR Katwalk mini, Digitálna kamera, Skener, Plotter, profesionálny SW: Adobe Creative Cloud pre tímy, ktorý obsahuje balíky pre grafický dizajn, fotografie, balíky pre používateľské rozhranie a používateľská skúsenosť, 3D a rozšírenú realitu (AR). Študenti majú prístup k dronom s HD kamerou. V rámci multimediálneho laboratória je súčasťou vybavenie určené pre virtuálnu a zmiešanú realitu. Katedra disponuje niekoľkými VR setmi (Oculus Rift 1. generácie, ako i HTC Vive okuliarmi) rôznej kategórie, ktoré sú súčasťou projektov s podporou VR v rámci predmetu Multimediálne systémy.
Laboratórium EDU Barracuda
Laboratorium EDU Barracuda bolo vybudované vďaka spolupráci so spoločnosťou U-system. Katedra dostala darom licencie na virtuálne boxy:
 NextGen Control Center VC400
 3x NextGen Firewall VF10
 NextGen Firewall VF25
 Email Security Gateway 100Vx
 a jeden fyzický box NextGen Firewall F18. Produkty spoločnosti Barracuda patria k svetovej špičke komerčne dostupných riešení informačnej bezpečnosti. Laboratórium poskytuje vybavenie a prostredie jednak pre predmet Počítačové siete II., pre študentov pracujúcich na diplomových prácach s témou z oblasti bezpečnosti IKT, ale aj pre experimenty realizované v Laboratóriu informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Pre zabezpečenie pedagogickej a výskumnej činnosti sú na katedre prevádzkované nasledovné servery:
 server pre vysokovýkonné počítanie s podporou GPU
 9 virtualizačných serverov, využívaných ako podklady na dopĺňanie virtualizovanej časti infraštruktúry
 virtualizačný server využívaný ako podklad pre:
 katedrový webserver
 server LMS Moodle
 katedrový Jabber server
 server poskytujúci servisné služby pre chránenú infraštruktúru katedry
 VPN brána pre bezpečný vzdialený prístup ku katedrovej infraštruktúre
 4 NAS servery
Študenti majú prístup na internet pomocou Wifi vo všetkých budovách univerzity. Prednáškové miestnosti, rovnako ako aj laboratórne miestnosti, sú vybavené zabudovanými data projektormi, k dispozícii je prednášková miestnosť s interaktívnou tabuľou. Na počítačoch v počítačových učebniach je nainštalované štandardné softvérové vybavenie (MS Windows 10, MS Office 365, ESET Endpoint Antivirus, Matlab, Java RE Standard Edition, Firefox, MS IE, …), ktoré je každý semester dopĺňané o špecializovaný softvér, vyžadovaný na cvičeniach v rámci jednotlivých predmetov. Okrem toho majú študenti ako alternatívne riešenie pre prístup k internetu kioskové PC, ktoré sa nachádzajú na chodbách budov UCM. Kioskové PC sú pripojené do internetu, majú nainštalovaný kancelársky balík Open Office a možnosť pripojenia vlastných pamäťových médií cez USB kábel.
https://kai.fpv.ucm.sk/vyskum.php#laboratoria
Aktuálne dianie na katedre je zverejňované na katedrovom webserveri, ktorý spravujú zamestnanci katedry.
Študenti (aj vzdialene z ľubovoľného miesta) môžu na tomto serveri tiež využívať e-learningový portál Moodle, na ktorom sú vytvorené e-kurzy pre všetky predmety vyučované na Katedre aplikovanej informatiky.
Študenti môžu vďaka MSDNAA licencii, ktorú každoročne hradí fakulta, legálne a bezplatne na vlastnom domácom počítači využívať operačný systém Windows a značné množstvo softvérových vývojových nástrojov.
V univerzitnej knižnici majú študenti možnosť prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre (knižné publikácie, odborné časopisy, firemné materiály). Prostredníctvom systému NAVIGA je umožnený prístup k elektronickým zdrojom: Elsevier-ScienceDirect, Elsevier-Engineering Village-Referex, Springer E-Books, SAGE Premier 2008-2009, Emerald Insight, Wiley-InterScience – E-Books, Wiley-InterScience-Reference Works, IET Digital Library. Prostredníctvom systému NISPEZ je umožnený prístup k elektronickým informačným zdrojom: Knovel Library, ProQuest Central, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Wok-Current Contents, Wok-Web of Science, Web of Knowledge, Scopus, Reaxys.
Okrem Sieťovej akadémie Cisco na úrovni certifikácie CCNA pôsobí na pracovisku aj Locate Oracle Academy, kde študenti môžu získať vedomosti a zručnosti v nástrojoch Oracle a získať Oracle certifikát, ktorý im pomôže v profesionálnej kariére.
Oblasť zahraničnej spolupráce KAI a FPV možno posudzovať z dvoch základných aspektov.
Jednak oficiálne dohody o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a mobilít v rámci Socrates/Erasmus a jednak neoficiálnych stykov a vzťahov učiteľov a výskumných pracovníkov.
Rozvoj spolupráce sa v ostatnom období rozvíja rovnomerne .
Vedeckotechnická spolupráca so slovenskými inštitúciami:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Fakulta prírodných vied UMB B. Bystrica.
Ústav informatiky SAV, Bratislava.
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline.
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
S uvedenými inštitúciami je spolupráca zameraná na prípravu vedeckovýskumných projektov a publikovanie odborných článkov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Medzi TOP zamestnania absolventov z pohľadu uplatnenia patria profesie: Aplikační programátori, Systémoví analytici, Vývojári softvéru,
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí.
46 % absolventov bakalárskeho študijného programu aplikovaná informatika pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore informatika alebo v niektorom z príbuzných odborov, 46 % je zamestnaných v riadnom pracovnom pomere, 4 % ako SZČO a 4 % na dohodu.
• Absolvent nájde uplatnenie vo výpočtových a informatických útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej a štátnej správe, vo finančníctve a poisťovníctve, v oblasti služieb, školstve.
V uvedených útvaroch pôsobia absolventi v odborných funkciách ako programátori a spolutvorcovia rôznych počítačových a webových multidisciplinárnych aplikácií, ako správcovia počítačových aplikácií a správcovia sietí a v nižších riadiacich funkciách.
• V podnikovej sfére je uplatnenie absolventa vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky.
• Absolvent je pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia odboru Informatika, prípadne v príbuznom odbore.
• Absolvent dokáže spolupracovať s používateľmi systémov a špecialistami iných profesií.
Absolventi bakalárskeho študijného programu aplikovaná informatika sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločnosti. Medzi TOP odvetvia z pohľadu uplatnenia, v ktorých absolventi pracujú, patria odvetvia: Informácie a komunikácia, Priemyselná výroba, Doprava a skladovanie, Veľkoobchod a maloobchod.
46%doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. (funkčné miesto profesor)
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.,
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
Informatika sa na UCM vyučuje od roku 1997 a UCM má v tejto oblasti dlhoročnú tradíciu ako vo vzdelávaní, tak aj vo výskume. Absolventi bakalárskeho stupňa programu Aplikovaná informatika môžu pokračovať v odbore na magisterskom a rigoróznom stupni. Vyučujúci a študenti informatiky tvoria jedinečnú komunitu s individuálnym prístupom k študentom, kde vyučujúci poznajú študentov po mene (v jednom krúžku je priemerne 10 študentov). Učenie prebieha viacerými alternatívnymi prístupmi, vrátane tutoriálov, prednášok, cvičení a individuálnych projektov.
Študijný program Aplikovaná informatika je navrhnutý tak, aby študent získal skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Okrem toho ponúka špecificky zamerané kurzy založené na zručnostiach, ktoré študentom pomôžu zlepšiť schopnosti v oblasti programovania, vytvárania webových stránok, inteligentných hier a multimediálnych, grafických a e-learningových systémov, dotazovania sa v databázach a operačných systémoch MS Windows, Linux a macOS. V prípade vynikajúcich študijných výsledkov sú študenti podporení štipendiom a aj zapojením do výskumu.
Vďaka modernému vybaveniu špecializovaných laboratórií ako je laboratórium počítačových sieti, laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti, laboratórium geografických informačných systémov, multimediálne laboratórium alebo laboratórium EDU Barracuda, majú študenti študijného programu Aplikovaná informatika dostatok možností rozvíjať teoretické poznatky v praxi. Študentom je v rámci vedecko-výskumných aktivít umožnený vstup do počítačových učební, ale aj špecializovaných laboratórií vybavených najmodernejšími softvérmi (laboratórium počítačových sieti sieťového akademického programu CISCO; laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti s vlastným testovacím botnetom na DDoS útoky; GIS laboratórium so softvérom ArcGIS; multimediálne laboratórium – multimediálne stanice Apple iMac, pohybová platforma VR Katwalk mini, niekoľko setov VR; laboratórium EDU Barracuda s licenciami na virtuálne boxy). Špecialitou je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco, ktoré pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus+ majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny a zvyky a získavať odborné znalosti v cudzom jazyku. Medzi Top 3 zamestnania absolventov patria pozície: Aplikačný programátor, Softvérový analytik a Vývojár softvéru. Absolventi majú 100% zamestnanosť.
Výskum v informatike je na UCM zameraný predovšetkým na oblasť multimediálnych a e-learningových systémov a na oblasti výpočtovej inteligencie a sieťovej bezpečnosti a ich vzájomné prepojenie. Akademickí pracovníci každoročne publikujú vedecké články v medzinárodných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Okrem iného je na UCM už od roku 2005 vydávaný vlastný vedecký časopis v anglickom jazyku „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“, ktorý je v súčasnosti indexovaný v databáze vedeckých publikácií Inspec a v databáze Web of Science, ktoré patria medzi najprestížnejšie databázy.
Ochrana a obnova životného prostrediabakalár, Bc.denná1610 ekologické a environmentálne vedy1183154úroveň 63slovenský jazykCieľom vzdelávania je poskytnúť vedomosti o vplyvoch fyzikálno-chemických a antropogénnych faktorov na životné prostredie, získať základné zručnosti pre detekciu a monitoring ich dopadov, získať kompetencie pre zhodnotenie kvality životného prostredia, resp. identifikáciu možných riešení pre jeho remediáciu. V každom semestri je vytvorený výrazný priestor pre začlenenie študentov do laboratórnych prác a prác terénneho monitoringu, ktoré sú zamerané na získavanie zručností a čo najskoršiu samostatnú prácu pri riešení tém záverečných prác.
Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, kompetencie a zručnosti:
– má primerané teoretické znalosti zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium v odbore Ekologické a environmentálne vedy. Ide o znalosti z environmentalistiky, chémie, fyziky, matematiky, biológie, geografie a ekológie;
– ovláda laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky vo vyššie uvedených disciplínach;
– je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia;
– zručne pracuje s počítačom pri využívaní komerčného softvéru aplikovaného pri získavaní a spracovaní údajov súvisiacich s hodnotením životného prostredia, pri plánovaní experimentov a spracovaní i prezentácii výsledkov, ako aj ovláda základné metódy programovania;
– má primerané kompetencie a zručností, a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich meranie a monitoring analytických charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, aplikovanie (bio)remediačných (sanačných) technológií, metód molekulárnej biológie, environmentálne poradenstvo v širokej škále inštitúcií vrátane podnikateľskej sféry, prácu v tímoch realizujúcich prieskumnú a výskumnú aktivitu pri ochrane a obnove životného prostredia;
– vie účinne sa prispôsobiť zvyšujúcim a meniacim sa požiadavkám praxe, vrátane riešenia svojho ďalšieho vzdelávania formou pokračovania v 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to v širokej škále environmentálne inžinierskych a chemicko-technologických študijných programov;
– má základné vedomostné predpoklady pre odbornú komunikáciu v anglickom jazyku.
Cieľom štúdia v študijnom programe Ochrany a obnovy životného prostredia je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, praktických zručností študenta.
V rámci absolvovania profilových predmetov štúdia študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
Bakalárska práca (8 hodín cvičení týždenne; 6 kreditov; 6. semester)
– vedomosti prostredníctvom vypracovania literárneho prehľadu v riešenej problematike;
– zručnosti a kompetencie pri návrhu hypotézy a jej overení zostavením experimentov, pri celkovom riešení experimentálnej práce, ako aj pri analyzovaní a hodnotení zadaného problému;
– zručnosti a kompetencie pri vyhodnocovaní výsledkov, pri ich komparácii a diskusii s údajmi uvádzanými vo vedeckých databázach, ako aj pri vyvodzovaní vlastných záverov;
– schopnosť komunikovať so svojim školiteľom a prezentovať svoje výsledky pred odbornou komisiou.
Ekológia (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 2. semester)
– vedomosti o ekológii jedinca, populácií a spoločenstva;
– kompetencie v oblasti vplyvov faktorov a zdrojov na jedince a spoločenstvá;
– poznatky o mechanizmoch adaptácie.
Environmentálna fyzika (2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne; 4 kredity; 5. semester)
– vedomosti a kompetencie v odbore environmentálna fyzika, predovšetkým zamerané na zloženie živých organizmov a ekosystémov;
– vedomosti v aplikovaní fyzikálnych zákonov termodynamiky v živých organizmoch, v atmosfére, porozumenie kolobehu kyslíka, vody, vetra, tepla a CO2 v prírode z fyzikálneho hľadiska;
– vedomosti o fungovaní rastlín a živočíchov v ich životnom prostredí z pohľadu fyzikálnych zákonitostí.
Environmentálna toxikológia (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 3 kredity; 5. semester)
– vedomosti z toxikológie a ekotoxikológie;
– vedomosti a kompetencie v oblasti definovania zdrojov toxických látok a kontaminantov životného prostredia, ich dopadov na jednotlivé biologické systémy a zdravie človeka;
– schopnosť vysvetliť vzťah medzi štruktúrou a toxicitou látky;
– poznatky o interakciách chemických látok, genotoxicite a osude látok v organizmoch.
Environmentálne inžinierstvo (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 5. semester)
– vedomosti o používaní terminológie environmentálneho inžinierstva;
– schopnosť popísať a vysvetliť základné procesy používané v technológii úpravy a čistenia vôd;
– poznatky a kompetencie z oblasti výskytu znečisťujúcich látok v ovzduší, ich rozptyle a technológiách na ich odstraňovanie;
– kompetencie a čiastočne zručnosti v oblasti využívania metód a inžinierskych postupov odstraňovania kontaminantov z pôdy a likvidácie environmentálnych záťaží;
– kompetencie a čiastočne zručnosti týkajúce sa technologických postupov a zariadení nakladania s odpadmi.
Globálne environmentálne problémy (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 1. semester)
– vedomosti o kultúrne rozmanitom a globálne prepojenom svete;
– schopnosť a kompetencie získavať a triediť informácie o globálnych problémoch sveta;
– schopnosť vyjadriť vlastný postoj k životnému prostrediu;
– kompetenciu prezentovať návrhy riešení globálnych problémov.
Úvod do environmentálnej molekulárnej biológie (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 5. semester)
– základné vedomosti o možnostiach aplikácie základných postupov molekulárnej biológie a genetiky v modernej environmentalistike;
– zručnosti a kompetencie pre aplikácie daných metód v modernej environmentalistike, pre postupy hodnotenia kvality životného prostredia.
Úvod do environmentálnych biotechnológií (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 3. semester)
– v vedomosti a čiastočne zručnosti v oblasti využitia biotechnologických procesov pri čistení rôznych zložiek životného prostredia, pri odstraňovaní odpadov;
– vedomosti a kompetencie o najnovších možnostiach využitia technológií v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a trvalo udržateľným rozvojom aj z pohľadu ochrany a obnovy životného prostredia.
Úvod do princípov a postupov remediačných technológií (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 5. semester)
– vedomosti o súčasnom stave znečisteného prostredia vo svete a v SR;
– kompetencie a čiastočne zručnosti v oblasti využívania bázických princípov a postupov uplatňovaných pri remediačných technológiách dekontaminácie znečisteného životného prostredia alebo pri revitalizácii poškodenej krajiny.
Úvod do rádioekológie (2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne; 5 kredity; 3. semester)
– poznatky o všeobecných princípoch platných v jadrových vedách vrátane detekcie rádioaktivity;
– základné vedomosti ohľadne prevádzky technológií jadrovej energetiky;
– vedomosti a kompetencie z oblasti pôvodu kontaminácie atmosféry, hydrosféry a pedosféry zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ako aj chovania sa rádionuklidov v zložkách životného prostredia;
– kompetencie a čiastočne zručnosti v oblasti stanovenia a monitorovania prírodnej rádioaktivity, resp. prírodných rádionuklidov.
Obnoviteľné zdroje energie (2 hodiny prednášok; 3 kredity; 1. semester)
– vedomosti a kompetencie o využití obnoviteľných druhov energie (OZE): vodná a veterná energia, priame využitie slnečnej energie, biomasy, geotermálnej energie;
– vedomosti o technických zariadeniach na využitie OZE, ekonomické, právne a bezpečnostné aspekty, dopady na ŽP.
Úvod do biofyziky (2 hodiny prednášok týždenne; 3 kredity; 4. semester) – základné vedomosti v odbore biofyzika, od molekulovej, cez bunkovú, až po medicínsku, environmentálnu a radiačnú biofyziku;– schopnosť využívať fyzikálne postupy a metódy na štúdium funkcií, štruktúr a energetiky biologických objektov, v snahe o presný fyzikálno-chemický popis biologických dejov; – oboznámenie s fundamentálnymi charakteristikami živého systému, s fungovaním molekúl v živých bunkách; – základné vedomosti o elektrických vlastnostiach buniek, o prenose akčného potenciálu, o bunkovej bioenergetike, ako aj o nanotechnológiách a systémovej biológií; – vedomosti o využití biofyziky vo rôznych oblastiach fyziky.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
UCM alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejní včas, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona, a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje: – študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky, – výsledok maturitnej skúšky.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 07 ekologické a environmentálne vedy v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013 a pripravovanými štandardmi vnútorného systému kvality UCM.
Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Členom komisie bude aj zástupca organizácie, na ktorej sa absolvovala jednosemestrálna odborná prax v profesijne orientovanom bakalárskom študijnom programe aplikovaná analytická chémia. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie je v súlade s pripravovanými štandardami pre vnútorný systém kvality UCM, v súlade s ETC normami a reflektuje profesijne orientovaný charakter študijného programu, kde väčšia časť štúdia je orientované na získané zručnosti a kompetencie študentov.
144 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
36 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
12 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_informan%20listy_Bc._OOZP_SJ.pdfPedagogický proces Katedry ekochémie a rádioekológie, Katedry chémie, Katedry biotechnológií a Katedry biológie, ktoré zabezpečujú študijný program, sa realizuje najmä v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii 3 prednáškové miestnosti, 5 seminárnych učební a 2 počítačové učebne. Ďalšie učebne sú k dispozícii v centrálnych budovách UCM na Námestí J. Herdu v Trnave (5 seminárnych učební) a v budove na Hajdóczyho ul. sa využívanú 2 prednáškové miestnosti a 3 seminárne miestnosti. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou.
Pre laboratórne cvičenia bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho štúdia je k dispozícii 11 študentských laboratórií primerane vybavených pre cvičenia z jednotlivých chemických a biologických disciplín. Pre riešenie semestrálnych a najmä kvalifikačných prác (Bc., Mgr., Ing. RNDr. alebo PhD.) sú k dispozícií laboratóriá Pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy, Laboratórium spektrálnych metód, Ekochemické laboratóriá, Laboratórium molekulárnej environmentalistiky, 3 osobitné chemické laboratóriá pre diplomantov a 2 laboratóriá pre doktorandov.
Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení chemického zamerania (zo všeobecnej a anorganickej, organickej chémie, biochémie, z analytickej chémie ŽP), biológie (LC z biológie, mikrobiológie), ako aj špecifické laboratórne cvičenia ŠP sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho existujú osobitné laboratóriá pre výuku predmetov vyžadujúce špeciálne programy pre výuku predmetov GIS a Diaľkového prieskumu Zeme resp. laboratóriá pre prácu na bakalárskych a diplomových.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
(1) Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA): pozostáva z 8 samostatných laboratórií – Izotopového laboratória (PRNA 1), Hygienickej slučky (PRNA 2), Meracieho laboratória (PRNA 3), Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie – Výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie (PRNA 4), Vedecko-výskumného laboratória (PRNA 5), Lyzimetrického laboratória (PRNA 6), Laboratória prípravy vzoriek (PRNA 7) a Laboratórium inštrumentálnej analýzy (PRNA 8). PRNA je vybavené: 3 ks digitálny gamaspektrometer so studnicovým scintilačným detektorom Ortec; pozitrónový emisný tomograf microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET scanner GE Healthcare; riadený digitálny gamaspektrometer s HPGE detektorom Canberra; laboratórny lyzimeter (EcoTech); UV-VIS spektrofotometer CARY 50 (Varian); chladená stolová laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R (Hettich); orbitálna trepačka s príslušenstvom Biosan PSU-20; rotačná trepačka na skúmavky Biosan Multi RS-60; 2 ks orbitálna trepačka s inkubátorom Biosan ES-20; peristaltická pumpa Heidolph PD 5201.
(2) Laboratórium spektrálnych metód: atómový absorpčný spektrometer Shimadzu AA-7000; atómový absorpčný spektrometer ThermoScientific iCE 3000; UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50; prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP; zariadenie pre mikrovlnný rozklad a úpravu vzoriek Anton Paar Multiwave 3000; zariadenie Millipore Simplicity 185; zariadenie Watek Diwa 5rica, plameňový fotometer ATS 200MKI.
(3) Laboratórium kvapalinovej chromatografie: zostava HPLC (Waters), fotometrický a DAD detektor; zostava HPLC (Young Lin), DAD detektor; zostava HPLC (Philips) fotometrický detektor; iónový chromatograf ICS 5000 (Dionex).
(4) Laboratórium analytických metód: C-H-N-S-O prvkový analyzátor FLASH EA 2000 (ThermoScientific); DSC kalorimeter Diamond 2000 (Perkin Elmer); infračervený spektrometer Shimadzu IRAffinity-1; UV-VIS Spektrofotometer CARY 50 (Varian).
(5) Laboratórium elektrochemických metód: elektrochemický analyzátor Autolab/PGSTAT302N (Eco Chemie B.V) so sústavou elektród; potenciostat EcaStat Model 150P; 3 ks potenciostat/galvanostat PalmSens.
(6) Laboratórium fyzikálnej chémie: UV-VIS spektrofotometer M350 Camspec; potenciostat EcaStat Model 150P; 3 ks systém Cobra3.
(7) Laboratórium chromatografických metód: plynový chromatograf Perkin Elmer AutoSystem XL; 2 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP.
(8) Ekochemické laboratórium: optický mikroskop Jenatech; fluorescenčný mikroskop Olympus CX41; Cellometer, Nexcelom Bioscience Auto M10, systém Arduino, UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50.
(9) Laboratórium biochemických metód: spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV; rotačná vákuová odparka; centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32.
(10) Laboratórium mikrobiológie: autokláv Astell, 5 ks mikroskop Jenatech Inspection s optickou predsádkou a digitálnou kamerou; sterilná očkovacia miestnosť; temperovaná kultivačná miestnosť 25 – 37°C a trepačkou.
(11) Laboratórium molekulárnej environmentalistiky: UV Cabinet CAMAG, UV Lampa, Viewing box, termoshaker Biosan TS 100, spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245, sterilný box Biohazard.
(12) Laboratórium pre prácu s fytopatogénnymi mikroorganizmami: očkovací priestor, vákuová odparka, mikrovákuová odparka, s mikroskop.
(13) Laboratórium fytochémie: thermomixer comfort, IKA MS3 BASIC (mixér_vortex), CAMAG (UV lampa), centrifúga VWR Himac CT6E, Reader Biotek El800, nízkotlakový kvapalinový chromatografický systém.
(14) Fermentačné laboratórium: fermentory MLW U16 a MLW U7c, mikroplatničkový spektrofotometer MRX (Dynex).
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM v Trnave majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavnej budove UCM v Trnave. Ďalšie dve terminálové učebne sú v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Dostupné sú aj ďalšie špecifické štatistické a grafické softvérové balíky pre chemické a environmentálne vedné oblasti (MINEQL+ ver. 4.5, OriginPro 2016, PASW Statistics, TableCurve 3D 4.0, SigmaPlot 11, SYSTAT 12, SigmaScan Pro 5.0, Grapher 7, Voxler 1, softvér pre diaľkový prieskum zeme ERDAS IMAGINE 2016 a ARCGIS ver. 10.4 a softvér pre geoštatistiku SpaceStat 4.0). Všetci pedagógovia Katedry ekochémie a rádioekológie, Katedry chémie, Katedry biotechnológií a Katedry biológie, ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Študenti môžu vďaka MSDNAA licencii, ktorú každoročne hradí fakulta, legálne bezplatne na vlastnom domácom počítači využívať operačný systém Windows a značné množstvo softvérových vývojových nástrojov.
Pre tvorbu a monitorovanie študijných programov sa na fakulte využíva Informačný systém na meranie a hodnotenie kvality, ktorý sleduje rôzne ukazovatele kvality v oblasti vedy a výskumu, študijne ukazovatele, obsahová náplň a personálne zabezpečenie. Informačný systém na meranie a hodnotenie kvality v sebe spája rôznorodé údaje, jednak z iných informačných systémov univerzity (Akademický informačný systém AIS2, Knižnično-informačný systém Dawinci…), ale aj údaje, hodnotenia a spätnú väzbu od jednotlivých účastníkov študijného programu (dotazníky študentov, hospitačné záznamy vyučujúcich, dotazníky absolventov …).
Všetky vzdelávacie činnosti študijného programu dokáže Katedra ekochémie a rádioeokológie príp. iné katedry FPV UCM zabezpečiť v plnom rozsahu.
Partnerstvo v edukačnom procese reprezentujú cielené analýzy, resp. analýzy konkrétnych vzoriek v kontexte prebiehajúcich projektov alebo spoločných výskumných aktivít. na nich sú napojené témy všetkých záverečných prác. Zoznam aktuálnych partnerov relevantných pre ŠP Ochrana a obnova životného prostredia:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka v Piešťanoch – spolupracujúce pracovisko, poskytovateľ experimentálneho materiálu pre prebiehajúce projekty a bakalárske práce. Tie sú zamerané na bezpečnosť plodín/potravín, energetické plodiny pre fytoremediácie.
BIONT a.s. – spoločné Výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie v rámci izotopového pracoviska (PRNA), poskytovateľ microPET systému, dodávateľ vybraných žiaričov pre analýzy v rámci spoločných výskumných aktivít, ako aj pre prebiehajúce projekty a záverečné práce. Tie sú zamerané najmä na analýzy transportu a alokácie konkrétnych žiaričov (kovov a iných látok) v rastlinách.
JAVYS, a.s. Bratislava a VÚJE, a.s. Trnava sú partnermi pri poskytovaní vzoriek pre monitoring a analýzy pre prebiehajúce projekty, predmet terénny výskum I a II a bakalárske práce. Sú objektmi pre tradičné exkurzie pre študentov.
Ostatné partnerské organizácie, ktoré sa podieľajú väčšou či menšou formou príp. nepriamo pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia, s ktorými má Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM dlhoročnú spoluprácu sú uvedení na web stránke katedry:
https://www.ekokatedra.sk/partneri/.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 07 ekologické a environmentálne vedy v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Absolvovanie študijného programu umožní čerstvému absolventovi bakalárskeho štúdia, aby sa mohol hneď po absolvovaní štúdia primerane zamestnať, ale aby súčasne mal čo najširšie možnosti pokračovať na 2. stupni vysokoškolského štúdia s perspektívou absolvovania aj 3. stupňa vysokoškolského štúdia.
Referent životného prostredia pre automobilový závod
Referent odpadového hospodárstva
Prevádzkový manažér – ČOV
Vedúci oddelenia posudzovania vplyvov
Samostatný odborný referent na Oddelení životného prostredia
https://www.ekokatedra.sk/profil-absolventa/
Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má predpoklady:
– uplatniť sa v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva),
– uplatniť sa v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde),
– uplatniť sa v geoinformatike, konkrétne v oblasti spracovania priestorových geografických dát pre získanie informácií prírodného i spoločenského charakteru,
– uplatniť sa v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia pre širokú škálu podnikateľov,
– pokračovať vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia.
67%doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Prof. Mgr. Alžbeta Marček-Chorvátová, DrSc.
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Prof. Mgr. Alžbeta Marček-Chorvátová, DrSc.
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.
doc. Ing. Peter Kováč, PhD.
doc. RNDr. Jozef Mačala, PhD.
RNDr. Monika Bardáčová, PhD.
RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
Akreditovaný študijný program Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy si kladie za svoj primárny cieľ realizáciu takého programu 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorého absolventi sa môžu primerane zamestnať a súčasne majú široké možnosti pokračovať v štúdiu na 2. i 3. stupni univerzitného štúdia, vrátane pokračovania v štúdiu na materskej Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, ako aj na rade iných fakúlt slovenských univerzít. Dôraz na primeranú znalosť anglického jazyka podporuje možnosť pokračovania vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia aj v zahraničí.
Cieľom študijného programu je vychovať nový typ špecialistov schopných využiť poznatky z viacerých odborov pri riešení existujúcich environmentálnych problémov. Ide teda o silne medziodborový študijný program. Celý program je navrhnutý tak, aby podporil tvorivé myslenie, samostatnú prácu a inovatívny prístup pri využívaní získaných poznatkov v environmentálnych vedách, ochrane životného prostredia aj pri tvorbe nových technológií, ktoré nebudú natoľko poškodzovať životné prostredie, ako je to v prípade konvenčných technológií. V rámci svojho štúdia študenti absolvujú predovšetkým nasledovné profilové predmety a disciplíny: Globálne environmentálne problémy, Obnoviteľné zdroje energie, Ekológia, Úvod do environmentálnych biotechnológií, Úvod do rádioekológie, Úvod do biofyziky, Environmentálna fyzika, Environmentálna toxikológia, Úvod do princípov a postupov remediačných technológií, Úvod do environmentálnej molekulárnej biológie, Environmentálne inžinierstvo. Absolvent získa kreditové ohodnotenie, ktoré reflektuje na bakalársky charakter študijného programu v súlade so štandardami pre vnútorný systém kvality UCM, ako aj v súlade s ECTS štandardmi. Počas svojho štúdia má možnosť absolvovať mobilitné pobyty v zahraničí (ERASMUS+, SAIA a iné programy). Príklady študijných pobytov realizovaných na vzdelávacích a vedeckých inštitúciách v Európe: Katedra chémie, Univerzita v Helsinkách (Fínsko), Bulgarian Academy of Sciences, Sofia (Bulharsko), Széchenyi István University, Gyor (Maďarsko), Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukrajina), Fakulta životního prostrědí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ČR), Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, VUT v Brně (ČR) a iné.
Program ponúka špecifiká unikátne na národnej aj medzinárodnej úrovni, keďže využíva jedinečnosť inštitúcie aj zloženia učiteľov, hlavne v oblasti využitia rádioanalytických metód, molekulárno-biologických analýz živých systémov, metód environmentálnej mikrobiológie a biotechnológií, či biofyzikálnych metód v oblasti životného prostredia. Tak prispieva aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti študenta na trhu práce. Výnimočnosť programu zabezpečujú aj skúsenosti učiteľov s prácou v medzinárodných tímoch pri riešení rôznych medzinárodných projektov, s prácou pre prax a rovnako aj s prácou pre inštitúcie európskeho významu, napr. Európska komisia, Európska vedecká nadácia, prípadne zahraničné grantové agentúry. Aktuálne sú vo väzbe na zameranie ŠP Ochrana a obnova životného prostredia riešené projekty podporené v rámci nasledovných programov a schém: COST, Norway grants, Interreg V-A SK-CZ.
Partnerstvo v edukačnom procese, najmä pri riešení záverečných prác študentov, reprezentujú partneri spoločných výskumných projektov a aktivít, ako aj spoločnosti, pre ktoré sa realizujú činnosti spojené s prenosom poznatkov do praxe (expertízna a poradenská činnosť). Zoznam aktuálnych partnerov relevantných pre ŠP Ochrana a obnova životného prostredia zahŕňa: JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice; Westinghouse Electric Spain; BIONT, a.s., Bratislava; VÚJE, a.s., Trnava; FCC Trnava, s.r.o.; PEWAS, s.r.o. Bratislava; Jacobs Slovakia s.r.o., Trnava; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka v Piešťanoch; Ekosur, Jaslovské Bohunice.
Biotechnologybakalár, Bc.denná2908 biotechnológie 1183412úroveň 63anglický jazykAt the time of graduation, students of the biotechnology study program have the theoretical knowledge, practical skills and abilities in the basic natural science disciplines, especially biotechnology, biology and chemistry, as well as their border areas.
Due to the fact that the program belongs to the study field of Biotechnology, these are mainly subjects emphasizing biotechnological aspects. An important part of the study, in addition to classical chemical and biological subjects, is emphasis
– chemical (general, inorganic, organic, analytical, physical, biochemistry), biological disciplins (microbiology and molecular), genetics, biotechnology (microbial, agricultural, enzymatic and environmental), ecology, but also mathematics, physics and statistical analysis. In the bachelor’s study, they also acquire knowledge from selected, specialized areas, such as virology, food quality, nutrition, toxicology, bioinformatics, scientific databases. They improve their knowledge and practice in science English.
They acquire habits for defining scientific hypotheses, preparation of projects (experimental) for their verification, experimental solution, definition of outputs and their characterization, presentation, advocacy and implementation (even in practice).
Bachelor’s degree graduates
– have a theoretical knowledge of the structures of prokaryotic and eukaryotic biological systems and the nature of the processes (physico-chemical, biochemical and physiological) taking place in them, as well as the mechanisms of their regulation,
– gain an overview of them and know how to apply them in practice,
– know the basics of methods of interventions in the genome of prokaryotic and eukaryotic cells, the principles of genetic modification of organisms, basic methods of characterizing genetic changes and gain an overview of the use of genetically modified organisms in various areas of practice,
– are able to prepare biological systems for their practical use and independently solve (manage) partial operations related to their targeted use in the agri-food, pharmaceutical-medical and chemical-environmental areas,
– have sufficient theoretical knowledge and practical experience to carry out laboratory control and evaluation of the data obtained and are able to communicate with an equivalent level of management.
– have knowledge of economic, legal, ethical and environmental aspects of biotechnology, which enables them to apply at the intermediate level of functional activities in the scientific research, production and business sphere.
Requirements for applicants and the method of their selection are specified in §56 to 58 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, they are regulated in more detail by the UCM Study Regulations in Trnava and the UCM Admission Procedure Regulations in Trnava.
Poriadok prijímacieho konania UCM (effective from September, 1, 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (effective from September, 1, 2020, with the exception of § 28 par. 3, which enters into force on 28 April 2020)
The basic condition for admission to a bachelor’s degree or a study program according to § 53 par. 3 of the Act is the acquisition of a complete secondary education or a complete secondary vocational education.
A candidate for a Bachelor’s degree is able to demonstrate knowledge and skills at the level of completed secondary education. It is necessary to demonstrate a sufficient level of knowledge of the subject in question in relation to the content and performance standards defined in the ISCED 3A State Curriculum or the Target Requirements for the Baccalaureate Examination in Profile Subjects for the programme of study in question. In deciding on admission to study, the results of studies at secondary school are taken into account, as well as the applicant’s other activities, such as successful completion of a subject Olympiad or participation in a secondary school vocational activity. Admission to the bachelor’s programme is without an entrance examination. In assessing the results of secondary education, the grades in the profile subjects in each year of secondary school and the overall result of the final school-leaving examination are decisive. The profile subjects for the biotechnology study programme are chemistry, mathematics, biology and a foreign language.
The admission procedure at FNS UCM is carried out in accordance with Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts, Sections 56 to 58. The admission process will enable an applicant who proves the fulfillment of the specified conditions for admission to study to become a student of the chosen study program. An applicant who does not prove the fulfilment of the basic conditions for admission to the study at the time of verification of the fulfilment of the conditions for admission may be admitted to the study conditionally provided that he/she is obliged to prove the fulfilment of the basic conditions of admission to the study no later than on the day determined for enrolment.
The method of admission is governed by the general conditions approved by the academic senate of the faculty for the relevant academic year, and these conditions must be published together with the offer of study programs and the planned number of admitted applicants no later than two months before the last application deadline. General conditions of admission to study in accordance with Act no. 131/2002 Coll. about universities and university duties are published on the website of the faculty and university.
Applications for university studies are accepted by the deadline, which is usually published, usually by the end of April of the respective academic year. The admissions process takes into account the benefits achieved by the applicant during secondary school and in the first half of the final year. The condition for inclusion in the decision-making of the admission procedure is the delivery of a school-leaving certificate.
The admission procedure for bachelor’s study programs takes place without an entrance examination. For the admission of an applicant to the bachelor’s study program, the decisive marks are from the profile subjects in the individual years of secondary school and the overall result of the school-leaving examination. The profile subjects in the bachelor’s study program in biotechnology are chemistry, mathematics, biology, foreign language.
For the evaluation of study results in four profile subjects during the study, the student can get a maximum of 80 points. Points are awarded for a mark from a profile subject on the annual report card: For a mark 1 five points, for a mark 2 three points and a mark 3 1 point. 20 points can be obtained for the evaluation of the overall result of the school-leaving examination. The maximum number of points is 100. According to the number of points obtained, students are ranked.
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotech-nology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achieve-ment of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory op-tional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning out-comes while respecting the diversity of students is governed by a University di-rective.
The composition of the commission for state examinations is in accordance with the Higher Education Act, pursuant to Section 63, Paragraph 3 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, and with the Study Regulations of the University of Ss. Cyril and Methodius, which was approved by the UCM Academic Senate on June 10, 2013. The State Examination Commission has at least 4 members. The Commission shall be able to act if the chairman of the commission and at least two other members are present. University teachers, acting as professors and associate professors and other experts, approved by the relevant scientific council, have the right to take the state exam in doctoral and master’s degree programs. At least two members of the commission shall be university teachers in the capacity of associate professor or professor. In addition to university teachers working as associate professors or professors and other practitioners approved by the Scientific Board, assistant professors with a third-degree university degree also have the right to take state examinations in bachelor’s degree programs. At least one member of the commission must serve as an associate professor or professor. The chairman of the commission for state examinations is appointed by the dean from among professors and associate professors at universities. The course of the state examination is managed, and the chairman of the commission is responsible for the activities of the commission.
Number of credits:
156 credits for compulsory subjects required for the proper completion of studies / completion of part of the study,
12 credits for compulsory elective subjects required for the proper completion of studies / completion of part of studies,
0 credits for elective subjects required for proper completion of studies / completion of part of study,
12 credits for the final thesis and the defense of the final thesis required for the proper completion of the study.
http://fpv.ucm.sk/images/ucebne_plany_infolisty/Attachment_11_Subject_Information_Sheets_Bc_Biotechnology.pdfThe pedagogical The pedagogical process of the bachelor’s study program in biotechnology is carried out in classrooms in the UCM central buildings on J. Herda Square, on Hajdóczyho Street and in the UCM building in Špačince (4 km from the University Headquarters in Trnava), where suitable rooms for lectures and seminars are available. All classrooms are equipped with video projection technology. Laboratories used for teaching laboratory exercises (general, inorganic, organic chemistry, biochemistry), biology (basics of biology, advanced biology, microbiology, molecular biology), biotechnology (separation methods, enzymology) are equipped with basic tools (chemicals, laboratory scales). , smaller laboratory equipment) needed for each exercise. In addition, there are 5 special laboratories for work on bachelor’s and master’s theses.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
The laboratories in which the research activity is carried out have the following equipment:
Equipment for all work in the field of fermentation technologies, protein biochemistry (isolation and characterization) and molecular biology (cloning, gene expression, mutagenesis, bioinformatics analysis). State-of-the-art instrumentation and computer technology is also available. Examples are BIOSTAT A plus Sartorius fermenter, comfort thermomixer, IKA MS3 BASIC, Bandelin Sonopuls UW 2200 sonicator, Astell autoclave, microscopes, Biotek El800 and MRX / (Dynex) microplate counters, HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin and Philips with UV / Vis and DAD detectors, Shimadzu FTIR-8000 infrared spectrophotometer Shimadzu, CHNS / O Elemental Analyzer FLASH EA2000, UV-Vis spectrophotometers VARIAN CARY 50 and M350 Camspec, laboratory centrifuge UNIVERSAL 320 R, orbital shaker PSU-20 (Biosan), ES-20 environmental shaker, Buchi vacuum evaporators, HETTICH UNIVERSAL 32 centrifuge, HETTICH MIKRO 22 R refrigerated centrifuge, Eppendorf Minispin microcentrifuge, HOEFER SE 245 electrophoresis, MPLC preparative chromatography system (also gradient) laboratory Flow and PCR boxes centrifuges, thermostats, apparatus for agarose and polyacrylamide gels, shakers, DGGE) and has the extensive software needed for bioinformatics research.
Every student of the faculty has secure internet access. ANS UCM students have the opportunity to work in computer laboratories outside the program-organized training according to their own interests and the needs of solving tasks from seminars and exercises. They have computer classrooms with computers connected to the Internet and an internet room with free access with adequate software in the main UCM buildings. Another terminal classroom is in the premises of ANS UCM in Špačince.
Computer classrooms are periodically supplemented with more powerful computers and new computer and chemical software (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analysis, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base and Statistica 10.2 DataMiner). All teachers as well as internal doctoral students have an assigned computer connected to the Internet. The faculty uses the Academic Information System (AIS2).
Institution partners in providing educational activities for the study programme and the characteristics of their participation.
Slovak Academy of Sciences – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant and pharmaceutical biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production, Piešťany – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Animal Production, Nitra – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on animal biotechnologies
Research Institute of Brewing and Malting, Prague, Czech Republic – cooperation within foreign projects, cooperation within dissertations
International Laser Centre, Bratislava – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations
ICARST, n.o., Bratislava – joint laboratory in the building in Špačince, FNS, UCM
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotech-nology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achieve-ment of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory op-tional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning out-comes while respecting the diversity of students is governed by a University di-rective.
A wide range of mobility opportunities at home and abroad ensures flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes.
FNS students interested in a stay abroad can take advantage of the diverse range of mobility opportunities under the Erasmus+ programme or they can stay abroad on the basis of international bilateral agreements or take advantage of opportuni-ties under other mobility and scholarship schemes and programmes.
Students of FNS UCM apply to their departmental coordinator in the form of a written application, which includes the applicant’s contact details and a short jus-tification of the study placement, prospective benefits. The ERASMUS+ allocation system is implemented through a selection procedure at the faculty. The deadline for applications, the date of the selection procedure and the Selection Criteria for outgoing students are published on the Faculty’s website.
All information about study stays, Erasmus project, student mobility, teaching and non-teaching staff is also on a separate page.
Following a transparent selection procedure, the faculty nominates students for mobility according to departmental proposals in accordance with the bilateral in-ter-departmental agreements in force.
Graduates of the bachelor’s study program in biotechnology are employed in chemical, pharmaceutical, medical, environmental research and operational facilities, in the production sphere in monitoring the natural environment, processing and use of databases.
90% of students continue their university studies at the 2nd level in the field of biotechnology or in one of the related fields.
Occupations from profesia.sk:
researcher, laboratory diagnostician, product specialist, chemical production operator, raw material intake worker,
yeast production distiller/distiller, production technician, quality controller, research and development specialist, technologist, agronomist, sanitation and hygiene specialist.
The bachelor’s degree graduate is already able to apply in the production sphere of economics their knowledge gained from chemistry, biotechnology, while these branches also have knowledge of mathematics, physics, but also in selected, specialized and related areas (especially microbiology, food quality, toxicology, material and energy balances in production processes).
The graduate is able to have a minimum of basic communication in scientific English. He can also work as a highly qualified worker (laboratory technician, operator) in industry (chemical, food), pharmacy and healthcare. As he also has practical habits and basics of analytical, inorganic chemistry, biochemistry, biology and biotechnology (especially using microbiology), he is also an optimally prepared worker for performing laboratory work in science, research and development. Thanks to biotechnological bases, it will also find application in the field of energy production from renewable sources and the use of secondary raw materials from such and similar productions. As he is already able to orientate himself in economic, legal and ethical aspects of biotechnology, design and marketing basics, he is able to move the implementation of experimentally confirmed scientific hypotheses to the level of business, especially small but special and production with higher added value (for example products with biotechnology processing but also in the provision of biotechnology services). He has the knowledge that enables him to apply at the middle management levels of related activities in production and business practice.
– (without students)Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Assoc. prof. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Teaching in the Biotechnology study programme takes the form of lectures supplemented by practical skills through laboratory exercises in order to verify the acquired knowledge in the laboratory. Within the Biotechnology programme, it is possible to tackle bachelor, diploma and doctoral theses in the field of plant, enzyme, environmental, industrial biotechnology directly in the laboratories, while the student enriches his/her CV by working on, in commercial laboratories, both conventional and high-tech, facilities. Graduates of the bachelor’s degree in biotechnology can continue their studies at the master’s, rigorous and doctoral level, with the advantage of an individual approach to students (there is a maximum of 50 students in one year) and in the case of excellent academic results, the top 15% of students have the opportunity to receive an incentive scholarship, as biotechnology is one of the disciplines supported by subsidies from the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
Thanks to the European Erasmus programme, students have the opportunity to travel abroad, get to know new countries, customs and learn the language, given that every second job offer on Profesia.sk contains an English language requirement.
Our graduates are employed all over Slovakia, for example in the companies Alpha medical, s.r.o. (Slovakia), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovakia) – sales of laboratory equipment, Biotika, a. s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovakia), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s. r.o. (Zvolen), the National Agricultural and Food Centre (Bratislava, Piešt’any, Modra, Nitra), the Slovak Academy of Sciences, the Slovak Hydrometeorological Institute, the State Institute for Drug Control, the Public Health Office and universities.
Biotechnologymagister, Mgr.denná2908 biotechnológie 2183413úroveň 72anglický jazykAt the time of graduation, students of the biotechnology study programme have the theoretical knowledge, practical skills and abilities in the basic natural science disciplines, especially biotechnology, biology and chemistry, as well as their border areas.
Due to the fact that the program belongs to the study field of Biotechnology, these are mainly subjects emphasizing biotechnological aspects. An important part of the study, in addition to classical chemical and biological subjects, is emphasis
– biotechnological disciplines such as industrial biotechnology, pharmaceutical and medical biotechnology, nanobiotechnology, molecular biotechnology, but also modern biological disciplines, which are the basis for modern biotechnologies, such as molecular biology techniques, instrumental methods of analysis, basics of genomics and biofuels, renewables, novel and functional foods and others
– links to ecological and environmental disciplines and subjects involving sustainable development issues in close relation to regional specificities.
Due to the broader applicability of the graduate in practice, the natural science and technical basis of the study is supplemented by selected legal, ethical and managerial disciplines. Studying at the second level also creates prerequisites for continuing at the third level.
– At the time of graduation, students of the Biotechnology study programme have theoretical knowledge, practical skills and abilities in the basics of chemistry (general, inorganic, organic, analytical, physical, biochemistry), biology (microbiology and molecular), genetics, biotechnology (microbial, agricultural, enzymatic and environmental), ecology, as well as mathematics, physics and statistical analysis.
– They acquire or improve their knowledge and practice in scientific English. They acquire habits for defining scientific hypotheses, preparation of projects (experimental) for their verification, experimental solution, definition of outputs and their characterization, presentation, advocacy and implementation (even in practice).
– Graduates of the master’s study have theoretical knowledge about the structures of prokaryotic and eukaryotic biological systems and the nature of the processes (physico-chemical, biochemical and physiological) taking place in them, as well as the mechanisms of their regulation.
– They gain an overview of them and know how to apply them in practice.
– They know the basics of methods of interventions in the genome of prokaryotic and eukaryotic cells, the principles of genetic modification of organisms, basic methods of characterizing genetic changes and gain an overview of the use of genetically modified organisms in various areas of practice.
– They are able to prepare biological systems for their practical use and independently solve (manage) partial operations related to their targeted use in the agri-food, pharmaceutical-medical and chemical-environmental areas.
– They have sufficient theoretical knowledge and practical experience to perform laboratory control and evaluation of the obtained data and are able to communicate with an equivalent level of management.
– They have knowledge of economic, legal, ethical and environmental aspects of biotechnology, which enables them to apply at the intermediate level of functional activities in the scientific research, production and business spheres.
The result of individual subjects is a comprehensive dissertation within two years elaborated in the scope defined in the Higher Education Act of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. As a result of the education, the student acquires the ability to
– propose hypotheses,
– verify it with a suitably designed and constructed experiment or set of experiments
– evaluate the results and process them in the form of a thesis
The graduate can
– solve problems during the experimental activities within the diploma thesis
– design appropriate procedures for modifying an experiment
– work independently in the laboratory
– communicate with experts within the scope of his/her thesis topic; and
– present his/her results to experts.
Requirements for candidates and the method of their selection are specified in §56 to 58 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, they are regulated in more detail by the UCM Study Regulations in Trnava and the UCM Admission Procedure Regulations in Trnava.
Poriadok prijímacieho konania UCM (effective from September, 1, 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (effective from September, 1, 2020, with the exception of § 28 par. 3, which enters into force on 28 April 2020)
The basic condition for admission to a master’s study programme or to a study programme under Section 53(3) of the Act is the acquisition of a bachelor’s degree in the same or a related study programme.
A candidate for a master’s degree must be able to demonstrate knowledge and skills at the level of a bachelor’s degree. Admission to the Master’s programme is without an entrance examination.
The admission procedure at FNS UCM is carried out in accordance with Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts, Sections 56 to 58. The admission process will enable an applicant who proves the fulfilment of the specified conditions for admission to study to become a student of the chosen study program. An applicant who does not prove the fulfilment of the basic conditions for admission to the study at the time of verification of the fulfilment of the conditions for admission may be admitted to the study conditionally if he/she is obliged to prove the fulfilment of the basic conditions of admission to the study no later than on the day determined for enrolment.
The method of admission is governed by the general conditions approved by the academic senate of the faculty for the relevant academic year, and these conditions must be published together with the offer of study programs and the planned number of admitted applicants no later than two months before the last application deadline. General conditions of admission to study in accordance with Act no. 131/2002 Coll. about universities and university duties are published on the website of the faculty and university.
Applications for university studies are accepted by the deadline, which is usually published, usually by the end of April of the respective academic year.
The admission procedure for master’s degree programs takes place without an entrance examination. The basic condition for admission to the study program of the second degree is the completion of the study program of the first degree (Section 56 (2) of Act No. 131/2002 Coll. On Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts).
When admitting to the chosen study program, the fact whether the applicant has completed the study program at FNS UCM in Trnava or at another university with a related specialization is taken into account. Upon admission to the master’s study program, the result of the bachelor’s study is evaluated. In the case of applicants from other faculties and the completion of bachelor’s studies in related fields, the composition of completed courses in the first stage of study is also evaluated. In the case of completing a bachelor’s degree in related fields, the FNS Admissions Committee may require that entrance examinations be taken.
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotech-nology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory optional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning out-comes while respecting the diversity of students is governed by a University directive.
The composition of the commission for state examinations is in accordance with the Higher Education Act, pursuant to Section 63, Paragraph 3 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, and with the Study Regulations of the University of Ss. Cyril and Methodius, which was approved by the UCM Academic Senate on June 10, 2013. The State Examination Commission has at least 4 members. The Commission shall be able to act if the chairman of the commission and at least two other members are present. University teachers, acting as professors and associate professors and other experts, approved by the relevant scientific council, have the right to take the state exam in doctoral and master’s degree programs. At least two members of the commission shall be university teachers in the capacity of associate professor or professor. In addition to university teachers working as associate professors or professors and other practitioners approved by the Scientific Board, assistant professors with a third-degree university degree also have the right to take state examinations in master degree programs. At least one member of the commission must serve as an associate professor or professor. The chairman of the commission for state examinations is appointed by the dean from among professors and associate professors at universities. The course of the state examination is managed, and the chairman of the commission is responsible for the activities of the commission.
Number of credits:
90 credits for compulsory subjects required for the proper completion of studies / completion of part of the study,
18 credits for compulsory optional subjects required for the proper completion of studies / completion of part of studies,
0 credits for elective subjects required for proper completion of studies / completion of part of study,
12 credits for the final thesis and the defense of the final thesis required for the proper completion of the study.
http://fpv.ucm.sk/images/Attachment_11_Subject_Information_Sheets_MSc._Biotechnology%201.pdfThe pedagogical process of the doctoral study program in biotechnology is carried out in classrooms in the UCM central buildings on J. Herdu Square, on Hajdóczyho Street and in the UCM building in Špačince (4 km from the University address in Trnava), where suitable rooms for lectures and seminars are available. All classrooms are equipped with video projection technology. Laboratories used for teaching laboratory exercises at the Department of Biotechnology (separation methods, enzymology, biology, advanced biology) are equipped with basic tools (chemicals, laboratory glassware, scales, small laboratory equipment) needed for each exercise.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
The laboratories in which the research activity is carried out have the following equipment:
Equipment for all work in the field of fermentation technologies, protein biochemistry (isolation and characterization) and molecular biology (cloning, gene expression, mutagenesis, bioinformatics analysis). State-of-the-art instrumentation and computer technology is also available. Examples are BIOSTAT A plus Sartorius fermenter, comfort thermomixer, IKA MS3 BASIC, Bandelin Sonopuls UW 2200 sonicator, Astell autoclave, microscopes, Biotek El800 and MRX / (Dynex) microplate counters, HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin and Philips with UV / Vis and DAD detectors, Shimadzu FTIR-8000 infrared spectrophotometer Shimadzu, CHNS / O Elemental Analyzer FLASH EA2000, UV-Vis spectrophotometers VARIAN CARY 50 and M350 Camspec, laboratory centrifuge UNIVERSAL 320 R, orbital shaker PSU-20 (Biosan), ES-20 environmental shaker, Buchi vacuum evaporators, HETTICH UNIVERSAL 32 centrifuge, HETTICH MIKRO 22 R refrigerated centrifuge, Eppendorf Minispin microcentrifuge, HOEFER SE 245 electrophoresis, MPLC preparative chromatography system (also gradient) laboratory Flow and PCR boxes centrifuges, thermostats, apparatus for agarose and polyacrylamide gels, shakers, DGGE) and has the extensive software needed for bioinformatics research.
Every student of the faculty has secure internet access. ANS UCM students have the opportunity to work in computer laboratories outside the program-organized training according to their own interests and the needs of solving tasks from seminars and exercises. They have computer classrooms with computers connected to the Internet and an internet room with free access with adequate software in the main UCM buildings. Another terminal classroom is in the premises of ANS UCM in Špačince.
Computer classrooms are periodically supplemented with more powerful computers and new computer and chemical software (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analysis, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base and Statistica 10.2 DataMiner). All teachers as well as internal doctoral students have an assigned computer connected to the Internet. The faculty uses the Academic Information System (AIS2).
Institution partners in providing educational activities for the study programme and the characteristics of their participation.
Slovak Academy of Sciences – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant and pharmaceutical biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production, Piešťany – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Animal Production, Nitra – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on animal biotechnologies
Research Institute of Brewing and Malting, Prague, Czech Republic – cooperation within foreign projects, cooperation within dissertations
International Laser Centre, Bratislava – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations
ICARST, n.o., Bratislava – joint laboratory in the building in Špačince, FNS, UCM
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotech-nology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory optional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning outcomes while respecting the diversity of students is governed by a University directive.
A wide range of mobility opportunities at home and abroad ensures flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes.
FNS students interested in a stay abroad can take advantage of the diverse range of mobility opportunities under the Erasmus+ programme or they can stay abroad on the basis of international bilateral agreements or take advantage of opportunities under other mobility and scholarship schemes and programmes.
Students of FNS UCM apply to their departmental coordinator in the form of a written application, which includes the applicant’s contact details and a short justification of the study placement, prospective benefits. The ERASMUS+ allocation system is implemented through a selection procedure at the faculty. The deadline for applications, the date of the selection procedure and the Selection Criteria for outgoing students are published on the Faculty’s website.
All information about study stays, Erasmus project, student mobility, teaching and non-teaching staff is also on a separate page.
Following a transparent selection procedure, the faculty nominates students for mobility according to departmental proposals in accordance with the bilateral inter-departmental agreements in force.
Occupations from profesia.sk:
researcher, laboratory diagnostician, product specialist, chemical production operator, raw material intake worker, yeast production distiller/distiller, production technician, quality controller, research and development specialist, technologist, agronomist, sanitation and hygiene specialist.
Specific application in companies:
• Enviral (Leopoldov) – bioethanol production
• Chateau Modra (Modra) – wine production
• Natures (Trnava) – production of food supplements
• Saneca Pharmaceutical (Hlohovec) – production of medicines
• Zentiva (Bratislava) – pharmaceutical production
• Evonik Fermas (Slovenská Ľubča) – industrial fermentation processes
• Biotika (Slovenská Ľubča) – production of drugs
• Bioscience Slovakia – production of antibodies
• AXON Neuroscience- medical diagnostics
• Cloetta Slovakia (Levice) – confectionery production
• Považský cukor (Považská Bystrica) – sugar factory
• GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Levice/Bratislava) – research, development and production of drugs
• Alphamedical (Banská Bystrica) – laboratory equipment
The graduates of SP Biotechnology are employed throughout Slovakia, such as Alpha medical, Ltd. (Slovakia), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, Ltd. (Bratislava), Biotech, Ltd. (Slovakia) – sales of laboratory equipment, Biotika, Inc. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, Ltd. (Levice), Enviral, Inc. (Leopoldov), Evonik Fermas, Ltd. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, Inc. (Hurbanovo), Henkel Slovakia, Ltd. (Bratislava), Natures, Ltd. (Trnava), Novartis Slovakia, Ltd. (Bratislava), Považský cukor, Inc. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, Inc.(Hlohovec), GSK Group (Levice / Bratislava), VWR International, Ltd. (Slovakia), Zentiva, Inc. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, Ltd.(Zvolen), National Agricultural and Food Center (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovak Academy of Sciences, Slovak Hydrometeorological Institute, State Institute for Drug Control, Public Health Office and universities.– (without students)prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Assoc. prof. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Teaching in the Biotechnology study programme takes the form of lectures supplemented by practical skills through laboratory exercises in order to verify the acquired knowledge in the laboratory. Within the Biotechnology programme, it is possible to tackle bachelor, diploma and doctoral theses in the field of plant, enzyme, environmental, industrial biotechnology directly in the laboratories, while the student enriches his/her CV by working on, in commercial laboratories, both conventional and high-tech, facilities. Graduates of the bachelor’s degree in biotechnology can continue their studies at the master’s, rigorous and doctoral level, with the advantage of an individual approach to students (there is a maximum of 50 students in one year) and in the case of excellent academic results, the top 15% of students have the opportunity to receive an incentive scholarship, as biotechnology is one of the disciplines supported by subsidies from the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
Thanks to the European Erasmus programme, students have the opportunity to travel abroad, get to know new countries, customs and learn the language, given that every second job offer on Profesia.sk contains an English language requirement.
Our graduates are employed all over Slovakia, for example in the companies Alpha medical, s.r.o. (Slovakia), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovakia) – sales of laboratory equipment, Biotika, a. s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovakia), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s. r.o. (Zvolen), the National Agricultural and Food Centre (Bratislava, Piešt’any, Modra, Nitra), the Slovak Academy of Sciences, the Slovak Hydrometeorological Institute, the State Institute for Drug Control, the Public Health Office and universities.
Biotechnologydoktor (philosophiae doctor), PhD.externá2908 biotechnológie 3183532úroveň 85anglický jazykThe study program encourages:
– principles of scientific work, its ethical and social aspects, scientific problem formulation, presentation, and publication of scientific results, provides the necessary knowledge for the development of scientific and study field, emphasizes the link research – development – application and evaluation of own contribution to practice.
– the creative activity of the graduate in the field of biotechnology.
The graduate is fluent in an active foreign language (English), can work in a team, forecast developments in their field.
– As part of the study, he/she deepens his/her knowledge of biotechnology, biology, and analytical chemistry, learns the principles of scientific work, forms of processing and presentation of results. They gain an experimental skills and experience in working with modern devices.
– They will learn to search, process, and interpret information from available sources (scientific databases, professional publications). They can process, publish, and present the obtained results at scientific events.
– Students are also involved in solving scientific projects, which develops and deepens the principles of scientific work, solving complex problems, analytical and synthetic thinking, a sense of teamwork.
The result of individual subjects is a comprehensive dissertation within four years, or five years in the case of external study, elaborated in the scope defined in the Higher Education Act of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. The professional training in the acquisition of competences, the ability to
– identify a problem in order to find a scientific solution,
– to propose a scientific hypothesis, test it using an appropriately designed and constructed experiment or set of experiments,
– evaluate the results and produce them in the form of a dissertation
– solve problems during experimental work on the dissertation
– design appropriate procedures for modifying the experiment
– work independently in the laboratory, but also in a team,
– interact with experts within the scope of their dissertation topic, but also on related topics,
– present their results to experts in the form of presentations and discussions,
– publish results in the form of publications in high quality and high impact scientific journals.
Requirements for applicants and the method of their selection are specified in §56 to 58 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, they are regulated in more detail by the UCM Study Regulations in Trnava and the UCM Admission Procedure Regulations in Trnava.
Poriadok prijímacieho konania UCM (effective from September, 1, 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (effective from September, 1, 2020, with the exception of § 28 par. 3, which enters into force on 28 April 2020)
The basic condition for admission to doctoral studies is a second-level university education (Section 56 (3) of Act No. 131/2002 Coll. On Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts). Graduates of domestic or foreign universities can apply for admission to study if they have completed a master’s or engineering study.
The admission procedure at FNS UCM is carried out in accordance with Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts, Sections 56 to 58. The admission process will enable an applicant who proves the fulfilment of the specified conditions for admission to study to become a student of the chosen study program. An applicant who does not prove the fulfilment of the basic conditions for admission to the study at the time of verification of the fulfilment of the conditions for admission may be admitted to the study conditionally if he/she is obliged to prove the fulfilment of the basic conditions of admission to the study no later than on the day determined for enrolment.
The method of admission is governed by the general conditions approved by the academic senate of the faculty for the relevant academic year, which must be published together with the offer of study programs and the planned number of admitted applicants no later than September 20 of the academic year preceding the academic year. candidate accepted. General conditions of admission to study in accordance with Act no. 131/2002 Coll. about universities and university duties are published on the website of the faculty and university.
Applications for university studies are accepted by the deadline, which is usually published, usually by the end of April of the respective academic year.
Applicants apply for the topics listed, which are published on the faculty’s website. During the admission to doctoral studies, there will be an admission interview, which takes place in the form of an interview, where the applicant presents his/her motives, a project on the topic of the dissertation and prerequisites for study, as well as knowledge of a foreign language.
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotechnology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory optional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning outcomes while respecting the diversity of students is governed by a University directive.
The composition of the commission for state examinations is in accordance with the Higher Education Act, pursuant to Section 63, Paragraph 3 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, and with the Study Regulations of the University of Ss. Cyril and Methodius, which was approved by the UCM Academic Senate on June 10, 2013. The State Examination Commission has at least 4 members. The Commission shall be able to act if the chairman of the commission and at least two other members are present. University teachers, acting as professors and associate professors and other experts, approved by the relevant scientific council, have the right to take the state exam in doctoral and master’s degree programs. At least two members of the commission shall be university teachers in the capacity of associate professor or professor. In addition to university teachers working as associate professors or professors and other practitioners approved by the Scientific Council, assistant professors with a third-degree university degree also have the right to take state examinations in bachelor’s degree programs. At least one member of the commission must serve as an associate professor or professor. The chairman of the commission for state examinations is appointed by the dean from among professors and associate professors at universities. The course of the state examination is managed, and the chairman of the commission is responsible for the activities of the commission.
Number of credits:
50 credits for the study part,
130 credits for the scientific-research part,
60 credits for the state exam.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Attachment_11_Subject%20information%20sheets_PhD._Biotechnology_FT.pdfThe pedagogical process of the doctoral study program in biotechnology is carried out in classrooms in the UCM central buildings on J. Herdu Square, on Hajdóczyho Street and in the UCM building in Špačince (4 km from the University address in Trnava), where suitable rooms for lectures and seminars are available. All classrooms are equipped with video projection technology. Laboratories used for teaching laboratory exercises at the Department of Biotechnology (separation methods, enzymology, biology, advanced biology) are equipped with basic tools (chemicals, laboratory glassware, scales, small laboratory equipment) needed for each exercise.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
The laboratories in which the research activity is carried out have the following equipment:
Equipment for all work in the field of fermentation technologies, protein biochemistry (isolation and characterization) and molecular biology (cloning, gene expression, mutagenesis, bioinformatics analysis). State-of-the-art instrumentation and computer technology is also available. Examples are BIOSTAT A plus Sartorius fermenter, comfort thermomixer, IKA MS3 BASIC, Bandelin Sonopuls UW 2200 sonicator, Astell autoclave, microscopes, Biotek El800 and MRX / (Dynex) microplate counters, HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin and Philips with UV / Vis and DAD detectors, Shimadzu FTIR-8000 infrared spectrophotometer Shimadzu, CHNS / O Elemental Analyzer FLASH EA2000, UV-Vis spectrophotometers VARIAN CARY 50 and M350 Camspec, laboratory centrifuge UNIVERSAL 320 R, orbital shaker PSU-20 (Biosan), ES-20 environmental shaker, Buchi vacuum evaporators, HETTICH UNIVERSAL 32 centrifuge, HETTICH MIKRO 22 R refrigerated centrifuge, Eppendorf Minispin microcentrifuge, HOEFER SE 245 electrophoresis, MPLC preparative chromatography system (also gradient) laboratory Flow and PCR boxes centrifuges, thermostats, apparatus for agarose and polyacrylamide gels, shakers, DGGE) and has the extensive software needed for bioinformatics research.
Every student of the faculty has secure internet access. ANS UCM students have the opportunity to work in computer laboratories outside the program-organized training according to their own interests and the needs of solving tasks from seminars and exercises. They have computer classrooms with computers connected to the Internet and an internet room with free access with adequate software in the main UCM buildings. Another terminal classroom is in the premises of ANS UCM in Špačince.
Computer classrooms are periodically supplemented with more powerful computers and new computer and chemical software (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analysis, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base and Statistica 10.2 DataMiner). All teachers as well as internal doctoral students have an assigned computer connected to the Internet. The faculty uses the Academic Information System (AIS2).
Institution partners in providing educational activities for the study programme and the characteristics of their participation:
Slovak Academy of Sciences – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant and pharmaceutical biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production, Piešťany – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Animal Production, Nitra – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on animal biotechnologies
Research Institute of Brewing and Malting, Prague, Czech Republic – cooperation within foreign projects, cooperation within dissertations
International Laser Centre, Bratislava – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations
ICARST, n.o., Bratislava – joint laboratory in the building in Špačince, FNS, UCM
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotechnology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory optional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning outcomes while respecting the diversity of students is governed by a University directive.
A wide range of mobility opportunities at home and abroad ensures flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes.
FNS students interested in a stay abroad can take advantage of the diverse range of mobility opportunities under the Erasmus+ programme or they can stay abroad on the basis of international bilateral agreements or take advantage of opportunities under other mobility and scholarship schemes and programmes.
Students of FNS UCM apply to their departmental coordinator in the form of a written application, which includes the applicant’s contact details and a short justification of the study placement, prospective benefits. The ERASMUS+ allocation system is implemented through a selection procedure at the faculty. The deadline for applications, the date of the selection procedure and the Selection Criteria for outgoing students are published on the Faculty’s website.
All information about study stays, Erasmus project, student mobility, teaching and non-teaching staff is also on a separate page.
Following a transparent selection procedure, the faculty nominates students for mobility according to departmental proposals in accordance with the bilateral inter-departmental agreements in force.
Occupations from profesia.sk:
researcher,
laboratory diagnostician,
product specialist,
chemical production operator,
raw material intake worker,
yeast production distiller/distiller,
production technician,
quality controller,
research and development specialist,
technologist,
agronomist,
sanitation and hygiene specialist.
Specific application in companies:
• Enviral (Leopoldov) – bioethanol production
• Chateau Modra (Modra) – wine production
• Natures (Trnava) – production of food supplements
• Saneca Pharmaceutical (Hlohovec) – production of medicines
• Zentiva (Bratislava) – pharmaceutical production
• Evonik Fermas (Slovenská Ľubča) – industrial fermentation processes
• Biotika (Slovenská Ľubča) – production of drugs
• Bioscience Slovakia – production of antibodies
• AXON Neuroscience- medical diagnostics
• Cloetta Slovakia (Levice) – confectionery production
• Považský cukor (Považská Bystrica) – sugar factory
• GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Levice/Bratislava) – research, development and production of drugs
• Alphamedical (Banská Bystrica) – laboratory equipment
• Unilabs Slovensko, s.r.o. (Martin) – laboratory technology
• Axxence Slovakia s.r.o. (Bratislava) – food additives
The graduates of SP Biotechnology are employed throughout Slovakia, such as Alpha medical, Ltd. (Slovakia), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, Ltd. (Bratislava), Biotech, Ltd. (Slovakia) – sales of laboratory equipment, Biotika, Inc. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, Ltd. (Levice), Enviral, Inc. (Leopoldov), Evonik Fermas, Ltd. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, Inc. (Hurbanovo), Henkel Slovakia, Ltd. (Bratislava), Natures, Ltd. (Trnava), Novartis Slovakia, Ltd. (Bratislava), Považský cukor, Inc. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, Inc.(Hlohovec), GSK Group (Levice / Bratislava), VWR International, Ltd. (Slovakia), Zentiva, Inc. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, Ltd.(Zvolen), National Agricultural and Food Center (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovak Academy of Sciences, Slovak Hydrometeorological Institute, State Institute for Drug Control, Public Health Office and universities.– (without students)prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Assoc. prof. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Teaching in the Biotechnology study programme takes the form of lectures supplemented by practical skills through laboratory exercises in order to verify the acquired knowledge in the laboratory. Within the Biotechnology programme, it is possible to tackle bachelor, diploma and doctoral theses in the field of plant, enzyme, environmental, industrial biotechnology directly in the laboratories, while the student enriches his/her CV by working on, in commercial laboratories, both conventional and high-tech, facilities. Graduates of the bachelor’s degree in biotechnology can continue their studies at the master’s, rigorous and doctoral level, with the advantage of an individual approach to students (there is a maximum of 50 students in one year) and in the case of excellent academic results, the top 15% of students have the opportunity to receive an incentive scholarship, as biotechnology is one of the disciplines supported by subsidies from the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
Thanks to the European Erasmus programme, students have the opportunity to travel abroad, get to know new countries, customs and learn the language, given that every second job offer on Profesia.sk contains an English language requirement.
Our graduates are employed all over Slovakia, for example in the companies Alpha medical, s.r.o. (Slovakia), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovakia) – sales of laboratory equipment, Biotika, a. s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovakia), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s. r.o. (Zvolen), the National Agricultural and Food Centre (Bratislava, Piešt’any, Modra, Nitra), the Slovak Academy of Sciences, the Slovak Hydrometeorological Institute, the State Institute for Drug Control, the Public Health Office and universities.
Biotechnológiedoktor (philosophiae doctor), PhD.externá2908 biotechnológie 3183533úroveň 85slovenský jazykŠtudijný program podnecuje:
– zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum – vývoj – aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.
– tvorivú činnosť absolventa v oblasti biotechnológií.
Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (anglický), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore.
– V rámci štúdia si prehlbuje poznatky z biotechnológií, biológie a analytickej chémie, osvojuje si zásady vedeckej práce, formy spracovávania a prezentovania výsledkov. Získava experimentálnu zručnosť a skúsenosť pri práci s modernými prístrojmi.
– Naučí sa vyhľadávať, spracovávať a interpretovať informácie z dostupných zdrojov (vedecké databázy, odborné publikácie). Získané výsledky vie spracovať, publikovať a prezentovať na vedeckých podujatiach.
– Študenti sú zapojení aj do riešenia vedeckých projektov, čím si rozvíjajú a prehlbujú zásady vedeckej práce, riešenia zložitých problémov, analytické a syntetické myslenie, zmysel pre tímovú prácu.
Výsledkom jednotlivých predmetov je komplexne, počas štyroch, v prípade externého štúdia piatich, rokov, spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť:
– identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia
– navrhnúť vedeckú hypotézu,
– overiť ju vhodne nastaveným a navrhnutým experimentom alebo sadou experimentov
– vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce
– riešiť problémy počas riešenia experimentálnej činnosti dizertačnej práce
– navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu
– samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve
– komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj témach súvisiacich
– prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií
– zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_ konania_na_UCM.pdf
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
50 kreditov za študijnú časť,
130 kreditov za vedecko-výskumnú časť,
60 kreditov za štátnu skúšku.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Prloha_11_informan%20listy_PhD._Biotechnolgie_D.pdfPedagogický proces doktorandského študijného programu biotechnológie sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre výučbu laboratórnych cvičení na katedre biotechnológií (separačné metódy, enzymológia, biológia, pokročilá biológia) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
Vybavenie pre všetky práce v oblasti fermentačných technológií, biochémie bielkovín (izoláciu a charakterizáciu) a molekulárnej biológie (klonovanie, expresia génov, mutagenéza, bioinformatická analýza). K dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. Ako príklad možno uviesť fermentor BIOSTAT A plus Sartorius, termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Bandelin Sonopuls UW 2200, autokláv Astell, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin a Philips s UV/Vis a DAD detektormi, infračervený spektrofotometer Shimadzu FTIR-8000 Shimadzu, CHNS/O Elementárny Analyzátor FLASH EA2000, UV-Vis spektrofotometere VARIAN CARY 50 a M350 Camspec, laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R, orbitálna trepačka PSU-20 (Biosan), environmentálny shaker ES-20, vákuové odparky Bűchi, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245, MPLC systém preparatívnej chromatografie. Disponuje všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA (PCR cykléry (aj gradientové) laboratórne Flow a PCR boxy centrifúgy, termostaty, aparatúry pre agarózové a polyakryalamidové gély, trepačky, DGGE) a disponuje rozsiahlym programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie:
Slovenská akadémia vied – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác zameraných na rastlinné a farmaceutické biotechnológie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác zameraných na rastlinné biotechnológie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác zameraných na živočíšne biotechnológie
Výzkumný ústav pivovarský a sladařsky, Praha, Česká republika – spolupráca v rámci zahraničných projektov, spolupráca v rámci dizertačných prác
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných h prác
ICARST, n.o., Bratislava – spoločné laboratórium v budove v Špačinciach, FPV, UCM
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie: Vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik, produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny, pracovník výroby kvasiar/destilatér, technik výroby, kontrolór kvality, špecialista vo výskume a vývoji, technológ, agronóm, špecialista sanitácie a hygieny.Konkrétne uplatnenie vo firmách: Enviral, a.s. (Leopoldov) – výroba bioetanolu, Meroco a.s. (Leopoldov) – výroba biozložky do nafty, Chateau Modra, a.s. (Modra) – výroba vína, Natures s.r.o. (Trnava) – výroba doplnkov stravy, Saneca Pharmaceuticals a.s. (Hlohovec) – výroba liečiv, Zentiva, a.s. (Bratislava) – výroba liečiv, Evonik Fermas a.s. (Slovenská Ľubča) – priemyselné fermentačné procesy  Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča) – výroba liečiv, Bioscience Slovakia s.r.o.- výroba protilátok, AXON Neuroscience (Bratislava) – medicínska diagnostika, Cloetta Slovakia s.r.o. (Levice) – výroba cukroviniek, Považský cukor a.s. (Považská Bystrica ) – cukrovar, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Levice, s.r.o.. (Levice / Bratislava) – výskum, vývoj a výroba liečiv, Unilabs Slovensko, s.r.o. (Martin) – laboratórna technika, Axxence Slovakia s.r.o. (Bratislava) – potravinárske prídavné látky.
Absolventi ŠP Biotechnológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) – predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral, a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
– (bez študentov)prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Výučba v študijnom programe Biotechnológie je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu. V rámci študijného programu Biotechnológie je možné priamo pracovať v laboratóriách na riešení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác v oblasti rastlinných, enzýmových, environmentálnych, priemyselných biotechnológií, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na, v komerčných laboratóriách bežných ako aj špičkových, zariadeniach. Absolventi bakalárskeho štúdia Biotechnológie môžu pokračovať štúdiom na magisterskom, rigoróznom ako aj doktorandskom stupni, pričom výhodou je individuálny prístup k študentov (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.
Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) – predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
Biotechnologydoktor (philosophiae doctor), PhD.denná2908 biotechnológie 3183534úroveň 84anglický jazykThe study program encourages:
– principles of scientific work, its ethical and social aspects, scientific problem formulation, presentation, and publication of scientific results, provides the necessary knowledge for the development of scientific and study field, emphasizes the link research – development – application and evaluation of own contribution to practice.
– the creative activity of the graduate in the field of biotechnology.
The graduate is fluent in an active foreign language (English), can work in a team, forecast developments in their field.
– As part of the study, he/she deepens his/her knowledge of biotechnology, biology, and analytical chemistry, learns the principles of scientific work, forms of processing and presentation of results. They gain an experimental skills and experience in working with modern devices.
– They will learn to search, process, and interpret information from available sources (scientific databases, professional publications). They can process, publish, and present the obtained results at scientific events.
– Students are also involved in solving scientific projects, which develops and deepens the principles of scientific work, solving complex problems, analytical and synthetic thinking, a sense of teamwork.
The result of individual subjects is a comprehensive dissertation within four years, or five years in the case of external study, elaborated in the scope defined in the Higher Education Act of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. The professional training in the acquisition of competences, the ability to
– identify a problem in order to find a scientific solution,
– to propose a scientific hypothesis, test it using an appropriately designed and constructed experiment or set of experiments,
– evaluate the results and produce them in the form of a dissertation
– solve problems during experimental work on the dissertation
– design appropriate procedures for modifying the experiment
– work independently in the laboratory, but also in a team,
– interact with experts within the scope of their dissertation topic, but also on related topics,
– present their results to experts in the form of presentations and discussions,
– publish results in the form of publications in high quality and high impact scientific journals.
Requirements for applicants and the method of their selection are specified in §56 to 58 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, they are regulated in more detail by the UCM Study Regulations in Trnava and the UCM Admission Procedure Regulations in Trnava.
Poriadok prijímacieho konania UCM (effective from September, 1, 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (effective from September, 1, 2020, with the exception of § 28 par. 3, which enters into force on 28 April 2020)
The basic condition for admission to doctoral studies is a second-level university education (Section 56 (3) of Act No. 131/2002 Coll. On Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts). Graduates of domestic or foreign universities can apply for admission to study if they have completed a master’s or engineering study.
The admission procedure at FNS UCM is carried out in accordance with Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts, Sections 56 to 58. The admission process will enable an applicant who proves the fulfilment of the specified conditions for admission to study to become a student of the chosen study program. An applicant who does not prove the fulfilment of the basic conditions for admission to the study at the time of verification of the fulfilment of the conditions for admission may be admitted to the study conditionally if he/she is obliged to prove the fulfilment of the basic conditions of admission to the study no later than on the day determined for enrolment.
The method of admission is governed by the general conditions approved by the academic senate of the faculty for the relevant academic year, which must be published together with the offer of study programs and the planned number of admitted applicants no later than September 20 of the academic year preceding the academic year. candidate accepted. General conditions of admission to study in accordance with Act no. 131/2002 Coll. about universities and university duties are published on the website of the faculty and university.
Applications for university studies are accepted by the deadline, which is usually published, usually by the end of April of the respective academic year.
Applicants apply for the topics listed, which are published on the faculty’s website. During the admission to doctoral studies, there will be an admission interview, which takes place in the form of an interview, where the applicant presents his/her motives, a project on the topic of the dissertation and prerequisites for study, as well as knowledge of a foreign language.
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotechnology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory optional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning outcomes while respecting the diversity of students is governed by a University directive.
The composition of the commission for state examinations is in accordance with the Higher Education Act, pursuant to Section 63, Paragraph 3 of Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, and with the Study Regulations of the University of Ss. Cyril and Methodius, which was approved by the UCM Academic Senate on June 10, 2013. The State Examination Commission has at least 4 members. The Commission shall be able to act if the chairman of the commission and at least two other members are present. University teachers, acting as professors and associate professors and other experts, approved by the relevant scientific council, have the right to take the state exam in doctoral and master’s degree programs. At least two members of the commission shall be university teachers in the capacity of associate professor or professor. In addition to university teachers working as associate professors or professors and other practitioners approved by the Scientific Council, assistant professors with a third-degree university degree also have the right to take state examinations in bachelor’s degree programs. At least one member of the commission must serve as an associate professor or professor. The chairman of the commission for state examinations is appointed by the dean from among professors and associate professors at universities. The course of the state examination is managed, and the chairman of the commission is responsible for the activities of the commission.
Number of credits:
50 credits for the study part,
35 credits for the pedagogical part,
95 credits for the scientific-research part,
60 credits for the state exam.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Attachment_11_Subject%20information%20sheets_PhD._Biotechnology_FT.pdfThe pedagogical process of the doctoral study program in biotechnology is carried out in classrooms in the UCM central buildings on J. Herdu Square, on Hajdóczyho Street and in the UCM building in Špačince (4 km from the University address in Trnava), where suitable rooms for lectures and seminars are available. All classrooms are equipped with video projection technology. Laboratories used for teaching laboratory exercises at the Department of Biotechnology (separation methods, enzymology, biology, advanced biology) are equipped with basic tools (chemicals, laboratory glassware, scales, small laboratory equipment) needed for each exercise.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
The laboratories in which the research activity is carried out have the following equipment:
Equipment for all work in the field of fermentation technologies, protein biochemistry (isolation and characterization) and molecular biology (cloning, gene expression, mutagenesis, bioinformatics analysis). State-of-the-art instrumentation and computer technology is also available. Examples are BIOSTAT A plus Sartorius fermenter, comfort thermomixer, IKA MS3 BASIC, Bandelin Sonopuls UW 2200 sonicator, Astell autoclave, microscopes, Biotek El800 and MRX / (Dynex) microplate counters, HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin and Philips with UV / Vis and DAD detectors, Shimadzu FTIR-8000 infrared spectrophotometer Shimadzu, CHNS / O Elemental Analyzer FLASH EA2000, UV-Vis spectrophotometers VARIAN CARY 50 and M350 Camspec, laboratory centrifuge UNIVERSAL 320 R, orbital shaker PSU-20 (Biosan), ES-20 environmental shaker, Buchi vacuum evaporators, HETTICH UNIVERSAL 32 centrifuge, HETTICH MIKRO 22 R refrigerated centrifuge, Eppendorf Minispin microcentrifuge, HOEFER SE 245 electrophoresis, MPLC preparative chromatography system (also gradient) laboratory Flow and PCR boxes centrifuges, thermostats, apparatus for agarose and polyacrylamide gels, shakers, DGGE) and has the extensive software needed for bioinformatics research.
Every student of the faculty has secure internet access. ANS UCM students have the opportunity to work in computer laboratories outside the program-organized training according to their own interests and the needs of solving tasks from seminars and exercises. They have computer classrooms with computers connected to the Internet and an internet room with free access with adequate software in the main UCM buildings. Another terminal classroom is in the premises of ANS UCM in Špačince.
Computer classrooms are periodically supplemented with more powerful computers and new computer and chemical software (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analysis, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base and Statistica 10.2 DataMiner). All teachers as well as internal doctoral students have an assigned computer connected to the Internet. The faculty uses the Academic Information System (AIS2).
Institution partners in providing educational activities for the study programme and the characteristics of their participation:
Slovak Academy of Sciences – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant and pharmaceutical biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production, Piešťany – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on plant biotechnologies
National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Animal Production, Nitra – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations focused on animal biotechnologies
Research Institute of Brewing and Malting, Prague, Czech Republic – cooperation within foreign projects, cooperation within dissertations
International Laser Centre, Bratislava – cooperating workplace, performance of experimental activities of part of dissertations
ICARST, n.o., Bratislava – joint laboratory in the building in Špačince, FNS, UCM
The study plan fully reflects the requirements set for the field of study 4 Biotechnology in the system of study fields (core of knowledge, skills and abilities) and at the same time has the ambition to allow students to improve according to their own choice through compulsory elective subjects.
The study plan offers sufficient scope for students and respects the diversity of students and their needs in achieving the objectives and learning outcomes. Which is also made possible by the flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes, especially thanks to the rich offer of compulsory optional subjects, the wide possibilities of mobility at home and abroad. The study plan also maintains the level of knowledge, skills and competences in accordance with the National Qualifications Framework of the Slovak Republic.
The assessment of learning outcomes to enable the achievement of learning outcomes while respecting the diversity of students is governed by a University directive.
A wide range of mobility opportunities at home and abroad ensures flexibility of learning pathways and the achievement of learning outcomes.
FNS students interested in a stay abroad can take advantage of the diverse range of mobility opportunities under the Erasmus+ programme or they can stay abroad on the basis of international bilateral agreements or take advantage of opportunities under other mobility and scholarship schemes and programmes.
Students of FNS UCM apply to their departmental coordinator in the form of a written application, which includes the applicant’s contact details and a short justification of the study placement, prospective benefits. The ERASMUS+ allocation system is implemented through a selection procedure at the faculty. The deadline for applications, the date of the selection procedure and the Selection Criteria for outgoing students are published on the Faculty’s website.
All information about study stays, Erasmus project, student mobility, teaching and non-teaching staff is also on a separate page.
Following a transparent selection procedure, the faculty nominates students for mobility according to departmental proposals in accordance with the bilateral inter-departmental agreements in force.
Occupations from profesia.sk:
researcher,
laboratory diagnostician,
product specialist,
chemical production operator,
raw material intake worker,
yeast production distiller/distiller,
production technician,
quality controller,
research and development specialist,
technologist,
agronomist,
sanitation and hygiene specialist.
Specific application in companies:
• Enviral (Leopoldov) – bioethanol production
• Chateau Modra (Modra) – wine production
• Natures (Trnava) – production of food supplements
• Saneca Pharmaceutical (Hlohovec) – production of medicines
• Zentiva (Bratislava) – pharmaceutical production
• Evonik Fermas (Slovenská Ľubča) – industrial fermentation processes
• Biotika (Slovenská Ľubča) – production of drugs
• Bioscience Slovakia – production of antibodies
• AXON Neuroscience- medical diagnostics
• Cloetta Slovakia (Levice) – confectionery production
• Považský cukor (Považská Bystrica) – sugar factory
• GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Levice/Bratislava) – research, development and production of drugs
• Alphamedical (Banská Bystrica) – laboratory equipment
• Unilabs Slovensko, s.r.o. (Martin) – laboratory technology
• Axxence Slovakia s.r.o. (Bratislava) – food additives
The graduates of SP Biotechnology are employed throughout Slovakia, such as Alpha medical, Ltd. (Slovakia), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, Ltd. (Bratislava), Biotech, Ltd. (Slovakia) – sales of laboratory equipment, Biotika, Inc. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, Ltd. (Levice), Enviral, Inc. (Leopoldov), Evonik Fermas, Ltd. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, Inc. (Hurbanovo), Henkel Slovakia, Ltd. (Bratislava), Natures, Ltd. (Trnava), Novartis Slovakia, Ltd. (Bratislava), Považský cukor, Inc. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, Inc.(Hlohovec), GSK Group (Levice / Bratislava), VWR International, Ltd. (Slovakia), Zentiva, Inc. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, Ltd.(Zvolen), National Agricultural and Food Center (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovak Academy of Sciences, Slovak Hydrometeorological Institute, State Institute for Drug Control, Public Health Office and universities.– (without students)prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Assoc. prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Assoc. prof. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Assoc. prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Assoc. prof. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Assoc. prof. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
Teaching in the Biotechnology study programme takes the form of lectures supplemented by practical skills through laboratory exercises in order to verify the acquired knowledge in the laboratory. Within the Biotechnology programme, it is possible to tackle bachelor, diploma and doctoral theses in the field of plant, enzyme, environmental, industrial biotechnology directly in the laboratories, while the student enriches his/her CV by working on, in commercial laboratories, both conventional and high-tech, facilities. Graduates of the bachelor’s degree in biotechnology can continue their studies at the master’s, rigorous and doctoral level, with the advantage of an individual approach to students (there is a maximum of 50 students in one year) and in the case of excellent academic results, the top 15% of students have the opportunity to receive an incentive scholarship, as biotechnology is one of the disciplines supported by subsidies from the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
Thanks to the European Erasmus programme, students have the opportunity to travel abroad, get to know new countries, customs and learn the language, given that every second job offer on Profesia.sk contains an English language requirement.
Our graduates are employed all over Slovakia, for example in the companies Alpha medical, s.r.o. (Slovakia), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovakia) – sales of laboratory equipment, Biotika, a. s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovakia), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s. r.o. (Zvolen), the National Agricultural and Food Centre (Bratislava, Piešt’any, Modra, Nitra), the Slovak Academy of Sciences, the Slovak Hydrometeorological Institute, the State Institute for Drug Control, the Public Health Office and universities.
Biotechnológiedoktor (philosophiae doctor), PhD.denná2908 biotechnológie 3183535úroveň 84slovenský jazykŠtudijný program podnecuje:
– zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum – vývoj – aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.
– tvorivú činnosť absolventa v oblasti biotechnológií.
Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (anglický), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore.
– V rámci štúdia si prehlbuje poznatky z biotechnológií, biológie a analytickej chémie, osvojuje si zásady vedeckej práce, formy spracovávania a prezentovania výsledkov. Získava experimentálnu zručnosť a skúsenosť pri práci s modernými prístrojmi.
– Naučí sa vyhľadávať, spracovávať a interpretovať informácie z dostupných zdrojov (vedecké databázy, odborné publikácie). Získané výsledky vie spracovať, publikovať a prezentovať na vedeckých podujatiach.
– Študenti sú zapojení aj do riešenia vedeckých projektov, čím si rozvíjajú a prehlbujú zásady vedeckej práce, riešenia zložitých problémov, analytické a syntetické myslenie, zmysel pre tímovú prácu.
Výsledkom jednotlivých predmetov je komplexne, počas štyroch, v prípade externého štúdia piatich, rokov, spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť:
– identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia
– navrhnúť vedeckú hypotézu,
– overiť ju vhodne nastaveným a navrhnutým experimentom alebo sadou experimentov
– vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce
– riešiť problémy počas riešenia experimentálnej činnosti dizertačnej práce
– navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu
– samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve
– komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj témach súvisiacich
– prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií
– zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_ konania_na_UCM.pdf
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
50 kreditov za študijnú časť,
35 kreditov za pedagogickú časť,
95 kreditov za vedecko-výskumnú časť,
60 kreditov za štátnu skúšku.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Prloha_11_informan%20listy_PhD._Biotechnolgie_D.pdfPedagogický proces doktorandského študijného programu biotechnológie sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre výučbu laboratórnych cvičení na katedre biotechnológií (separačné metódy, enzymológia, biológia, pokročilá biológia) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam.
http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/fakulta-v-obrazoch.html
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
Vybavenie pre všetky práce v oblasti fermentačných technológií, biochémie bielkovín (izoláciu a charakterizáciu) a molekulárnej biológie (klonovanie, expresia génov, mutagenéza, bioinformatická analýza). K dispozícii je aj špičková prístrojová a výpočtová technika. Ako príklad možno uviesť fermentor BIOSTAT A plus Sartorius, termomixer comfort, IKA MS3 BASIC, sonifikátor Bandelin Sonopuls UW 2200, autokláv Astell, mikroskopy, mikroplatničkové čítače Biotek El800 a MRX /(Dynex), HPLC (Waters, Pye Unicam, Young Lin a Philips s UV/Vis a DAD detektormi, infračervený spektrofotometer Shimadzu FTIR-8000 Shimadzu, CHNS/O Elementárny Analyzátor FLASH EA2000, UV-Vis spektrofotometere VARIAN CARY 50 a M350 Camspec, laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R, orbitálna trepačka PSU-20 (Biosan), environmentálny shaker ES-20, vákuové odparky Bűchi, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245, MPLC systém preparatívnej chromatografie. Disponuje všetkými potrebnými prístrojmi a zariadeniami na prípravu rekombinantných molekúl DNA (PCR cykléry (aj gradientové) laboratórne Flow a PCR boxy centrifúgy, termostaty, aparatúry pre agarózové a polyakryalamidové gély, trepačky, DGGE) a disponuje rozsiahlym programovým vybavením potrebným pre bioinformatický výskum.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie:
Slovenská akadémia vied – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác zameraných na rastlinné a farmaceutické biotechnológie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác zameraných na rastlinné biotechnológie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných prác zameraných na živočíšne biotechnológie
Výzkumný ústav pivovarský a sladařsky, Praha, Česká republika – spolupráca v rámci zahraničných projektov, spolupráca v rámci dizertačných prác
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – spolupracujúce pracovisko, výkon experimentálnej činnosti časti dizertačných h prác
ICARST, n.o., Bratislava – spoločné laboratórium v budove v Špačinciach, FPV, UCM
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie: Vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik, produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny, pracovník výroby kvasiar/destilatér, technik výroby, kontrolór kvality, špecialista vo výskume a vývoji, technológ, agronóm, špecialista sanitácie a hygieny.Konkrétne uplatnenie vo firmách: Enviral, a.s. (Leopoldov) – výroba bioetanolu, Meroco a.s. (Leopoldov) – výroba biozložky do nafty, Chateau Modra, a.s. (Modra) – výroba vína, Natures s.r.o. (Trnava) – výroba doplnkov stravy, Saneca Pharmaceuticals a.s. (Hlohovec) – výroba liečiv, Zentiva, a.s. (Bratislava) – výroba liečiv, Evonik Fermas a.s. (Slovenská Ľubča) – priemyselné fermentačné procesy  Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča) – výroba liečiv, Bioscience Slovakia s.r.o.- výroba protilátok, AXON Neuroscience (Bratislava) – medicínska diagnostika, Cloetta Slovakia s.r.o. (Levice) – výroba cukroviniek, Považský cukor a.s. (Považská Bystrica ) – cukrovar, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Levice, s.r.o.. (Levice / Bratislava) – výskum, vývoj a výroba liečiv, Unilabs Slovensko, s.r.o. (Martin) – laboratórna technika, Axxence Slovakia s.r.o. (Bratislava) – potravinárske prídavné látky.
Absolventi ŠP Biotechnológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) – predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral, a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
100%prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Barbora Legerská, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-bt.html

Výučba v študijnom programe Biotechnológie je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu. V rámci študijného programu Biotechnológie je možné priamo pracovať v laboratóriách na riešení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác v oblasti rastlinných, enzýmových, environmentálnych, priemyselných biotechnológií, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na, v komerčných laboratóriách bežných ako aj špičkových, zariadeniach. Absolventi bakalárskeho štúdia Biotechnológie môžu pokračovať štúdiom na magisterskom, rigoróznom ako aj doktorandskom stupni, pričom výhodou je individuálny prístup k študentov (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.
Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) – R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) – predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
Inžinierstvo životného prostrediainžinier, Ing.denná1610 ekologické a environmentálne vedy2183605úroveň 72slovenský jazykCieľ vzdelávania: Poskytnúť pokročilé vedomosti o vplyvoch fyzikálno-chemických a antropogénnych faktorov na životné prostredie, získať vedomosti a zručnosti pre detekciu a monitoring ich dopadov, získať flexibilné a komplexné kompetencie pre zhodnotenie kvality životného prostredia, resp. pre identifikáciu a realizáciu možných riešení jeho remediácie.
Absolvent inžinierskeho (Ing.) študijného programu Inžinierstvo životného prostredia priamo nadväzujúceho na bakalárske štúdium v programe Ochrana a obnova životného prostredia získa nasledujúce teoretické vedomosti, zručnosti a kompetencie:
– primerané teoretické znalosti v oblasti fyzikálnych, chemických a biologických dejov a interpretovania zákonitostí týchto procesov prebiehajúcich v rôznych technologických operáciách a prevádzkach, materiálových a energetických bilancií, ako aj modelovania pohybu látok v jednotlivých zložkách životného prostredia;
– vedomosti a zručnosti v oblasti ovládania princípov vnímania environmentálnych podnetov jednoduchými aj zložitejšími organizmami;
– zručnosti v laboratórnych technikách a metódach v oblastiach štúdia Inžinierstva životného prostredia;
– schopnosť tvorivo využívať získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi;
– schopnosť a kompetenciu navrhovať, zavádzať a aplikovať metódy a prostriedky pri riešení problémov znečistenia prostredia, ako aj racionálne a efektívne riadiť procesy a definovať najoptimálnejšie charakteristiky zariadení a systémov, v ktorom dané procesy prebiehajú;
– schopnosť samostatne vedecko-výskumne pracovať v oblasti chemického, biochemického, environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva;
– zručnosť pracovať s výpočtovou technikou pri využívaní komerčných softvérov aplikovaných pri získavaní a štatistickom alebo priestorovom (GIS) spracovaní údajov súvisiacich s hodnotením životného prostredia, pri plánovaní experimentov a spracovaní i prezentácii výsledkov, ako aj schopnosť čiastočne využívať metódy programovania;
– schopnosť a kompetenciu v oblasti praktickej aplikácie získaných vedomostí a zručností, a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich meranie a monitoring analytických charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, aplikovanie (bio)remediačných (sanačných) technológií, environmentálne poradenstvo v širokej škále inštitúcií vrátane podnikateľskej sféry, prácu v tímoch realizujúcich prieskumnú a výskumnú aktivitu pri ochrane a obnove životného prostredia;
– prispôsobivosť zvyšujúcim a meniacim sa požiadavkám praxe, vrátane riešenia svojho ďalšieho vzdelávania formou pokračovania v 3. stupni vysokoškolského štúdia, a to v širokej škále environmentálne inžinierskych a chemicko-technologických študijných programov.
V rámci absolvovania profilových predmetov štúdia študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti
a kompetencie:
Diplomová práca (18 hodín cvičení týždenne; 8 kreditov; 4. semester)
– vedomosti prostredníctvom vypracovania literárneho prehľadu v riešenej problematike;
– zručnosti a kompetencie pri návrhu hypotézy a jej overení zostavením experimentov, pri celkovom riešení experimentálnej práce, ako aj pri analyzovaní a hodnotení zadaného problému;
– zručnosti a kompetencie pri vyhodnocovaní výsledkov, pri ich komparácii a diskusii s údajmi uvádzanými vo vedeckých databázach, ako aj pri vyvodzovaní vlastných záverov;
– schopnosť samostatne pracovať v laboratóriu, komunikovať so svojim školiteľom a prezentovať svoje výsledky pred odbornou komisiou.
Environmentálna mikrobiológia (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity;
2. semester)
– vedomosti o úlohe mikroorganizmov v prírode, o ich výskyte v jednotlivých zložkách životného prostredia, o ich nezastupiteľnej úlohe pri kolobehu prvkov a látok, a o ich vzájomných interakciách a komunikácii v prírode;
– kompetencie pre identifikáciu narušenej rovnováhy mikrobiálnych spoločenstiev v rôznych zložkách životného prostredia;
– kompetencie pre aplikáciu testovacích metód a monitorovacích techník analýzy mikrobiálnych spoločenstiev vo vzorkách životného prostredia;
– vedomosti, ktoré bude schopný aplikovať v environmentálnych biotechnológiách alebo v remediačných technológiách.
Environmentálna molekulárna biológia (2 hodiny prednášok týždenne; 3 kredity; 1. semester)
– vedomosti o základných aj špeciálnych postupoch molekulárnej biológie a genetiky;
– vedomosti a kompetencie pre aplikácie daných metód v modernej environmentalistike, pre postupy hodnotenia kvality životného prostredia;
– kompetencie pre aplikácie metód v environmentálnych biotechnológiách;
– schopnosti pre selekciu metód a návrh postupov pre molekulárnu analýzu vplyvov ŽP na organizmy;
– integrované vedomosti a kompetencie pre zhodnotenie výsledkov (fragmentovaných) dát a pre formulovanie relevantných záverov a odporúčaní.
Environmentálne biotechnológie (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity;
3. semester)
– vedomosti o súčasnom stave poznatkov v oblasti environmentálnych biotechnológií a ich aplikácii v praxi;
– poznatky o princípoch a mechanizmoch známych procesov vhodných na úpravu a spracovanie surovín a čistenie životného prostredia;
– vedomosti a kompetencie potrebné pre orientáciu a uplatnenie v oblasti environmentálnych biotechnológií, ako aj pre tvorivé riešenia v environmentálnej či biotechnologickej praxi;
– kompetencie pre aplikácie vybraných metód v environmentálnych biotechnológiách. Laboratórne cvičenia z environmentálnej mikrobiológie (5 hodín cvičení týždenne; 5 kreditov;
2. semester)
– laboratórne zručnosti z oblasti environmentálnej mikrobiológie;
– zručnosti a skúsenosti s odberom mikroorganizmov z rôznych prostredí, s ich izoláciou a kultiváciou;
– vedomosti o vplyve rôznych podmienok na rast a vývoj mikroorganizmov;
– poznatky a zručnosti v oblasti aplikácie základných mikrobiologických postupov pri stanovovaní minimálnych inhibičných koncentrácií a iných parametrov;
– kompetencie pre charakteristiku danej mikroflóry vyskytujúcej sa v rôznych zložkách životného prostredia.
Laboratórne cvičenia z environmentálnej molekulárnej biológie (4 hodín cvičení týždenne; 5 kreditov; 1. semester)
– zručnosti v základných aj vybraných špeciálnych postupoch molekulárnej biológie a genetiky v environmentalistike;
– schopnosti voliť jednotlivé techniky a postupy pre riešenie konkrétneho environmentálneho problému (v laboratórnej či výrobnej praxi);
– schopnosti navrhnúť a naplánovať vlastné postupy a techniky pre riešenie problému, zhodnotiť kvalitu dát;
– kompetencie tvorivo pristúpiť k medziodborovým riešeniam environmentálnych problémov;
– kompetencie pre generovanie relevantných záverov a odporúčaní.
Laboratórne cvičenia z rádioekológie (4 hodín cvičení týždenne; 4 kredity; 1. semester) – zručnosti zo stanovenia a monitorovania prírodnej rádioaktivity, resp. prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia; – poznatky a skúsenosti s využívaním viacerých metód a techník stanovenia rádionuklidov v rôznych vzorkách životného prostredia; – kompetencie pre praktické využitie poznatkov z rádioekológie pri monitorovaní kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia a pri hodnotení prípadných rizík a dopadov. Laboratórne cvičenia z remediačných technológií (4 hodín cvičení týždenne; 5 kreditov; 3. semester) – zručnosti a skúsenosti s využívaním vybraných techník a metód remediačných techník založenými na fyzikálnych, chemických a biologických princípoch – zručnosti a skúsenosti s využívaním vybraných remediačných techník zameranými na odstraňovanie ťažkých kovov, rádionuklidov a organických kontaminantov (xenobiotík) zo znečistených vôd a pôd; – kompetencie v oblasti zhodnotenia účinnosti a relevancie aplikácie remediačných techník a metód pre konkrétne environmentálne problémy a záťaže. Metódy hodnotenia kvality ŽP (2 hodiny prednášok týždenne; 2 kredity; 2. semester) – vedomosti o testovacích, monitorovacích a analytických metódach, aké sa v súčasnosti využívajú v praxi s cieľom monitorovania, analýzy a hodnotenia kvality životného prostredia; – poznatky, ktoré rozširujú a/alebo obohacujú vedomosti získané v rámci iných predmetov; – kompetencie v oblasti výberu vhodných a relevantných metód pre monitorovanie, analýzu a hodnotenie kvality daného životného prostredia. Procesy a zariadenia environmentálnych technológií (2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne; 5 kreditov; 1. semester) – vedomosti vychádzajúce z chemického inžinierstva a aplikované v problematike realizácie procesov a využívania zariadení v environmentálnych technológiách; – kompetencie pre využitie nadobudnutých poznatkov v priemysle pri uplatňovaní fyzikálnych, chemických alebo biochemických procesov; – kompetencie pre aplikovanie znalostí z chemického inžinierstva pri environmentálnych technológiách ochrany a úpravy vody, ovzdušia a pôdy. Rádioekológia (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 1. semester) – vedomosti a kompetencie o pôvode kontaminácie atmosféry, hydrosféry a pedosféry zdrojmi ionizujúceho žiarenia; – poznatky o chovaní sa rádionuklidov v zložkách životného prostredia; – hlbšie porozumenie a kompetencie v oblasti využívania princípov monitorovania radiačnej situácie a geomigrácie rádionuklidov. Remediačné technológie (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne; 4 kredity; 3. semester) – vedomosti o súčasnom stave znečisteného prostredia vo svete a v SR; – poznatky o metódach a technikách remediácie kontaminovaného alebo inak degradovaného prostredia za podmienok in situ alebo ex situ a za využitia metód a techník realizovaných na báze fyzikálno-chemických alebo biologických princípov; – vedomosti a kompetencie o možnostiach remediácie kontaminovaného životného prostredia alebo revitalizácie poškodenej krajiny; – kompetencie kriticky posudzovať možnosti remediácie, resp. revitalizácie kontaminovaného alebo inak poškodeného životného prostredia. Aplikovaná biofyzika (2 hodiny prednášok týždenne; 3 kredity; 2. semester) – znalosti v odbore biofyzika, ako aj v jej aplikáciách, a to v rôznych oblastiach prírodných vied od biomimetiky, cez biomechaniku, biosenzoriku, elektrofyziológiu, bioinformatiku, až po populačnú a environmentálnu biofyziku; – prehľad o súčasných metódach a prístupoch uplatňovaných v environmentálnej biofyzike; – kompetencie v oblasti využívania fyzikálne postupov a metód na štúdium funkcií, štruktúr a energetiky biologických objektov, v snahe o presný fyzikálno-chemický popis biologických dejov prebiehajúcich v životnom prostredí.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave. Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021) Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Navrhovaný študijný program je koncipovaný tak, aby spĺňal atribúty študijného odboru Ekologické a environmentálne vedy, pokiaľ ide o obsahovú náplň a rozsah výučby.
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie bakalárskeho titulu v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe.
Prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa predpokladá absolvovanie prvého stupňa v odbore Ekologické a environmentálne vedy alebo v príbuznom odbore. Štúdium v druhom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené bakalárske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil bakalársky študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní na druhý stupeň štúdia sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v 1. stupni štúdia.
Prijímacie konanie na magisterské/inžinierske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV UCM v Trnave požadovať vykonanie prijímacích alebo diferenčných skúšok. Doplnenie chýbajúcich znalostí z kľúčových predmetov uchádzačom, ktorí absolvovali menej príbuzné bakalárske študijné programy, možno ponúknuť vhodnou formou ďalšieho vzdelávania.
Požadovaná skladba absolvovaných predmetov na 1. stupni štúdia v odbore Environmentálne inžinierstvo
• Matematika, aspoň 1 semester
• Fyzika, aspoň 1 semester
• Všeobecná a anorganická chémia, aspoň 1 semester
• Organická chémia, aspoň 1 semester
• Analytická chémia, aspoň 1 semester
• Fyzikálna/biofyzikálna chémia, aspoň 1 semester
• Biochémia/mikrobiológia, aspoň 1 semester
• Toxikológia, aspoň 1 semester
• Inžiniersky predmet – chemické inžinierstvo/inžinierstvo životného prostredia/odpadové inžinierstvo/bezpečnostné inž.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 07 ekologické a environmentálne vedy v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013 a pripravovanými štandardmi vnútorného systému kvality UCM.
Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských (inžinierskych) študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie je v súlade s pripravovanými štandardami pre vnútorný systém kvality UCM, v súlade s ETC normami a reflektuje inžiniersky charakter študijného programu, kde väčšia časť štúdia je orientované na získané zručnosti a kompetencie študentov.
80 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
24 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, nakoľko výberové predmety si študent môže ale nemusí počas štúdia vybrať, teda na riadne ukončenie štúdia nemusí mať voliteľné výberové predmety.
16 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_informan%20listy_ing_IZP.pdfPedagogický proces Katedry ekochémie a rádioekológie, Katedry chémie, Katedry biotechnológií a Katedry biológie, ktoré zabezpečujú študijný program, sa realizuje najmä v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii 3 prednáškové miestnosti, 5 seminárnych učební a 2 počítačové učebne. Ďalšie učebne sú k dispozícii v centrálnych budovách UCM na Námestí J. Herdu v Trnave (5 seminárnych učební) a v budove na Hajdóczyho ul. sa využívanú 2 prednáškové miestnosti a 3 seminárne miestnosti. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou.
Pre laboratórne cvičenia bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho štúdia je k dispozícii 11 študentských laboratórií primerane vybavených pre cvičenia z jednotlivých chemických a biologických disciplín. Pre riešenie semestrálnych a najmä kvalifikačných prác (Bc., Mgr., Ing. RNDr. alebo PhD.) sú k dispozícií laboratóriá Pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy, Laboratórium spektrálnych metód, Ekochemické laboratóriá, Laboratórium molekulárnej environmentalistiky, 3 osobitné chemické laboratóriá pre diplomantov a 2 laboratóriá pre doktorandov.
Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení chemického zamerania (zo všeobecnej a anorganickej, organickej chémie, biochémie, z analytickej chémie ŽP), biológie (LC z biológie, mikrobiológie), ako aj špecifické laboratórne cvičenia ŠP sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho existujú osobitné laboratóriá pre výuku predmetov vyžadujúce špeciálne programy pre výuku predmetov GIS a Diaľkového prieskumu Zeme resp. laboratóriá pre prácu na bakalárskych a diplomových.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
(1) Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA): pozostáva z 8 samostatných laboratórií – Izotopového laboratória (PRNA 1), Hygienickej slučky (PRNA 2), Meracieho laboratória (PRNA 3), Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie – Výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie (PRNA 4), Vedecko-výskumného laboratória (PRNA 5), Lyzimetrického laboratória (PRNA 6), Laboratória prípravy vzoriek (PRNA 7) a Laboratórium inštrumentálnej analýzy (PRNA 8). PRNA je vybavené: 3 ks digitálny gamaspektrometer so studnicovým scintilačným detektorom Ortec; pozitrónový emisný tomograf microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET scanner GE Healthcare; riadený digitálny gamaspektrometer s HPGE detektorom Canberra; laboratórny lyzimeter (EcoTech); UV-VIS spektrofotometer CARY 50 (Varian); chladená stolová laboratórna centrifúga UNIVERSAL 320 R (Hettich); orbitálna trepačka s príslušenstvom Biosan PSU-20; rotačná trepačka na skúmavky Biosan Multi RS-60; 2 ks orbitálna trepačka s inkubátorom Biosan ES-20; peristaltická pumpa Heidolph PD 5201.
(2) Laboratórium spektrálnych metód: atómový absorpčný spektrometer Shimadzu AA-7000; atómový absorpčný spektrometer ThermoScientific iCE 3000; UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50; prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP; zariadenie pre mikrovlnný rozklad a úpravu vzoriek Anton Paar Multiwave 3000; zariadenie Millipore Simplicity 185; zariadenie Watek Diwa 5rica, plameňový fotometer ATS 200MKI.
(3) Laboratórium kvapalinovej chromatografie: zostava HPLC (Waters), fotometrický a DAD detektor; zostava HPLC (Young Lin), DAD detektor; zostava HPLC (Philips) fotometrický detektor; iónový chromatograf ICS 5000 (Dionex).
(4) Laboratórium analytických metód: C-H-N-S-O prvkový analyzátor FLASH EA 2000 (ThermoScientific); DSC kalorimeter Diamond 2000 (Perkin Elmer); infračervený spektrometer Shimadzu IRAffinity-1; UV-VIS Spektrofotometer CARY 50 (Varian).
(5) Laboratórium elektrochemických metód: elektrochemický analyzátor Autolab/PGSTAT302N (Eco Chemie B.V) so sústavou elektród; potenciostat EcaStat Model 150P; 3 ks potenciostat/galvanostat PalmSens.
(6) Laboratórium fyzikálnej chémie: UV-VIS spektrofotometer M350 Camspec; potenciostat EcaStat Model 150P; 3 ks systém Cobra3.
(7) Laboratórium chromatografických metód: plynový chromatograf Perkin Elmer AutoSystem XL; 2 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP.
(8) Ekochemické laboratórium: optický mikroskop Jenatech; fluorescenčný mikroskop Olympus CX41; Cellometer, Nexcelom Bioscience Auto M10, systém Arduino, UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50.
(9) Laboratórium biochemických metód: spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV; rotačná vákuová odparka; centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32.
(10) Laboratórium mikrobiológie: autokláv Astell, 5 ks mikroskop Jenatech Inspection s optickou predsádkou a digitálnou kamerou; sterilná očkovacia miestnosť; temperovaná kultivačná miestnosť 25 – 37°C a trepačkou.
(11) Laboratórium molekulárnej environmentalistiky: UV Cabinet CAMAG, UV Lampa, Viewing box, termoshaker Biosan TS 100, spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, elektroforéza HOEFER SE 245, sterilný box Biohazard.
(12) Laboratórium pre prácu s fytopatogénnymi mikroorganizmami: očkovací priestor, vákuová odparka, mikrovákuová odparka, s mikroskop.
(13) Laboratórium fytochémie: thermomixer comfort, IKA MS3 BASIC (mixér_vortex), CAMAG (UV lampa), centrifúga VWR Himac CT6E, Reader Biotek El800, nízkotlakový kvapalinový chromatografický systém.
(14) Fermentačné laboratórium: fermentory MLW U16 a MLW U7c, mikroplatničkový spektrofotometer MRX (Dynex).
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM v Trnave majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavnej budove UCM v Trnave. Ďalšie dve terminálové učebne sú v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner). Dostupné sú aj ďalšie špecifické štatistické a grafické softvérové balíky pre chemické a environmentálne vedné oblasti (MINEQL+ ver. 4.5, OriginPro 2016, PASW Statistics, TableCurve 3D 4.0, SigmaPlot 11, SYSTAT 12, SigmaScan Pro 5.0, Grapher 7, Voxler 1, softvér pre diaľkový prieskum zeme ERDAS IMAGINE 2016 a ARCGIS ver. 10.4 a softvér pre geoštatistiku SpaceStat 4.0). Všetci pedagógovia Katedry ekochémie a rádioekológie, Katedry chémie, Katedry biotechnológií a Katedry biológie, ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Študenti môžu vďaka MSDNAA licencii, ktorú každoročne hradí fakulta, legálne bezplatne na vlastnom domácom počítači využívať operačný systém Windows a značné množstvo softvérových vývojových nástrojov.
Pre tvorbu a monitorovanie študijných programov sa na fakulte využíva Informačný systém na meranie a hodnotenie kvality, ktorý sleduje rôzne ukazovatele kvality v oblasti vedy a výskumu, študijne ukazovatele, obsahová náplň a personálne zabezpečenie. Informačný systém na meranie a hodnotenie kvality v sebe spája rôznorodé údaje, jednak z iných informačných systémov univerzity (Akademický informačný systém AIS2, Knižnično-informačný systém Dawinci…), ale aj údaje, hodnotenia a spätnú väzbu od jednotlivých účastníkov študijného programu (dotazníky študentov, hospitačné záznamy vyučujúcich, dotazníky absolventov …).
Všetky vzdelávacie činnosti študijného programu dokáže Katedra ekochémie a rádioeokológie príp. iné katedry FPV UCM zabezpečiť v plnom rozsahu.
Partnerstvo v edukačnom procese reprezentujú cielené analýzy, resp. analýzy konkrétnych vzoriek v kontexte prebiehajúcich projektov alebo spoločných výskumných aktivít. na nich sú napojené témy všetkých záverečných prác. Zoznam aktuálnych partnerov relevantných pre ŠP Ochrana a obnova životného prostredia:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka v Piešťanoch – spolupracujúce pracovisko, poskytovateľ experimentálneho materiálu pre prebiehajúce projekty a bakalárske práce. Tie sú zamerané na bezpečnosť plodín/potravín, energetické plodiny pre fytoremediácie.
BIONT a.s. – spoločné Výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie v rámci izotopového pracoviska (PRNA), poskytovateľ microPET systému, dodávateľ vybraných žiaričov pre analýzy v rámci spoločných výskumných aktivít, ako aj pre prebiehajúce projekty a záverečné práce. Tie sú zamerané najmä na analýzy transportu a alokácie konkrétnych žiaričov (kovov a iných látok) v rastlinách.
JAVYS, a.s. Bratislava a VÚJE, a.s. Trnava sú partnermi pri poskytovaní vzoriek pre monitoring a analýzy pre prebiehajúce projekty, predmet terénny výskum I a II a bakalárske práce. Sú objektmi pre tradičné exkurzie pre študentov.
Ostatné partnerské organizácie, ktoré sa podieľajú väčšou či menšou formou príp. nepriamo pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia, s ktorými má Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM dlhoročnú spoluprácu sú uvedení na web stránke katedry:
https://www.ekokatedra.sk/partneri/.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 07 ekologické a environmentálne vedy v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Referent životného prostredia pre automobilový závod
Referent odpadového hospodárstva
Prevádzkový manažér – ČOV
Vedúci oddelenia posudzovania vplyvov
Samostatný odborný referent na Oddelení životného prostredia
Absolvent študijného programu Inžinierstvo životného prostredia má predpoklady:
– uplatniť sa v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva),
– uplatniť sa v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde),
– uplatniť sa v súkromnej sfére v spoločnostiach zameraných na tvorbu environmentálnych technológií a ich aplikáciu pri ochrane životného prostredia, spracovaní surovín alebo produkcii bioenergie
– uplatniť sa ako vedecko-výskumný pracovník na univerzitných a výskumných pracoviskách,
– uplatniť sa ako podnikový ekológ – v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia najmä pre výrobnú sféru,
– uplatniť sa ako pedagóg vo vzdelávacích inštitúciách po absolvovaní pedagogického minima (napr. na Filozofickej fakulte UCM v Trnave),
– pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia v odbore Environmentálne inžinierstvo alebo v príbuzných odboroch.
– (bez študentov)Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Prof. Mgr. Alžbeta Marček-Chorvátová, DrSc.
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Prof. Mgr. Alžbeta Marček-Chorvátová, DrSc.
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.
doc. Ing. Peter Kováč, PhD.
doc. RNDr. Jozef Mačala, PhD.
RNDr. Monika Bardáčová, PhD.
RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-ker.html
Cieľom študijného programu Inžinierstvo životného prostredia je vychovať nový typ špecialistov schopných využiť poznatky z viacerých odborov pri riešení existujúcich environmentálnych problémov. Ide teda o silne medziodborový študijný program. Celý program je navrhnutý tak, aby podporil tvorivé myslenie, samostatnú prácu a inovatívny prístup pri využívaní získaných poznatkov v environmentálnych vedách, ochrane životného prostredia aj pri tvorbe nových technológií, ktoré nebudú natoľko poškodzovať životné prostredie ako je to v prípade konvenčných technológií. Cieľom programu je porozumieť štruktúre a funkcii komplexných environmentálnych systémov z hľadiska efektivity ich fungovania, ako aj dosiahnutia ich trvalej energetickej udržateľnosti a minimalizovania ich vplyvu na životné prostredie. Zároveň je veľký dôraz kladený na podporu spolupráce s praxou a uľahčenie prenosu získaných poznatkov do konkrétnych technologických riešení. Program ponúka špecifiká unikátne na národnej aj medzinárodnej úrovni, keďže využíva jedinečnosť inštitúcie aj zloženia učiteľov, hlavne v oblasti využitia rádioanalytických metód, molekulárno-biologických analýz živých systémov, metód environmentálnej mikrobiológie a biotechnológií či biofyzikálnych metód v oblasti životného prostredia. Tak prispieva aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti študenta na trhu práce. Výnimočnosť programu zabezpečujú aj skúsenosti učiteľov s prácou v medzinárodných tímoch pri riešení rôznych medzinárodných projektov, s prácou pre prax a rovnako aj s prácou pre inštitúcie európskeho významu, napr. Európska komisia, Európska vedecká nadácia, prípadne zahraničné grantové agentúry.
Študenti študijného programu Inžinierstvo životného prostredia majú počas štúdia možnosť pracovať v špičkovo vybavených laboratóriách, v ktorých sa realizujú cvičenia aj experimentálne časti ich diplomových prác. Každý študent má možnosť získať medzinárodné skúsenosti aj počas zahraničných mobilít, napr. v programe Erasmus.
Absolventi študijného programu Inžinierstvo životného prostredia majú možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu na doktorandskom stupni alebo sa zamestnať v praxi, napr. v spoločnostiach PEWAS, s.r.o., BIONT, a.s., výskumných centrách, napr. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, v rôznych laboratóriách alebo na pracoviskách SAV.
Aplikovaná informatikamagister, Mgr.denná2508 informatika2183656úroveň 72slovenský jazykAbsolvent
– získa ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom,
– nadobudne skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,
– naučí sa kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom bude schopný zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie,
– bude schopný vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach,
– bude mať zažité právne, ekonomické, spoločenské a morálne súvislosti svojej profesie v jej spoločenskom koncepte,
– bude pripravený tak na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde bude schopný participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť,
– osvojí si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.
Aplikovaná matematika
– preukázať vedomosti zo základných štatistických štruktúr a pokročilých štatistických štruktúr idúce nad rámec, ktoré im poskytnú základ pre originálnosť v uplatňovaní štatistických princípov v súvislosti s výskumom;
– vedieť použiť rigorózne matematicko-štatistické myslenie a vybudovať si schopnosti tvorivo riešiť zložitejšie problémy z danej problematiky
Grafové algoritmy a ich aplikácie
– má vedomosti a chápe základné, ale aj pokročilé metódy grafových algoritmov
– má vedomosti a chápe algoritmické výhody a nevýhody rôznych reprezentácií grafov v počítači a na nich nadväzujúcich grafových algoritmov, chápe a vie posudzovať ich vlastnosti, zložitosť a vie ich vhodne využiť pri implementovaní riešení problémov
– osvojené vedomosti vie implementovať a používať pri riešení rôznych problémov má vedomosti a chápe princípy postupov a metód aj štruktúry riešenia problémov
Web dizajn a technológie
– má preukázať vedomosti a ich pochopenie pri komplexnom návrhu webovej stránky
– má schopnosť analyzovať webovú stránku z rôznych hľadísk a vedieť implementovať potrebné funkcionality do vytvoreného webového sídla
– má schopnosť sa zodpovedne rozhodovať a analyzovať problémy v chybových hláškach validácie kódu
– vie komunikovať informácie z dokumentácie webovej stránky ostatným študentom
– má potrebné zručnosti na vytvorenie dizajn manuálu zo všetkých prvkov grafického dizajn na webovom sídle
Manažment počítačových sietí
– vedia tvorivo použiť vedomosti pri riešení problematiky manažmentu, problematiku manažmentu
– analyzovať problém a syntetizovať nové riešenie pri úlohách typu nainštalovať, nakonfigurovať a používať príslušné nástroje
Objavovanie znalostí v databázach
– preukážu vedomosti a ich pochopenie z oblasti – základné techniky z objavovania znalosti,
preukážu pochopenie používať metódy predspracovania, transformácie dát a vyhodnocovania modelov na dolovanie v dátach
Paralelné a distribuované systémy
– získa vedomosti z oblasti paralelného a distribuovaného spracovania, získa prehľad súčasného stavu v oblasti a pochopí aktuálne výzvy a obmedzenia v oblasti, – budú mať schopnosť integrovať nadobudnuté teoretické znalosti do praktické skúsenosti s programovaním paralelných systémov so zdieľanou aj distribuovanou pamäťou a programovaním grafických procesorov, – bude mať vyvinuté zručnosti navrhovať a vyvíjať nové riešenia v oblasti paralelných a distribuovaných systémov.
Aplikácie umelej a výpočtovej inteligencie
– musí preukázať vedomosti, ale aj pokročilé nad rámec idúce vedomosti metód umelej inteligencie
– musí preukázať a chápať základné algoritmy symbolickej aj subsymbolickej umelej inteligencie, chápe a vie posudzovať ich vlastnosti, zložitosť a vie ich vhodne využiť pri implementovaní riešení problémov
– osvojené vedomosti vie implementovať a používať pri riešení rôznych problémov
– musí preukázať vedomosti a chápať aj pokročilé princípy postupov a metód aj štruktúry riešenia problémov
Softvérové systémy
– získa vedomosti o organizácii, typoch a aplikácii softvérových systémov v priemysle, riadení, vo vede a výskume, vo vzdelávaní a v iných oblastiach života.
– preukáže vedomosti a pochopenie problematiky architektúry softvérových systémov
– originálnosť pri rozvíjaní vedomostí a uplatňovaní koncepcií potrebných na vytvorenie kvalitného softvérového produktu
Pokročilé riešenia sieťovej bezpečnosti
– vedia použiť vedomosti z oblasti bezpečnostných prvkov počítačových sietí
– majú rozvinuté zručnosti potrebné na nasadenie vhodného typu prvku do konkrétneho prostredia.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor.
Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
81 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
25 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
14 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Prloha_11_informan%20listy_Mgr._Aplikovana_informatika.pdfOkrem počítačových učební pracovisko disponuje aj špecializovanými laboratóriami.
Špecializované laboratóriá umožňujú vhodne prepojiť samostatnú prácu študentov s reálnymi potrebami praxe.
Laboratórium počítačových sietí
Laboratórium počítačových sietí je laboratóriom špecializujúcim sa na pokročilé sieťové protokoly a aplikácie. Laboratórium poskytuje priestor a vybavenie pre predmet Počítačové siete. Rovnako je využívané pracovníkmi a študentmi pracujúcimi na projektoch v oblastiach počítačových sietí. Je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco a pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti
Laboratórium sa venuje okrem iného bezpečnosti v počítačových sieťach (pevných aj bezdrôtových), biometrickej autentifikácii a využitiu kryptografie pre tvorbu a prevádzkovanie bezpečných systémov. Ako príklad vybavenia uvádzame nasledovné komponenty: Fibaro Center 03, Fibaro Lite, HP Security Trusted Platform Module, SW pre šifrovanie pamäťových médií, Biometric Reader/Scanner, HW keyloger, detektor na odhalenie bezdrôtových kamier a ploštíc, RFID Scanner, špecifickým je zariadenie RS03 od Bitt Technology umožňujúce meranie rádioaktivity prostredia.
Laboratórium geografických informačných systémov
GIS Laboratórium geografických informačných systémov predstavuje aktuálne zriadené laboratórium využívajúce výpočtovú techniku a digitálnu informáciu na vizualizáciu a štúdium širokého spektra javov prebiehajúcich na zemi. Laboratórium je vybavené výkonnými stanicami, prevádzkujúcimi -softvérmi pre spracovanie satelitných a dronových záznamov. Vybavenie laboratória zahŕňa: softvér 10.8.2 ArcGIS Enterprise (Server), ArcGIS Desktop (ArcMap) aj ArcGIS Pro; Konto cloudovej GIS sluzby ArcGIS Online. Softvér patrí medzi moderné GIS systémy aplikované na akademických pracoviskách ako aj v praxi, slúži na analýzu družicových a leteckých záberov, laserových a radarových údajov, veľkoformátová tlačiareň (umožňujúca tlač súradnicovo zobrazovaných údajov). Katedra disponuje hardvérovým vybavením pre podporu aplikačného charakteru v rámci laboratórnych cvičení predmetu GIS ako napr. dronmi, ktoré sú radené do kategórie kvadrokoptér s vysokým rozlíšením. Uvedené kategória dronov patrí v súčasnosti do kategórie vysoko kvalitných dronov a profesionálnych dronov. Multimediálne laboratórium
Laboratórium obsahuje: 10x multimediálne stanice Apple iMac, Pohybová platforma – VR Katwalk mini, Digitálna kamera, Skener, Plotter, profesionálny SW: Adobe Creative Cloud pre tímy, ktorý obsahuje balíky pre grafický dizajn, fotografie, balíky pre používateľské rozhranie a používateľská skúsenosť, 3D a rozšírenú realitu (AR). Študenti majú prístup k dronom s HD kamerou. V rámci multimediálneho laboratória je súčasťou vybavenie určené pre virtuálnu a zmiešanú realitu. Katedra disponuje niekoľkými VR setmi (Oculus Rift 1. generácie, ako i HTC Vive okuliarmi) rôznej kategórie, ktoré sú súčasťou projektov s podporou VR v rámci predmetu Multimediálne systémy.
Laboratórium EDU Barracuda
Laboratorium EDU Barracuda bolo vybudované vďaka spolupráci so spoločnosťou U-system. Katedra dostala darom licencie na virtuálne boxy:
 NextGen Control Center VC400
 3x NextGen Firewall VF10
 NextGen Firewall VF25
 Email Security Gateway 100Vx
 a jeden fyzický box NextGen Firewall F18. Produkty spoločnosti Barracuda patria k svetovej špičke komerčne dostupných riešení informačnej bezpečnosti. Laboratórium poskytuje vybavenie a prostredie jednak pre predmet Počítačové siete II., pre študentov pracujúcich na diplomových prácach s témou z oblasti bezpečnosti IKT, ale aj pre experimenty realizované v Laboratóriu informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Pre zabezpečenie pedagogickej a výskumnej činnosti sú na katedre prevádzkované nasledovné servery:
 server pre vysokovýkonné počítanie s podporou GPU
 9 virtualizačných serverov, využívaných ako podklady na dopĺňanie virtualizovanej časti infraštruktúry
 virtualizačný server využívaný ako podklad pre:
 katedrový webserver
 server LMS Moodle
 katedrový Jabber server
 server poskytujúci servisné služby pre chránenú infraštruktúru katedry
 VPN brána pre bezpečný vzdialený prístup ku katedrovej infraštruktúre
 4 NAS servery
Študenti majú prístup na internet pomocou Wifi vo všetkých budovách univerzity. Prednáškové miestnosti, rovnako ako aj laboratórne miestnosti, sú vybavené zabudovanými data projektormi, k dispozícii je prednášková miestnosť s interaktívnou tabuľou. Na počítačoch v počítačových učebniach je nainštalované štandardné softvérové vybavenie (MS Windows 10, MS Office 365, ESET Endpoint Antivirus, Matlab, Java RE Standard Edition, Firefox, MS IE, …), ktoré je každý semester dopĺňané o špecializovaný softvér, vyžadovaný na cvičeniach v rámci jednotlivých predmetov. Okrem toho majú študenti ako alternatívne riešenie pre prístup k internetu kioskové PC, ktoré sa nachádzajú na chodbách budov UCM. Kioskové PC sú pripojené do internetu, majú nainštalovaný kancelársky balík Open Office a možnosť pripojenia vlastných pamäťových médií cez USB kábel.
https://kai.fpv.ucm.sk/vyskum.php#laboratoria
Aktuálne dianie na katedre je zverejňované na katedrovom webserveri, ktorý spravujú zamestnanci katedry.
Študenti (aj vzdialene z ľubovoľného miesta) môžu na tomto serveri tiež využívať e-learningový portál Moodle, na ktorom sú vytvorené e-kurzy pre všetky predmety vyučované na Katedre aplikovanej informatiky.
Študenti môžu vďaka MSDNAA licencii, ktorú každoročne hradí fakulta, legálne a bezplatne na vlastnom domácom počítači využívať operačný systém Windows a značné množstvo softvérových vývojových nástrojov.
V univerzitnej knižnici majú študenti možnosť prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre (knižné publikácie, odborné časopisy, firemné materiály). Prostredníctvom systému NAVIGA je umožnený prístup k elektronickým zdrojom: Elsevier-ScienceDirect, Elsevier-Engineering Village-Referex, Springer E-Books, SAGE Premier 2008-2009, Emerald Insight, Wiley-InterScience – E-Books, Wiley-InterScience-Reference Works, IET Digital Library. Prostredníctvom systému NISPEZ je umožnený prístup k elektronickým informačným zdrojom: Knovel Library, ProQuest Central, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Wok-Current Contents, Wok-Web of Science, Web of Knowledge, Scopus, Reaxys.
Okrem Sieťovej akadémie Cisco na úrovni certifikácie CCNA pôsobí na pracovisku aj Locate Oracle Academy, kde študenti môžu získať vedomosti a zručnosti v nástrojoch Oracle a získať Oracle certifikát, ktorý im pomôže v profesionálnej kariére.
Oblasť zahraničnej spolupráce KAI a FPV možno posudzovať z dvoch základných aspektov.
Jednak oficiálne dohody o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a mobilít v rámci Socrates/Erasmus a jednak neoficiálnych stykov a vzťahov učiteľov a výskumných pracovníkov.
Rozvoj spolupráce sa v ostatnom období rozvíja rovnomerne .
Vedeckotechnická spolupráca so slovenskými inštitúciami:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Fakulta prírodných vied UMB B. Bystrica.
Ústav informatiky SAV, Bratislava.
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline.
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
S uvedenými inštitúciami je spolupráca zameraná na prípravu vedeckovýskumných projektov a publikovanie odborných článkov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
• Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo vedúci pracovník v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a pod. a všade tam, kde sú možnosti využitia aplikácií informatiky; uplatní sa tiež ako projektový manažér a prevádzkovateľ informačných systémov.
Napríklad: Špecialista v oblasti počítačových sietí, Application Engineer, Systémový a databázový Administrátor, C++ Programátor, Web developer
Absolventi magisterského študijného programu aplikovaná informatika sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločnosti. Z absolventov magisterského štúdia v ŠP aplikovaná informatika až 71 % pracuje v odbore. Uplatnenie našli v týchto oblastiach: Engineer II, Software, Python Developer, 3D grafik/dizajnér, Cloud & Infrastructure analyst a Application Development – professional.
70 % absolventov magisterského študijného programu aplikovaná informatika nastupuje po skončení štúdia do praxe.
85%prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.,
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
Informatika sa na UCM vyučuje od roku 1997 a UCM má v tejto oblasti dlhoročnú tradíciu ako vo vzdelávaní, tak aj vo výskume. Absolventi bakalárskeho stupňa programu Aplikovaná informatika môžu pokračovať v odbore na magisterskom a rigoróznom stupni. Vyučujúci a študenti informatiky tvoria jedinečnú komunitu s individuálnym prístupom k študentom, kde vyučujúci poznajú študentov po mene (v jednom krúžku je priemerne 10 študentov). Učenie prebieha viacerými alternatívnymi prístupmi, vrátane tutoriálov, prednášok, cvičení a individuálnych projektov.
Študijný program Aplikovaná informatika je navrhnutý tak, aby študent získal skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Okrem toho ponúka špecificky zamerané kurzy založené na zručnostiach, ktoré študentom pomôžu zlepšiť schopnosti v oblasti programovania, vytvárania webových stránok, inteligentných hier a multimediálnych, grafických a e-learningových systémov, dotazovania sa v databázach a operačných systémoch MS Windows, Linux a macOS. V prípade vynikajúcich študijných výsledkov sú študenti podporení štipendiom a aj zapojením do výskumu.
Vďaka modernému vybaveniu špecializovaných laboratórií ako je laboratórium počítačových sieti, laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti, laboratórium geografických informačných systémov, multimediálne laboratórium alebo laboratórium EDU Barracuda, majú študenti študijného programu Aplikovaná informatika dostatok možností rozvíjať teoretické poznatky v praxi. Študentom je v rámci vedecko-výskumných aktivít umožnený vstup do počítačových učební, ale aj špecializovaných laboratórií vybavených najmodernejšími softvérmi (laboratórium počítačových sieti sieťového akademického programu CISCO; laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti s vlastným testovacím botnetom na DDoS útoky; GIS laboratórium so softvérom ArcGIS; multimediálne laboratórium – multimediálne stanice Apple iMac, pohybová platforma VR Katwalk mini, niekoľko setov VR; laboratórium EDU Barracuda s licenciami na virtuálne boxy). Špecialitou je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco, ktoré pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus+ majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny a zvyky a získavať odborné znalosti v cudzom jazyku. Medzi Top 3 zamestnania absolventov patria pozície: Aplikačný programátor, Softvérový analytik a Vývojár softvéru. Absolventi majú 100% zamestnanosť.
Výskum v informatike je na UCM zameraný predovšetkým na oblasť multimediálnych a e-learningových systémov a na oblasti výpočtovej inteligencie a sieťovej bezpečnosti a ich vzájomné prepojenie. Akademickí pracovníci každoročne publikujú vedecké články v medzinárodných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Okrem iného je na UCM už od roku 2005 vydávaný vlastný vedecký časopis v anglickom jazyku „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“, ktorý je v súčasnosti indexovaný v databáze vedeckých publikácií Inspec a v databáze Web of Science, ktoré patria medzi najprestížnejšie databázy.
Aplikovaná analytická chémiabakalár, Bc.denná1420 chémia1184490úroveň 64slovenský jazykŠtudenti profesijne orientovaného študijného programu aplikovaná analytická chémia majú v čase ukončenia nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
– majú primerané teoretické znalosti predovšetkým z analytickej chémie a ostatných základných chemických disciplín anorganickej, organickej, medicínskej, jadrovej chémie a biochémie,
– počas štúdia získajú teoretické i praktické znalosti integrujúce poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny, ktoré si preveria už počas odbornej praxe,
– ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v analytickej chémii, v rámci odbornej praxe v podmienkach spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa prax vykonáva, nadobudnú znalosti a zručnosti požadované na úspešné zaradenie sa do pracovného procesu
– poznajú princípy správnej laboratórnej praxe ako nutnej požiadavky pre prácu v analytickom laboratóriu,
– počas odbornej praxe si osvoja pracovné postupy typické pre daný študijný odbor, prostredníctvom konkrétnych úloh nadobudnú vedomosti, zručnosti a kompetencie relevantné pre výkon budúcej profesie,
– poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied,
– zvládajú praktické zručnosti potrebné k výkonu povolania, ktoré sú podložené nevyhnutnými znalosťami z predmetov viac profesijne orientovaných,
– zručne pracujú s počítačom pri využívaní komerčného softvéru, spracovávaní experimentálnych údajov a dát z analytických meraní,
– získané poznatky vedia samostatne prakticky aplikovať pri riešení úloh vyplývajúcich z požiadaviek ich pracovného zaradenia,
– sú schopný rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.
Absolvovaním profilového predmetu základy laboratórnych techník
• Študent získa vedomosti o základných a pokročilých metódach využívanými v chemických laboratóriách.
• Študent nadobudne základnú laboratórnu zručnosť pri práci v chemickom laboratóriu a naučí sa manipulácii s prístrojovým vybavením laboratórií.
Absolvovaním profilového predmetu analytická chémia
• Študent získa vedomosti o chemických metódach analýzy, kvalitatívnej analýze, acidobázických, komplexotvorných, zrážacích a redoxných titráciách.
• Študent nadobudne zručnosti riešiť základné úlohy z danej problematiky. Získané znalosti vie dokáže aplikovať v praxi.
Absolvovaním profilového predmetu inštrumentálne metódy analýzy
• Študent získa vedomosti o princípov metód inštrumentálnej analýzy (GC, HPLC, TLC, potenciometria, voltamperometria, coulometria, AAS, AES, IČ).
• Študent nadobudne zručnosti analyzovať a navrhovať metódy pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu anorganických a organických látok.
Absolvovaním profilového predmetu správna laboratórna prax
• Študent nadobudne vedomosti o princípoch Správnej laboratórnej praxe ako nutnej požiadavky pre práci v analytickom laboratóriu.
• Študent nadobudne zručnosti aplikovať získané teoretické vedomosti vo svojej experimentálnej práci.
Absolvovaním profilového predmetu vyhodnocovanie analytických dát
• Študent získa vedomosti so spracovaním experimentálnych údajov.
• Študent preukáže zručnosť pri spracovaní dát z analytických meraní.
Absolvovaním profilového predmetu bioanalytická chémia
• Študent získa vedomosti o princípoch bioanalýzy, o úprave vzoriek a o inštrumentálnych analytických metódach v analýze biologických vzoriek.
• Študent získa zručnosti využiť získané teoretické vedomosti vo svojej experimentálnej činnosti.
Absolvovaním profilového predmetu analytické metódy v praxi
• Študent má vedomosti o výbere metódy a postupu vzhľadom na povahu analyzovanej vzorky.
• Študent vie analyzovať a navrhnúť algoritmy riešenia a navrhnúť inštrumentálne metódy.
• Študent vie kompetentne aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo svojej experimentálnej činnosti a praxi.
Absolvovaním profilového predmetu metódy klinickej a biochemickej analýzy
• Študent nadobudne vedomosti o využití biochémie v diagnostike a monitorovaní chorobných stavov. Získa vedomosti o analýze telesných tekutín, krvi, moču, analýza DNA.
Absolvovaním profilového predmetu pokročilé separačné metódy
• Študent získa vedomosti o separačných metódach, hlavne GC a HPLC v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou a o výbere podmienok separácie.
• Študent nadobudne zručnosti pri výbere podmienok separácie nutných k príprave jednotlivých separačných metód.
• Študent vie kompetentne aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo svojej experimentálnej činnosti a praxi.
Absolvovaním profilového predmetu prírodné liečivá
• Študent nadobudne vedomosti o historickom vývoji prírodných liečiv, o druhoch prírodných liečiv ich význame a využití.
Absolvovaním profilového predmetu základy chemickej legislatívy
• Študent získa vedomosti o legislatívnych a normatívnych aspektoch chémie a chemického priemyslu a ich prepojení na európsku legislatívu a medzinárodné štandardy.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave v súlade so štandardami na posúdenie vnútorného systému kvality univerzity.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program. Pri rozhodovaní o prijímaní na štúdium sú zohľadňované výsledky stredoškolského štúdia ako aj ďalšie aktivity uchádzača, napríklad úspešné riešenie predmetovej olympiády či účasť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky. Pri hodnotení výsledkov stredoškolského štúdia sú smerodajné známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy a celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety pre študijný program aplikovaná analytická chémia sú chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58 a v súlade so štandardami na posúdenie vnútorného systému kvality univerzity.
Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia.
Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy a celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety v bakalárskom študijnom programe aplikovaná analytická chémia sú chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk.
Za hodnotenie výsledkov štúdia v štyroch profilových predmetoch počas štúdia môže študent získať maximálne 80 bodov. Body sa priraďujú za známku z profilového predmetu na výročnom vysvedčení: Za známku 1 päť bodov, za známku 2 tri body a známku 3 1 bod. Za hodnotenie celkového výsledku maturitnej skúšky možno získať 20 bodov. Maximálny počet bodov je 100. Podľa počtu získaných bodov sú študenti zoradení do poradia.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný program 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013 a pripravovanými štandardmi vnútorného systému kvality UCM.
Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Členom komisie bude aj zástupca organizácie, na ktorej sa absolvovala jednosemestrálna odborná prax v profesijne orientovanom bakalárskom študijnom programe aplikovaná analytická chémia. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie je v súlade s pripravovanými štandardami pre vnútorný systém kvality UCM, v súlade s ETC normami a reflektuje profesijne orientovaný charakter študijného programu, kde väčšia časť štúdia je orientované na získané zručnosti a kompetencie študentov.
209 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
15 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, nakoľko výberové predmety si študent môže ale nemusí počas štúdia vybrať, teda na riadne ukončenie štúdia nemusí mať voliteľné predmety.
16 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/zosuladene/Priloha_11_Zoznam_informanch_listov_POSP_Bc_Aplikovan%20analytick%20chmia.pdfPedagogický proces bakalárskeho študijného programu chémia sa realizuje učebniach v centrálnej budovách UCM na námestí J. Herdu, na Hajdóczyho ulici a v budove UCM v Špačinciach (4 km od sídla univerzity v Trnave), kde sú k dispozícii vhodné miestnosti pre prednášky a semináre. Všetky učebne sú vybavené videoprojekčnou technikou. Laboratóriá používané pre vyučovanie laboratórnych cvičení (zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie) sú vybavené základnými pomôckami (chemikálie, laboratórne sklo, váhy, menšia laboratórna technika) potrebnými k jednotlivým cvičeniam. Okrem toho existujú 3 osobitné laboratóriá pre prácu na bakalárskych a diplomových prácach.
Laboratóriá, v ktorých sa vykonáva výskumná činnosť, majú nasledujúce vybavenie:
(1) Laboratórium HPLC: 2 zostavy HPLC Waters; fotometrický a DAD detektor, 1 zostava HPLC Young Lin; DAD detektor
(2) Laboratórium elektrochemických metód: 1 ks elektrochemický analyzátor Autolab/PGSTAT302N Eco Chemie B.V., 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks potenciostat/galvanostat PalmSens
(3) Laboratórium analytických metód: 1 ks infračervený spektrofotometer Shimadzu IRAffinity-1, 1 ks CHNS/O elementárny analyzátor FLASH EA 2000, 1 ks UV-VIS Spektrofotometer VARIAN CARY 50, 1 ks stolový NMR spektrometer Pulsar (Oxford Instruments), 1 ks Bench-top ESR5000 EPR spektrometer (fy Bruker)
(4) Laboratórium fyzikálnej chémie: 1 ks UV-VIS spektrofotometer M350 Camspec, 1 ks potenciostat EcaStat Model 150P, 3 ks systém Cobra3
(5) Laboratórium chromatografických metód: 1 ks plynový chromatograf Perkin Elmer AutoSystem XL, 2 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP, 1 ks iónový chromatograf Dionex ICS 5000
(6) Laboratórium mikroskopie: 1 ks optický mikroskop Jenatech, 1 ks fluorescenčný mikroskop Olympus CX41: 1 ks Cellometer, Nexcelom Bioscience Auto M10
(7) Rádioizotopové laboratóriá: 3 ks digitálny gamaspektrometer so studnicovým scintilačným detektorom Ortec, 1 ks riadený digitálny gamaspektrometer s HPGE detektorom Canberra, 1 ks laboratórny lyzimeter EcoTech, 1 ks 1 ks UV-VIS Spektrofotometer Varian CARY 50, 1 ks chladená stolová laboratórna centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 R, 1 ks orbitálna trepačka s príslušenstvom Biosan PSU-20, 1 ks rotačná trepačka na skúmavky Biosan Multi RS-60, 2 ks orbitálna trepačka s inkubátorom Biosan ES-20, 1 ks peristaltická pumpa Heidolph PD 5201
(8) Laboratórium biochemických metód: 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks rotačná vákuová odparka, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32
(9) Laboratórium mikrobiológie: 1 ks autokláv Astell, 5 ks mikroskop Jenatech Inspection s optickou predsádkou a digitálnou kamerou, sterilná očkovacia miestnosť, kultivačná miestnosť s možnosťou temperácie 25 – 37°C a trepačkou
(10) Laboratórium pre molekulárnu biológiu: 1 ks UV Cabinet CAMAG, UV Lampa, Viewing box, 1 ks termoshaker Biosan TS 100, 1 ks spektrofotometer UV VIS GENESYS 10 UV, 1 ks centrifúga HETTICH UNIVERSAL 32, 1 ks chladená centrifúga HETTICH MIKRO 22 R, 1 ks mikrocentrifúga Eppendorf Minispin, 1 ks elektroforéza HOEFER SE 245
(11) Laboratórium pre prácu s fytopatogénnymi mikroorganizmami: očkovací priestor, 1 ks vákuová odparka, 1 ks mikrovákuová odparka, 1 ks mikroskop
(12) Laboratórium fytochémie: 1ks thermomixer comfort, 1ks IKA MS3 BASIC (mixér_vortex), 1ks CAMAG (UV lampa), 1ks centrifúga VWR Himac CT6E, 1ks Reader Biotek El800, 1ks nízkotlaký kvapalinový chromatografický systém
(13) Fermentačné laboratórium: fermentory MLW U16 a MLW U7c, mikroplatničkový spektrofotometer MRX /(Dynex)
(14) Laboratórium spektrometrických metód: 1 ks atómový absorpčný spektrometer, Shimadzu AA-7000, 1 ks AAS Philips PU SP9, 1 ks UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50, 1 ks prietokový elektrochemický analyzátor Ecaflow Model 150 GLP, 1 ks zariadenie pre mikrovlnný rozklad a úpravu vzoriek Anton Paar Multiwave 3000, 1 ks zariadenie Millipore Simplicity 185, 1 ks zariadenie Watek Diwa 5rica.
(15) Laboratórium bunkových kultúr, čistý priestor vybavený UV lampami, 1ks Laboratórny box s UV air filtráciou s dvojitou dekontamináciou pracovného priestoru, 1 ks CO2 inkubátor, 1 ks Invertovaný trinokulárny mikroskop s fázovým kontrastom.
Aktuálne dianie na katedre je zverejňované na katedrovej stránke, ktorý spravujú zamestnanci katedry.
Každý študent fakulty má zabezpečený prístup na internet. Študenti FPV UCM majú možnosť pracovať v počítačových laboratóriách aj mimo programovo organizovanej prípravy podľa vlastného záujmu a potrieb riešenia úloh zo seminárov a cvičení. Majú k dispozícii počítačové učebne s počítačmi pripojenými na internet a internetovú miestnosť s voľným prístupom s adekvátnym programovým vybavením v hlavných budovách UCM. Ďalšia terminálová učebňa je v priestoroch FPV UCM v Špačinciach.
Počítačové učebne sa periodicky dopĺňajú výkonnejšími počítačmi a novým informatickým a chemickým softvérom (Dragon 6, IBM SPSS Statistics 19, Analyse-it, QC Expert 3.1, Statistica 10.2 Base a Statistica 10.2 DataMiner Hyperchem, Gaussian). Všetci pedagógovia ako aj interní doktorandi majú pridelený počítač napojený na internetovú sieť. Fakulta využíva Akademický informačný systém AIS2.
Realizácia jedno semestrálnej odbornej praxe v profesijne orientovanom bakalárskom študijnom programe aplikovaná analytická chémia sa bude realizovať v uvedených organizáciách:
1. Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitrianska 100, Hlohovec
2. EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
3. CALENDULA, a.s. Nová Ľubovňa 238 A, Nová Ľubovňa
Ostatné partnerské organizácie, ktoré sa budú podieľať väčšou či menšou formou, pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu chémie, s ktorými má FPV UCM dlhoročnú spoluprácu:
hameln rds a.s., Horná 1408/36, Modra
Ústav anorganickej chémie, SAV, Dúbravská cesta, Bratislava
Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Bratislava
Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav, Bratislava
Slovenská technická univerzita, Ústav anorganickej chémie, Bratislava
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav chémie, Košice
Leibnitz University, Institute of Inorganic Chemistry, Hannover, SRN
Univerzita Palackého, Katedra anorganické chemie, Olomouc, ČR
MÚ LF Univerzity Komenského Bratislava
Participácia spočíva vo výraznej vedeckej spolupráci, práci na spoločných vedeckých projektoch, spracovaní bakalárskych prác a v realizácii exkurzií študentov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný program 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzi katedrovými bilaterálnymi dohodami.
Povolania z profesie:
– Chemický laborant
– Operátor chemickej výroby
– Procesný inžinier biochemickej výroby
– Analytický chemik na oddeleniach vývoja
– Validačný špecialista na oddeleniach kontroly kvality
– Farmaceutický reprezentant
Absolventi študijného programu chémia majú predpoklady:
– uplatniť sa predovšetkým v spolupracujúcich organizáciách, v ktorých sa vykonávala odborná prax, ako zaučení zamestnanci ktorých potrebujú pre výkon práce v laboratóriu,
– uplatniť sa v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, prácu s inštrumentálnou analytickou technikou,
– vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz a pod.
Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, prácu s inštrumentálnou analytickou technikou,
– vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz a pod.
– (bez študentov)doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Ing. Anna Jurčová, SANECA Pharmaceuticals, a.s.,
osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu zo spoločnosti, kde sa bude konať jednosemestrálna prax
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.
Ing. Mária Maliarová, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Ing. Anna Jurčová, SANECA Pharmaceuticals, a.s.,
osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu zo spoločnosti, kde sa bude konať jednosemestrálna prax
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.
Ing. Mária Maliarová, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
Ing. Mária Maliarová, PhD.
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
https://kchem.fpv.ucm.sk/#/o-katedre/pracovnici-katedry
Novoakreditovaný, profesijne orientovaný študijný program Aplikovaná analytická chémia (1. stupeň – Bc.) v dennej forme štúdia úzko prepája teóriu s praxou. Študent získa teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z partnerských firiem zapojených do tohto štúdia. Prvé dva roky štúdia sa nebudú odlišovať od klasického štúdia v bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe Chémia, avšak niektoré predmety už budú orientované viac na prax. V treťom ročníku štúdia pribudnú predmety so zameraním na analytickú chémiu a viaceré laboratórne cvičenia. Vo štvrtom ročníku sa bude počas celého semestra vykonávať odborná prax na vybranom pracovisku partnerskej firmy. Nadobudnuté poznatky z praxe sa budú môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.
Absolventi sa uplatnia predovšetkým v spolupracujúcich organizáciách, v ktorých sa vykonávala odborná prax, ako zaučení zamestnanci – presne takí, akých potrebujú. V rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach, kde môžu vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, prácu s inštrumentálnou analytickou technikou. Vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe, kde môžu využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz.

SKRÁTENÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Študijný program je realizovaný na na súčasti UCMČíslo a názov študijného odboruKód programu – číslo študijného programuNázov študijného programuStupeň štúdia Udeľovaný akademický titul Úroveň národného kvalifikačného rámca Forma štúdiaŠtandardná dĺžka štúdia v rokoch Jazyk poskytovania Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Podmienky absolvovania študijného programu Postupy a kritériá hodnotenia Zdroje študijného programu Možnosti učenia sa študentov Povolania úspešného absolventa študijného programu Uplatnenie absolventov študijného programu Miera úspešnosti študentov:Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Názov študijného programuPersonálne zabezpečenie študijného programu Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.)
Fakulta prírodných vied2508 informatika184981Aplikovaná informatika1bakalár, Bc.úroveň 6externá3slovenský jazyk• Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore informatika v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, kde okrem informatických a matematických disciplín získa znalosti aj z vybraných ekonomických vied a manažmentu. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť.
• Uvedené vedomosti nadobudne absolvent v rámci povinných predmetov. Absolvent nadobudne základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti, ale aj praktické zručnosti z informatiky, čo zahŕňa celky ako architektúra počítačov, operačné systémy, algoritmizácia, programovanie, informačná bezpečnosť, počítačové siete, a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Ďalej získa poznatky zo základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch a počítačových aplikáciách, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Získa základné zručnosti efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov.
• Povinne voliteľné predmety patriace do celej oblasti informatiky spolu s aplikáciami do príslušnej oblasti umožnia študentom osvojiť si metódy, techniky a prostriedky návrhu informačných systémov.
• Absolvent navyše získa praktické schopnosti a zručnosti využiť nadobudnuté vedomosti efektívne pri vývoji, aplikácií a implementácií metód a prostriedkov informatiky, a to najmä vo zvolenej aplikačnej oblasti. Pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia.
• Bude ovládať jeden svetový jazyk, bude schopný efektívne pracovať ako člen tímu, bude schopný prezentovať technické problémy s riešeniami a bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.
Počítačové siete I
– získajú základné vedomosti o sieťových modeloch ISO/OSI a TCP/IP a budú rozumieť technológiám lokálnych a rozľahlých sietí
– nadobudnú zručnosti riešiť základné úlohy z danej problematiky
Programovanie I
– získa vedomosti o základnej koncepcii, princípmi a vlastnosťami procedurálnych programovacích jazykov
– získa vedomosti o princípe testovania a ladenia programov,
– získa vedomosti z oblasti programovania, syntax a sémantiku programovacieho jazyka C, na úrovni nutnej pre implementáciu základných algoritmov
– nadobudne zručnosti analyzovať a navrhovať algoritmy riešenia, a tieto zapisovať v programovacom jazyku C
– nadobudnuté vedomosti a zručnosti vie využívať a aplikovať na riešenie praktických problémov
– získa zručnosť vytvárať programovú dokumentáciu, prezentovať a obhájiť výsledky riešeného problému.
Internetové technologie
– preukázať vedomosti pri návrhu a tvorby webovej stránky
– má preukázať vedomosti rozumieť HTML5 tagy a vlastnosti CSS3
– má preukázať zručnosť vedieť používať HTML5 tagy a vlastnosti CSS3
– má preukázať zručnosť – vytvoriť webovú stránku v HTML5 a CSS3
– má preukázať zručnosť zodpovedne rozhodovať a analyzovať problémy v chybových hláškach validácie kódu
Algoritmy a dátové štruktúry I
– vie preukázať vedomosti – základy algprotmizácie
– má preukázať vedomosti súvisiace s princípmi metód dokazovania správnosti algoritmov a ich zložitosti
– má preukázať vedomosti – základné dátové štruktúry
– má preukázať zručnosti – základné dátové štruktúry
Programovanie II
– vedomosti a prehľad vlastností jazyka C++,
– má osvojené zručnosti základov objektovo orientovaného prístupu, ako aj základy generického programovania s využitím šablón
– má zručnosti používať objekty, triedy, dedičnosť, polymorfizmus, preťažovanie operátorov a funkcií, šablóny funkcií a tried, statické a virtuálne metódy, štandardné knižnice a pod.
Algebra a diskrétna matematika pre informatikov
– preukážu vedomosti a pochopenie v odbore nadväzujúcom na základné poznatky z logiky zo strednej školy,
– budú vedieť použiť získané vedomosti pri riešení zadanej úlohy z oblasti Algebry a diskrétnej matematiky
– budú mať rozvinuté zručnosti vzdelávať s vysokým stupňom samostatnosti v oblasti diskrétnej matematiky.
Pokročilé internetové technológie
– má mať osvojené zručnosti o technológiách na strane servera PHP,
– ma mať osvojené zručnosti na syntaktické rysy jazyka PHP, základné vstavané funkcie, tvorbe vlastných funkcií, spracovanie dát z formulárov,
– má zručnosť aplikovať potrebné znalosti na prepojenie údajov z databázy My SQL a webovou stránkou.
Algoritmy a dátové štruktúry II
– má vedomosti a chápe základné, ale aj pokročilé abstraktné dátové štruktúry,
– má vedomosti a chápe základné algoritmy triedenia a vyhľadávania, chápe a vie posudzovať ich vlastnosti, zložitosť a vie ich vhodne využiť pri implementovaní riešení problémov,
– osvojené vedomosti vie implementovať a používať pri riešení rôznych problémov,
– má vedomosti a chápe princípom dynamického prideľovania pamäte,
– má vedomosti a osvojí si rekurzívne a nerekurzívne zápisy základných algoritmov a ich implementovanie a využívanie
Počítačová grafika I
– vedomosti o teoretických základoch počítačovej grafiky
– vedomosti z oblasti počítačovej grafiky a farieb, grafického spracovania
– vedomosti z rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky
– zručnosti z rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky
– zručnosti s modelovaním kriviek a plôch
Moderné programovacie jazyky
– získa zručnosti s konštrukciami v súčasných programovacích jazykoch,
– získané zručnosti aplikuje pri tvorbe programov, ktoré využívajú moderné črty súčasných programovacích jazykov
Počítačové siete II
– -majú zručnosti z oblasti počítačových sietí postavených na komunikačnom balíku TCP/IP,
– majú zručnosti smerovania v TCP/IP sieťach,
– majú zručnosti z oblasti monitorovania a riešenia bezpečnosti v počítačových sieťach
Databázové systémy
– osvojí si vedomosti z oblasti pokročilé funkcie jazyka SQL,
– budú mať vedomosti zo základných štruktúr jazyka PLSQL
Teoretické základy informatiky II
– vedomosti základných a pokročilejších pojmov, prístupov a výsledkov teórie automatov a teórie vypočítateľnosti a základov teórie výpočtovej zložitosti, vedúce k hlbšiemu pochopeniu povahy popisu a realizácie výpočtových procesov
Aplikačné informačné systémy
– mať zručnosť princípov riešenia, funkcionalitu a príklady použitia ER
– mať zručnosť prakticky si osvojiť proces návrhu multidimenzionálneho modelu a tvorbu multidimenzionálnej databázy, vedieť formulovať a riešiť vybrané
– mať zručnosť práce s CASE systémami
Mobilné technológie
– získa zručnosti v oblasti mobilných technológií a tvorby aplikácií pre dominantné mobilné platformy,
– získa praktické zručnosti s tvorbou aplikácií pre mobilné zariadenia a s používaním aktuálnych prostriedkov pre návrh a implementáciu mobilných aplikácií, bude mať zručnosť navrhnúť a implementovať aplikácie pre mobilné zariadenia.
Softvérové inžinierstvo
– si osvoja vedomosti z oblasti softvérového inžinierstva a modelovacieho jazyka UML,
– budú mať vedomosti o metódach tvorby softvérových systémov a životného cyklu softvéru,
– budú vedomosti a prehľad v rôznych metodikách a prístupoch k tvorbe informačného systému,
– preukážu vedomosti v oblasti práce s rôznymi Case nástrojmi
Informačná bezpečnosť
– Nadobudne vedomosti o hrozbách, zraniteľností a výsledných rizík spojených s IKT, mechanizmov a opatrení na ich elimináciu alebo redukciu, ako aj predpokladov a dôsledkov ich realizácie,
– Nadobudne vedomosti o podstate bezpečnostných požiadaviek na IKT a možností ich naplnenia,
– schopnosť navrhnúť, realizovať, udržiavať a prevádzkovať mechanizmy na naplnenie bezpečnostných požiadaviek na IKT,
– schopnosť byť kvalifikovaným partnerom pre spoluprácu so špecialistami v IB,
– nadobudne vedomosti o znalostiach a zručnostiach, ktoré sú potrebné pre bezpečnú administráciu a ochranu informačného systému, – nadobudne vedomosti o znalosti princípov nasadenia PKI vrátane znalosti základov legislatívneho rámca bezpečnosti IT, Projektový manažment – Nadobudne kompetenciu prenosu schopnosti na základe získaných teoretických vedomostí vytvoriť vlastný projekt, ktorý bude členený na jednotlivé etapy spolu s ich plánovaním, kontrolou a riadením, – bude mať kompetenciu prenosu schopnosti pripraviť návrh projektu s využitím moderných metód projektového riadenia a prehľad o postupoch, ktorými je možné riadiť projekt prostredníctvom projektových tímov. Bakalársky projekt II – preukáže kompetencie na prenos schopnosti samostatne a tvorivo zanalyzovať a riešiť zadanú úlohu pomocou súčasných metód a postupov využívaných v príslušnej oblasti, – preukáže kompetencie prenosu prezentovania výsledkov svojej práce na odbornej úrovni.
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program.
Pri rozhodovaní o prijímaní na štúdium sú zohľadňované výsledky stredoškolského štúdia ako aj ďalšie aktivity uchádzača, napríklad úspešné riešenie predmetovej olympiády či účasť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje:
– študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky,
– výsledok maturitnej skúšky.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia.
Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje: – študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky, – výsledok maturitnej skúšky.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Zloženie komisii pre štátne skúšky je v súlade s vysokoškolským zákonom, podľa § 63 odstavca 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, a so Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol schválený Akademickým senátom UCM dňa 10. júna 2013. Komisia pre štátne skúšky je najmenej 4-členná. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. Právo skúšať na štátnej skúške v doktorandských a magisterských študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci, schválení príslušnou vedeckou radou. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii docent alebo profesor. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Predsedu komisie pre štátne skúšky z radov profesorov a docentov vysokých škôl menuje dekan. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
Kreditové ohodnotenie:
140 kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
30 kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
10 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia.
http://fpv.ucm.sk/images/studium/Priloha_11_informan%20listy_aplikovana_informatika_bc_externe.pdfOkrem počítačových učební pracovisko disponuje aj špecializovanými laboratóriami.
Špecializované laboratóriá umožňujú vhodne prepojiť samostatnú prácu študentov s reálnymi potrebami praxe.
Laboratórium počítačových sietí
Laboratórium počítačových sietí je laboratóriom špecializujúcim sa na pokročilé sieťové protokoly a aplikácie. Laboratórium poskytuje priestor a vybavenie pre predmet Počítačové siete. Rovnako je využívané pracovníkmi a študentmi pracujúcimi na projektoch v oblastiach počítačových sietí. Je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco a pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti
Laboratórium sa venuje okrem iného bezpečnosti v počítačových sieťach (pevných aj bezdrôtových), biometrickej autentifikácii a využitiu kryptografie pre tvorbu a prevádzkovanie bezpečných systémov. Ako príklad vybavenia uvádzame nasledovné komponenty: Fibaro Center 03, Fibaro Lite, HP Security Trusted Platform Module, SW pre šifrovanie pamäťových médií, Biometric Reader/Scanner, HW keyloger, detektor na odhalenie bezdrôtových kamier a ploštíc, RFID Scanner, špecifickým je zariadenie RS03 od Bitt Technology umožňujúce meranie rádioaktivity prostredia.
Laboratórium geografických informačných systémov
GIS Laboratórium geografických informačných systémov predstavuje aktuálne zriadené laboratórium využívajúce výpočtovú techniku a digitálnu informáciu na vizualizáciu a štúdium širokého spektra javov prebiehajúcich na zemi. Laboratórium je vybavené výkonnými stanicami, prevádzkujúcimi -softvérmi pre spracovanie satelitných a dronových záznamov. Vybavenie laboratória zahŕňa: softvér 10.8.2 ArcGIS Enterprise (Server), ArcGIS Desktop (ArcMap) aj ArcGIS Pro; Konto cloudovej GIS sluzby ArcGIS Online. Softvér patrí medzi moderné GIS systémy aplikované na akademických pracoviskách ako aj v praxi, slúži na analýzu družicových a leteckých záberov, laserových a radarových údajov, veľkoformátová tlačiareň (umožňujúca tlač súradnicovo zobrazovaných údajov). Katedra disponuje hardvérovým vybavením pre podporu aplikačného charakteru v rámci laboratórnych cvičení predmetu GIS ako napr. dronmi, ktoré sú radené do kategórie kvadrokoptér s vysokým rozlíšením. Uvedené kategória dronov patrí v súčasnosti do kategórie vysoko kvalitných dronov a profesionálnych dronov. Multimediálne laboratórium
Laboratórium obsahuje: 10x multimediálne stanice Apple iMac, Pohybová platforma – VR Katwalk mini, Digitálna kamera, Skener, Plotter, profesionálny SW: Adobe Creative Cloud pre tímy, ktorý obsahuje balíky pre grafický dizajn, fotografie, balíky pre používateľské rozhranie a používateľská skúsenosť, 3D a rozšírenú realitu (AR). Študenti majú prístup k dronom s HD kamerou. V rámci multimediálneho laboratória je súčasťou vybavenie určené pre virtuálnu a zmiešanú realitu. Katedra disponuje niekoľkými VR setmi (Oculus Rift 1. generácie, ako i HTC Vive okuliarmi) rôznej kategórie, ktoré sú súčasťou projektov s podporou VR v rámci predmetu Multimediálne systémy.
Laboratórium EDU Barracuda
Laboratorium EDU Barracuda bolo vybudované vďaka spolupráci so spoločnosťou U-system. Katedra dostala darom licencie na virtuálne boxy:
 NextGen Control Center VC400
 3x NextGen Firewall VF10
 NextGen Firewall VF25
 Email Security Gateway 100Vx
 a jeden fyzický box NextGen Firewall F18. Produkty spoločnosti Barracuda patria k svetovej špičke komerčne dostupných riešení informačnej bezpečnosti. Laboratórium poskytuje vybavenie a prostredie jednak pre predmet Počítačové siete II., pre študentov pracujúcich na diplomových prácach s témou z oblasti bezpečnosti IKT, ale aj pre experimenty realizované v Laboratóriu informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Pre zabezpečenie pedagogickej a výskumnej činnosti sú na katedre prevádzkované nasledovné servery:
 server pre vysokovýkonné počítanie s podporou GPU
 9 virtualizačných serverov, využívaných ako podklady na dopĺňanie virtualizovanej časti infraštruktúry
 virtualizačný server využívaný ako podklad pre:
 katedrový webserver
 server LMS Moodle
 katedrový Jabber server
 server poskytujúci servisné služby pre chránenú infraštruktúru katedry
 VPN brána pre bezpečný vzdialený prístup ku katedrovej infraštruktúre
 4 NAS servery
Študenti majú prístup na internet pomocou Wifi vo všetkých budovách univerzity. Prednáškové miestnosti, rovnako ako aj laboratórne miestnosti, sú vybavené zabudovanými data projektormi, k dispozícii je prednášková miestnosť s interaktívnou tabuľou. Na počítačoch v počítačových učebniach je nainštalované štandardné softvérové vybavenie (MS Windows 10, MS Office 365, ESET Endpoint Antivirus, Matlab, Java RE Standard Edition, Firefox, MS IE, …), ktoré je každý semester dopĺňané o špecializovaný softvér, vyžadovaný na cvičeniach v rámci jednotlivých predmetov. Okrem toho majú študenti ako alternatívne riešenie pre prístup k internetu kioskové PC, ktoré sa nachádzajú na chodbách budov UCM. Kioskové PC sú pripojené do internetu, majú nainštalovaný kancelársky balík Open Office a možnosť pripojenia vlastných pamäťových médií cez USB kábel.
https://kai.fpv.ucm.sk/vyskum.php#laboratoria
Aktuálne dianie na katedre je zverejňované na katedrovom webserveri, ktorý spravujú zamestnanci katedry.
Študenti (aj vzdialene z ľubovoľného miesta) môžu na tomto serveri tiež využívať e-learningový portál Moodle, na ktorom sú vytvorené e-kurzy pre všetky predmety vyučované na Katedre aplikovanej informatiky.
Študenti môžu vďaka MSDNAA licencii, ktorú každoročne hradí fakulta, legálne a bezplatne na vlastnom domácom počítači využívať operačný systém Windows a značné množstvo softvérových vývojových nástrojov.
V univerzitnej knižnici majú študenti možnosť prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre (knižné publikácie, odborné časopisy, firemné materiály). Prostredníctvom systému NAVIGA je umožnený prístup k elektronickým zdrojom: Elsevier-ScienceDirect, Elsevier-Engineering Village-Referex, Springer E-Books, SAGE Premier 2008-2009, Emerald Insight, Wiley-InterScience – E-Books, Wiley-InterScience-Reference Works, IET Digital Library. Prostredníctvom systému NISPEZ je umožnený prístup k elektronickým informačným zdrojom: Knovel Library, ProQuest Central, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Wok-Current Contents, Wok-Web of Science, Web of Knowledge, Scopus, Reaxys.
Okrem Sieťovej akadémie Cisco na úrovni certifikácie CCNA pôsobí na pracovisku aj Locate Oracle Academy, kde študenti môžu získať vedomosti a zručnosti v nástrojoch Oracle a získať Oracle certifikát, ktorý im pomôže v profesionálnej kariére.
Oblasť zahraničnej spolupráce KAI a FPV možno posudzovať z dvoch základných aspektov.
Jednak oficiálne dohody o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a mobilít v rámci Socrates/Erasmus a jednak neoficiálnych stykov a vzťahov učiteľov a výskumných pracovníkov.
Rozvoj spolupráce sa v ostatnom období rozvíja rovnomerne .
Vedeckotechnická spolupráca so slovenskými inštitúciami:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Fakulta prírodných vied UMB B. Bystrica.
Ústav informatiky SAV, Bratislava.
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline.
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
S uvedenými inštitúciami je spolupráca zameraná na prípravu vedeckovýskumných projektov a publikovanie odborných článkov.
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 18 informatika v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, je zabezpečené širokou škálou možností mobilít doma aj v zahraničí.
Študenti FPV, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilít, štipendijných schém a programov.
Študenti FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na fakulte. Termín podania prihlášky, termín výberového konania a Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sú aj na samostatnej stránke.
Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z katedier, nominuje študentov na mobilitu v súlade s platnými medzikatedrovými bilaterálnymi dohodami.
Medzi TOP zamestnania absolventov z pohľadu uplatnenia patria profesie: Aplikační programátori, Systémoví analytici, Vývojári softvéru,
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí.
46 % absolventov bakalárskeho študijného programu aplikovaná informatika pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore informatika alebo v niektorom z príbuzných odborov, 46 % je zamestnaných v riadnom pracovnom pomere, 4 % ako SZČO a 4 % na dohodu.
• Absolvent nájde uplatnenie vo výpočtových a informatických útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej a štátnej správe, vo finančníctve a poisťovníctve, v oblasti služieb, školstve.
V uvedených útvaroch pôsobia absolventi v odborných funkciách ako programátori a spolutvorcovia rôznych počítačových a webových multidisciplinárnych aplikácií, ako správcovia počítačových aplikácií a správcovia sietí a v nižších riadiacich funkciách.
• V podnikovej sfére je uplatnenie absolventa vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky.
• Absolvent je pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia odboru Informatika, prípadne v príbuznom odbore.
• Absolvent dokáže spolupracovať s používateľmi systémov a špecialistami iných profesií.
Absolventi bakalárskeho študijného programu aplikovaná informatika sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločnosti. Medzi TOP odvetvia z pohľadu uplatnenia, v ktorých absolventi pracujú, patria odvetvia: Informácie a komunikácia, Priemyselná výroba, Doprava a skladovanie, Veľkoobchod a maloobchod.
46%doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. (funkčné miesto profesor)
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.,
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
http://fpv.ucm.sk/sk/pracovnici-kai.html
Informatika sa na UCM vyučuje od roku 1997 a UCM má v tejto oblasti dlhoročnú tradíciu ako vo vzdelávaní, tak aj vo výskume. Absolventi bakalárskeho stupňa programu Aplikovaná informatika môžu pokračovať v odbore na magisterskom a rigoróznom stupni. Vyučujúci a študenti informatiky tvoria jedinečnú komunitu s individuálnym prístupom k študentom, kde vyučujúci poznajú študentov po mene (v jednom krúžku je priemerne 10 študentov). Učenie prebieha viacerými alternatívnymi prístupmi, vrátane tutoriálov, prednášok, cvičení a individuálnych projektov.
Študijný program Aplikovaná informatika je navrhnutý tak, aby študent získal skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Okrem toho ponúka špecificky zamerané kurzy založené na zručnostiach, ktoré študentom pomôžu zlepšiť schopnosti v oblasti programovania, vytvárania webových stránok, inteligentných hier a multimediálnych, grafických a e-learningových systémov, dotazovania sa v databázach a operačných systémoch MS Windows, Linux a macOS. V prípade vynikajúcich študijných výsledkov sú študenti podporení štipendiom a aj zapojením do výskumu.
Vďaka modernému vybaveniu špecializovaných laboratórií ako je laboratórium počítačových sieti, laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti, laboratórium geografických informačných systémov, multimediálne laboratórium alebo laboratórium EDU Barracuda, majú študenti študijného programu Aplikovaná informatika dostatok možností rozvíjať teoretické poznatky v praxi. Študentom je v rámci vedecko-výskumných aktivít umožnený vstup do počítačových učební, ale aj špecializovaných laboratórií vybavených najmodernejšími softvérmi (laboratórium počítačových sieti sieťového akademického programu CISCO; laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti s vlastným testovacím botnetom na DDoS útoky; GIS laboratórium so softvérom ArcGIS; multimediálne laboratórium – multimediálne stanice Apple iMac, pohybová platforma VR Katwalk mini, niekoľko setov VR; laboratórium EDU Barracuda s licenciami na virtuálne boxy). Špecialitou je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco, ktoré pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus+ majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny a zvyky a získavať odborné znalosti v cudzom jazyku. Medzi Top 3 zamestnania absolventov patria pozície: Aplikačný programátor, Softvérový analytik a Vývojár softvéru. Absolventi majú 100% zamestnanosť.
Výskum v informatike je na UCM zameraný predovšetkým na oblasť multimediálnych a e-learningových systémov a na oblasti výpočtovej inteligencie a sieťovej bezpečnosti a ich vzájomné prepojenie. Akademickí pracovníci každoročne publikujú vedecké články v medzinárodných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Okrem iného je na UCM už od roku 2005 vydávaný vlastný vedecký časopis v anglickom jazyku „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“, ktorý je v súčasnosti indexovaný v databáze vedeckých publikácií Inspec a v databáze Web of Science, ktoré patria medzi najprestížnejšie databázy.