Preskočiť na obsah

Fakulta masmediálnej komunikácie

Názov študijného programuUdeľovaný akademický titul Forma štúdiaČíslo a názov študijného odboruStupeň štúdia Kód programu – číslo študijného programuÚroveň národného kvalifikačného rámca Štandardná dĺžka štúdia v rokoch Jazyk poskytovania Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Podmienky absolvovania študijného programu Postupy a kritériá hodnotenia Zdroje študijného programu Možnosti učenia sa študentov Povolania úspešného absolventa študijného programu Uplatnenie absolventov študijného programu Miera úspešnosti študentov:Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.)
marketingová komunikácia doktor (philosophiae doctor), PhD.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá311878úroveň 83slovenský jazyka) Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu marketingová komunikácia:
disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého bádania z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie, marketingových inovácií, trhového prostredia a celej škály manažovania marketingových procesov, postupov a nástrojov, kopírujúcich trendy odboru, ktoré dokáže rozvíjať, hodnotiť, analyzovať, syntetizovať, komparovať a na základe hermeneutických metód využiť v publikačných výstupoch, vo výskume, výučbe predmetov na nižšom stupni štúdia a aplikovať ich v prípadových štúdiách,
ovláda systém metodologických princípov, metodík, vedecko-výskumných metód v teórii marketingovej komunikácie a jej prenikania do spoločenských a humanitných odborov,
orientuje sa v popredných databázach vedeckých prameňov (zdrojov), teoretických poznatkoch iných, prevažne zahraničných autorov a v publikovaných výstupoch v databázových časopisoch a publikácií venovaných v renomovaných vydavateľstvách.

b) Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu marketingová komunikácia:
dokáže kompetentne riešiť fundamentálne i špecifické problémy študijného programu,
vytvára nové prístupy k tvorbe marketingových a komunikačných stratégií vo firmách, v reklamných a mediálnych agentúrach i iných podnikateľských subjektoch,
využíva poznatky empirických sociologických výskumov a dokáže ich interpretovať a vizualizovať,
identifikuje nové problémy vedeckého výskumu a navrhuje inovatívne riešenia,
dokáže projektovať a rozvíjať základný a aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v odbore,
je schopný tvoriť a viesť projekty marketingového a komunikačného zamerania, manažuje ich postupy a zapája sa do ich realizácie, resp. rozvoja marketingových , mediálnych, digitálnych a inovátorských kompetencií,
aplikuje nadobudnuté poznatky a schopnosti v rámci tvorby a riešenia vlastného vedecko-výskumného projektu v dizertačnej práci a dokáže navrhovať modely a metodiky pre prax spoločností v oblasti onlinovej a offlinovej marketingovej komunikácie,
vo vedecko-výskumnej činnosti dokáže využívať nové vedecké metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, využívať a analyzovať, vyhodnocovať, vizualizovať a prezentovať dáta.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu marketingová komunikácia:
je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme, je schopný koordinovať činnosť odborníkov v mediálnych, marketingových, reklamných a výskumných agentúrach, dokáže viesť väčšie tímy,
dodržiava etické princípy marketingovej a komunikačnej praxe a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
kriticky zhodnotí, posúdi vplyv marketingovej komunikácie na jednotlivca i spoločnosť,
vie aplikovať a funkčne využívať filozofické koncepty z oblasti masmédií a marketingovej komunikácie v konkrétnom sociálnom kontexte,
získa pedagogické kompetencie a skúsenosti pri výučbe, je schopný viesť záverečné bakalárske práce recenzovať ich a zaujímať stanoviská,
používa vo svojom odbore cudzí jazyk, digitálne technológie a je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji svojej osobnosti,
má komunikačné a prezentačné zručnosti, dokáže prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, viesť dialóg so
zahraničnou a domácou vedeckou a odbornou komunitou,
dokáže nadviazať spoluprácu s domácimi a zahraničnými odborníkmi v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, participovaťna riešení vedecko- výskumných projektov v rámci zahraničných partnerstiev.
Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatý absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na uchádzačov o štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:

Uchádzač o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s marketingovou komunikáciou a jej nástrojmi,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov z oblasti marketingovej komunikácie, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy marketingových a mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómny a zodpovedný pri rozhodovaní, schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.

Uchádzač o štúdium na treťom stupni spĺňa nasledovné formálne požiadavky:
Uchádzač predloží ako povinnú súčasť prihlášky na doktorandské štúdium vysokoškolský diplom ukončeného druhého stupňa
vysokoškolského vzdelávania, predloží vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis, projekt.


Postupy prijímania na štúdium.

Spôsob prijímania uchádzačov o štúdium na treťom stupni sa riadi nasledovnými náležitosťami:
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický
rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov.
Podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený na webovej stránke fakulty a univerzity.
Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky a jej súčasti sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Počas prijímacieho pohovoru študent prezentuje svoju motiváciu na doktorandské štúdium, schopnosti a zručnosti, ktorými disponuje, resp. výstupy rôzneho charakteru (publikačné, umelecké a pod.), zameriava sa na projekt, ktorý vypracuje na tému vybranej dizertačnej práce. Predstavuje možnosti riešenia danej problematiky, diskutuje s komisiou, odpovedá na otázky.
O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške.
Neprijatý uchádzač o štúdium môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana do 8 dní od jeho doručenia dekanovi fakulty. Dekan postúpi žiadosť v ustanovených prípadoch podľa § 58, ods.6. zákona rektorovi.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný tu: https://fmk.sk/studijne-programy/mark/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzde
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/mark/Priestorové zabezpečenie ŠP:

Fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
vedecko – výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, vysokých školách, výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v marketingovej komunikácie,
expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy značky,
senior manažér v reklamných, mediálnych, marketingových, výskumných agentúrach,
enior marketingový manažér pre oblasť strategického plánovania, riadenia značky, riadenia vzťahov so zákazníkmi, tvorbu komunikačných plánov a stratégií,
vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v
neziskových organizáciách, v obchode a v službách.
Absolvent študijného programu na 3. stupni štúdia profilovaný v odbore mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe marketingová komunikácia má možnosť širokého uplatnenia na rôznych riadiacich funkciách, vyššieho manažmentu, v samostatnom podnikaní a tiež ako vedecký, výskumný, pedagogický pracovník a expert na riadenie marketingových tímov, ako aj na rôznych stupňoch riadenia nadnárodných spoločností na Slovensku i v zahraničí.
Podľa realizovaného prieskumu uplatnenia absolventov PhD. štúdia 40 % absolventov PhD. štúdiá ostáva pracovať v akademickom prostredí. Keďže ide o dynamicky sa rozvíjajúci študijný program, absolventi sú nositeľmi marketingových i komunikačných inovácií, sú schopní prepojiť teóriu so svojimi praktickými skúsenosťami, sú v akademickom prostredí veľmi žiadúci. Viac ako polovica absolventov sa uplatňuje v súkromnej sfére alebo v štátnom/verejnom sektore. Podľa informácií z realizovaného prieskumu, absolventi sa uplatňujú aj v rámci vlastného podnikania v danom odbore.
Nosnými predmetmi jadra ŠP, povinne voliteľnými predmetmi, ako aj realizovaním výskumov, je schopný riešiť projekty inovácií marketingovej komunikácie marketingového a inovačného charakteru, kreatívnymi znalosťami a schopnosťami. Jeho uplatniteľnosť sa zvyšuje aj z dôvodov uplatnenia v rozvíjajúcom sa kreatívnom priemysle.
Zároveň mu je umožnené aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh, ktoré môžu byť prínosom pre podnikateľské výrobné a obchodné aj neziskové inštitúcie, PR, reklamné a mediálne agentúry. Jeho vedecko-výskumné výsledky a skúsenosti sú prínosom pre profesijnú prax. Je žiadaný v tímoch pôsobiacich vo sférach územnej samosprávy a vyšších územných celkov, v službách CR, v treťom sektore a v nadnárodných organizáciách pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.
Absolvent sa dokáže začleniť do domácich a zahraničných riešiteľských výskumných tímov na iných univerzitách, výskumných centrách.
Miera úspešnosti študentov denného štúdia za AR 2020/21 je 95 %.prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/
prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/

PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/
Zoznam školiteľov záverečných prác:

prof. Ing. Alena Kusá, PhD., https://fmk.sk/profil/alena-kusa/, alena.kusa@ucm.sk

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/, anna.zauskova@ucm.sk

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, PhD., https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/, jarmila.salgovicova@ucm.sk

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/, ludmila.cabyova@ucm.sk

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/, jaroslav.bednarik@ucm.sk

doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/, daniela.kollarova@ucm.sk

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. https://fmk.sk/profil/denisa-janosova/, denisa.janosova@ucm.sk

doc. PhDr. Jana Galera Maatúšová, PhD., https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/, jana.matusova@ucm.sk

Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/


Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/

Pedagógovia pôsobiaci na FMK UCM v Trnave každoročne organizujú dve medzinárodné vedecké konferencie Megatrendy a médiá a Marketing Identity. Každoročne privítajú na obidvoch konferenciách viac ako 700 hostí, medzi najvýznamnejších spíkrov možno spomenúť Zygmunta Baumana, Fedorova, Kreuza, Masayuki Uemura. Vedecké zborníky sú od roku 2013 indexované vo WOS. Sú to najvýznamnejšie najznámejšie konferencie v odbore a ako jediné sú indexované vo WOS. Neevidujeme iné medzinárodné vedecké konferencie takého rozsahu v príslušnom odbore.


Akademické prostredie:

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., riaditeľ Inštitútu manžmentu UCM
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD., vedúca katedry marketingovej komunikácie
Mgr. Martin Klementis, PhD., odborný asistent, web a graphic designer
Mgr. Peter Murár, PhD., odborný asistent FMK UCM, digital marketing specialist
Mgr. Dáša Franič, PhD., prodekanka FMK UCM
Mgr. Peter Krajčovič, PhD., odborný asistent FMK UCM, vedúci výskumného centra
Podnikateľské prostredie, reklamné agentúry:
Mgr. Jakub Ptačin, PhD. https://jakubptacin.com/
Mgr. Veronika Fašková, PhD. https://www.ucm.sk/sk/veronika-faskova-rozhovor/
Mgr. Pavol Kyselica, PhD. http://www.pavolkyselica.com/
Mgr. Zuzana Záziková, PhD. https://www.linkedin.com/in/zuzana-z%C3%A1zikov%C3%A1-612419a0/
Zuzana Danechová, PhD. https://www.linkedin.com/in/zuzana-danechova-940a0245/
Mgr. Eva Tiko Rajčáková, PhD. https://www.linkedin.com/in/eva-tiko-raj%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-abb50110/
Mgr. Ján Svoboda, PhD. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/561548-vydavatel-dennika-pravda-meni-vedenie/ , riadieteľ TA3
Mgr. Martin Slivka, PhD. https://sk.linkedin.com/in/slivkamartin
Mgr. Pavol Minár, PhD. https://www.inspirationsminar.com/

masmediálna komunikáciadoktor (philosophiae doctor), PhD.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá3100824úroveň 83slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent/ka študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, má dôkladný prehľad o teoretických a metodologických aspektoch mediálnej komunikácie, je zorientovaná/ý v širokom spoločenskovednom základe viazanom na odbor (sociológia, filozofia, lingvistika, kultúrne štúdiá) a získava základy profesijnej etiky. Osvojuje si teóriu médií a komunikácie a rozumie všetkým základným oblastiam výskumu (výskum mediálnych inštitúcií, výskum komunikačných obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum mediálnych účinkov a vplyvov). Získava prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na
masmediálnu komunikáciu. Na vysokej úrovni ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, pričom ich vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní konkrétnej problematiky. Má schopnosť medziodborovo pracovať a rozvíjať tak interdisciplinárne rámce mediálnych a komunikačných štúdií.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent/ka mediálnych a komunikačných štúdií v študijnom programe masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je teoreticky a profesionálne pripravená/ý efektívne pôsobiť v rôznych typoch médií a iných mediálnych inštitúcií. Dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a je spôsobilá/ý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojuje si kritické myslenie, pričom nadobúda schopnosť selektovať, pomenovať a tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent/ka študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je schopná/ý pracovať efektívne ako člen/ka tímu, využívať poznatky empirických výskumov v pedagogickej, výskumnej i profesionálnej praxi, používa vo svojom odbore cudzí jazyk na úrovni odbornej komunikácie, je schopná/ý udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a autonómne pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji. Počas štúdia si osvojuje zásady vedeckej práce, schopnosť aplikovať výsledky výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a inovatívne stratégie vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň kompetenciu prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí.

Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatá/ý absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na osoby uchádzajúce sa o štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:

Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s masmediálnou komunikáciou,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných
produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych,
kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do
informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov z oblasti masmediánej
komunikácie, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo
metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómna/y a
zodpovedná/ý pri rozhodovaní, schopná/ý vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.

Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni spĺňa nasledovné formálne požiadavky:
predloží ako povinnú súčasť prihlášky na doktorandské štúdium vysokoškolský diplom ukončeného druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, predloží vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis, projekt.

Postupy prijímania na štúdium.

Spôsob prijímania uchádzačiek a uchádzačov o štúdium na treťom stupni sa riadi nasledovnými náležitosťami:
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačiek a uchádzačov.
Podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený na webovej stránke fakulty a univerzity.
Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky a jej súčasti sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzačky/uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Počas prijímacieho pohovoru študent/ka prezentuje svoju motiváciu na doktorandské štúdium, schopnosti a zručnosti, ktorými disponuje, resp. výstupy rôzneho charakteru (publikačné, umelecké a pod.), zameriava sa na projekt, ktorý vypracuje na tému vybranej dizertačnej práce. Predstavuje možnosti riešenia danej problematiky, diskutuje s komisiou, odpovedá na otázky.
O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačiek a uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške.
Neprijatá/ý uchádzač/ka o štúdium môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana do 8 dní od jeho doručenia dekanovi fakulty. Dekan postúpi žiadosť v ustanovených prípadoch podľa § 58, ods.6. zákona rektorovi.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici – Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentkám a študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentky a študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentiek a študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent/ka oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie doktorandky alebo doktoranda viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach;komisie pre štátne skúšky sú zostavené v súlade so zákonom a so Smernicou o doktorandskom štúdiu. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.
Študent/ka má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent/ka má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študentky a študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent/ka má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.
Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku a vo vnútornom predpise Univerzity: Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM:

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/vnutorny_system_zabezpecovania_kvality.pdf

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študentky a študenti doktorandského štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnili predmet s rovnakým obsahom v
rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity.
Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent/ka úspešne absolvoval/a: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti a zaradenie študentky/študenta (po schválení môže byť študent/ka zaradená/ý do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/ Navrhovaný študijný program počíta nielen s teoretickými vedomosťami, ktoré má študent/ka nadobudnúť, ale cieľom je vybaviť študentky a študentov aj s praktickými skúsenosťami. Z toho dôvodu majú vybrané predmety navrhovaného študijného programu špecifickú obsahovú náplň, kde môžu byť na výučbu využité špeciálne vybavené učebne a laboratória. Špecializované učebne doktorandky a doktorandi využívajú aj pri svojich výskumných a vedeckých aktivitách.

Fakulta disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého parku: (https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/): HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry a pod. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým univerzita disponuje. Špecializované miestnosti využívajú doktorandky a doktorandi najmä pri pedagogickej činnosti (vedú cvičenia a seminárov) a pri realizovaní výskumnej a vedeckej činnosti.

● Špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch: metodológia a etika
vedeckej práce, teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie, filozofia médií a komunikácie,
● Počítačové učebne: moderná žurnalistika v médiách I., II., aktuálne trendy v mediálnej kultúre I., II.
● Neuromarketingové laboratórium: výskumné metódy masmediálnej komunikácie I., II.
● Digitálne tlmočnícke laboratórium: odborná komunikácia v médiách I., II.
● Kariérne centrum: využíva sa pri pedagogickej príprave doktorandky/doktoranda v rámci spolupráce s praxou,
● Telocvičňa: športové vyžitie doktorandiek a doktorandov.
Vybrané špecializované učebne je možné vidieť na nižšie uvedených linkoch:
● Priestory fakulty: https://fmk.sk/priestory-fakulty/
● Televízne štúdio:https://www.ucm.sk/sk/hd-televizne-studio-fmk-tv/
● Rozhlasové štúdio: https://www.ucm.sk/sk/studentske-rozhlasove-studio-radio-aetter-1072-fm/
● Výskumné centrum FMK: Method Lab – Výskumné centrum FMK UCM
● Špecializované pracovisko na testovanie digitálnych hier:
https://www.ucm.sk/sk/specializovane-pracovisko-na-testovanie-digitalnych-hier-so-zameranim-na-elektronicky-sport/
● Fotoateliéry: https://www.ucm.sk/sk/fotoateliery/
● Zvukové štúdio: https://www.ucm.sk/sk/zvukove-studio/
● Školiace mediálne centurm: https://smc.fmk.sk/
● Centrum mediálnej gramotnosti: https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/
● Kariérne centrum FMK: https://kariera.fmk.sk/
r
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentiek a študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy
akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.
Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentiek a študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčné, dištančné vzdelávanie.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentiek a študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentky a študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektóriíučenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentkám a študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študentky/študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov.
Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd o vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentiek a študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy, uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.
Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentiek a študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.

Mobilitné programy umožňujú študentkám a študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti
uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus+ s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.

Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritériá transparentnosti. Administrovanie študentiek a študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentiek a študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty. Po akceptovaní študentky/študenta nominovanej/nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant/ka oboznámená/ý s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent/ka na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal/a stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentke/študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študentky/študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci
so Študijným oddelením fakulty. Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študentky/študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.
vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch a výskumných centrách
na Slovensku i v zahraničí,
expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v mediálnej komunikácii,
expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy rôznych druhov komunikátov,
senior manažér v mediálnych, tlačových a výskumných agentúrach,
senior manažér v produkčnej či distribučnej spoločnosti zameranej na filmovú, televíznu, rozhlasovú alebo digitálnu tvorbu,
špecialista na oblasť mediálneho marketingu,
vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti mediálnej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v neziskových organizáciách, v obchode a v službách.
Absolvent/ka sa uplatňuje v rôznych oblastiach mediálnej sféry, v ktorých dominuje masmediálna komunikácia. Je adekvátne pripravená/ý na samostatné pôsobenie v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Ďalej sa dokáže uplatniť v rozmanitých procesoch tvorby, výroby, distribúcie a využitia mediálnych produktov. Vzhľadom na zameranie študijného programu získava predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v mediálnej sfére, môže sa však efektívne uplatniť aj vo vedeckej, technickej, umeleckej alebo pedagogickej oblasti.
Miera úspešnosti študentov v AR 2020/21 je 84 %.prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/


prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/

● prof. PhDr. Nataliya Panasenko, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/nataliya-panasenko/

● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/

● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/

● doc. PhDr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/, norbert.vrabec@ucm.sk
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/, zora.hudikova@ucm.sk
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/, jana.radosinska@ucm.sk
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/, jan.visnovsky@ucm.sk
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/, hana.pravdova@ucm.sk
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/, slavomir.galik@ucm.sk
doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/, jozef.sedlak@ucm.sk
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., milos.mistrik@gmail.com, milos.mistrik@savba.sk
Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi ďalšie významné spolupráce zaraďujeme::
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)
Asociácia mediátorov Slovenska (AMS)
Rádio Expres
Denník Nový Čas
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
Zvolsi.info
Zine SpodNás
Reklamná agentúra AVart
Západoslovenské múzeum a Trnavský samosprávny kraj
Multimediálny festival Lovely experience
Fotoklub IRIS
Akademické prostredie:
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. – predseda Akademického senátu UCM v Trnave, predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave, člen Predsedníctva RVŠ SR a Pléna RVŠ SR, vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/

doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. – zástupkyňa vedúceho Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave, editorka prestížneho vedeckého časopisu Communication Today: https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/

Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/juliana-minarikova/

Mgr. Andrej Brník, PhD. – prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/

Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, vedúca Katedry digitálnych hier na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/magdalena-svecova/

Mgr. Miroslav Kapec, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, špecialista na rozhlasovú komunikáciu: https://fmk.sk/profil/miroslav-kapec/

Mgr. Ľuboš Greguš, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, špecialista na televízne spravodajstvo a mediálny výskum: https://fmk.sk/profil/lubos-gregus/

Mgr. Anna Kačincová Predmerská – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, mediálna teoretička: https://fmk.sk/profil/anna-predmerska/

Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, mediálna teoretička: https://fmk.sk/profil/zuzana-kvetanova/

Mgr. Lenka Rusňáková, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, mediálna teoretička: https://fmk.sk/profil/lenka-rusnakova/

Mgr. Bc. Lucia Škripcová, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, odborníčka na slovenský mediálny systém: https://fmk.sk/profil/lucia-skripcova/

Mgr. Peter Lančarič, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, portrétny fotograf: https://fmk.sk/profil/peter-lancaric/

Mgr. František Rigo, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, špecialista na odbornú komunikáciu v oblasti médií v cudzom jazyku: https://fmk.sk/profil/frantisek-rigo/

Mgr. Ivan Rokošný, PhD. – odborný asistent na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Prahe: https://www.vsem.cz/katedra-marketingu/detail/937.html

Mediálne prostredie, štátna správa:
Mgr. Lucia Michelčíková Jelčová, PhD. – riadiaca pracovníčka pre oblasť komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Rada pre vysielanie a retransmisiu SR: http://www.rvr.sk/kontakty
Mgr. Viktória Lancošová, PhD. – redaktorka Telerána na TV Markíza, moderátorka rádia Jemné: https://www.markiza.sk/osobnosti/redaktori/1923664_lancosova-viktoria
Mgr. Zdenka Marhefková Sekerešová, PhD. – hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica: https://www.banskabystrica.sk/osoby/zdenka-marhefkova/
Mgr. Simona Mičová, PhD. – projektová manažérka pre oblasť podcastingu: https://bauermedia.sk/tim/
Mgr. Karina Kubíková, PhD. – PR manažérka: https://sk.linkedin.com/in/karin-kub%C3%ADkov%C3%A1-605b21a7
Mgr. Radmila Buricová, PhD. – marketingová špecialistka, vydavateľstvo Slovart: https://sk.linkedin.com›radmilaburicova
Mgr. Katarína Gáliková, PhD. – poverená vedením referátu pre komunikáciu a médiá na Slovenskej akadémii vied v Bratislave: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12186
Mgr. Viktória Norisová, PhD. – programový odbor Rady pre vysielanie a retransmisiu SR: http://www.rvr.sk/kontakty
Mgr. Viktória Mirvajová, PhD. – editorka a spisovateľka, Folk Publishing: https://sk.linkedin.com›viktoriamirvajova
Mgr. Juliána Odziomková, PhD. – copywriting, manažérka sociálnych médií: https://sk.linkedin.com›juliána-odziomková
teória digitálnych hierbakalár, Bc.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá1100998úroveň 63slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier je schopný logicky rozlišovať postupnosť vývoja nástrojov interpersonálnej, spoločenskej a masmediálnej komunikácie a zaraďovať ich do príslušných etáp vývoja ľudskej civilizácie v celkovom vývinovom kontexte. Disponuje vedomosťami o základných atribútoch a charakteristikách kultúr v historickej retrospektíve. Je schopný kontextuálne vnímať funkciu médií a ich význam v celospoločenskom kontexte. Vie identifikovať manipulatívnu a neetickú komunikáciu a jej techniky a brániť sa im. Dokáže identifikovať a interpretovať kľúčové digitálne hry z hľadiska ich žánrových či typologických charakteristík, ako aj na pozadí historického vývoja i spoločenského diania. Na základe penza teoretických vedomostí o nosných prvkoch digitálnych hier a herných princípoch, je ich schopný uplatniť v rámci kreatívneho myslenia tak v rovine reflexívnej, ako aj produkčnej. Pozná sociokultúrne kontexty hier z hľadiska ludológie a rozumie vývoju a postaveniu hier v dejinách kultúr a masovej komunikácie. Je schopný/á kriticky pristupovať, hodnotiť a analyzovať mediálne obsahy, predovšetkým digitálne hry, a to na základe vedomostí zo psychológie, etiky a mediálnych a kultúrnych štúdií aplikovaných na oblasť herných štúdií. Získané teoretické poznatky vie absolvent/ka aplikovať v intenciách mediálnej výchovy, v rôznych výskumoch vedeckého bádania, pričom je schopný/á zvoliť a využiť vhodné druhy metód z oblasti spoločenských vied. Rozumie základným legislatívnym rámcom digitálnych médií. Má základné predpoklady k edukačnej činnosti v rámci mediálnej výchovy v oblasti digitálnych hier.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
ovláda grafické pravidlá typické a potrebné pre tvorbu assetov do digitálnych hier, ktoré vie pretaviť do praktických výstupov,
dokáže do digitálnych hier implementovať herné mechaniky i herné naratívy a ďalšie potrebné výrazové prostriedky digitálnych hier,
pozná zákonitosti a pravidlá herných enginov potrebných na tvorbu digitálnych hier a vie ich používať s cieľom vytvoriť digitálnu hru,
ovláda tvorbu a implementáciu zvuku a hudby do digitálnych hier,
zvládne pracovať na krátkodobých projektoch,
vie pripraviť marketingové stratégie špecifické pre segment digitálnych hier,
je zorientovaný/á v odvetví elektronických športov.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy,
vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík,
má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu,
dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému,
ovláda pracovnú etiku,
pri rozhodovaní, ale aj interpretovaní javov súvisiacich s digitálnymi hrami a prostredím vie zapojiť kritické myslenie,
sú mu/jej vlastné kreatívne myslenie a postupy,
vie samostatne rozhodovať,
ovláda komunikáciu v cudzom jazyku.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.

Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy a ústny pohovor. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa požaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientáciu v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Uchádzači o štúdium v ŠP teória digitálnych hier vykonávajú prijímaciu skúšku:
písomný test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu,
písomný test z anglického jazyka,
ústny pohovor, ktorého cieľom je zistiť motiváciu uchádzača o štúdium v tomto študijnom programe.

Uchádzači o ŠP teória digitálnych hier pred ústnym pohovor vypĺňajú krátky dotazník, cieľom je pomôcť fakulte získať predstavu o uchádzačoch:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Uzd1heLtnuXVXMBfKjhZyC1YmvqPHGdb4RshmhHSBay8Q/formResponse

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/ , disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Method Lab – Výskumné centrum Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov – plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.

Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.

Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.
Mobility:

Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
špecialista herného vývoja (grafik, kóder, zvukový dizajnér),
game dizajnér, level dizajnér,
projektový manažér,
herný marketér,
organizátor e-športových podujatí,
organizátor herných podujatí,
tester digitálnych hier,
marketingový špecialista na gamifikáciu.
Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom stupni v rovnomennom alebo príbuznom študijnom programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Podľa údajov Študijného oddelenie až 90 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP teória digitálnych hier pokračuje v štúdia na magisterskom stupni.

Absolventi získajú širokú škálu zručností z oblasti mediálnych štúdií, mediálnej komunikácie, teórie hier, produkcie a postprodukcie digitálnych hier, ale aj vedomostí z aplikovaných vedných disciplín tvoriacich bazálny teoretický skelet mediálnych a komunikačných štúdií, ako napríklad, psychológia, etika, marketing, kultúrne štúdiá, história.
Na ich základe dokážu kriticky pristupovať k mediálnym obsahom primárne vo forme digitálnych hier, ale aj iných herných a príbuzných mediálnych platforiem. Absolventi sú schopní rozoznať a pomenovať aktuálne smerovanie kultúrneho a herného priemyslu a digitálnych hier, poznajú základné herné mechaniky a tie dokážu aplikovať v hernom i nehernom prostredí.

Absolvent/ka má po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia požadované teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu/jej umožňujú uplatniť sa v oblasti mediálneho priemyslu, mediálnej zábavy, v oblasti herného vývoja a priemyslu, ale aj v iných oblastiach využívajúcich digitálne médiá. Absolventi získajú primerané teoretické vedomosti o mediálnej komunikácii, mediálnej kultúre, marketingovej komunikácii a v hrách, v ich súčasnom spoločenskom význame a historickom vývoji, a to na pozadí mediálnych štúdií a komunikačných štúdií. Sú schopní kriticky interpretovať digitálne hry a iné mediálne produkty a chápu, ako sa praktická skúsenosť hrania dá využiť v ďalšej kreatívnej činnosti. Sú ďalej schopní identifikovať negatívne a pozitívne aspekty hrania, a to zo sociokultúrneho a psychologického hľadiska. Rozumejú významu herných mechaník a naratívov a vedia, ako sa dajú využiť pri tvorbe hier aj mimo herného priemyslu. Absolventi poznajú umiestnenie mediálnych a komunikačných štúdií v systéme vied, najmä psychológie, etiky, informatiky, mediálnej lingvistiky a marketingu a dokážu tieto oblasti prepájať nielen pri kreovaní hier, ale aj v rámci hodnotenia hier ako súčasti spoločnosti a aj dizajnovania populárnej kultúry. Každý absolvent/ka ovláda základy práce s nástrojmi určenými na tvorbu digitálnych hier a technologické postupy nevyhnutné k fungovaniu hry ako celku.
Bakalársky stupeň štúdia je primárne orientovaný na vychovávanie absolventov, ktorí chápu digitálne hry ako mediálne produkty, sú schopní kriticky posúdiť ich vplyv a identifikovať problematické javy v digitálnom priestore a hernom svete a chápať ich spoločenské následky.
Zameriavajú na určité oblasti hernej žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, mediálnej výchovy a hernej mediálnej produkcie. Budúci absolventi si môžu voľbou voliteľných predmetov bližšie venovať programovaniu pre špecifické platformy, ďalej napríklad grafickej tvorbe, vďaka čomu sú schopní pripraviť konceptuálnu grafiku, ale aj herné assety prostredia, postáv a predmetov, ktoré majú umeleckú i používateľskú hodnotu a dajú sa implementovať do digitálnych výstupov. Absolventi sa tiež môžu zamerať na návrh zvukov a hudby do digitálnych hier. Tieto unikátne schopnosti majú možnosť študenti vzájomne kombinovať a prepájať formou tímovej práce prostredníctvom pravidelných game jamov, čo je formát intenzívnej projektovej práce zameranej na tvorbu hrateľného návrhu digitálnej hry. Špecifickou oblasťou zručností a skúseností sú určite elektronické športy podporujúce rozvoj mäkkých zručností, akými sú komunikačné zručnosti, tímová spolupráca a pod. Samostatná pozornosť je venovaná prepojeniu diváckeho potenciálu formou získavania skúseností s procesmi súvisiacimi s mediálnou a marketingovou rovinou kompetitívneho hrania.

Miera úspešnosti bola v AR 2020/21 82,33 %prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/ prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/

doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/

doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák., https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/

Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupné na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1FbHdeco8ay_TWVD4hvOdeF9vWbWFJkUw/view?usp=sharing

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/welcome-day/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/tyzden-vedy-a-techniky/

Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/

V rámci študijného programu teória digitálnych hier je veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnoho významných odborníkov a spoločností z oblasti digitálnych hier.

spolupráca v oblasti digitálnych hier (HEVGA, DIGRA, Esport Research Network, Herní historie, Slovenské centrum dizajnu, SGDA, Slovenská asociácia elektronických športov a iné. ),
spolupráca s LanCraft – spoločnosť aktívne zabezpečuje predmety týkajúce sa e-športov,
spolupráca s Hemisféra (prednášky, konzultácie a lektoring),
spolupráca s mad cookies studio (stáže pre študentov),
spolupráca so Pixel Federation (predstavitelia najväčšej vývojárskej firmy na Slovensku pravidelne komunikujú s pedagógmi pôsobiacimi na FMK UCM v Trnave a pripomienkujú obsah predmetov, odporúčajú zavádzať také predmety, ktoré sú potrebné pre rozvoj digitálno-herného priemyslu a taktiež sa aktívne zúčastňujú na prednáškach a workshopoch v rámci i mimo vyučovacieho procesu.),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe),
Ritsumeikan University, Kyoto (Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier).
Medzi úspešných absolventov študijného programu teória digitálnych hier (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:

Mgr. Paula Setnická (Pixel Federation, HR): https://www.linkedin.com/in/paula-setnick%C3%A1-18a79593/?originalSubdomain=sk

Mgr. Daniela Fašungová (grafička) https://fmk.sk/tvorit-hry-je-poslanie-hovori-absolventka-tedi-dejna-fasungova/

Mgr. Filip Lehocký (nezávislý vývojár) https://www.pcgamebenchmark.com/alans-attitude-system-requirements

Mgr. Simona Vigašová (Grand Beats Studio, zvuk) https://www.linkedin.com/in/simona-vigasova/?originalSubdomain=sk

Mgr. Frederik Boldiš (Geewa, programovanie) https://www.linkedin.com/in/frederik-boldi%C5%A1-8b2755194/

Mgr. Šimon Borš (Hemisféra, lektor) https://www.linkedin.com/in/%C5%A1imon-bor%C5%A1-656246132/?originalSubdomain=sk

Mgr. Tomáš Bencko (nezávislý herný vývojár) https://www.youtube.com/watchv=BYFPUMrWmFk&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Bencko, https://www.linkedin.com/in/tomasbencko/?originalSubdomain=sk)

Bc. Dalibor Bartoš (lektor a nezávislý herný vývojár) https://bartos-studio.com/about/

Mgr. Martin Horváth (herný žurnalista, zakladateľ Napojsa.sk) https://finstat.sk/53165241/obchodny_register

Mgr. Jaromír Miko (3D modelár, herný žurnalista /šéfredaktor Xboxer.sk, level dizajnér Vivat Sloboda) https://www.linkedin.com/in/jaromirmiko/


teória digitálnych hierbakalár, Bc.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá1100999úroveň 64slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier je schopný logicky rozlišovať postupnosť vývoja nástrojov interpersonálnej, spoločenskej a masmediálnej komunikácie a zaraďovať ich do príslušných etáp vývoja ľudskej civilizácie v celkovom vývinovom kontexte. Disponuje vedomosťami o základných atribútoch a charakteristikách kultúr v historickej retrospektíve. Je schopný kontextuálne vnímať funkciu médií a ich význam v celospoločenskom kontexte. Vie identifikovať manipulatívnu a neetickú komunikáciu a jej techniky a brániť sa im. Dokáže identifikovať a interpretovať kľúčové digitálne hry z hľadiska ich žánrových či typologických charakteristík, ako aj na pozadí historického vývoja i spoločenského diania. Na základe penza teoretických vedomostí o nosných prvkoch digitálnych hier a herných princípoch, je ich schopný uplatniť v rámci kreatívneho myslenia tak v rovine reflexívnej, ako aj produkčnej. Pozná sociokultúrne kontexty hier z hľadiska ludológie a rozumie vývoju a postaveniu hier v dejinách kultúr a masovej komunikácie. Je schopný/á kriticky pristupovať, hodnotiť a analyzovať mediálne obsahy, predovšetkým digitálne hry, a to na základe vedomostí zo psychológie, etiky a mediálnych a kultúrnych štúdií aplikovaných na oblasť herných štúdií. Získané teoretické poznatky vie absolvent/ka aplikovať v intenciách mediálnej výchovy, v rôznych výskumoch vedeckého bádania, pričom je schopný/á zvoliť a využiť vhodné druhy metód z oblasti spoločenských vied. Rozumie základným legislatívnym rámcom digitálnych médií. Má základné predpoklady k edukačnej činnosti v rámci mediálnej výchovy v oblasti digitálnych hier.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
ovláda grafické pravidlá typické a potrebné pre tvorbu assetov do digitálnych hier, ktoré vie pretaviť do praktických výstupov,
dokáže do digitálnych hier implementovať herné mechaniky i herné naratívy a ďalšie potrebné výrazové prostriedky digitálnych hier,
pozná zákonitosti a pravidlá herných enginov potrebných na tvorbu digitálnych hier a vie ich používať s cieľom vytvoriť digitálnu hru,
ovláda tvorbu a implementáciu zvuku a hudby do digitálnych hier,
zvládne pracovať na krátkodobých projektoch,
vie pripraviť marketingové stratégie špecifické pre segment digitálnych hier,
je zorientovaný/á v odvetví elektronických športov.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy,
vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík,
má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu,
dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému,
ovláda pracovnú etiku,
pri rozhodovaní, ale aj interpretovaní javov súvisiacich s digitálnymi hrami a prostredím vie zapojiť kritické myslenie,
sú mu/jej vlastné kreatívne myslenie a postupy,
vie samostatne rozhodovať,
ovláda komunikáciu v cudzom jazyku.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.

Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy a ústny pohovor. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa požaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientáciu v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Uchádzači o štúdium v ŠP teória digitálnych hier vykonávajú prijímaciu skúšku:
písomný test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu,
písomný test z anglického jazyka,
ústny pohovor, ktorého cieľom je zistiť motiváciu uchádzača o štúdium v tomto študijnom programe.

Uchádzači o ŠP teória digitálnych hier pred ústnym pohovor vypĺňajú krátky dotazník, cieľom je pomôcť fakulte získať predstavu o uchádzačoch:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Uzd1heLtnuXVXMBfKjhZyC1YmvqPHGdb4RshmhHSBay8Q/formResponse

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/


Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf


Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Method Lab – Výskumné centrum Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov – plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy, uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.
Mobility:

Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
špecialista herného vývoja (grafik, kóder, zvukový dizajnér),
game dizajnér, level dizajnér,
projektový manažér,
herný marketér,
organizátor e-športových podujatí,
organizátor herných podujatí,
tester digitálnych hier,
marketingový špecialista na gamifikáciu.

Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom stupni v rovnomennom alebo príbuznom študijnom programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Podľa údajov Študijného oddelenie až 90 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP teória digitálnych hier pokračuje v štúdia na magisterskom stupni.

Absolventi získajú širokú škálu zručností z oblasti mediálnych štúdií, mediálnej komunikácie, teórie hier, produkcie a postprodukcie digitálnych hier, ale aj vedomostí z aplikovaných vedných disciplín tvoriacich bazálny teoretický skelet mediálnych a komunikačných štúdií, ako napríklad, psychológia, etika, marketing, kultúrne štúdiá, história.
Na ich základe dokážu kriticky pristupovať k mediálnym obsahom primárne vo forme digitálnych hier, ale aj iných herných a príbuzných mediálnych platforiem. Absolventi sú schopní rozoznať a pomenovať aktuálne smerovanie kultúrneho a herného priemyslu a digitálnych hier, poznajú základné herné mechaniky a tie dokážu aplikovať v hernom i nehernom prostredí.

Absolvent/ka má po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia požadované teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu/jej umožňujú uplatniť sa v oblasti mediálneho priemyslu, mediálnej zábavy, v oblasti herného vývoja a priemyslu, ale aj v iných oblastiach využívajúcich digitálne médiá.

Absolventi získajú primerané teoretické vedomosti o mediálnej komunikácii, mediálnej kultúre, marketingovej komunikácii a v hrách, v ich súčasnom spoločenskom význame a historickom vývoji, a to na pozadí mediálnych štúdií a komunikačných štúdií. Sú schopní kriticky interpretovať digitálne hry a iné mediálne produkty a chápu, ako sa praktická skúsenosť hrania dá využiť v ďalšej kreatívnej činnosti. Sú ďalej schopní identifikovať negatívne a pozitívne aspekty hrania, a to zo sociokultúrneho a psychologického hľadiska. Rozumejú významu herných mechaník a naratívov a vedia, ako sa dajú využiť pri tvorbe hier aj mimo herného priemyslu. Absolventi poznajú umiestnenie mediálnych a komunikačných štúdií v systéme vied, najmä psychológie, etiky, informatiky, mediálnej lingvistiky a marketingu a dokážu tieto oblasti prepájať nielen pri kreovaní hier, ale aj v rámci hodnotenia hier ako súčasti spoločnosti a aj dizajnovania populárnej kultúry. Každý absolvent/ka ovláda základy práce s nástrojmi určenými na tvorbu digitálnych hier a technologické postupy nevyhnutné k fungovaniu hry ako celku.
Bakalársky stupeň štúdia je primárne orientovaný na vychovávanie absolventov, ktorí chápu digitálne hry ako mediálne produkty, sú schopní kriticky posúdiť ich vplyv a identifikovať problematické javy v digitálnom priestore a hernom svete a chápať ich spoločenské následky.

Zameriavajú na určité oblasti hernej žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, mediálnej výchovy a hernej mediálnej produkcie. Budúci absolventi si môžu voľbou voliteľných predmetov bližšie venovať programovaniu pre špecifické platformy, ďalej napríklad grafickej tvorbe, vďaka čomu sú schopní pripraviť konceptuálnu grafiku, ale aj herné assety prostredia, postáv a predmetov, ktoré majú umeleckú i používateľskú hodnotu a dajú sa implementovať do digitálnych výstupov. Absolventi sa tiež môžu zamerať na návrh zvukov a hudby do digitálnych hier. Tieto unikátne schopnosti majú možnosť študenti vzájomne kombinovať a prepájať formou tímovej práce prostredníctvom pravidelných game jamov, čo je formát intenzívnej projektovej práce zameranej na tvorbu hrateľného návrhu digitálnej hry.

Špecifickou oblasťou zručností a skúseností sú určite elektronické športy podporujúce rozvoj mäkkých zručností, akými sú komunikačné zručnosti, tímová spolupráca a pod. Samostatná pozornosť je venovaná prepojeniu diváckeho potenciálu formou získavania skúseností s procesmi súvisiacimi s mediálnou a marketingovou rovinou kompetitívneho hrania.

Miera úspešnosti študenotov v AR 2020/21 je 60,33 %.prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/ prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/

doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/

doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák., https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/

Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupné na tomto linku:
https://drive.google.com/file/d/1FbHdeco8ay_TWVD4hvOdeF9vWbWFJkUw/view?usp=sharing

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie

Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/welcome-day/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/tyzden-vedy-a-techniky/

Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/

V rámci študijného programu teória digitálnych hier je veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnoho významných odborníkov a spoločností z oblasti digitálnych hier.

spolupráca v oblasti digitálnych hier (HEVGA, DIGRA, Esport Research Network, Herní historie, Slovenské centrum dizajnu, SGDA, Slovenská asociácia elektronických športov a iné. ),
spolupráca s LanCraft – spoločnosť aktívne zabezpečuje predmety týkajúce sa e-športov,
spolupráca s Hemisféra (prednášky, konzultácie a lektoring),
spolupráca s mad cookies studio (stáže pre študentov),
spolupráca so Pixel Federation (predstavitelia najväčšej vývojárskej firmy na Slovensku pravidelne komunikujú s pedagógmi pôsobiacimi na FMK UCM v Trnave a pripomienkujú obsah predmetov, odporúčajú zavádzať také predmety, ktoré sú potrebné pre rozvoj digitálno-herného priemyslu a taktiež sa aktívne zúčastňujú na prednáškach a workshopoch v rámci i mimo vyučovacieho procesu.),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe),
Ritsumeikan University, Kyoto (Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier).
Medzi úspešných absolventov študijného programu teória digitálnych hier (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:

Mgr. Paula Setnická (Pixel Federation, HR): https://www.linkedin.com/in/paula-setnick%C3%A1-18a79593/?originalSubdomain=sk

Mgr. Daniela Fašungová (grafička) https://fmk.sk/tvorit-hry-je-poslanie-hovori-absolventka-tedi-dejna-fasungova/

Mgr. Filip Lehocký (nezávislý vývojár) https://www.pcgamebenchmark.com/alans-attitude-system-requirements

Mgr. Simona Vigašová (Grand Beats Studio, zvuk) https://www.linkedin.com/in/simona-vigasova/?originalSubdomain=sk

Mgr. Frederik Boldiš (Geewa, programovanie) https://www.linkedin.com/in/frederik-boldi%C5%A1-8b2755194/

Mgr. Šimon Borš (Hemisféra, lektor) https://www.linkedin.com/in/%C5%A1imon-bor%C5%A1-656246132/?originalSubdomain=sk

Mgr. Tomáš Bencko (nezávislý herný vývojár) https://www.youtube.com/watch?v=BYFPUMrWmFk&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Bencko, https://www.linkedin.com/in/tomasbencko/?originalSubdomain=sk)

Bc. Dalibor Bartoš (lektor a nezávislý herný vývojár) https://bartos-studio.com/about/

Mgr. Martin Horváth (herný žurnalista, zakladateľ Napojsa.sk) https://finstat.sk/53165241/obchodny_register

Mgr. Jaromír Miko (3D modelár, herný žurnalista /šéfredaktor Xboxer.sk, level dizajnér Vivat Sloboda) https://www.linkedin.com/in/jaromirmiko/

teória digitálnych hiermagister, Mgr.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá2101000úroveň 72slovenský jazykTeoretické vedomosti
Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier sa hlbšie orientuje nielen v tvorbe produktov digitálno-herného priemyslu, ale predovšetkým aj v oblasti dizajnovania osobitej kultúry, ktorá je sekundárnym prejavom (produktom) tohto priemyslu a je šírená tak v subkultúrnom, lokálnom, ako aj v globálnom meradle. Vie subkultúrne prostredie a kultúrne fenomény identifikovať, pozná ich atribúty i charakteristiky a dokáže s nimi komunikovať. Okrem širokého prehľadu v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií je absolvent/ka odborníkom/čkou na herné štúdiá, na participačnú kultúru a v oblasti fanúšikovských štúdií pričom rozumie využitiu týchto poznatkov v marketingovej komunikácii a pri produkcii digitálnych hier, ale aj pri kritickom prístupe k systému produkcie a produktom populárnej kultúry. Absolvent/ka dokáže rozmýšľať v súvislostiach, čo znamená, že je schopný/á predpokladať a objektívne vyhodnocovať jednotlivé zákonitosti fungovania digitálnych hier, a to nielen zo psychologického a sociologického hľadiska, ale aj v širších prepojeniach na súčasnú filozofiu, aktuálnu produkciu masovej a mediálnej kultúry. Absolvent/ka má taktiež široký prehľad nielen o globálnom, ale aj lokálnom hernom trhu a developeroch, a to nielen v teoretickej, ale aj prakticko-skúsenostnej rovine. Profil absolventa dopĺňa tiež schopnosť digitálne hry sledovať a skúmať z teoretického i empirického hľadiska, a to prostredníctvom celého radu kvalitatívnych i kvantitatívnych metód, ktoré sa štandardne používajú pri výskume digitálnych hier. Absolvent taktiež pozná základy didaktiky potrebné pri využívaní hier vo vzdelávacom procese a teda aj gamifikácie edukačných aktivít.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
ovláda postupy spravodajského a publicistického informovania o hrách na rôznych mediálnych platformách,
má vytvorený herný zážitok s dôležitými lokálnymi digitálnymi hrami minulosti a súčasnosti,
dokáže aplikovať poznatky o hrách do edukačného procesu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní,
ovláda kreatívne postupy tvorby digitálnych hier,
v oblasti produkcie hier sa špecializuje na grafiku, zvuk, alebo vývoj digitálnych hier,
ovláda aj postprodukčné postupy, ktoré aplikujú po vydaní herného projektu,
je odborníkom na marketingovú komunikáciu digitálnych hier.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy v rámci tímu i smerom k tretím stranám.
vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík.
má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu a dokáže viesť tím,
má skúsenosť s prácou na dlhodobých projektoch,
dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému,
ovláda pracovnú etiku,
dokáže zapojiť kritické a kreatívne myslenie,
vie komunikovať v cudzom jazyku.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
Potrebné dokumenty k prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/


Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzde
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/ Priestorové zabezpečenie ŠP:

Fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier.

Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Method Lab – Výskumné centrum Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:

Centrum informačných zdrojov – https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.
Mobility

Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.

Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.

Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.

Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.

Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
herný výskumník,
lektor výučby digitálnych hier,
lektor tvorby digitálnych hier,
herný žurnalista / recenzent,
projektový manažér (project owner),
marketingový špecialista na gamifikáciu,
nezávislý herný vývojár,
e-športový manažér / tréner,
generalista (ovláda základy rôznych špecializácií a chápe ich prepojenia),
level dizajnér,
peoples´ partner,
herný marketér.
Prví absolventi magisterského stupňa štúdia, ktorí absolvovali celé päťročné štúdium, skončili štúdiá v akademickom roku 2019/2020. Na základe dotazníkového prieskumu 45 % z nich sa uplatnilo v rámci herného priemyslu, nielen ako nezávislí herní vývojári, ale aj v menších či väčších vývojárskych štúdiách na pozíciách grafika, dizajnéra, Unity developera, v marketingu či hernej žurnalistike).Treba podotknúť, že na Slovensku funguje podľa správy SGDA z roku 2020 55 spoločností, ktoré zamestnávajú viac približne 900 ľudí, pričom práve v roku 2020 otvorili 238 nových pozícií. Herné spoločnosti najviac vyhľadávajú programátorov, game dizajnérov, marketingových špecialistov, grafikov.

Absolventi získajú širokú škálu zručností z oblasti mediálnych štúdií, mediálnej komunikácie, teórie hier, produkcie a postprodukcie digitálnych hier, ale aj vedomostí z aplikovaných vedných disciplín tvoriacich bazálny teoretický skelet mediálnych a komunikačných štúdií, ako napríklad, psychológia, etika, marketing, kultúrne štúdiá, história.
Na ich základe dokážu kriticky pristupovať k mediálnym obsahom primárne vo forme digitálnych hier, ale aj iných herných a príbuzných mediálnych platforiem. Absolventi sú schopní rozoznať a pomenovať aktuálne smerovanie kultúrneho a herného priemyslu a digitálnych hier, poznajú základné herné mechaniky a tie dokážu aplikovať v hernom i nehernom prostredí.
Miera úspešnosti v AR 2020/21 bola 85,6 %.prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/ prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/

doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/

doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák., https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/

Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/
VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.
https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/welcome-day/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/tyzden-vedy-a-techniky/


Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/

V rámci študijného programu teória digitálnych hier je veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnoho významných odborníkov a spoločností z oblasti digitálnych hier.

spolupráca v oblasti digitálnych hier (HEVGA, DIGRA, Esport Research Network, Herní historie, Slovenské centrum dizajnu, SGDA, Slovenská asociácia elektronických športov a iné. ),
spolupráca s LanCraft – spoločnosť aktívne zabezpečuje predmety týkajúce sa e-športov,
spolupráca s Hemisféra (prednášky, konzultácie a lektoring),
spolupráca s mad cookies studio (stáže pre študentov),
spolupráca so Pixel Federation (predstavitelia najväčšej vývojárskej firmy na Slovensku pravidelne komunikujú s pedagógmi pôsobiacimi na FMK UCM v Trnave a pripomienkujú obsah predmetov, odporúčajú zavádzať také predmety, ktoré sú potrebné pre rozvoj digitálno-herného priemyslu a taktiež sa aktívne zúčastňujú na prednáškach a workshopoch v rámci i mimo vyučovacieho procesu.),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe),
Ritsumeikan University, Kyoto (Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier).
Medzi úspešných absolventov študijného programu teória digitálnych hier (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:

Mgr. Paula Setnická (Pixel Federation, HR): https://www.linkedin.com/in/paula-setnick%C3%A1-18a79593/?originalSubdomain=sk

Mgr. Daniela Fašungová (grafička) https://fmk.sk/tvorit-hry-je-poslanie-hovori-absolventka-tedi-dejna-fasungova/

Mgr. Filip Lehocký (nezávislý vývojár) https://www.pcgamebenchmark.com/alans-attitude-system-requirements

Mgr. Simona Vigašová (Grand Beats Studio, zvuk) https://www.linkedin.com/in/simona-vigasova/?
originalSubdomain=sk

Mgr. Frederik Boldiš (Geewa, programovanie) https://www.linkedin.com/in/frederik-boldi%C5%A1-8b2755194/

Mgr. Šimon Borš (Hemisféra, lektor) https://www.linkedin.com/in/%C5%A1imon-bor%C5%A1-656246132/?originalSubdomain=sk

Mgr. Tomáš Bencko (nezávislý herný vývojár) https://www.youtube.com/watch?v=BYFPUMrWmFk&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Bencko, https://www.linkedin.com/in/tomasbencko/?originalSubdomain=sk)

Bc. Dalibor Bartoš (lektor a nezávislý herný vývojár) https://bartos-studio.com/about/

Mgr. Martin Horváth (herný žurnalista, zakladateľ Napojsa.sk) https://finstat.sk/53165241/obchodny_register

Mgr. Jaromír Miko (3D modelár, herný žurnalista /šéfredaktor Xboxer.sk, level dizajnér Vivat Sloboda) https://www.linkedin.com/in/jaromirmiko/

teória digitálnych hiermagister, Mgr.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá2101001úroveň 74slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier sa hlbšie orientuje nielen v tvorbe produktov digitálno-herného priemyslu, ale predovšetkým aj v oblasti dizajnovania osobitej kultúry, ktorá je sekundárnym prejavom (produktom) tohto priemyslu a je šírená tak v subkultúrnom, lokálnom, ako aj v globálnom meradle. Vie subkultúrne prostredie a kultúrne fenomény identifikovať, pozná ich atribúty i charakteristiky a dokáže s nimi komunikovať. Okrem širokého prehľadu v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií je absolvent/ka odborníkom/čkou na herné štúdiá, na participačnú kultúru a v oblasti fanúšikovských štúdií pričom rozumie využitiu týchto poznatkov v marketingovej komunikácii a pri produkcii digitálnych hier, ale aj pri kritickom prístupe k systému produkcie a produktom populárnej kultúry. Absolvent/ka dokáže rozmýšľať v súvislostiach, čo znamená, že je schopný/á predpokladať a objektívne vyhodnocovať jednotlivé zákonitosti fungovania digitálnych hier, a to nielen zo psychologického a sociologického hľadiska, ale aj v širších prepojeniach na súčasnú filozofiu, aktuálnu produkciu masovej a mediálnej kultúry. Absolvent/ka má taktiež široký prehľad nielen o globálnom, ale aj lokálnom hernom trhu a developeroch, a to nielen v teoretickej, ale aj prakticko-skúsenostnej rovine. Profil absolventa dopĺňa tiež schopnosť digitálne hry sledovať a skúmať z teoretického i empirického hľadiska, a to prostredníctvom celého radu kvalitatívnych i kvantitatívnych metód, ktoré sa štandardne používajú pri výskume digitálnych hier. Absolvent taktiež pozná základy didaktiky potrebné pri využívaní hier vo vzdelávacom procese a teda aj gamifikácie edukačných aktivít.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
ovláda postupy spravodajského a publicistického informovania o hrách na rôznych mediálnych platformách,
má vytvorený herný zážitok s dôležitými lokálnymi digitálnymi hrami minulosti a súčasnosti,
dokáže aplikovať poznatky o hrách do edukačného procesu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní,
ovláda kreatívne postupy tvorby digitálnych hier,
v oblasti produkcie hier sa špecializuje na grafiku, zvuk, alebo vývoj digitálnych hier,
ovláda aj postprodukčné postupy, ktoré aplikujú po vydaní herného projektu,
je odborníkom na marketingovú komunikáciu digitálnych hier.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier:
dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy v rámci tímu i smerom k tretím stranám.
vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík.
má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu a dokáže viesť tím,
má skúsenosť s prácou na dlhodobých projektoch,
dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému,
ovláda pracovnú etiku,
dokáže zapojiť kritické a kreatívne myslenie,
vie komunikovať v cudzom jazyku.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
Potrebné dokumenty k prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/


Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf

Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/ Priestorové zabezpečenie ŠP:

Fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Method Lab – Výskumné centrum Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:

Centrum informačných zdrojov – https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.

Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.

Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.

Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).

Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.

Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy, uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy
Mobility

Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.

Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.

Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.

Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
herný výskumník,
lektor výučby digitálnych hier,
lektor tvorby digitálnych hier,
herný žurnalista / recenzent,
projektový manažér (project owner),
marketingový špecialista na gamifikáciu,
nezávislý herný vývojár,
e-športový manažér / tréner,
generalista (ovláda základy rôznych špecializácií a chápe ich prepojenia),
level dizajnér,
peoples´ partner,
herný marketér.

Prví absolventi magisterského stupňa štúdia, ktorí absolvovali celé päťročné štúdium, skončili štúdiá v akademickom roku 2019/2020. Na základe dotazníkového prieskumu 45 % z nich sa uplatnilo v rámci herného priemyslu, nielen ako nezávislí herní vývojári, ale aj v menších či väčších vývojárskych štúdiách na pozíciách grafika, dizajnéra, Unity developera, v marketingu či hernej žurnalistike).Treba podotknúť, že na Slovensku funguje podľa správy SGDA z roku 2020 55 spoločností, ktoré zamestnávajú viac približne 900 ľudí, pričom práve v roku 2020 otvorili 238 nových pozícií. Herné spoločnosti najviac vyhľadávajú programátorov, game dizajnérov, marketingových špecialistov, grafikov.

Absolventi získajú širokú škálu zručností z oblasti mediálnych štúdií, mediálnej komunikácie, teórie hier, produkcie a postprodukcie digitálnych hier, ale aj vedomostí z aplikovaných vedných disciplín tvoriacich bazálny teoretický skelet mediálnych a komunikačných štúdií, ako napríklad, psychológia, etika, marketing, kultúrne štúdiá, história.
Na ich základe dokážu kriticky pristupovať k mediálnym obsahom primárne vo forme digitálnych hier, ale aj iných herných a príbuzných mediálnych platforiem. Absolventi sú schopní rozoznať a pomenovať aktuálne smerovanie kultúrneho a herného priemyslu a digitálnych hier, poznajú základné herné mechaniky a tie dokážu aplikovať v hernom i nehernom prostredí.
Miera úspešnosti študentov v AR 2020/21 bola 77,5 %.prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/
rof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/

doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/

doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák., https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/

Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/
VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/welcome-day/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/tyzden-vedy-a-techniky/


Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/

V rámci študijného programu teória digitálnych hier je veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnoho významných odborníkov a spoločností z oblasti digitálnych hier.

spolupráca v oblasti digitálnych hier (HEVGA, DIGRA, Esport Research Network, Herní historie, Slovenské centrum dizajnu, SGDA, Slovenská asociácia elektronických športov a iné. ),
spolupráca s LanCraft – spoločnosť aktívne zabezpečuje predmety týkajúce sa e-športov,
spolupráca s Hemisféra (prednášky, konzultácie a lektoring),
spolupráca s mad cookies studio (stáže pre študentov),
spolupráca so Pixel Federation (predstavitelia najväčšej vývojárskej firmy na Slovensku pravidelne komunikujú s pedagógmi pôsobiacimi na FMK UCM v Trnave a pripomienkujú obsah predmetov, odporúčajú zavádzať také predmety, ktoré sú potrebné pre rozvoj digitálno-herného priemyslu a taktiež sa aktívne zúčastňujú na prednáškach a workshopoch v rámci i mimo vyučovacieho procesu.),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe),
Ritsumeikan University, Kyoto (Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier).
Medzi úspešných absolventov študijného programu teória digitálnych hier (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:

Mgr. Paula Setnická (Pixel Federation, HR): https://www.linkedin.com/in/paula-setnick%C3%A1-18a79593/?originalSubdomain=sk

Mgr. Daniela Fašungová (grafička) https://fmk.sk/tvorit-hry-je-poslanie-hovori-absolventka-tedi-dejna-fasungova/

Mgr. Filip Lehocký (nezávislý vývojár) https://www.pcgamebenchmark.com/alans-attitude-system-requirements

Mgr. Simona Vigašová (Grand Beats Studio, zvuk) https://www.linkedin.com/in/simona-vigasova/?
originalSubdomain=sk

Mgr. Frederik Boldiš (Geewa, programovanie) https://www.linkedin.com/in/frederik-boldi%C5%A1-8b2755194/
Mgr. Šimon Borš (Hemisféra, lektor) https://www.linkedin.com/in/%C5%A1imon-bor%C5%A1-656246132/?originalSubdomain=sk

Mgr. Tomáš Bencko (nezávislý herný vývojár) https://www.youtube.com/watch?v=BYFPUMrWmFk&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Bencko, https://www.linkedin.com/in/tomasbencko/?originalSubdomain=sk)

Bc. Dalibor Bartoš (lektor a nezávislý herný vývojár) https://bartos-studio.com/about/

Mgr. Martin Horváth (herný žurnalista, zakladateľ Napojsa.sk) https://finstat.sk/53165241/obchodny_register

Mgr. Jaromír Miko (3D modelár, herný žurnalista /šéfredaktor Xboxer.sk, level dizajnér Vivat Sloboda) https://www.linkedin.com/in/jaromirmiko/

vzťahy s verejnosťoubakalár, Bc.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá1106984úroveň 64slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vzťahy s médiami/media relations:
získa širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti teórie marketingu, marketingovej komunikácie, public relations, digitálnej
komunikácie, mediálneho marketingu, mediálneho výskumu, ako aj ďalších nosných oblastí vzťahov s médiami/media relations,
ovláda základy z pridružených vedných disciplín, ako napríklad ekonómia, právo. psychológia, etika, manažment či neverbálna
komunikácia,
vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analýzu situácie,dokáže pracovať s rôznymi typmi dát, zdrojov a zároveň vyhodnocovať relevantnosť a dôveryhodnosť získaných informácií v onlinovom aj offlinovom prostredí,
ovláda špecifiká cudzieho jazyka smerom k oblasti vzťahov s médiami,
preukazuje relevantné vedomosti z teórie marketingu a marketingovej komunikácie s dôrazom na PR a media relations, ale aj
komunikácie v online priestore, manažmentu a tvorbe rôznych komunikátov,
získava prehľad v základoch ekonómie, ako aj mediálneho práva.
vie sa podieľať na organizácii všetkých typov komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu, spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii komunikačných projektov a plánov,
je schopný kreovať základné komunikačné výstupy vo všetkých typoch médií, vie vystupovať pred médiami,
vie byť súčasťou krízového tímu a spolupodieľať sa na návrhoch riešení krízovej komunikácie smerom do interného aj externého
prostredia,
dokáže vytvoriť stratégiu komunikácie spoločnosti na sociálnych sieťach a implementovať ju,
ako zástupca médií vie komunikovať s potenciálnymi klientmi, konkurenciou, zástupcami tretieho sektora, cieľovými skupinami či širokou verejnosťou,
vie pracovať s dátami a vyhodnocovať relevantnosť jednotlivých zdrojov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru mediálne a komunikačné štúdia v študijnom programe vzťahy s médiami na 1. stupni bakalárskeho štúdia:
dokáže nastaviť stratégiu vzťahov s médiami menšej spoločnosti a samostatne alebo v tíme ju realizovať,
vie sa podieľať na organizácii všetkých typov komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu, spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii komunikačných projektov a plánov,
je schopný kreovať základné komunikačné výstupy vo všetkých typoch médií, vie vystupovať pred médiami,
vie byť súčasťou krízového tímu a spolupodieľať sa na návrhoch riešení krízovej komunikácie smerom do interného aj externého prostredia,
dokáže vytvoriť stratégiu komunikácie spoločnosti na sociálnych sieťach a implementovať ju,
ako zástupca médií vie komunikovať s potenciálnymi klientmi, konkurenciou, zástupcami tretieho sektora, cieľovými skupinami či širokou verejnosťou,
vie pracovať s dátami a vyhodnocovať relevantnosť jednotlivých zdrojov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu media relations:
má zručnosti v podobe adaptability na súčasné aj budúce dianie a zmeny na komunikačnom trhu,
dokáže efektívne pracovať ako člen tímu realizujúceho nástroje vzťahov s médiami,
má rozvinuté organizačné zručnosti a time manažment,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi a efektívnymi spôsobmi,
dokáže aplikovať súčasné právne a etické normy,
ma rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti,
má schopnosť kriticky posúdiť vplyv médií na rozličné cieľové skupiny
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.

Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa požaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientáciu v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf


Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán môžete nájsť tu: https://fmk.sk/studijne-programy/vzme/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.


Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Na úspešné absolvovanie bakalárskych študijných programov je potrebných 180 kreditov, z toho: 155 kreditov za štúdium, 25 kreditov za bakalársku štátnu skúšku (10 kreditov obhajoba záverečnej práce + 15 kreditov za predmety štátnej skúšky). Všetky študijné programy majú zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Sú definované v informačnom liste predmetu, prístupné v AIS, študent má k nim kedykoľvek prístup. Kritériá a spôsob hodnotenia študentov, ako aj kritériá́ na stanovenie známok sú́ vopred zverejnené. Informačné listy sú aktualizované na začiatku každého semestra. Študent má právo na spätnú väzbu na zistenie miery plnenia svojich výstupov. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavené v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.Priestorové zabezpečenie ŠP:

Fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.

Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
PR špecialista,
komunikačný špecialista,
špecialista internej komunikácie,
hovorca,
online špecialista/špecialista správy sociálnych sietí,
komunikačný konzultant,
account manažér/executive,
copywriter,
brand špecialista
Absolvent študijného programu vzťahy s médiami sa v 1. stupni štúdia profiluje v súlade s povahou a obsahom predmetového jadra študijného programu. Jeho dovtedajšie vedomosti sú rozšírené o poznatky nosných disciplín. Absolvent je profilovaný ako špecialista na komunikáciu pri vytváraní mediálnych vzťahov, disponuje širokou škálou poznatkov z rôznych vedných disciplín, primárne však z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, rozšírených o špecifické predmety študijného programu media relations, ako aj komunikačnými zručnosťami a schopnosťami. Z tohto dôvodu je absolvent študijného programu vzťahy s médiami plnohodnotne pripravený pracovať ako člen komunikačného tímu v príslušnej inštitúcii/korporácii z rôznych oblastí.
Absolventi bakalárskeho štúdia často pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v príbuznom študijnom programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá – najčastejšie ide o študijné programy masmediálne komunikácia alebo marketingová komunikácia. Podľa údajov Študijného oddelenia FMK cca 43 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP vzťahy s médiami pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni.
doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore,

https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/
doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/denisa-janosova/

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/sabina-galikova-tolnaiova/

JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/martin-solik/

Mgr. Andrej Brník, PhD., funkčné miesto docenta v odbore. https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu.

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


V rámci študijného programu marketingová komunikácia veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnohí významní odborníci z marketingových agentúr.

spolupráca s celoslovenskými i regionálnymi médiami: TA3, RTVS, Markíza, denníka Pravda, denník Nový Čas, Rádio Expres
spolupráca s TASR.
spolupráca s reklamnými a digitálnymi agentúrami (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy),
spolupráca s Grow with Google Slovensko (zapojenie Google trénerov do vzdelávacieho procesu a organizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK),
spolupráca s ADMA (prednášky, konzultácie a odborný mentoring záverečných prác odborníkmi z členských agentúr),
spolupráca s KRAS (prednášky na konferenciách),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe).
vzťahy s médiamibakalár, Bc.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá1106986úroveň 63slovenský jazykAbsolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vzťahy s médiami/media relations:
získa širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti teórie marketingu, marketingovej komunikácie, public relations, digitálnej
komunikácie, mediálneho marketingu, mediálneho výskumu, ako aj ďalších nosných oblastí vzťahov s médiami/media relations,
ovláda základy z pridružených vedných disciplín, ako napríklad ekonómia, právo. psychológia, etika, manažment či neverbálna
komunikácia,
vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analýzu situácie,dokáže pracovať s rôznymi typmi dát, zdrojov a zároveň vyhodnocovať relevantnosť a dôveryhodnosť získaných informácií v onlinovom aj offlinovom prostredí,
ovláda špecifiká cudzieho jazyka smerom k oblasti vzťahov s médiami,
preukazuje relevantné vedomosti z teórie marketingu a marketingovej komunikácie s dôrazom na PR a media relations, ale aj
komunikácie v online priestore, manažmentu a tvorbe rôznych komunikátov,
získava prehľad v základoch ekonómie, ako aj mediálneho práva.
vie sa podieľať na organizácii všetkých typov komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu, spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii komunikačných projektov a plánov,
je schopný kreovať základné komunikačné výstupy vo všetkých typoch médií, vie vystupovať pred médiami,
vie byť súčasťou krízového tímu a spolupodieľať sa na návrhoch riešení krízovej komunikácie smerom do interného aj externého
prostredia,
dokáže vytvoriť stratégiu komunikácie spoločnosti na sociálnych sieťach a implementovať ju,
ako zástupca médií vie komunikovať s potenciálnymi klientmi, konkurenciou, zástupcami tretieho sektora, cieľovými skupinami či širokou verejnosťou,
vie pracovať s dátami a vyhodnocovať relevantnosť jednotlivých zdrojov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru mediálne a komunikačné štúdia v študijnom programe vzťahy s médiami na 1. stupni bakalárskeho štúdia:
dokáže nastaviť stratégiu vzťahov s médiami menšej spoločnosti a samostatne alebo v tíme ju realizovať,
vie sa podieľať na organizácii všetkých typov komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu, spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii komunikačných projektov a plánov,
je schopný kreovať základné komunikačné výstupy vo všetkých typoch médií, vie vystupovať pred médiami,
vie byť súčasťou krízového tímu a spolupodieľať sa na návrhoch riešení krízovej komunikácie smerom do interného aj externého prostredia,
dokáže vytvoriť stratégiu komunikácie spoločnosti na sociálnych sieťach a implementovať ju,
ako zástupca médií vie komunikovať s potenciálnymi klientmi, konkurenciou, zástupcami tretieho sektora, cieľovými skupinami či širokou verejnosťou,
vie pracovať s dátami a vyhodnocovať relevantnosť jednotlivých zdrojov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu media relations:
má zručnosti v podobe adaptability na súčasné aj budúce dianie a zmeny na komunikačnom trhu,
dokáže efektívne pracovať ako člen tímu realizujúceho nástroje vzťahov s médiami,
má rozvinuté organizačné zručnosti a time manažment,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi a efektívnymi spôsobmi,
dokáže aplikovať súčasné právne a etické normy,
ma rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti,
má schopnosť kriticky posúdiť vplyv médií na rozličné cieľové skupiny
Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.

Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa požaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientáciu v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf


Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán môžete nájsť tu: https://fmk.sk/studijne-programy/vzme/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.


Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Na úspešné absolvovanie bakalárskych študijných programov je potrebných 180 kreditov, z toho: 155 kreditov za štúdium, 25 kreditov za bakalársku štátnu skúšku (10 kreditov obhajoba záverečnej práce + 15 kreditov za predmety štátnej skúšky). Všetky študijné programy majú zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Sú definované v informačnom liste predmetu, prístupné v AIS, študent má k nim kedykoľvek prístup. Kritériá a spôsob hodnotenia študentov, ako aj kritériá́ na stanovenie známok sú́ vopred zverejnené. Informačné listy sú aktualizované na začiatku každého semestra. Študent má právo na spätnú väzbu na zistenie miery plnenia svojich výstupov. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavené v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity. Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/vzme/Priestorové zabezpečenie ŠP:

Fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.

Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.

Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
PR špecialista,
komunikačný špecialista,
špecialista internej komunikácie,
hovorca,
online špecialista/špecialista správy sociálnych sietí,
komunikačný konzultant,
account manažér/executive,
copywriter,
brand špecialista
Absolvent študijného programu vzťahy s médiami sa v 1. stupni štúdia profiluje v súlade s povahou a obsahom predmetového jadra študijného programu. Jeho dovtedajšie vedomosti sú rozšírené o poznatky nosných disciplín. Absolvent je profilovaný ako špecialista na komunikáciu pri vytváraní mediálnych vzťahov, disponuje širokou škálou poznatkov z rôznych vedných disciplín, primárne však z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, rozšírených o špecifické predmety študijného programu media relations, ako aj komunikačnými zručnosťami a schopnosťami. Z tohto dôvodu je absolvent študijného programu vzťahy s médiami plnohodnotne pripravený pracovať ako člen komunikačného tímu v príslušnej inštitúcii/korporácii z rôznych oblastí.
Absolventi bakalárskeho štúdia často pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v príbuznom študijnom programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá – najčastejšie ide o študijné programy masmediálne komunikácia alebo marketingová komunikácia. Podľa údajov Študijného oddelenia FMK cca 43 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP vzťahy s médiami pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni.
78 %.doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore,
https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/
doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/denisa-janosova/

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/sabina-galikova-tolnaiova/

JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD., funkčné miesto docenta v odbore, https://fmk.sk/profil/martin-solik/

Mgr. Andrej Brník, PhD., funkčné miesto docenta v odbore. https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/
v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu.

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


V rámci študijného programu marketingová komunikácia veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnohí významní odborníci z marketingových agentúr.

spolupráca s celoslovenskými i regionálnymi médiami: TA3, RTVS, Markíza, denníka Pravda, denník Nový Čas, Rádio Expres
spolupráca s TASR.
spolupráca s reklamnými a digitálnymi agentúrami (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy),
spolupráca s Grow with Google Slovensko (zapojenie Google trénerov do vzdelávacieho procesu a organizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK),
spolupráca s ADMA (prednášky, konzultácie a odborný mentoring záverečných prác odborníkmi z členských agentúr),
spolupráca s KRAS (prednášky na konferenciách),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe).
Mgr. Patrícia Žilková, odborná redaktorka, Stratégie, vydavateľstvo Mafra Slovakia

Mgr. Zuzana Žuborová – Editor a Stratég reklamného tímu FORBES

Mgr. Dominika Susková – News Assistant CNBC, Londýn

Mgr. Daniel Čačala – Co-Founder Rally Radosti, Co-Founder Daybyme, Co-Founder applikácie WHOO

Mgr. Simona Benetinová, produktová manažérka, Nicereply.com

Mgr. Antónia Štofanová, manažérka, Nestlé

Mgr. Simona Kosorínová, kampaňový teamleader, Dedoles

Mgr. Monika Lisková – SEO Specialist v DEDOLES

Mgr. Barbora Janošková – Freelance marketing a branding consultant.

Mgr. Erika Szárazová – Procurement Specialist at Hewlett Packard Enterprise /HPE/

Mgr. Martina Zvolenská – PR and Media Buying Manager v spoločnosti Be Lenka

Mgr. Paula Grochalová: Content Manager, Kontentino
Medzi úspešných absolventov študijného programu vzťahy s médiami patria aj odborní asistenti pôsobiaci na FMK UCM v Trnave: napríklad:
Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD., odborná asistentka FMK UCM v Trnave
Mgr. Jana Hubinová, PhD., odborná asistentka FMK UCM v Trnave
masmediálna komunikáciadoktor (philosophiae doctor), PhD.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá3107056úroveň 84slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent/ka študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, má dôkladný prehľad o teoretických a metodologických aspektoch mediálnej komunikácie, je zorientovaná/ý v širokom spoločenskovednom základe viazanom na odbor (sociológia, filozofia, lingvistika, kultúrne štúdiá) a získava základy profesijnej etiky. Osvojuje si teóriu médií a komunikácie a rozumie všetkým základným oblastiam výskumu (výskum mediálnych inštitúcií, výskum komunikačných obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum mediálnych účinkov a vplyvov). Získava prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na
masmediálnu komunikáciu. Na vysokej úrovni ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, pričom ich vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní konkrétnej problematiky. Má schopnosť medziodborovo pracovať a rozvíjať tak interdisciplinárne rámce mediálnych a komunikačných štúdií.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent/ka mediálnych a komunikačných štúdií v študijnom programe masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je teoreticky a profesionálne pripravená/ý efektívne pôsobiť v rôznych typoch médií a iných mediálnych inštitúcií. Dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a je spôsobilá/ý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojuje si kritické myslenie, pričom nadobúda schopnosť selektovať, pomenovať a tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent/ka študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je schopná/ý pracovať efektívne ako člen/ka tímu, využívať poznatky empirických výskumov v pedagogickej, výskumnej i profesionálnej praxi, používa vo svojom odbore cudzí jazyk na úrovni odbornej komunikácie, je schopná/ý udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a autonómne pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji. Počas štúdia si osvojuje zásady vedeckej práce, schopnosť aplikovať výsledky výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a inovatívne stratégie vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň kompetenciu prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí.


Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatá/ý absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na osoby uchádzajúce sa o štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:

Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s masmediálnou komunikáciou,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných
produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych,
kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do
informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov z oblasti masmediánej
komunikácie, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo
metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómna/y a
zodpovedná/ý pri rozhodovaní, schopná/ý vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.

Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni spĺňa nasledovné formálne požiadavky:
predloží ako povinnú súčasť prihlášky na doktorandské štúdium vysokoškolský diplom ukončeného druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, predloží vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis, projekt.

Postupy prijímania na štúdium.

Spôsob prijímania uchádzačiek a uchádzačov o štúdium na treťom stupni sa riadi nasledovnými náležitosťami:
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačiek a uchádzačov.
Podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený na webovej stránke fakulty a univerzity.
Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky a jej súčasti sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzačky/uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Počas prijímacieho pohovoru študent/ka prezentuje svoju motiváciu na doktorandské štúdium, schopnosti a zručnosti, ktorými disponuje, resp. výstupy rôzneho charakteru (publikačné, umelecké a pod.), zameriava sa na projekt, ktorý vypracuje na tému vybranej dizertačnej práce. Predstavuje možnosti riešenia danej problematiky, diskutuje s komisiou, odpovedá na otázky.
O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačiek a uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške.
Neprijatá/ý uchádzač/ka o štúdium môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana do 8 dní od jeho doručenia dekanovi fakulty. Dekan postúpi žiadosť v ustanovených prípadoch podľa § 58, ods.6. zákona rektorovi.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici – Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentkám a študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentky a študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentiek a študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent/ka oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie doktorandky alebo doktoranda viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach;komisie pre štátne skúšky sú zostavené v súlade so zákonom a so Smernicou o doktorandskom štúdiu. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.
Študent/ka má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent/ka má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študentky a študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent/ka má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.
Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku a vo vnútornom predpise Univerzity: Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM:

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/vnutorny_system_zabezpecovania_kvality.pdf

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študentky a študenti doktorandského štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnili predmet s rovnakým obsahom v
rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity.
Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent/ka úspešne absolvoval/a: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti a zaradenie študentky/študenta (po schválení môže byť študent/ka zaradená/ý do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/ Navrhovaný študijný program počíta nielen s teoretickými vedomosťami, ktoré má študent/ka nadobudnúť, ale cieľom je vybaviť študentky a študentov aj s praktickými skúsenosťami. Z toho dôvodu majú vybrané predmety navrhovaného študijného programu špecifickú obsahovú náplň, kde môžu byť na výučbu využité špeciálne vybavené učebne a laboratória. Špecializované učebne doktorandky a doktorandi využívajú aj pri svojich výskumných a vedeckých aktivitách. Fakulta disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého parku: (https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/): HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry a pod. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým univerzita disponuje. Špecializované miestnosti využívajú doktorandky a doktorandi najmä pri pedagogickej činnosti (vedú cvičenia a seminárov) a pri realizovaní výskumnej a vedeckej činnosti.
● Špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch: metodológia a etika
vedeckej práce, teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie, filozofia médií a komunikácie,
● Počítačové učebne: moderná žurnalistika v médiách I., II., aktuálne trendy v mediálnej kultúre I., II.
● Neuromarketingové laboratórium: výskumné metódy masmediálnej komunikácie I., II.
● Digitálne tlmočnícke laboratórium: odborná komunikácia v médiách I., II.
● Kariérne centrum: využíva sa pri pedagogickej príprave doktorandky/doktoranda v rámci spolupráce s praxou,
● Telocvičňa: športové vyžitie doktorandiek a doktorandov.
Vybrané špecializované učebne je možné vidieť na nižšie uvedených linkoch:
● Priestory fakulty: https://fmk.sk/priestory-fakulty/
● Televízne štúdio:https://www.ucm.sk/sk/hd-televizne-studio-fmk-tv/
● Rozhlasové štúdio: https://www.ucm.sk/sk/studentske-rozhlasove-studio-radio-aetter-1072-fm/
● Výskumné centrum FMK: Method Lab – Výskumné centrum FMK UCM
● Špecializované pracovisko na testovanie digitálnych hier:
https://www.ucm.sk/sk/specializovane-pracovisko-na-testovanie-digitalnych-hier-so-zameranim-na-elektronicky-sport/
● Fotoateliéry: https://www.ucm.sk/sk/fotoateliery/
● Zvukové štúdio: https://www.ucm.sk/sk/zvukove-studio/
● Školiace mediálne centurm: https://smc.fmk.sk/
● Centrum mediálnej gramotnosti: https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/
● Kariérne centrum FMK: https://kariera.fmk.sk/

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentiek a študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy
akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.
Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentiek a študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčné, dištančné vzdelávanie.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentiek a študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentky a študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektóriíučenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentkám a študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študentky/študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov.
Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd o vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentiek a študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy, uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.
Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentiek a študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.

Mobilitné programy umožňujú študentkám a študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti
uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus+ s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.

Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritériá transparentnosti. Administrovanie študentiek a študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentiek a študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty. Po akceptovaní študentky/študenta nominovanej/nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant/ka oboznámená/ý s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent/ka na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal/a stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentke/študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študentky/študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci
so Študijným oddelením fakulty. Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študentky/študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.
vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch a výskumných centrách
na Slovensku i v zahraničí,
expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v mediálnej komunikácii,
expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy rôznych druhov komunikátov,
senior manažér v mediálnych, tlačových a výskumných agentúrach,
senior manažér v produkčnej či distribučnej spoločnosti zameranej na filmovú, televíznu, rozhlasovú alebo digitálnu tvorbu,
špecialista na oblasť mediálneho marketingu,
vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti mediálnej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v neziskových organizáciách, v obchode a v službách.
Absolvent/ka sa uplatňuje v rôznych oblastiach mediálnej sféry, v ktorých dominuje masmediálna komunikácia. Je adekvátne pripravená/ý na samostatné pôsobenie v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Ďalej sa dokáže uplatniť v rozmanitých procesoch tvorby, výroby, distribúcie a využitia mediálnych produktov. Vzhľadom na zameranie študijného programu získava predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v mediálnej sfére, môže sa však efektívne uplatniť aj vo vedeckej, technickej, umeleckej alebo pedagogickej oblasti.Miera úspešnosti študentov v AR 2020/21 bola 50 %.prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/

● prof. PhDr. Nataliya Panasenko, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/nataliya-panasenko/

● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/

● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/

● doc. PhDr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/, norbert.vrabec@ucm.sk

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/, zora.hudikova@ucm.sk

doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/, jana.radosinska@ucm.sk

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/, jan.visnovsky@ucm.sk

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/, hana.pravdova@ucm.sk

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/, slavomir.galik@ucm.sk

doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/, jozef.sedlak@ucm.sk

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., milos.mistrik@gmail.com, milos.mistrik@savba.sk

Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi Ďalšie významné spolupráce zaraďujeme:

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)
Asociácia mediátorov Slovenska (AMS)
Rádio Expres
Denník Nový Čas
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
Zvolsi.info
Zine SpodNás
Reklamná agentúra AVart
Západoslovenské múzeum a Trnavský samosprávny kraj
Multimediálny festival Lovely experience
Fotoklub IRIS

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (doktorandský stupňa štúdia) patria napr.:

Akademické prostredie:
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. – predseda Akademického senátu UCM v Trnave, predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave, člen Predsedníctva RVŠ SR a Pléna RVŠ SR, vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. – zástupkyňa vedúceho Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave, editorka prestížneho vedeckého časopisu Communication Today: https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/
Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/juliana-minarikova/
Mgr. Andrej Brník, PhD. – prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, vedúca Katedry digitálnych hier na FMK UCM v Trnave: https://fmk.sk/profil/magdalena-svecova/
Mgr. Miroslav Kapec, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, špecialista na rozhlasovú komunikáciu: https://fmk.sk/profil/miroslav-kapec/
Mgr. Ľuboš Greguš, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, špecialista na televízne spravodajstvo a mediálny výskum: https://fmk.sk/profil/lubos-gregus/
Mgr. Anna Kačincová Predmerská – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, mediálna teoretička: https://fmk.sk/profil/anna-predmerska/
Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, mediálna teoretička: https://fmk.sk/profil/zuzana-kvetanova/
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, mediálna teoretička: https://fmk.sk/profil/lenka-rusnakova/
Mgr. Bc. Lucia Škripcová, PhD. – odborná asistentka na FMK UCM v Trnave, odborníčka na slovenský mediálny systém: https://fmk.sk/profil/lucia-skripcova/
Mgr. Peter Lančarič, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, portrétny fotograf: https://fmk.sk/profil/peter-lancaric/
Mgr. František Rigo, PhD. – odborný asistent na FMK UCM v Trnave, špecialista na odbornú komunikáciu v oblasti médií v cudzom jazyku: https://fmk.sk/profil/frantisek-rigo/
Mgr. Ivan Rokošný, PhD. – odborný asistent na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Prahe: https://www.vsem.cz/katedra-marketingu/detail/937.html

Mediálne prostredie, štátna správa:
Mgr. Lucia Michelčíková Jelčová, PhD. – riadiaca pracovníčka pre oblasť komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Rada pre vysielanie a retransmisiu SR: http://www.rvr.sk/kontakty
Mgr. Viktória Lancošová, PhD. – redaktorka Telerána na TV Markíza, moderátorka rádia Jemné: https://www.markiza.sk/osobnosti/redaktori/1923664_lancosova-viktoria
Mgr. Zdenka Marhefková Sekerešová, PhD. – hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica: https://www.banskabystrica.sk/osoby/zdenka-marhefkova/
Mgr. Simona Mičová, PhD. – projektová manažérka pre oblasť podcastingu: https://bauermedia.sk/tim/
Mgr. Karina Kubíková, PhD. – PR manažérka: https://sk.linkedin.com/in/karin-kub%C3%ADkov%C3%A1-605b21a7
masmediálna komunikáciamagister, Mgr.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá2107060úroveň 73slovenský jazykTeoretické vedomosti

Do rozsahu získavania teoretických vedomostí sa premieta interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia budúceho absolventa na vybrané problémy širokospektrálnej mediálnej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia samostatne diskutuje o rozšírených a prehĺbených poznatkoch z oblasti filozofie médií, masovej a mediálnej kultúry, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, mediálneho jazyka a narácie v médiách, mediálneho výskumu, produkcie a distribúcie mediálneho diela, mediálnych a komunikačných stratégií a mediálneho marketingu. Jednotlivé vedomosti vie aplikovať do praxe v záujme anticipácie očakávaní mediálnych recipientov a uplatnenia technologicky aj ideovo progresívneho prístupu k produkcii mediálneho obsahu. Absolvent sa samostatne orientuje v mediálnych postupoch, pozná základné i pokročilé tvorivé procesy a vie ich adekvátne aplikovať.
Absolvent dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v mediálnych inštitúciách a spoločnostiach, pôsobiť na komunikačných oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné mediálne a komunikačné riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti masmediálnej komunikácie: print, rozhlas, televíziu, agentúrnu žurnalistiku, filmovú tvorbu a distribúciu, mediálne kompetencie. Osobitná pozornosť sa venuje zdokonaľovaniu a precizovaniu komunikačných techník, interpretácii mediálnych komunikátov a osobnej prezentácii poslucháča v kontexte mediálneho trhu.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
ovláda teórie, koncepty, poznatky a diskurzy v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným dôrazom na masmediálnu komunikáciu,
ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti dizajnovania, prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov,
pozná jazyk médií a naratívne princípy viazané na obsah a formu mediálnych komunikátov,
pozná pokročilé postupy a techniky používané v rozhlasovej a televíznej žurnalistike, princípy výstavby a prezentácie týchto produktov nevynímajúc,
používa pokročilé metódy a postupy určené na tvorbu textových i multimediálnych komunikátov a ich efektívnu prezentáciu,
dokáže realizovať komplexný výskum mediálnej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia tak, aby dosiahol efektívne riešenie problémov v mediálnej a komunikačnej praxi a flexibilne navrhol rozličné komunikačné stratégie,
ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov (masmediálnych, multimediálnych a marketingových),
dokáže riadiť mediálne aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov,
vie prezentovať spoločensky relevantné mediálne obsahy a projekty, orientuje sa v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti médií a mediálnej komunikácie a ovláda procedúry, ktoré mu umožňujú uchádzať sa o domáce i zahraničné granty,
má poznatky o multilaterálnych vzťahoch médií a ich právnych dimenziách, ako aj o celospoločenskom význame médií vo vzťahu k rozvíjaniu diskurzu viazaného na ľudské práva a slobody,
dokáže kriticky myslieť, nazerať na problém z rôznych uhlov a vnímať ho ako súčasť širšieho spoločenského kontextu, dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou a médiami.
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, člen tímu aj ako manažér tímu, inštitúcie,
dodržiava etické princípy spojené s prácou mediálnych profesionálov a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a cieľavedome organizuje vlastný profesionálny rast,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť vo vzťahu k požiadavkám praxe,
má rozvinuté mäkké zručnosti (kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, asertivita, empatia a pod.)
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
K prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné priložiť nasledovné dokumenty: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.
Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoréi m prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčnú, dištančnú.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.


Vysoká škola prihliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné
služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:
zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre
študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Učiteľ na začiatku výučby definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavené v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študenti bc štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
žurnalista, novinár, redaktor,
komentátor a špecialista v žurnalistike,
publicista,
rozhlasový a televízny moderátor,
výkonný producent,
kreatívny producent
mediálny manažér,
mediálny analytik,
manažér mediálnej spoločnosti,
pracovník mediálnej agentúry,
špecialista pre sociálne médiá,
producent audiovizuálneho obsahu,
producent onlinového obsahu,
správca webového obsahu,
onlinový editor,
manažér produkcie,
manažér filmovej distribúcie.

Z prieskumu (253 respondentov) realizovaného v roku 2020 s cieľom zistiť uplatnenie absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá vyplýva, že v danom odbore sa po skončení magisterského štúdia najčastejšie uplatnili študenti študijných programov marketingová a masmediálna komunikácia, ktorí sa zamestnali na rôznych pozíciách v marketingu, reklame, public relations, žurnalistike a médiách. Najčastejšie uvádzané pracovné pozície v tejto oblasti predstavovali redaktor, editor, grafický dizajnér, social media specialist, copywriter, online marketing specialist a marketingový pracovník.
Z údajov absolventskej nezamestnanosti za posledné roky má FMK UCM v Trnave najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi fakúlt Trnavského samosprávneho kraja. Absolventská nezamestnanosť FMK UCM predstavuje približne 1,35 %.
Viac informácii o prieskume: https://fmk.sk/uplatnenie_prieskum/ .
0.7533prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/

● prof. PhDr. Nataliya Panasenko, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/nataliya-panasenko/

● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/

● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/

● doc. PhDr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty
https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi Ďalšie významné spolupráce zaraďujeme::
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)
Asociácia mediátorov Slovenska (AMS)
Rádio Expres
Denník Nový Čas
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
Zvolsi.info
Zine SpodNás
Reklamná agentúra AVart
Západoslovenské múzeum a Trnavský samosprávny kraj
Multimediálny festival Lovely experience
Fotoklub IRIS

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:

Mgr. Janette Štefánková – https://www.rtvs.sk/novinky/osobnosti/259921/janette-stefankova-zaziari-na-kristalovom-kridle-v-tejto-robe
Mgr. Lenka Ježová – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/66/lenka-jezova
Mgr. Zuzana Holienčíková –https://www.markiza.sk/osobnosti/redaktori/1966662_holiencikova-zuzana
Mgr. Samuel Migaľ – https://www.noviny.sk/autor/17-samuel-migal
Mgr. Martin Frimmer – https://fmk.sk/frimmer/
Mgr. Simona Leskovská – https://www.attelier.sk/simona-leskovska/
Mgr. Barbora Škulová – https://www.attelier.sk/redaktorka-rtvs/
Mgr. Dáša Omastová – https://sk.linkedin.com/in/d%C3%A1%C5%A1a-omastov%C3%A1-4b163a27
Mgr. Martin Kollár – https://www.attelier.sk/medialny-manazer-v-msk-zilina/
Mgr. Pierre Fabo – https://www.attelier.sk/pierre-fabo-podcast/
Mgr. Martina Stanovčáková Pástorová – https://www.attelier.sk/martina-stanovcakova-rozhovor-radio-expres/
Mgr. Pavol Kolečanský – https://www.attelier.sk/pavol-kolecansky-rozhovor/
Mgr. Miroslav Kapec, PhD. – https://www.attelier.sk/radio-aetter-frekvencia/
Mgr. Lukáš Kolenič – https://www.attelier.sk/lukas-kolenic-absolvent-fmk/
Mgr. Zdenka Marhefková Sekerešová, PhD. – https://www.banskabystrica.sk/osoby/zdenka-marhefkova/
Mgr. Tomáš Škarba – https://www.expres.sk/redaktori/tomas-skarba/
Mgr. Peter Švaral – https://fitshaker.sk/nas-tim
Mgr. Ria Zielisková – https://emma.pluska.sk/lifestyle/vinarova-zena-ria-zeliskova-tom-aky-je-zivot-vinarom-velkou-rodinu-uspesnym-blogom
Mgr. Júlia Kováčová – https://www.cas.sk/fotogaleria/482201/sefredaktorka-noveho-casu-julia-kovacova-o-projekte-srdce-pre-deti-deti-su-nase-vsetko/1/
Mgr. Veronika Šeliga Pilátová – https://aprilmagazin.curaprox.com/autor/veronika-seliga-pilatova/
Mgr. Magdaléna Tomalová – https://refresher.sk/profil/magdalena-tomalova
Bc. Jana Matúšová – https://diva.aktuality.sk/autor/jana-matusova/
Mgr. Martin Baláž – https://www.ziar.sk/kancelaria-primatora/
Mgr. Simona Mičová, PhD. – https://bauermedia.sk
Mgr. Karina Kubíková, PhD. – https://sk.linkedin.com/in/karin-kub%C3%ADkov%C3%A1-605b21a7
Bc. Dominik Matulaj – https://www.expres.sk/redaktori/dominik-matulaj/
Mgr. Petra Pupalová – https://spravy.rtvs.sk/autor/petra-pupalova/
Mgr. Juraj Helbich – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/71/juraj-helbich
Mgr. Daniel Horňák – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/69/daniel-hornak
Mgr. Martina Beňačková – https://spravy.rtvs.sk/autor/martina-orsagova/
Mgr. Alena Bartková – https://sk.linkedin.com/in/alena-bartkov%C3%A1-b68966a8
Mgr. Michal Dzúrik – https://spravy.rtvs.sk/autor/michal-dzurik/
Mgr. Vladimír Lichvár – https://www.youtube.com/watch?v=c0j83SG7pck
Mgr. Kristína Kővešová – redaktorka TV Markíza
Mgr. Patrik Sopóci – redaktor/fotograf SME – https://www.sme.sk/aut/3664/patrik-sopoci
Mgr. Stanislav Čačko – PR manažér pre RTVS – https://www.rtvs.sk/pre-media
Mgr. Lucia Osvaldová – redaktorka Denník N – https://dennikn.sk/autor/lucia-osvaldova/
Mgr. Antonios Vlachou – fotograf – https://antoniosvlachou.com/
Mgr. Viky Chovancová – Trnavské rádio – https://mytrnava.sme.sk/c/20776146/paci-sa-nam-ze-v-trnave-to-zije-hovoria-moderatori-novej-rannej-sou.html
Mgr. Peter Kováčik – odbor komunikácie TT SK – https://www.trnava-vuc.sk/9211-hu/odbor-komunikacie/
Mgr. Boris Holečko – kameraman – https://www.youtube.com/c/BorisHole%C4%8Dko
Mgr. Henrieta Vagnerová – marketing and social media manager Madviso – https://madviso.sk/o-madviso/
Mgr. Martin Čeliga – Vedúci redakcie politiky Nový Čas) – https://www.hovorcaroka.sk/porota/
Bc. Jozef Okša – retenčný špecialista, Tatra Banka – https://www.linkedin.com/in/jozef-ok%C5%A1a-11951413a/?originalSubdomain=sk
Mgr. Petra Pupalová – komunikačné odd VŠZP, https://www.facebook.com/petuska.pupalova
Mgr. Samuel Böhm – Promo producer v TV Markíza – https://www.facebook.com/samuel.bohm
Mgr. Veronika Moravčíková – Content Specialist, TV Markíza
Mgr. Cheryl Kindl – youtuberka – https://www.facebook.com/chdelarge


Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácie patria aj vedúci pracovníci univerzity a fakulty. FMK UCM v Trnave vychovala mnoho kvalitných pedagógov, vedcov, ktorí dnes zastávajú významné manažérske pozície na UCM, napríklad:
● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. – vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave a predseda AS UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/
● Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/juliana-minarikova/
● Mgr. Andrej Brník, PhD. – prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. – docentka, výskumníčka a zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/
Informácie o úspešných absolventoch možno nájsť na https://fmk.sk/absolventi/
masmediálna komunikáciamagister, Mgr.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá2107061úroveň 72slovenský jazykTeoretické vedomosti
Do rozsahu získavania teoretických vedomostí sa premieta interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia budúceho absolventa na vybrané problémy širokospektrálnej mediálnej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia samostatne diskutuje o rozšírených a prehĺbených poznatkoch z oblasti filozofie médií, masovej a mediálnej kultúry, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, mediálneho jazyka a narácie v médiách, mediálneho výskumu, produkcie a distribúcie mediálneho diela, mediálnych a komunikačných stratégií a mediálneho marketingu. Jednotlivé vedomosti vie aplikovať do praxe v záujme anticipácie očakávaní mediálnych recipientov a uplatnenia technologicky aj ideovo progresívneho prístupu k produkcii mediálneho obsahu. Absolvent sa samostatne orientuje v mediálnych postupoch, pozná základné i pokročilé tvorivé procesy a vie ich adekvátne aplikovať.
Absolvent dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v mediálnych inštitúciách a spoločnostiach, pôsobiť na komunikačných oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti masmediálnej komunikácie: print, rozhlas, televíziu, agentúrnu žurnalistiku, filmovú tvorbu a distribúciu, mediálne kompetencie. Osobitná pozornosť sa venuje zdokonaľovaniu a precizovaniu komunikačných techník, interpretácii mediálnych komunikátov a osobnej prezentácii poslucháča v kontexte mediálneho trhu.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
ovláda teórie, koncepty, poznatky a diskurzy v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným dôrazom na masmediálnu komunikáciu,
ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti dizajnovania, prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov,
pozná jazyk médií a naratívne princípy viazané na obsah a formu mediálnych komunikátov,
pozná pokročilé postupy a techniky používané v rozhlasovej a televíznej žurnalistike, princípy výstavby a prezentácie týchto produktov nevynímajúc,
používa pokročilé metódy a postupy určené na tvorbu textových i multimediálnych komunikátov a ich efektívnu prezentáciu,
dokáže realizovať komplexný výskum mediálnej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia tak, aby dosiahol efektívne riešenie problémov v mediálnej a komunikačnej praxi a flexibilne navrhol rozličné komunikačné stratégie,
ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov (masmediálnych, multimediálnych a marketingových),
dokáže riadiť mediálne aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov,
vie prezentovať spoločensky relevantné mediálne obsahy a projekty, orientuje sa v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti médií a mediálnej komunikácie a ovláda procedúry, ktoré mu umožňujú uchádzať sa o domáce i zahraničné granty,
má poznatky o multilaterálnych vzťahoch médií a ich právnych dimenziách, ako aj o celospoločenskom význame médií vo vzťahu k rozvíjaniu diskurzu viazaného na ľudské práva a slobody,
dokáže kriticky myslieť, nazerať na problém z rôznych uhlov a vnímať ho ako súčasť širšieho spoločenského kontextu, dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou a médiami.
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, člen tímu aj ako manažér tímu, inštitúcie,
dodržiava etické princípy spojené s prácou mediálnych profesionálov a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a cieľavedome organizuje vlastný profesionálny rast,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť vo vzťahu k požiadavkám praxe,
má rozvinuté mäkké zručnosti (kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, asertivita, empatia a pod.)
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
K prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné priložiť nasledovné dokumenty: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovujú procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.
Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoréi m prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčnú, dištančnú.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.


Vysoká škola prihliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné
služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:
zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre
študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavené v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
žurnalista, novinár, redaktor,
komentátor a špecialista v žurnalistike,
publicista,
rozhlasový a televízny moderátor,
výkonný producent,
kreatívny producent
mediálny manažér,
mediálny analytik,
manažér mediálnej spoločnosti,
pracovník mediálnej agentúry,
špecialista pre sociálne médiá,
producent audiovizuálneho obsahu,
producent onlinového obsahu,
správca webového obsahu,
onlinový editor,
manažér produkcie,
manažér filmovej distribúcie.
Z prieskumu (253 respondentov) realizovaného v roku 2020 s cieľom zistiť uplatnenie absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá vyplýva, že v danom odbore sa po skončení magisterského štúdia najčastejšie uplatnili študenti študijných programov marketingová a masmediálna komunikácia, ktorí sa zamestnali na rôznych pozíciách v marketingu, reklame, public relations, žurnalistike a médiách. Najčastejšie uvádzané pracovné pozície v tejto oblasti predstavovali redaktor, editor, grafický dizajnér, social media specialist, copywriter, online marketing specialist a marketingový pracovník.
Z údajov absolventskej nezamestnanosti za posledné roky má FMK UCM v Trnave najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi fakúlt Trnavského samosprávneho kraja. Absolventská nezamestnanosť FMK UCM predstavuje približne 1,35 %.
Viac informácii o prieskume: https://fmk.sk/uplatnenie_prieskum/ .
89,5%prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/

● prof. PhDr. Nataliya Panasenko, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/nataliya-panasenko/

● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/

● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/

● doc. PhDr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.


VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty
https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi Ďalšie významné spolupráce zaraďujeme::
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)
Asociácia mediátorov Slovenska (AMS)
Rádio Expres
Denník Nový Čas
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
Zvolsi.info
Zine SpodNás
Reklamná agentúra AVart
Západoslovenské múzeum a Trnavský samosprávny kraj
Multimediálny festival Lovely experience
Fotoklub IRIS

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:

Mgr. Janette Štefánková – https://www.rtvs.sk/novinky/osobnosti/259921/janette-stefankova-zaziari-na-kristalovom-kridle-v-tejto-robe
Mgr. Lenka Ježová – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/66/lenka-jezova
Mgr. Zuzana Holienčíková –https://www.markiza.sk/osobnosti/redaktori/1966662_holiencikova-zuzana
Mgr. Samuel Migaľ – https://www.noviny.sk/autor/17-samuel-migal
Mgr. Martin Frimmer – https://fmk.sk/frimmer/
Mgr. Simona Leskovská – https://www.attelier.sk/simona-leskovska/
Mgr. Barbora Škulová – https://www.attelier.sk/redaktorka-rtvs/
Mgr. Dáša Omastová – https://sk.linkedin.com/in/d%C3%A1%C5%A1a-omastov%C3%A1-4b163a27
Mgr. Martin Kollár – https://www.attelier.sk/medialny-manazer-v-msk-zilina/
Mgr. Pierre Fabo – https://www.attelier.sk/pierre-fabo-podcast/
Mgr. Martina Stanovčáková Pástorová – https://www.attelier.sk/martina-stanovcakova-rozhovor-radio-expres/
Mgr. Pavol Kolečanský – https://www.attelier.sk/pavol-kolecansky-rozhovor/
Mgr. Miroslav Kapec, PhD. – https://www.attelier.sk/radio-aetter-frekvencia/
Mgr. Lukáš Kolenič – https://www.attelier.sk/lukas-kolenic-absolvent-fmk/
Mgr. Zdenka Marhefková Sekerešová, PhD. – https://www.banskabystrica.sk/osoby/zdenka-marhefkova/
Mgr. Tomáš Škarba – https://www.expres.sk/redaktori/tomas-skarba/
Mgr. Peter Švaral – https://fitshaker.sk/nas-tim
Mgr. Ria Zielisková – https://emma.pluska.sk/lifestyle/vinarova-zena-ria-zeliskova-tom-aky-je-zivot-vinarom-velkou-rodinu-uspesnym-blogom
Mgr. Júlia Kováčová – https://www.cas.sk/fotogaleria/482201/sefredaktorka-noveho-casu-julia-kovacova-o-projekte-srdce-pre-deti-deti-su-nase-vsetko/1/
Mgr. Veronika Šeliga Pilátová – https://aprilmagazin.curaprox.com/autor/veronika-seliga-pilatova/
Mgr. Magdaléna Tomalová – https://refresher.sk/profil/magdalena-tomalova
Bc. Jana Matúšová – https://diva.aktuality.sk/autor/jana-matusova/
Mgr. Martin Baláž – https://www.ziar.sk/kancelaria-primatora/
Mgr. Simona Mičová, PhD. – https://bauermedia.sk/tim/
Mgr. Karina Kubíková, PhD. – https://sk.linkedin.com/in/karin-kub%C3%ADkov%C3%A1-605b21a7
Bc. Dominik Matulaj – https://www.expres.sk/redaktori/dominik-matulaj/
Mgr. Petra Pupalová – https://spravy.rtvs.sk/autor/petra-pupalova/
Mgr. Juraj Helbich – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/71/juraj-helbich
Mgr. Daniel Horňák – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/69/daniel-hornak
Mgr. Martina Beňačková – https://spravy.rtvs.sk/autor/martina-orsagova/
Mgr. Alena Bartková – https://sk.linkedin.com/in/alena-bartkov%C3%A1-b68966a8
Mgr. Michal Dzúrik – https://spravy.rtvs.sk/autor/michal-dzurik/
Mgr. Vladimír Lichvár – https://www.youtube.com/watch?v=c0j83SG7pck
Mgr. Kristína Kővešová – redaktorka TV Markíza
Mgr. Patrik Sopóci – redaktor/fotograf SME – https://www.sme.sk/aut/3664/patrik-sopoci
Mgr. Stanislav Čačko – PR manažér pre RTVS – https://www.rtvs.sk/pre-media
Mgr. Lucia Osvaldová – redaktorka Denník N – https://dennikn.sk/autor/lucia-osvaldova/
Mgr. Antonios Vlachou – fotograf – https://antoniosvlachou.com/
Mgr. Viky Chovancová – Trnavské rádio – https://mytrnava.sme.sk/c/20776146/paci-sa-nam-ze-v-trnave-to-zije-hovoria-moderatori-novej-rannej-sou.html
Mgr. Peter Kováčik – odbor komunikácie TT SK – https://www.trnava-vuc.sk/9211-hu/odbor-komunikacie/
Mgr. Boris Holečko – kameraman – https://www.youtube.com/c/BorisHole%C4%8Dko
Mgr. Henrieta Vagnerová – marketing and social media manager Madviso – https://madviso.sk/o-madviso/
Mgr. Martin Čeliga – Vedúci redakcie politiky Nový Čas) – https://www.hovorcaroka.sk/porota/
Bc. Jozef Okša – retenčný špecialista, Tatra Banka – https://www.linkedin.com/in/jozef-ok%C5%A1a-11951413a/?originalSubdomain=sk
Mgr. Petra Pupalová – komunikačné odd VŠZP, https://www.facebook.com/petuska.pupalova
Mgr. Samuel Böhm – Promo producer v TV Markíza – https://www.facebook.com/samuel.bohm
Mgr. Veronika Moravčíková – Content Specialist, TV Markíza
Mgr. Cheryl Kindl – youtuberka – https://www.facebook.com/chdelarge


Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácie patria aj vedúci pracovníci univerzity a fakulty. FMK UCM v Trnave vychovala mnoho kvalitných pedagógov, vedcov, ktorí dnes zastávajú významné manažérske pozície na UCM, napríklad:
● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. – vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave a predseda AS UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/
● Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/juliana-minarikova/
● Mgr. Andrej Brník, PhD. – prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. – docentka, výskumníčka a zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/
Informácie o úspešných absolventoch možno nájsť na https://fmk.sk/absolventi/
masmediálna komunikáciabakalár, Bc.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá1107063úroveň 64slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov a generalizáciu poznatkov. Preukazuje relevantné vedomosti z teórie a dejín komunikácie, histórie žurnalistiky, psychológie a sociológie komunikácie, teórie médií, jazykovej kultúry, multiplatformovej žurnalistiky, žurnalistických žánrov, mediálneho výskumu, produkcie mediálnych komunikátov a ich sociálnych, kultúrnych, ekonomických a tvorivých kontextov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Nadobúda prehľad o základoch ústavného, autorského a mediálneho práva a poznatky je schopný aplikovať na oblasť masmediálnej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy jazykovej kultúry. Absolvent na základe teoretických vedomostí z oblasti masmediálnej komunikácie a jednotlivých sfér výskumu dokáže identifikovať, analyzovať a syntetizovať problémy prítomné v agende mediálnych spoločností a komunikačne zameraných organizačných zložiek v komerčnej a nekomerčnej sfére a participovať na ich riešení.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
● ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych komunikátov, mediálnych obsahov a produktov, ich digitálne podoby nevynímajúc,
● ovláda základy audiovizuálnej tvorby,
● ovláda autorskú tvorbu žurnalistických, marketingových a multimediálnych komunikátov,
● ovláda základy práce s kamerou, zvukom a strihom, ako aj so špecializovanými softvérmi využívanými v oblasti tvorby, produkcie a postprodukcie mediálnych obsahov a dostupnými grafickými nástrojmi,
● ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
● ovláda základy neverbálnej komunikácie a dokáže kreatívne prezentovať mediálne obsahy a interpretovať ich,
● ovláda princípy kreovania textových, auditívnych a audiovizuálnych komunikátov v ich jednotlivých žánrových podobách na rôznych platformách, ktoré reflektujú aktuálne potreby mediálnej praxe a vývojové tendencie komunikácie,
● osvojí si štýl komunikácie a jazyk potrebný pre prácu v médiách,
● ovláda základné postupy a metódy mediálneho výskumu a prácu s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami,
● ovláda tvorivé postupy onlinovej žurnalistiky a princípy multiplatformového publikovania obsahu,
● pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách,
● ovláda efektívnu prácu ako organizátor alebo člen tímu a dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
má zručnosti v podobe adaptability na súčasné mediálne platformy a trendy,
dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
dokáže prezentovať verejnosti poznatky o zásadách mediálnej komunikácie a prenášať ich do praxe,
dokáže si autonómne a cieľavedome organizovať vlastné uplatnenie v mediálnych inštitúciách a v iných spoločensky významných subjektoch,
má rozvinuté organizačné a prezentačné zručnosti,
dokáže hľadať riešenia problémov spojených s mediálnou praxou kreatívnymi spôsobmi,
je schopný aplikovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie a referovať o nich.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.
Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa vyžaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientácia v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.
Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.
Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.
Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v ČR, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre VVČ v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
kameraman,
grafik,
strihač,
asistent réžie,
fotoreportér,
redaktor/spravodajca,
dizajnér multimediálnej komunikácie,
špecialista pre sociálne médiá,
producent audiovizuálneho obsahu,
producent onlinového obsahu,
správca webového obsahu,
onlinový editor,
bloger/vloger,
pracovník mediálnej agentúry.
Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v rovnomennom alebo príbuznom študijnom programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Podľa údajov Študijného oddelenia až 90 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP masmediálna komunikácia pokračuje v štúdia na magisterskom stupni.


71%prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/
● prof. PhDr. Nataliya Panasenko, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/nataliya-panasenko/
● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/
● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/
● doc. PhDr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné. https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/ https://muuza.fmk.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/ https://www.fmktv.sk/ https://aetter.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/ https://fmk.sk/fmk-day/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/ Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné. Medzi Ďalšie významné spolupráce zaraďujeme:: • Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) • Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) • Rádio Expres • Denník Nový Čas • Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) • Zvolsi.info • Zine SpodNás • Reklamná agentúra AVart • Západoslovenské múzeum a Trnavský samosprávny kraj • Multimediálny festival Lovely experience • Fotoklub IRIS Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.: Mgr. Janette Štefánková – https://www.rtvs.sk/novinky/osobnosti/259921/janette-stefankova-zaziari-na-kristalovom-kridle-v-tejto-robe
Mgr. Lenka Ježová – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/66/lenka-jezova
Mgr. Zuzana Holienčíková –
https://www.markiza.sk/osobnosti/redaktori/1966662_holiencikova-zuzana
Mgr. Samuel Migaľ – https://www.noviny.sk/autor/17-samuel-migal
Mgr. Martin Frimmer – https://fmk.sk/frimmer/
Mgr. Simona Leskovská – https://www.attelier.sk/simona-leskovska/
Mgr. Barbora Škulová – https://www.attelier.sk/redaktorka-rtvs/
Mgr. Dáša Omastová – https://sk.linkedin.com/in/d%C3%A1%C5%A1a-omastov%C3%A1-4b163a27
Mgr. Martin Kollár – https://www.attelier.sk/medialny-manazer-v-msk-zilina/
Mgr. Pierre Fabo – https://www.attelier.sk/pierre-fabo-podcast/
Mgr. Martina Stanovčáková Pástorová – https://www.attelier.sk/martina-stanovcakova-rozhovor-radio-expres/
Mgr. Pavol Kolečanský – https://www.attelier.sk/pavol-kolecansky-rozhovor/
Mgr. Miroslav Kapec, PhD. – https://www.attelier.sk/radio-aetter-frekvencia/
Mgr. Lukáš Kolenič – https://www.attelier.sk/lukas-kolenic-absolvent-fmk/
Mgr. Zdenka Marhefková Sekerešová, PhD. – https://www.banskabystrica.sk/osoby/zdenka-marhefkova/
Mgr. Tomáš Škarba – https://www.expres.sk/redaktori/tomas-skarba/
Mgr. Peter Švaral – https://fitshaker.sk/nas-tim
Mgr. Ria Zielisková – https://emma.pluska.sk/lifestyle/vinarova-zena-ria-zeliskova-tom-aky-je-zivot-vinarom-velkou-rodinu-uspesnym-blogom
Mgr. Júlia Kováčová – https://www.cas.sk/fotogaleria/482201/sefredaktorka-noveho-casu-julia-kovacova-o-projekte-srdce-pre-deti-deti-su-nase-vsetko/1/
Mgr. Veronika Šeliga Pilátová – https://aprilmagazin.curaprox.com/autor/veronika-seliga-pilatova/
Mgr. Magdaléna Tomalová – https://refresher.sk/profil/magdalena-tomalova
Bc. Jana Matúšová – https://diva.aktuality.sk/autor/jana-matusova/
Mgr. Martin Baláž – https://www.ziar.sk/kancelaria-primatora/
Mgr. Simona Mičová, PhD. – https://bauermedia.sk/tim/
Mgr. Karina Kubíková, PhD. – https://sk.linkedin.com/in/karin-kub%C3%ADkov%C3%A1-605b21a7
Bc. Dominik Matulaj – https://www.expres.sk/redaktori/dominik-matulaj/
Mgr. Petra Pupalová – https://spravy.rtvs.sk/autor/petra-pupalova/
Mgr. Juraj Helbich – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/71/juraj-helbich
Mgr. Daniel Horňák – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/69/daniel-hornak
Mgr. Martina Beňačková – https://spravy.rtvs.sk/autor/martina-orsagova/
Mgr. Alena Bartková – https://sk.linkedin.com/in/alena-bartkov%C3%A1-b68966a8
Mgr. Michal Dzúrik – https://spravy.rtvs.sk/autor/michal-dzurik/
Mgr. Vladimír Lichvár – https://www.youtube.com/watch?v=c0j83SG7pck
Mgr. Kristína Kővešová – redaktorka TV Markíza
Mgr. Patrik Sopóci – redaktor/fotograf SME – https://www.sme.sk/aut/3664/patrik-sopoci
Mgr. Stanislav Čačko – PR manažér pre RTVS – https://www.rtvs.sk/pre-media
Mgr. Lucia Osvaldová – redaktorka Denník N – https://dennikn.sk/autor/lucia-osvaldova/
Mgr. Antonios Vlachou – fotograf – https://antoniosvlachou.com/
Mgr. Viky Chovancová – Trnavské rádio – https://mytrnava.sme.sk/c/20776146/paci-sa-nam-ze-v-trnave-to-zije-hovoria-moderatori-novej-rannej-sou.html
Mgr. Peter Kováčik – odbor komunikácie TT SK – https://www.trnava-vuc.sk/9211-hu/odbor-komunikacie/
Mgr. Boris Holečko – kameraman – https://www.youtube.com/c/BorisHole%C4%8Dko
Mgr. Henrieta Vagnerová – marketing and social media manager Madviso – https://madviso.sk/o-madviso/
Mgr. Martin Čeliga – Vedúci redakcie politiky Nový Čas) – https://www.hovorcaroka.sk/porota/
Bc. Jozef Okša – retenčný špecialista, Tatra Banka – https://www.linkedin.com/in/jozef-ok%C5%A1a-11951413a/?originalSubdomain=sk
Mgr. Petra Pupalová – komunikačné odd VŠZP, https://www.facebook.com/petuska.pupalova
Mgr. Samuel Böhm – Promo producer v TV Markíza – https://www.facebook.com/samuel.bohm
Mgr. Veronika Moravčíková – Content Specialist, TV Markíza
Mgr. Cheryl Kindl – youtuberka – https://www.facebook.com/chdelarge

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácie patria aj vedúci pracovníci univerzity a fakulty. FMK UCM v Trnave vychovala mnoho kvalitných pedagógov, vedcov, ktorí dnes zastávajú významné manažérske pozície na UCM, napríklad:
● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. – vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave a predseda AS UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/
● Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/juliana-minarikova/
● Mgr. Andrej Brník, PhD. – prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. – docentka, výskumníčka a zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/
Informácie o úspešných absolventoch možno nájsť na https://fmk.sk/absolventi

masmediálna komunikáciabakalár, Bc.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá1107065úroveň 63slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov a generalizáciu poznatkov. Preukazuje relevantné vedomosti z teórie a dejín komunikácie, histórie žurnalistiky, psychológie a sociológie komunikácie, teórie médií, jazykovej kultúry, multiplatformovej žurnalistiky, žurnalistických žánrov, mediálneho výskumu, produkcie mediálnych komunikátov a ich sociálnych, kultúrnych, ekonomických a tvorivých kontextov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Nadobúda prehľad o základoch ústavného, autorského a mediálneho práva a poznatky je schopný aplikovať na oblasť masmediálnej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy jazykovej kultúry. Absolvent na základe teoretických vedomostí z oblasti masmediálnej komunikácie a jednotlivých sfér výskumu dokáže identifikovať, analyzovať a syntetizovať problémy prítomné v agende mediálnych spoločností a komunikačne zameraných organizačných zložiek v komerčnej a nekomerčnej sfére a participovať na ich riešení.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
● ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych komunikátov, mediálnych obsahov a produktov, ich digitálne podoby nevynímajúc,
● ovláda základy audiovizuálnej tvorby,
● ovláda autorskú tvorbu žurnalistických, marketingových a multimediálnych komunikátov,
● ovláda základy práce s kamerou, zvukom a strihom, ako aj so špecializovanými softvérmi využívanými v oblasti tvorby, produkcie a postprodukcie mediálnych obsahov a dostupnými grafickými nástrojmi,
● ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
● ovláda základy neverbálnej komunikácie a dokáže kreatívne prezentovať mediálne obsahy a interpretovať ich,
● ovláda princípy kreovania textových, auditívnych a audiovizuálnych komunikátov v ich jednotlivých žánrových podobách na rôznych platformách, ktoré reflektujú aktuálne potreby mediálnej praxe a vývojové tendencie komunikácie,
● osvojí si štýl komunikácie a jazyk potrebný pre prácu v médiách,
● ovláda základné postupy a metódy mediálneho výskumu a prácu s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami,
● ovláda tvorivé postupy onlinovej žurnalistiky a princípy multiplatformového publikovania obsahu,
● pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách,
● ovláda efektívnu prácu ako organizátor alebo člen tímu a dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia:
má zručnosti v podobe adaptability na súčasné mediálne platformy a trendy,
dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
dokáže prezentovať verejnosti poznatky o zásadách mediálnej komunikácie a prenášať ich do praxe,
dokáže si autonómne a cieľavedome organizovať vlastné uplatnenie v mediálnych inštitúciách a v iných spoločensky významných subjektoch,
má rozvinuté organizačné a prezentačné zručnosti,
dokáže hľadať riešenia problémov spojených s mediálnou praxou kreatívnymi spôsobmi,
je schopný aplikovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie a referovať o nich.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.
Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa vyžaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientácia v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.
Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram)
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
kameraman,
grafik,
strihač,
asistent réžie,
fotoreportér,
redaktor/spravodajca,
dizajnér multimediálnej komunikácie,
špecialista pre sociálne médiá,
producent audiovizuálneho obsahu,
producent onlinového obsahu,
správca webového obsahu,
onlinový editor,
bloger/vloger,
pracovník mediálnej agentúry.
Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v rovnomennom alebo príbuznom študijnom programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Podľa údajov Študijného oddelenia až 90 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP masmediálna komunikácia pokračuje v štúdia na magisterskom stupni.

85,33prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/
● prof. PhDr. Nataliya Panasenko, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/nataliya-panasenko/
● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/
● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/
● doc. PhDr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné. https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/ https://muuza.fmk.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/ https://www.fmktv.sk/ https://aetter.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/ https://fmk.sk/fmk-day/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/ Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné. Medzi Ďalšie významné spolupráce zaraďujeme:: • Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) • Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) • Rádio Expres • Denník Nový Čas • Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) • Zvolsi.info • Zine SpodNás • Reklamná agentúra AVart • Západoslovenské múzeum a Trnavský samosprávny kraj • Multimediálny festival Lovely experience • Fotoklub IRIS Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.: Mgr. Janette Štefánková – https://www.rtvs.sk/novinky/osobnosti/259921/janette-stefankova-zaziari-na-kristalovom-kridle-v-tejto-robe
Mgr. Lenka Ježová – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/66/lenka-jezova
Mgr. Zuzana Holienčíková –
https://www.markiza.sk/osobnosti/redaktori/1966662_holiencikova-zuzana
Mgr. Samuel Migaľ – https://www.noviny.sk/autor/17-samuel-migal
Mgr. Martin Frimmer – https://fmk.sk/frimmer/
Mgr. Simona Leskovská – https://www.attelier.sk/simona-leskovska/
Mgr. Barbora Škulová – https://www.attelier.sk/redaktorka-rtvs/
Mgr. Dáša Omastová – https://sk.linkedin.com/in/d%C3%A1%C5%A1a-omastov%C3%A1-4b163a27
Mgr. Martin Kollár – https://www.attelier.sk/medialny-manazer-v-msk-zilina/
Mgr. Pierre Fabo – https://www.attelier.sk/pierre-fabo-podcast/
Mgr. Martina Stanovčáková Pástorová – https://www.attelier.sk/martina-stanovcakova-rozhovor-radio-expres/
Mgr. Pavol Kolečanský – https://www.attelier.sk/pavol-kolecansky-rozhovor/
Mgr. Miroslav Kapec, PhD. – https://www.attelier.sk/radio-aetter-frekvencia/
Mgr. Lukáš Kolenič – https://www.attelier.sk/lukas-kolenic-absolvent-fmk/
Mgr. Zdenka Marhefková Sekerešová, PhD. – https://www.banskabystrica.sk/osoby/zdenka-marhefkova/
Mgr. Tomáš Škarba – https://www.expres.sk/redaktori/tomas-skarba/
Mgr. Peter Švaral – https://fitshaker.sk/nas-tim
Mgr. Ria Zielisková – https://emma.pluska.sk/lifestyle/vinarova-zena-ria-zeliskova-tom-aky-je-zivot-vinarom-velkou-rodinu-uspesnym-blogom
Mgr. Júlia Kováčová – https://www.cas.sk/fotogaleria/482201/sefredaktorka-noveho-casu-julia-kovacova-o-projekte-srdce-pre-deti-deti-su-nase-vsetko/1/
Mgr. Veronika Šeliga Pilátová – https://aprilmagazin.curaprox.com/autor/veronika-seliga-pilatova/
Mgr. Magdaléna Tomalová – https://refresher.sk/profil/magdalena-tomalova
Bc. Jana Matúšová – https://diva.aktuality.sk/autor/jana-matusova/
Mgr. Martin Baláž – https://www.ziar.sk/kancelaria-primatora/
Mgr. Simona Mičová, PhD. – https://bauermedia.sk/tim/
Mgr. Karina Kubíková, PhD. – https://sk.linkedin.com/in/karin-kub%C3%ADkov%C3%A1-605b21a7
Bc. Dominik Matulaj – https://www.expres.sk/redaktori/dominik-matulaj/
Mgr. Petra Pupalová – https://spravy.rtvs.sk/autor/petra-pupalova/
Mgr. Juraj Helbich – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/71/juraj-helbich
Mgr. Daniel Horňák – https://www.ta3.com/ludia-v-ta3/69/daniel-hornak
Mgr. Martina Beňačková – https://spravy.rtvs.sk/autor/martina-orsagova/
Mgr. Alena Bartková – https://sk.linkedin.com/in/alena-bartkov%C3%A1-b68966a8
Mgr. Michal Dzúrik – https://spravy.rtvs.sk/autor/michal-dzurik/
Mgr. Vladimír Lichvár – https://www.youtube.com/watch?v=c0j83SG7pck
Mgr. Kristína Kővešová – redaktorka TV Markíza
Mgr. Patrik Sopóci – redaktor/fotograf SME – https://www.sme.sk/aut/3664/patrik-sopoci
Mgr. Stanislav Čačko – PR manažér pre RTVS – https://www.rtvs.sk/pre-media
Mgr. Lucia Osvaldová – redaktorka Denník N – https://dennikn.sk/autor/lucia-osvaldova/
Mgr. Antonios Vlachou – fotograf – https://antoniosvlachou.com/
Mgr. Viky Chovancová – Trnavské rádio – https://mytrnava.sme.sk/c/20776146/paci-sa-nam-ze-v-trnave-to-zije-hovoria-moderatori-novej-rannej-sou.html
Mgr. Peter Kováčik – odbor komunikácie TT SK – https://www.trnava-vuc.sk/9211-hu/odbor-komunikacie/
Mgr. Boris Holečko – kameraman – https://www.youtube.com/c/BorisHole%C4%8Dko
Mgr. Henrieta Vagnerová – marketing and social media manager Madviso – https://madviso.sk/o-madviso/
Mgr. Martin Čeliga – Vedúci redakcie politiky Nový Čas) – https://www.hovorcaroka.sk/porota/
Bc. Jozef Okša – retenčný špecialista, Tatra Banka – https://www.linkedin.com/in/jozef-ok%C5%A1a-11951413a/?originalSubdomain=sk
Mgr. Petra Pupalová – komunikačné odd VŠZP, https://www.facebook.com/petuska.pupalova
Mgr. Samuel Böhm – Promo producer v TV Markíza – https://www.facebook.com/samuel.bohm
Mgr. Veronika Moravčíková – Content Specialist, TV Markíza
Mgr. Cheryl Kindl – youtuberka – https://www.facebook.com/chdelarge

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácie patria aj vedúci pracovníci univerzity a fakulty. FMK UCM v Trnave vychovala mnoho kvalitných pedagógov, vedcov, ktorí dnes zastávajú významné manažérske pozície na UCM, napríklad:
● doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. – vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave a predseda AS UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/
● Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/juliana-minarikova/
● Mgr. Andrej Brník, PhD. – prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave, https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
● doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. – docentka, výskumníčka a zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/
Informácie o úspešných absolventoch možno nájsť na https://fmk.sk/absolventi
marketingová komunikáciadoktor (philosophiae doctor), PhD.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá3107067úroveň 84slovenský jazyka) Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu marketingová komunikácia:
disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého bádania z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie, marketingových inovácií, trhového prostredia a celej škály manažovania marketingových procesov, postupov a nástrojov, kopírujúcich trendy odboru, ktoré dokáže rozvíjať, hodnotiť, analyzovať, syntetizovať, komparovať a na základe hermeneutických metód využiť v publikačných výstupoch, vo výskume, výučbe predmetov na nižšom stupni štúdia a aplikovať ich v prípadových štúdiách,
ovláda systém metodologických princípov, metodík, vedecko-výskumných metód v teórii marketingovej komunikácie a jej prenikania do spoločenských a humanitných odborov,
orientuje sa v popredných databázach vedeckých prameňov (zdrojov), teoretických poznatkoch iných, prevažne zahraničných autorov a v publikovaných výstupoch v databázových časopisoch a publikácií venovaných v renomovaných vydavateľstvách.

b) Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu marketingová komunikácia:
dokáže kompetentne riešiť fundamentálne i špecifické problémy študijného programu,
vytvára nové prístupy k tvorbe marketingových a komunikačných stratégií vo firmách, v reklamných a mediálnych agentúrach i iných podnikateľských subjektoch,
využíva poznatky empirických sociologických výskumov a dokáže ich interpretovať a vizualizovať,
identifikuje nové problémy vedeckého výskumu a navrhuje inovatívne riešenia,
dokáže projektovať a rozvíjať základný a aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v odbore,
je schopný tvoriť a viesť projekty marketingového a komunikačného zamerania, manažuje ich postupy a zapája sa do ich realizácie, resp. rozvoja marketingových , mediálnych, digitálnych a inovátorských kompetencií,
aplikuje nadobudnuté poznatky a schopnosti v rámci tvorby a riešenia vlastného vedecko-výskumného projektu v dizertačnej práci a dokáže navrhovať modely a metodiky pre prax spoločností v oblasti onlinovej a offlinovej marketingovej komunikácie,
vo vedecko-výskumnej činnosti dokáže využívať nové vedecké metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, využívať a analyzovať, vyhodnocovať, vizualizovať a prezentovať dáta.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu marketingová komunikácia:
je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme, je schopný koordinovať činnosť odborníkov v mediálnych, marketingových, reklamných a výskumných agentúrach, dokáže viesť väčšie tímy,
dodržiava etické princípy marketingovej a komunikačnej praxe a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
kriticky zhodnotí, posúdi vplyv marketingovej komunikácie na jednotlivca i spoločnosť,
vie aplikovať a funkčne využívať filozofické koncepty z oblasti masmédií a marketingovej komunikácie v konkrétnom sociálnom kontexte,
získa pedagogické kompetencie a skúsenosti pri výučbe, je schopný viesť záverečné bakalárske práce recenzovať ich a zaujímať stanoviská,
používa vo svojom odbore cudzí jazyk, digitálne technológie a je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji svojej osobnosti,
má komunikačné a prezentačné zručnosti, dokáže prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, viesť dialóg so
zahraničnou a domácou vedeckou a odbornou komunitou,
dokáže nadviazať spoluprácu s domácimi a zahraničnými odborníkmi v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, participovaťna riešení vedecko- výskumných projektov v rámci zahraničných partnerstiev.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatý absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na uchádzačov o štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:
Uchádzač o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s marketingovou komunikáciou a jej nástrojmi,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov z oblasti marketingovej komunikácie, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy marketingových a mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómny a zodpovedný pri rozhodovaní, schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.
Uchádzač o štúdium na treťom stupni spĺňa nasledovné formálne požiadavky:
Uchádzač predloží ako povinnú súčasť prihlášky na doktorandské štúdium vysokoškolský diplom ukončeného druhého stupňa
vysokoškolského vzdelávania, predloží vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis, projekt.


Postupy prijímania na štúdium.

Spôsob prijímania uchádzačov o štúdium na treťom stupni sa riadi nasledovnými náležitosťami:
Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický
rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov.
Podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a univerzity.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený na webovej stránke fakulty a univerzity.
Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky a jej súčasti sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti fakulty.
Počas prijímacieho pohovoru študent prezentuje svoju motiváciu na doktorandské štúdium, schopnosti a zručnosti, ktorými disponuje, resp. výstupy rôzneho charakteru (publikačné, umelecké a pod.), zameriava sa na projekt, ktorý vypracuje na tému vybranej dizertačnej práce. Predstavuje možnosti riešenia danej problematiky, diskutuje s komisiou, odpovedá na otázky.
O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške.
Neprijatý uchádzač o štúdium môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana do 8 dní od jeho doručenia dekanovi
fakulty. Dekan postúpi žiadosť v ustanovených prípadoch podľa § 58, ods.6. zákona
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.

Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný tu: https://fmk.sk/studijne-programy/mark/


Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/mark/Priestorové zabezpečenie ŠP:

fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy, uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
vedecko – výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, vysokých školách, výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v marketingovej komunikácie,
expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy značky,
senior manažér v reklamných, mediálnych, marketingových, výskumných agentúrach,
enior marketingový manažér pre oblasť strategického plánovania, riadenia značky, riadenia vzťahov so zákazníkmi, tvorbu komunikačných plánov a stratégií,
vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v
neziskových organizáciách, v obchode a v službách.
Absolvent študijného programu na 3. stupni štúdia profilovaný v odbore mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe marketingová komunikácia má možnosť širokého uplatnenia na rôznych riadiacich funkciách, vyššieho manažmentu, v samostatnom podnikaní a tiež ako vedecký, výskumný, pedagogický pracovník a expert na riadenie marketingových tímov, ako aj na rôznych stupňoch riadenia nadnárodných spoločností na Slovensku i v zahraničí.
Podľa realizovaného prieskumu uplatnenia absolventov PhD. štúdia 40 % absolventov PhD. štúdiá ostáva pracovať v akademickom prostredí. Keďže ide o dynamicky sa rozvíjajúci študijný program, absolventi sú nositeľmi marketingových i komunikačných inovácií, sú schopní prepojiť teóriu so svojimi praktickými skúsenosťami, sú v akademickom prostredí veľmi žiadúci. Viac ako polovica absolventov sa uplatňuje v súkromnej sfére alebo v štátnom/verejnom sektore. Podľa informácií z realizovaného prieskumu, absolventi sa uplatňujú aj v rámci vlastného podnikania v danom odbore.
Nosnými predmetmi jadra ŠP, povinne voliteľnými predmetmi, ako aj realizovaním výskumov, je schopný riešiť projekty inovácií marketingovej komunikácie marketingového a inovačného charakteru, kreatívnymi znalosťami a schopnosťami. Jeho uplatniteľnosť sa zvyšuje aj z dôvodov uplatnenia v rozvíjajúcom sa kreatívnom priemysle.
Zároveň mu je umožnené aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh, ktoré môžu byť prínosom pre podnikateľské výrobné a obchodné aj neziskové inštitúcie, PR, reklamné a mediálne agentúry. Jeho vedecko-výskumné výsledky a skúsenosti sú prínosom pre profesijnú prax. Je žiadaný v tímoch pôsobiacich vo sférach územnej samosprávy a vyšších územných celkov, v službách CR, v treťom sektore a v nadnárodných organizáciách pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.
Absolvent sa dokáže začleniť do domácich a zahraničných riešiteľských výskumných tímov na iných univerzitách, výskumných centrách.
Miera úspešnosti študentov externého štúdia za AR 2020/21 je 33 %.prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/

PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/


prof. Ing. Alena Kusá, PhD., https://fmk.sk/profil/alena-kusa/, alena.kusa@ucm.sk
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/, anna.zauskova@ucm.sk
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, PhD., https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/, jarmila.salgovicova@ucm.sk
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/, ludmila.cabyova@ucm.sk
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/, jaroslav.bednarik@ucm.sk
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/, daniela.kollarova@ucm.sk
doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. https://fmk.sk/profil/denisa-janosova/, denisa.janosova@ucm.sk
doc. PhDr. Jana Galera Maatúšová, PhD., https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/, jana.matusova@ucm.sk
Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/


Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

Doktorandi každoročne organizujú medzinárodnú doktorandskú konferenciu Quo vadis media, qou vadis marketing.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/

Pedagógovia pôsobiaci na FMK UCM v Trnave každoročne organizujú dve medzinárodné vedecké konferencie Megatrendy a médiá a Marketing Identity. Každoročne privítajú na obidvoch konferenciách viac ako 700 hostí, medzi najvýznamnejších spíkrov možno spomenúť Zygmunta Baumana, Fedorova, Kreuza, Masayuki Uemura. Vedecké zborníky sú od roku 2013 indexované vo WOS. Sú to najvýznamnejšie najznámejšie konferencie v odbore a ako jediné sú indexované vo WOS. Neevidujeme iné medzinárodné vedecké konferencie takého rozsahu v príslušnom odbore.


Akademické prostredie:
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., riaditeľ Inštitútu manžmentu UCM
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD., vedúca katedry marketingovej komunikácie
Mgr. Martin Klementis, PhD., odborný asistent, web a graphic designer
Mgr. Peter Murár, PhD., odborný asistent FMK UCM, digital marketing specialist
Mgr. Dáša Franič, PhD., prodekanka FMK UCM
Mgr. Peter Krajčovič, PhD., odborný asistent FMK UCM, vedúci výskumného centra

Podnikateľské prostredie, reklamné agentúry:
Mgr. Jakub Ptačin, PhD. https://jakubptacin.com/
Mgr. Veronika Fašková, PhD. https://www.ucm.sk/sk/veronika-faskova-rozhovor/
Mgr. Pavol Kyselica, PhD. http://www.pavolkyselica.com/
Mgr. Zuzana Záziková, PhD. https://www.linkedin.com/in/zuzana-z%C3%A1zikov%C3%A1-612419a0/
Zuzana Danechová, PhD. https://www.linkedin.com/in/zuzana-danechova-940a0245/
Mgr. Eva Tiko Rajčáková, PhD. https://www.linkedin.com/in/eva-tiko-raj%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-abb50110/
Mgr. Ján Svoboda, PhD. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/561548-vydavatel-dennika-pravda-meni-vedenie/
Mgr. Martin Slivka, PhD. https://sk.linkedin.com/in/slivkamartin
Mgr. Pavol Minár, PhD. https://www.inspirationsminar.com/

marketingová komunikáciamagister, Mgr.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá2107070úroveň 73slovenský jazykTeoretické vedomosti
V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej marketingovej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia vie aplikovať rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti marketingových komunikačných stratégií, marketingového a projektového manažmentu, medzinárodného marketingu a marketingovej komunikácie, tvorby firemnej identity, budovania a riadenia značky, riadenia ľudských zdrojov a personálneho marketingu, online marketingu, inovácií v marketingovej komunikácii a podnikateľského práva.. Absolvent sa orientuje v postupoch a procesoch v marketingu a marketingovej komunikácii, pozná základné i pokročilé metriky a vie ich správne zvoliť a použiť. Dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné marketingové a komunikačné stratégie a riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti marketingovej komunikácie: reklamná tvorba, public relations, podpora predaja, direct marketing, CRM, marketing sociálnych médií, krízová komunikácia.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
používa pokročilé metódy a postupy na tvorbu textových i multimediálnych marketingových komunikátov,
zvláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie marketingových obsahov a produktov,
dokáže komplexne realizovať výskum marketingovej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia na riešenie problémov v marketingovej praxi,
dokáže plánovať a realizovať projekty vyplývajúce z každodennej marketingovej praxe; je schopný jasne a vecne formulovať problém a zadanie smerujúce k jeho riešeniu,
je zorientovaný v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti marketingovej komunikácie a ovláda spôsoby uchádzania sa o domáce i zahraničné granty,
dokáže kriticky myslieť, nazerať na vec z rôznych uhlov a vnímať ju zasadenú do širšieho kontextu,
dokáže vytvárať rozličné stratégie riešenia problému, kriticky ich posudzovať a vyselektovať najperspektívnejšie pre danú situáciu, ktoré povedú k vyriešeniu problému,
vie strategicky myslieť, je schopný vytvárať strednodobé i dlhodobé plány reflektujúce požiadavky marketingovej praxe,
orientuje sa v ekonomických i podnikových procesoch a je schopný využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov,
dokáže riadiť marketingové a komunikačné aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov a prostredí,
má zručnosti v oblasti digitálneho marketingu a onlinovej komunikácie so zameraním sa na e-mailový marketing, marketing na sociálnych sieťach, mobilný marketing a webovú analytiku, SEO a PPC marketing,
dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou i ekonomicky a hospodársky zameranými médiami.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
dodržiava etické princípy profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný profesionálny rast,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť,
má rozvinuté mäkké zručnosti (time manažment, kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, a pod.)
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Magisterské štúdium:
Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
Potrebné dokumenty k prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný tu: https://fmk.sk/studijne-programy/mark/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Učiteľ na začiatku výučby predmetu definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študenti bc. štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webe univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).
Všetky informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/mark/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.


Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/


Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
marketingový manažér,
marketingový analytik,
brand manažér,
komunikačný stratég,
pracovník reklamnej agentúry,
account manažér,
reklamný stratég,
PR manažér,
špecialista na krízovú komunikáciu,
manažér mediálnych inštitúcií,
špecialista na digitálny marketing a digitálnu komunikáciu,
PPC špecialista,
SEO špecialista,
špecialista na výkonnostný marketing,
špecialista na e-commerce,
produktový manažér,
mediálny plánovač,
digitálny stratég,
CX špecialista (expert na budovanie vzťahu so zákazníkmi),
CRM manažér.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Podľa prieskumu (253 respondentov) realizovaného v roku 2020 s cieľom zistiť uplatnenie absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá vyplýva, že v danom odbore sa po skončení magisterského štúdia najčastejšie uplatnili študenti študijných programov marketingová a masmediálna komunikácia, ktorí sa zamestnali na rôznych pozíciách v marketingu, reklame, public relations, žurnalistike a médiách. Najčastejšie uvádzané pracovné pozície v tejto oblasti predstavovali redaktor, editor, grafický dizajnér, social media specialist, copywriter, online marketing specialist a marketingový pracovník.
Z údajov absolventskej nezamestnanosti za posledné roky má FMK UCM v Trnave najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi fakúlt Trnavského samosprávneho kraja. Absolventská nezamestnanosť FMK UCM predstavuje približne 1,35 %.

Viac informácii o prieskume: https://fmk.sk/uplatnenie_prieskum/.
88,33%Prof. Ing. Alena Kusá, PhD. https://fmk.sk/profil/alena-kusa/
prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/
Mgr. Dáša Franič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/dasa-franic/
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupné na tomto linku:
https://drive.google.com/file/d/10ipHmqPG-Czm7QjqBE5UIyBSTiJF5hqe/view?usp=sharing

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu

Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/

V rámci študijného programu marketingová komunikácia veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnohí významní odborníci z marketingových agentúr.

spolupráca s reklamnými a digitálnymi agentúrami (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy),
spolupráca s Grow with Google Slovensko (zapojenie Google trénerov do vzdelávacieho procesu a organizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK),
spolupráca s ADMA (prednášky, konzultácie a odborný mentoring záverečných prác odborníkmi z členských agentúr),
spolupráca s KRAS (prednášky na konferenciách),
spolupráca so SIEA (realizácia hackathonu, projekt ClusterFY),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe).Medzi úspešných absolventov študijného programu marketingová komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:
Mgr. Jakub Ptačin https://jakubptacin.com/
Mgr. Anton Dúbravec https://tonydubravec.com/
Mgr. Monika Farkašová https://www.ucm.sk/sk/monika-farkasova-rozhovor/
Mgr. Juraj Kováč https://www.attelier.sk/juraj_kovac/
Mgr. Matúš Hliboký https://aetter.sk/tag/matus-hliboky/
Mgr. Branislav Macko https://marketeris.sk/clanok/brano-macko-z-ponyhouse-ako-budovat-reputaciu-znacky-v-online-prostredi
Mgr. Veronika Fašková, PhD. https://www.ucm.sk/sk/veronika-faskova-rozhovor/
Mgr. Pavol Kyselica, PhD. http://www.pavolkyselica.com/
Mgr. Maroš Hamorský https://www.hamorsky.com/
Mgr. Veronika Pizano, PhD. https://veronika.pizano.sk/
Mgr. Júlia Micháleková https://www.juliamichalekova.com/
Mgr. Juraj Horný https://www.linkedin.com/in/jurajhorny/
Mgr. Maroš Bolčák https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C5%A1ori-bol%C4%8D%C3%A1k-3b8b0b162/
Mgr. Veronika Mihóková https://www.linkedin.com/in/veronikamihokova/
Mgr. Mária Hadzimová https://www.linkedin.com/in/majdzi/
Mgr. Daniel Lietava https://www.linkedin.com/in/lietavadaniel/
Mgr. Richard Macanga https://www.linkedin.com/in/richard-macanga-2baab6192/
Mgr. Katarína Sopková https://www.linkedin.com/in/katar%C3%ADna-sopkov%C3%A1/
Mgr. Jakub Oleš https://www.linkedin.com/in/jakub-ole%C5%A1-541a9bb6/
Mgr. Marek Lenčucha https://www.linkedin.com/in/marek-len%C4%8Ducha-941b9a31/
Mgr. Petra Jurgošová https://www.linkedin.com/in/petra-jurgo%C5%A1ov%C3%A1-722a0951/
Mgr. Maroš Čeklovský https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C4%8Deklovsk%C3%BD-8b7888a9/
Mgr. Monika Hurbanová https://www.linkedin.com/in/monika-hurbanov%C3%A1-1b85a1108/
Mgr. Zuzana Záziková https://www.linkedin.com/in/zuzana-z%C3%A1zikov%C3%A1-612419a0/
Mgr. Zuzana Danechová https://www.linkedin.com/in/zuzana-danechova-940a0245/
Mgr. Igor Fekiač https://www.linkedin.com/in/igor-fekiac-6397b077/
Mgr. Pavol Schejbal https://www.linkedin.com/in/pavolschejbal/
Mgr. Vojto Kósa https://www.linkedin.com/in/vojtok/
Mgr. Dávid Puha https://www.linkedin.com/in/davidpuha/
Mgr. Eva Fajčíková https://www.linkedin.com/in/eva-faj%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1-62a6815a/
Mgr. Zuzana Tvarošková https://www.linkedin.com/in/zuzana-tvaro%C5%A1kov%C3%A1-1636a683/
Mgr. Eva Tiko Rajčáková https://www.linkedin.com/in/eva-tiko-raj%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-abb50110/
Mgr. Dano Dekan https://www.linkedin.com/in/dano-dekan-3766787b/
Mgr. Karin Hornáčková https://www.linkedin.com/in/karin-horn%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1-3b427791/
Mgr. Pavol Krutý https://www.linkedin.com/in/pavolkruty/
marketingová komunikáciamagister, Mgr.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá2107071úroveň 72slovenský jazykTeoretické vedomosti
V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej marketingovej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia vie aplikovať rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti marketingových komunikačných stratégií, marketingového a projektového manažmentu, medzinárodného marketingu a marketingovej komunikácie, tvorby firemnej identity, budovania a riadenia značky, riadenia ľudských zdrojov a personálneho marketingu, online marketingu, inovácií v marketingovej komunikácii a podnikateľského práva.. Absolvent sa orientuje v postupoch a procesoch v marketingu a marketingovej komunikácii, pozná základné i pokročilé metriky a vie ich správne zvoliť a použiť. Dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné marketingové a komunikačné stratégie a riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti marketingovej komunikácie: reklamná tvorba, public relations, podpora predaja, direct marketing, CRM, marketing sociálnych médií, krízová komunikácia.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
používa pokročilé metódy a postupy na tvorbu textových i multimediálnych marketingových komunikátov,
zvláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie marketingových obsahov a produktov,
dokáže komplexne realizovať výskum marketingovej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia na riešenie problémov v marketingovej praxi,
dokáže plánovať a realizovať projekty vyplývajúce z každodennej marketingovej praxe; je schopný jasne a vecne formulovať problém a zadanie smerujúce k jeho riešeniu,
je zorientovaný v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti marketingovej komunikácie a ovláda spôsoby uchádzania sa o domáce i zahraničné granty,
dokáže kriticky myslieť, nazerať na vec z rôznych uhlov a vnímať ju zasadenú do širšieho kontextu,
dokáže vytvárať rozličné stratégie riešenia problému, kriticky ich posudzovať a vyselektovať najperspektívnejšie pre danú situáciu, ktoré povedú k vyriešeniu problému,
vie strategicky myslieť, je schopný vytvárať strednodobé i dlhodobé plány reflektujúce požiadavky marketingovej praxe,
orientuje sa v ekonomických i podnikových procesoch a je schopný využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov,
dokáže riadiť marketingové a komunikačné aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov a prostredí,
má zručnosti v oblasti digitálneho marketingu a onlinovej komunikácie so zameraním sa na e-mailový marketing, marketing na sociálnych sieťach, mobilný marketing a webovú analytiku, SEO a PPC marketing,
dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou i ekonomicky a hospodársky zameranými médiami.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
dodržiava etické princípy profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný profesionálny rast,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť,
má rozvinuté mäkké zručnosti (time manažment, kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, a pod.)
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Magisterské štúdium:
Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
Potrebné dokumenty k prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

b) Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný tu: https://fmk.sk/studijne-programy/mark/


Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).
Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf

Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/mark/Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.


Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/


Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterálnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
marketingový manažér,
marketingový analytik,
brand manažér,
komunikačný stratég,
pracovník reklamnej agentúry,
account manažér,
reklamný stratég,
PR manažér,
špecialista na krízovú komunikáciu,
manažér mediálnych inštitúcií,
špecialista na digitálny marketing a digitálnu komunikáciu,
PPC špecialista,
SEO špecialista,
špecialista na výkonnostný marketing,
špecialista na e-commerce,
produktový manažér,
mediálny plánovač,
digitálny stratég,
CX špecialista (expert na budovanie vzťahu so zákazníkmi),
CRM manažér.
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Podľa prieskumu (253 respondentov) realizovaného v roku 2020 s cieľom zistiť uplatnenie absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá vyplýva, že v danom odbore sa po skončení magisterského štúdia najčastejšie uplatnili študenti študijných programov marketingová a masmediálna komunikácia, ktorí sa zamestnali na rôznych pozíciách v marketingu, reklame, public relations, žurnalistike a médiách. Najčastejšie uvádzané pracovné pozície v tejto oblasti predstavovali redaktor, editor, grafický dizajnér, social media specialist, copywriter, online marketing specialist a marketingový pracovník.
Z údajov absolventskej nezamestnanosti za posledné roky má FMK UCM v Trnave najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi fakúlt Trnavského samosprávneho kraja. Absolventská nezamestnanosť FMK UCM predstavuje približne 1,35 %.

Viac informácii o prieskume: https://fmk.sk/uplatnenie_prieskum/.
93%Prof. Ing. Alena Kusá, PhD. https://fmk.sk/profil/alena-kusa/prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/
Mgr. Dáša Franič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/dasa-franic/
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupné na tomto linku: https://drive.google.com/file/d/10ipHmqPG-Czm7QjqBE5UIyBSTiJF5hqe/view?usp=sharing

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/
v časti Katedry – personálne obsadenie
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné. https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/ https://muuza.fmk.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/ https://www.fmktv.sk/ https://aetter.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/ https://fmk.sk/fmk-day/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/ V rámci študijného programu marketingová komunikácia veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnohí významní odborníci z marketingových agentúr. spolupráca s reklamnými a digitálnymi agentúrami (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy), spolupráca s Grow with Google Slovensko (zapojenie Google trénerov do vzdelávacieho procesu a organizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK), spolupráca s ADMA (prednášky, konzultácie a odborný mentoring záverečných prác odborníkmi z členských agentúr), spolupráca s KRAS (prednášky na konferenciách), spolupráca so SIEA (realizácia hackathonu, projekt ClusterFY), spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe). Medzi úspešných absolventov študijného programu marketingová komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:
Mgr. Jakub Ptačin https://jakubptacin.com/
Mgr. Anton Dúbravec https://tonydubravec.com/
Mgr. Monika Farkašová https://www.ucm.sk/sk/monika-farkasova-rozhovor/
Mgr. Juraj Kováč https://www.attelier.sk/juraj_kovac/
Mgr. Matúš Hliboký https://aetter.sk/tag/matus-hliboky/
Mgr. Branislav Macko https://marketeris.sk/clanok/brano-macko-z-ponyhouse-ako-budovat-reputaciu-znacky-v-online-prostredi
Mgr. Veronika Fašková, PhD. https://www.ucm.sk/sk/veronika-faskova-rozhovor/
Mgr. Pavol Kyselica, PhD. http://www.pavolkyselica.com/
Mgr. Maroš Hamorský https://www.hamorsky.com/
Mgr. Veronika Pizano, PhD. https://veronika.pizano.sk/
Mgr. Júlia Micháleková https://www.juliamichalekova.com/
Mgr. Juraj Horný https://www.linkedin.com/in/jurajhorny/
Mgr. Maroš Bolčák https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C5%A1ori-bol%C4%8D%C3%A1k-3b8b0b162/
Mgr. Veronika Mihóková https://www.linkedin.com/in/veronikamihokova/
Mgr. Mária Hadzimová https://www.linkedin.com/in/majdzi/
Mgr. Daniel Lietava https://www.linkedin.com/in/lietavadaniel/
Mgr. Richard Macanga https://www.linkedin.com/in/richard-macanga-2baab6192/
Mgr. Katarína Sopková https://www.linkedin.com/in/katar%C3%ADna-sopkov%C3%A1/
Mgr. Jakub Oleš https://www.linkedin.com/in/jakub-ole%C5%A1-541a9bb6/
Mgr. Marek Lenčucha https://www.linkedin.com/in/marek-len%C4%8Ducha-941b9a31/
Mgr. Petra Jurgošová https://www.linkedin.com/in/petra-jurgo%C5%A1ov%C3%A1-722a0951/
Mgr. Maroš Čeklovský https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C4%8Deklovsk%C3%BD-8b7888a9/
Mgr. Monika Hurbanová https://www.linkedin.com/in/monika-hurbanov%C3%A1-1b85a1108/
Mgr. Zuzana Záziková https://www.linkedin.com/in/zuzana-z%C3%A1zikov%C3%A1-612419a0/
Mgr. Zuzana Danechová https://www.linkedin.com/in/zuzana-danechova-940a0245/
Mgr. Igor Fekiač https://www.linkedin.com/in/igor-fekiac-6397b077/
Mgr. Pavol Schejbal https://www.linkedin.com/in/pavolschejbal/
Mgr. Vojto Kósa https://www.linkedin.com/in/vojtok/
Mgr. Dávid Puha https://www.linkedin.com/in/davidpuha/
Mgr. Eva Fajčíková https://www.linkedin.com/in/eva-faj%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1-62a6815a/
Mgr. Zuzana Tvarošková https://www.linkedin.com/in/zuzana-tvaro%C5%A1kov%C3%A1-1636a683/
Mgr. Eva Tiko Rajčáková https://www.linkedin.com/in/eva-tiko-raj%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-abb50110/
Mgr. Dano Dekan https://www.linkedin.com/in/dano-dekan-3766787b/
Mgr. Karin Hornáčková https://www.linkedin.com/in/karin-horn%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1-3b427791/
Mgr. Pavol Krutý https://www.linkedin.com/in/pavolkruty/

marketingová komunikáciabakalár, Bc.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá1107073úroveň 64slovenský jazyka) Teoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia
 vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti z teórie marketingu a marketingovej komunikácie (reklamy, podpory predaja, osobného predaja, public relations, direct marketingu, event marketingu, sponzoringu), digitálnej komunikácie a komunikácie na sociálnych médiách, spotrebiteľského správania, ekonomiky a podnikania, manažmentu, dejín reklamy a jej sociokultúrnych aspektov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Získava prehľad v základoch ústavného, autorského a mediálneho práva, čo vie aplikovať na oblasť mediálnej a marketingovej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry. Na základe teoretických vedomostí mediálnej a marketingovej komunikácie a všetkých jej oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére, posudzovať psychologické a kultúrne aspekty trhu a spotrebiteľa a spolupracovať pri ich riešení.

b) Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
– ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie marketingových
komunikátov, mediálnych obsahov a produktov,
– ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
– ovláda základné princípy grafického dizajnu a prakticky sa orientuje vo väčšine dostupných grafických nástrojov
alebo profesionálneho softvéru,
– dokáže pracovať so zdrojmi, fotobankami, typografiou, farebnými paletami, hotovými grafickými efektmi či so
správnym používaním mockupov,
– ovláda základné princípy audiovizuálnej tvorby a vybraných multimediálnych postupov a dokáže vytvárať
audiovizuálne a multimediálne žánre a komunikáty na rôznych platformách, ktoré reflektujú potreby
marketingovej praxe,
– osvojí si jazyk a štýl potrebný pre prácu copywritera alebo PR manažéra,
– dokáže interpretovať a kreatívnym spôsobom prezentovať multimediálne a marketingové obsahy,
– ovláda metódy a postupy spojené s mediálnym plánovaním, výberom vhodných médií a ich využitia na
marketingovú komunikáciu,
– ovláda prácu v súčasných marketingových a komunikačných systémoch a platformách v tematických okruhoch
e-mailového marketingu, webového marketingu, marketingu sociálnych sietí, obsahového marketingu,
mobilného marketingu,
– pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách,
– dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event,
– ovláda základné a vybrané pokročilé funkcie analýzy dát a ich vizualizácie.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
– má zručnosti v podobe adaptability na akýkoľvek aktuálny digitálny marketingový systém a platformu,
– dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
– má rozvinuté organizačné zručnosti a time manažment,
– dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi,
– dokáže aplikovať súčasné právne a etické normy.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.

Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa požaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientáciu v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so
zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka
príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán môžete nájsť tu: https://fmk.sk/studijne-programy/mark/


Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
– Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
– poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/mark/ Na úspešné absolvovanie bakalárskych študijných programov je potrebných 180 kreditov, z toho: · 155 kreditov za štúdium, · 25 kreditov za bakalársku štátnu skúšku (10 kreditov obhajoba záverečnej práce + 15 kreditov za predmety štátnej skúšky). Všetky študijné programy majú zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Sú definované v informačnom liste predmetu, prístupné v AIS, študent má k nim kedykoľvek prístup. Kritériá a spôsob hodnotenia študentov, ako aj kritériá́ na stanovenie známok sú́ vopred zverejnené. Informačné listy sú aktualizované na začiatku každého semestra. Študent má právo na spätnú väzbu na zistenie miery plnenia svojich výstupov. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavené v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať,
spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
marketingový špecialista,
komunikačný špecialista,
špecialista marketingových analýz,
marketingový manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie,
online marketér,
špecialista pre sociálne médiá,
copywriter,
producent digitálneho obsahu,
PR špecialista,
event manažér,
pracovník mediálnej agentúry (nákupca médií = media buyer, mediálny zástupca = media representative),
pracovník reklamnej agentúry (account executive, traffic manažér),
web editor.
Absolvent má uplatnenie v oblasti marketingu, marketingových analýz a stratégií, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a digitálnej marketingovej komunikácie, spotrebiteľského správania, mediálneho marketingu, marketingového výskumu, ako aj ďalších nosných oblastí marketingovej komunikácie, ale taktiež ovláda základy z pridružených vedných disciplín, ako napríklad ekonómia, právo, psychológia, etika, manažment, masová komunikácia, či jazyková kultúra. Počas štúdia, vďaka diapazónu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú prakticky orientované, si študent osvojí praktické zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do rôznych mediálnych a marketingových systémov na nižšej a strednej úrovni manažmentu, prípadne v samostatnom podnikaní. Získa praktické skúsenosti z prípravy a realizácie propagačných prostriedkov a komunikátov.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia Výučba študentov v študijnom programe marketingová komunikácia v prvom bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základ pre zvládnutie teoretických a praktických poznatkov a zručností. Absolvent získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na marketingovú komunikáciu. Na základe analýzy dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností hľadá cestu k jeho riešeniu. Ovláda jednoduchú formu výskumu v oblasti marketingovej komunikácie. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby bakalárskej práce a s ňou súvisiacej analýzy, výskumu a riešení.
Absolvent získa širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti teórie mark sa uplatní ako výkonný pracovník v oblasti marketingovej komunikácie: v komerčnej oblasti, v spoločenskom a sociálnom marketingu, v národných i globálnych reklamných, mediálnych a PR agentúrach, vo verejných, štátnych a politických inštitúciách, na marketingových oddeleniach výrobných a obchodných firiem, v službách, ako aj v neziskových organizáciách.
62,25%Prof. Ing. Alena Kusá, PhD. https://fmk.sk/profil/alena-kusa/prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/
Mgr. Dáša Franič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/dasa-franic/
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupné na tomto linku: https://drive.google.com/file/d/1rh2Saj63P3t9nwupIb2SjlRlZXJouMCP/view?usp=sharing

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/
v časti Katedry – personálne obsadenie
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študdentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné. https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/ https://muuza.fmk.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/ https://www.fmktv.sk/ https://aetter.sk/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/ https://fmk.sk/fmk-day/ https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/ V rámci študijného programu marketingová komunikácia veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnohí významní odborníci z marketingových agentúr. spolupráca s reklamnými a digitálnymi agentúrami (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy), spolupráca s Grow with Google Slovensko (zapojenie Google trénerov do vzdelávacieho procesu a organizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK), spolupráca s ADMA (prednášky, konzultácie a odborný mentoring záverečných prác odborníkmi z členských agentúr), spolupráca s KRAS (prednášky na konferenciách), spolupráca so SIEA (realizácia hackathonu, projekt ClusterFY), spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe). Medzi úspešných absolventov študijného programu marketingová komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.: Mgr. Jakub Ptačin https://jakubptacin.com/ Mgr. Anton Dúbravec https://tonydubravec.com/ Mgr. Monika Farkašová https://www.ucm.sk/sk/monika-farkasova-rozhovor/ Mgr. Juraj Kováč https://www.attelier.sk/juraj_kovac/ Mgr. Matúš Hliboký https://aetter.sk/tag/matus-hliboky/ Mgr. Branislav Macko https://marketeris.sk/clanok/brano-macko-z-ponyhouse-ako-budovat-reputaciu-znacky-v-online-prostredi Mgr. Veronika Fašková, PhD. https://www.ucm.sk/sk/veronika-faskova-rozhovor/ Mgr. Pavol Kyselica, PhD. http://www.pavolkyselica.com/ Mgr. Maroš Hamorský https://www.hamorsky.com/ Mgr. Veronika Pizano, PhD. https://veronika.pizano.sk/ Mgr. Júlia Micháleková https://www.juliamichalekova.com/ Mgr. Juraj Horný https://www.linkedin.com/in/jurajhorny/ Mgr. Maroš Bolčák https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C5%A1ori-bol%C4%8D%C3%A1k-3b8b0b162/ Mgr. Veronika Mihóková https://www.linkedin.com/in/veronikamihokova/ Mgr. Mária Hadzimová https://www.linkedin.com/in/majdzi/ Mgr. Daniel Lietava https://www.linkedin.com/in/lietavadaniel/ Mgr. Richard Macanga https://www.linkedin.com/in/richard-macanga-2baab6192/ Mgr. Katarína Sopková https://www.linkedin.com/in/katar%C3%ADna-sopkov%C3%A1/ Mgr. Jakub Oleš https://www.linkedin.com/in/jakub-ole%C5%A1-541a9bb6/ Mgr. Marek Lenčucha https://www.linkedin.com/in/marek-len%C4%8Ducha-941b9a31/ Mgr. Petra Jurgošová https://www.linkedin.com/in/petra-jurgo%C5%A1ov%C3%A1-722a0951/ Mgr. Maroš Čeklovský https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C4%8Deklovsk%C3%BD-8b7888a9/ Mgr. Monika Hurbanová https://www.linkedin.com/in/monika-hurbanov%C3%A1-1b85a1108/ Mgr. Zuzana Záziková https://www.linkedin.com/in/zuzana-z%C3%A1zikov%C3%A1-612419a0/ Mgr. Zuzana Danechová https://www.linkedin.com/in/zuzana-danechova-940a0245/ Mgr. Igor Fekiač https://www.linkedin.com/in/igor-fekiac-6397b077/ Mgr. Pavol Schejbal https://www.linkedin.com/in/pavolschejbal/ Mgr. Vojto Kósa https://www.linkedin.com/in/vojtok/ Mgr. Dávid Puha https://www.linkedin.com/in/davidpuha/ Mgr. Eva Fajčíková https://www.linkedin.com/in/eva-faj%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1-62a6815a/
Mgr. Eva Fajčíková https://www.linkedin.com/in/eva-faj%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1-62a6815a/
Mgr. Zuzana Tvarošková https://www.linkedin.com/in/zuzana-tvaro%C5%A1kov%C3%A1-1636a683/
Mgr. Eva Tiko Rajčáková https://www.linkedin.com/in/eva-tiko-raj%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-abb50110/
Mgr. Dano Dekan https://www.linkedin.com/in/dano-dekan-3766787b/
Mgr. Karin Hornáčková https://www.linkedin.com/in/karin-horn%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1-3b427791/
Mgr. Pavol Krutý https://www.linkedin.com/in/pavolkruty/
marketingová komunikáciabakalár, Bc.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá1107074úroveň 63slovenský jazykCiele vzdelávania – požadované výstupy na absolventa bakalárskeho štúdia:

a) Teoretické vedomosti
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia
 vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti z teórie marketingu a marketingovej komunikácie (reklamy, podpory predaja, osobného predaja, public relations, direct marketingu, event marketingu, sponzoringu), digitálnej komunikácie a komunikácie na sociálnych médiách, spotrebiteľského správania, ekonomiky a podnikania, manažmentu, dejín reklamy a jej sociokultúrnych aspektov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Získava prehľad v základoch ústavného, autorského a mediálneho práva, čo vie aplikovať na oblasť mediálnej a marketingovej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry. Na základe teoretických vedomostí mediálnej a marketingovej komunikácie a všetkých jej oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére, posudzovať psychologické a kultúrne aspekty trhu a spotrebiteľa a spolupracovať pri ich riešení.

b) Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
● ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie marketingových komunikátov, mediálnych obsahov a produktov,
● ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
● ovláda základné princípy grafického dizajnu a prakticky sa orientuje vo väčšine dostupných grafických nástrojov alebo profesionálneho softvéru,
● dokáže pracovať so zdrojmi, fotobankami, typografiou, farebnými paletami, hotovými grafickými efektmi či so správnym používaním mockupov,
● ovláda základné princípy audiovizuálnej tvorby a vybraných multimediálnych postupov a dokáže vytvárať audiovizuálne a multimediálne žánre a komunikáty na rôznych platformách, ktoré reflektujú potreby marketingovej praxe,
● osvojí si jazyk a štýl potrebný pre prácu copywritera alebo PR manažéra,
● dokáže interpretovať a kreatívnym spôsobom prezentovať multimediálne a marketingové obsahy,
● ovláda metódy a postupy spojené s mediálnym plánovaním, výberom vhodných médií a ich využitia na marketingovú komunikáciu,
● ovláda prácu v súčasných marketingových a komunikačných systémoch a platformách v tematických okruhoch e-mailového marketingu, webového marketingu, marketingu sociálnych sietí, obsahového marketingu, mobilného marketingu,
● pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách,
● dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event,
● ovláda základné a vybrané pokročilé funkcie analýzy dát a ich vizualizácie.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia:
● má zručnosti v podobe adaptability na akýkoľvek aktuálny digitálny marketingový systém a platformu,
● dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
● má rozvinuté organizačné zručnosti a time manažment,
● dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi,
● dokáže aplikovať súčasné právne a etické normy.
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie.

Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa požaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientáciu v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

b) Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Študijný plán môžete nájsť tu: https://fmk.sk/studijne-programy/mark/
Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf


Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/mark/ Na úspešné absolvovanie bakalárskych študijných programov je potrebných 180 kreditov, z toho: · 155 kreditov za štúdium, · 25 kreditov za bakalársku štátnu skúšku (10 kreditov obhajoba záverečnej práce + 15 kreditov za predmety štátnej skúšky). Všetky študijné programy majú zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Sú definované v informačnom liste predmetu, prístupné v AIS, študent má k nim kedykoľvek prístup. Kritériá a spôsob hodnotenia študentov, ako aj kritériá́ na stanovenie známok sú́ vopred zverejnené. Informačné listy sú aktualizované na začiatku každého semestra. Študent má právo na spätnú väzbu na zistenie miery plnenia svojich výstupov. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.

Archív FMK http://archiv.fmk.sk fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

Vybrané špecializované učebne je možné vidieť na nižšie uvedených linkoch:

● Priestory fakulty: https://fmk.sk/priestory-fakulty/
● Televízne štúdio:https://www.ucm.sk/sk/hd-televizne-studio-fmk-tv/
● Rozhlasové štúdio: https://www.ucm.sk/sk/studentske-rozhlasove-studio-radio-aetter-1072-fm/
● Špecializované pracovisko na testovanie digitálnych hier:
https://www.ucm.sk/sk/specializovane-pracovisko-na-testovanie-digitalnych-hier-so-zameranim-na-elektronicky-sport/
● Fotoateliéry: https://www.ucm.sk/sk/fotoateliery/
● Zvukové štúdio: https://www.ucm.sk/sk/zvukove-studio/
● Školiace mediálne centurm: https://smc.fmk.sk/
● Centrum mediálnej gramotnosti: https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/
● Kariérne centrum FMK: https://kariera.fmk.sk/

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.


● marketingový špecialista,
● komunikačný špecialista,
● špecialista marketingových analýz,
● marketingový manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie,
● online marketér,
● špecialista pre sociálne médiá,
● copywriter,
● producent digitálneho obsahu,
● PR špecialista,
● event manažér,
● pracovník mediálnej agentúry (nákupca médií = media buyer, mediálny zástuAbsolvent má uplatnenie v oblasti marketingu, marketingových analýz a stratégií, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a digitálnej marketingovej komunikácie, spotrebiteľského správania, mediálneho marketingu, marketingového výskumu, ako aj ďalších nosných oblastí marketingovej komunikácie, ale taktiež ovláda základy z pridružených vedných disciplín, ako napríklad ekonómia, právo, psychológia, etika, manažment, masová komunikácia, či jazyková kultúra. Počas štúdia, vďaka diapazónu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú prakticky orientované, si študent osvojí praktické zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do rôznych mediálnych a marketingových systémov na nižšej a strednej úrovni manažmentu, prípadne v samostatnom podnikaní. Získa praktické skúsenosti z prípravy a realizácie propagačných prostriedkov a komunikátov.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia Výučba študentov v študijnom programe marketingová komunikácia v prvom bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základ pre zvládnutie teoretických a praktických poznatkov a zručností. Absolvent získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na marketingovú komunikáciu. Na základe analýzy dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností hľadá cestu k jeho riešeniu. Ovláda jednoduchú formu výskumu v oblasti marketingovej komunikácie. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby bakalárskej práce a s ňou súvisiacej analýzy, výskumu a riešení.
Absolvent získa širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti teórie mark sa uplatní ako výkonný pracovník v oblasti marketingovej komunikácie: v komerčnej oblasti, v spoločenskom a sociálnom marketingu, v národných i globálnych reklamných, mediálnych a PR agentúrach, vo verejných, štátnych a politických inštitúciách, na marketingových oddeleniach výrobných a obchodných firiem, v službách, ako aj v neziskových organizáciách.
0.83prof. Ing. Alena Kusá, PhD.prof. PhDr. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/alena-kusa/
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/ludmila-cabyova/
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/
Mgr. Dáša Franič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/dasa-franic/
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupné na tomto linku: https://drive.google.com/file/d/1rh2Saj63P3t9nwupIb2SjlRlZXJouMCP/view?usp=sharing

Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/
v časti Katedry – personálne obsadenie
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študdentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/

V rámci študijného programu marketingová komunikácia veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnohí významní odborníci z marketingových agentúr.

spolupráca s reklamnými a digitálnymi agentúrami (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy),
spolupráca s Grow with Google Slovensko (zapojenie Google trénerov do vzdelávacieho procesu a organizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK),
spolupráca s ADMA (prednášky, konzultácie a odborný mentoring záverečných prác odborníkmi z členských agentúr),
spolupráca s KRAS (prednášky na konferenciách),
spolupráca so SIEA (realizácia hackathonu, projekt ClusterFY),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe).

Medzi úspešných absolventov študijného programu marketingová komunikácia (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:
Mgr. Jakub Ptačin https://jakubptacin.com/
Mgr. Anton Dúbravec https://tonydubravec.com/
Mgr. Monika Farkašová https://www.ucm.sk/sk/monika-farkasova-rozhovor/
Mgr. Juraj Kováč https://www.attelier.sk/juraj_kovac/
Mgr. Matúš Hliboký https://aetter.sk/tag/matus-hliboky/
Mgr. Branislav Macko https://marketeris.sk/clanok/brano-macko-z-ponyhouse-ako-budovat-reputaciu-znacky-v-online-prostredi
Mgr. Veronika Fašková, PhD. https://www.ucm.sk/sk/veronika-faskova-rozhovor/
Mgr. Pavol Kyselica, PhD. http://www.pavolkyselica.com/
Mgr. Maroš Hamorský https://www.hamorsky.com/
Mgr. Veronika Pizano, PhD. https://veronika.pizano.sk/
Mgr. Júlia Micháleková https://www.juliamichalekova.com/
Mgr. Juraj Horný https://www.linkedin.com/in/jurajhorny/
Mgr. Maroš Bolčák https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C5%A1ori-bol%C4%8D%C3%A1k-3b8b0b162/
Mgr. Veronika Mihóková https://www.linkedin.com/in/veronikamihokova/
Mgr. Mária Hadzimová https://www.linkedin.com/in/majdzi/
Mgr. Daniel Lietava https://www.linkedin.com/in/lietavadaniel/
Mgr. Richard Macanga https://www.linkedin.com/in/richard-macanga-2baab6192/
Mgr. Katarína Sopková https://www.linkedin.com/in/katar%C3%ADna-sopkov%C3%A1/
Mgr. Jakub Oleš https://www.linkedin.com/in/jakub-ole%C5%A1-541a9bb6/
Mgr. Marek Lenčucha https://www.linkedin.com/in/marek-len%C4%8Ducha-941b9a31/
Mgr. Petra Jurgošová https://www.linkedin.com/in/petra-jurgo%C5%A1ov%C3%A1-722a0951/
Mgr. Maroš Čeklovský https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-%C4%8Deklovsk%C3%BD-8b7888a9/
Mgr. Monika Hurbanová https://www.linkedin.com/in/monika-hurbanov%C3%A1-1b85a1108/
Mgr. Zuzana Záziková https://www.linkedin.com/in/zuzana-z%C3%A1zikov%C3%A1-612419a0/
Mgr. Zuzana Danechová https://www.linkedin.com/in/zuzana-danechova-940a0245/
Mgr. Igor Fekiač https://www.linkedin.com/in/igor-fekiac-6397b077/
Mgr. Pavol Schejbal https://www.linkedin.com/in/pavolschejbal/
Mgr. Vojto Kósa https://www.linkedin.com/in/vojtok/
Mgr. Dávid Puha https://www.linkedin.com/in/davidpuha/
Mgr. Eva Fajčíková https://www.linkedin.com/in/eva-faj%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1-62a6815a/
Mgr. Zuzana Tvarošková https://www.linkedin.com/in/zuzana-tvaro%C5%A1kov%C3%A1-1636a683/
Mgr. Eva Tiko Rajčáková https://www.linkedin.com/in/eva-tiko-raj%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-abb50110/
Mgr. Dano Dekan https://www.linkedin.com/in/dano-dekan-3766787b/
Mgr. Karin Hornáčková https://www.linkedin.com/in/karin-horn%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1-3b427791/
Mgr. Pavol Krutý https://www.linkedin.com/in/pavolkruty/
aplikované mediálne štúdiá magister, Mgr.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá2107112úroveň 73slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent magisterského stupňa študijného program vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti z teórie kompetentného a zodpovedného využívania médií a informačných zdrojov. Vzdelávanie študentov spočíva v kontinuálnom a stupňujúcom sa osvojovaní teoretických poznatkov z profilových a príbuzných vedných disciplín a v systematickom rozvíjaní ich praktických schopností, zručností a ďalších osobnostných kvalít, ktoré ich uspôsobia kompetentne a kreatívne využívať médiá pre výkon odborných pracovných funkcií a ďalších životných aktivít. Absolventi budú schopní uvedomelejšie vnímať a v aplikačnej rovine svojej profesijnej praxe využívať možnosti jednotlivých druhov médií ako edukačných objektov a prostriedkov v procese zámerného formovania mediálnej kompetencie jednotlivcov v systémoch inštitucionálneho a neinštitucionálneho vzdelávania, mediálnych a ďalších inštitúcií. Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti o dezinformačných trendoch a naratívoch, možnostiach a technikách rozvoja kritického myslenia, širokej škále hybridných hrozieb a ohrozeniach, ktoré predstavujú pre demokratickú spoločnosť a bezpečnostnú politiku. Má komplexné poznatky o regulácii a koregulácii mediálneho obsahu v súlade s domácou a európskou legislatívou, ovláda poznatky o využívaní algoritmov sociálnych sietí zameraných na získavanie, udržanie a monetizáciu pozornosti publika. Absolvent sa orientuje v procesoch teoretickej reflexie, projektovania a tvorby mediálnych a informačných komunikátov využiteľných v procese neformálneho a formálneho vzdelávania (najmä e-learningové kurzy, masívne otvorené online kurzy, edukačné audiovizuálne produkty, mobilné aplikácie využiteľné v procese učenia sa, digitálne platformy využiteľné v praxi vzdelávacích, kultúrnych, osvetových, neziskových a iných verejných a súkromných inštitúcií).

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu:
dokáže kriticky myslieť, nazerať na objekty z rôznych uhlov a vnímať ich zasadené do širšieho kontextu,
dokáže vytvárať rozličné stratégie riešenia problému, kriticky ich posudzovať a vyselektovať najperspektívnejšie pre danú situáciu, ktoré povedú k vyriešeniu problému,
používa pokročilé metódy a postupy získavania a využívania širokého spektra informácií a mediálnych obsahov, dokáže ich analyzovať, vyhodnocovať, interpretovať a kriticky k nim pristupovať,
používa pokročilé metódy a postupy na tvorbu informačných obsahov a mediálnych komunikátov,
zvláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie a distribúcie mediálnych obsahov, informačných produktov a špecifických vzdelávacích riešení pre potreby spoločenskej praxe,
dokáže komplexne realizovať výskum mediálnej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia na riešenie problémov v praxi,
dokáže plánovať a realizovať projekty vyplývajúce z potrieb informačnej spoločnosti; je schopný jasne a vecne formulovať problém a zadanie smerujúce k jeho riešeniu,
dokáže sprostredkovávať znalosti a rozvoj fact-checkerských schopnosti a dátovej gramotnosti uplatniteľných v rámci tvorby nástrojov zabraňujúcim šíreniu dezinformácií a misinformácií a posilňujúcim informačnú bezpečnosť na sociálnych sieťach,
vie strategicky myslieť, je schopný vytvárať strednodobé i dlhodobé plány reflektujúce požiadavky marketingovej praxe,
dokáže navrhovať a riadiť komunikačné aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov a prostredí,
má zručnosti v oblasti digitálneho marketingu a onlinovej komunikácie,
ovláda stratégie rozvoja digitálnych a informačných kompetencií ako nástrojov obrany pred tzv. manažovaním pozornosti a ďalšími marketingovej stratégiami používanými na sociálnych sieťach.
ovláda princípy dátovej žurnalistiky, dátovej gramotnosti a vizualizácie dát.,
ma pokročilé zručnosti z lektorskej a metodickej činnosti z mediálnej výchovy, kritického myslenia, ekológie médií, reklamnej a spotrebiteľskej gramotnosti.
je zorientovaný v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti mediálnej a informačnej kompetencie, boja proti dezinformáciám a hybridným hrozbám.

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu:
dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
dodržiava etické princípy profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný profesionálny rast,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť,
má rozvinuté mäkké zručnosti (time manažment, kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, a pod.)
ovláda spôsoby prípravy projektových spisov pre domáce i zahraničné granty,
je schopný využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Magisterské štúdium:
Základným predpokladom prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. K prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné priložiť nasledovné dokumenty: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM (ŠP UCM). Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je ŠP UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.
Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.
Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Štud. poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študenti bc. štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
tvorca a koordinátor programov rozvoja kritického myslenia rôznych cieľových skupín,
mediálny a informačný analytik,
tvorca a manažér projektov zameraných na prevenciu rizikových faktorov informačnej bezpečnosti a sociálnych médií,
koordinátor a tvorca informačných, osvetových a preventívnych edukačných kampaní,
fact-checker v digitálnych a sociálnych médiách,
manažér programov a komunikačných kampaní v oblasti prevencie dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov
a hybridných hrozieb, lektor a tréner v oblasti fact-checkingu, mediálnej a informačnej edukácie,
poradca a konzutant vo firmách a médiách na reklamnú a spotrebiteľskú gramotnosť, tvorca edukačných programov a didaktických pomôcok,
špecialista na dátovú žurnalistiku a vizualizáciu dát.
manažér mediálnych a informačných projektov.
Z prieskumu (253 respondentov) realizovaného v roku 2020 s cieľom zistiť uplatnenie absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá vyplýva, že v danom odbore sa po skončení magisterského štúdia študenti študijného programu aplikované mediálne štúdiá zamestnali na rôznych pozíciách a to najmä v médiách a mediálnych inštitúciách, vzdelávacích inštitúciách, ale aj v marketingu, reklame,v oblasti public relations a pod. Z údajov absolventskej nezamestnanosti za posledné roky má FMK UCM v Trnave najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi fakúlt Trnavského samosprávneho kraja. Absolventská nezamestnanosť FMK UCM predstavuje približne 1,35 %.

Viac informácii o prieskume: https://fmk.sk/uplatnenie_prieskum/.

nemáme študentovdoc. PhDr. Norbert Vrabec, PhD. https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/

doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/viera-kacinova/

Mgr. Peter Krajčovič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/peter-krajcovic/

doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi ďalšie významné spolupráce zaraďujeme::
Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Španielsko
Interaxion Group, Rím, Taliansko
ICU – Instituto per la Cooperazione Universitaria, Rím, Taliansko
European Audiovisual Observatory, Štrasburg, Francúzsko
Sorbonne Nouvelle University, Paríž, Francúzsko
Media Literacy Expert Group, Brusel, Belgicko
Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg, Nemecko
National Agency of the EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport, Brusel, Belgicko
Nadácia Evens Foundation, Belgicko
National University Lviv Polytechnic – Journalistic Sciences
Corvinus University, Budapešt, Maďarsko
International Association for Media Education (IAME)
The Alliance of Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse
European Association for Viewers Interests (EAVI)
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava
Bratislava Policy Institute
Digitálna inteligencia (DigiQ)
Rada pre práva dieťaťa
Základné a stredné školy v SR (ZŠ Jasov, ZŠ Veľké Lovce, ZŠ Kolta, ZŠ Dvory nad Žitavou, ZŠ Komjatice, ZŠ Semerovo, ZŠ Hlohovec, ZŠ Milana Mravca, Raková, ZŠ Kulíškova Bratislava, ZŠ J. A. Komenského, Komárno, ZŠ Štefana Senčíka, Starý Tekov, Gymnázium Moldava)
Stredné školy v SR (Gymnázium sv. Moniky, Prešov, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Gymnázium Pezinok, Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca, Gymnázium Hubeného 23, Bratislava, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno, Stredná zdravotnícka škola, Nitra, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin a ďalšie stredné školy)
Preventista, občianske združenie

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (doktorandský stupňa štúdia) patria napr.:
Medzi úspešných absolventov študijného programu aplikované mediálne štúdiá (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:
Mgr. Magdalena Rajtová (Stredná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava), https://sosmis.sk/pedagogovia/
Mgr. Mariana Sádecká (týždenník Týždeň) , https://www.tyzden.sk/autori/marianna-sadecka/
Mgr. Vladimír Maťo (týždenník Trend), https://www.trend.sk/autor/Vladim%C3%ADr%20Ma%C5%A5o/5
Mgr. Jana Balková (RTVS), https://www.linkedin.com/in/jana-balkov%C3%A1-3900a2ba/
Mgr. Ján Tyč (Dedoles), https://www.linkedin.com/in/j%C3%A1n-ty%C4%8D-bba098173/?originalSubdomain=sk
Mgr. Patrik Mitas (RTVS), https://www.linkedin.com/in/patrik-mitas-6b9b8522b/
Mgr. Barbara Hricišinová (Parfems.sk), https://www.linkedin.com/in/barbara-hrici%C5%A1inov%C3%A1-9a0b1b175/
Mgr. Tomáš Ritomský (Ecorec Slovensko), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-ritomsk%C3%BD-016274154/
Mgr. Klaudia Wűrschnerová (RTVS), https://www.linkedin.com/in/mgr-klaudia-w%C5%B1rschnerov%C3%A1-039b25a5/
Mgr. Filip Šimek (TODOS), https://www.facebook.com/filip.simek.1
Mgr. Andrea Keprtová (Sygic), https://www.linkedin.com/in/andreakeprtova/?originalSubdomain=sk
Mgr. Tomáš Poláček (MemeBaron), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-pol%C3%A1%C4%8Dek-879430167/
Mgr. Dominika Klačanská (Akebono Brake Corporation), https://www.linkedin.com/in/dominika-klacanska-b940a2130/
Mgr. Lenka Trčálková (Panta Rhei), https://www.linkedin.com/in/lenka-tr%C4%8D%C3%A1lkov%C3%A1-868092b1/
Mgr. Jana Minarovičová (Stavoj), https://www.linkedin.com/in/jana-minarovi%C4%8Dov%C3%A1-a834a4123/
Mgr. Martin Šuplata (Fragile agency), https://www.linkedin.com/in/martin-%C5%A1uplata-525329144/
Mgr. Maroš Patrnčiak (Čarovnakoliska.sk), https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-patrn%C4%8Diak-9b1014103/
Mgr. Nikola Čulenová (Dlubal Software), https://www.linkedin.com/in/nikola-%C4%8Dulenov%C3%A1-94b647137/
Mgr. Nikola Budzáková (WESTHOUSE SCHWEIZ AG), https://www.linkedin.com/in/nikola-budzakova-255382149/
Mgr. Timotej Michalko (ESET), https://www.linkedin.com/in/timotej-michalko-56714073/
Mgr. Soňa Bardáčová (AppToro), https://www.linkedin.com/in/so%C5%88a-bard%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1-129000235/
Mgr. Peter Bujna (FPD Media), https://www.linkedin.com/in/bujnapeter/
Mgr. Martin Bílý (TA3), https://www.linkedin.com/in/martin-b%C3%ADly-2863a0b9/
Mgr. Natália Horná (Mestký úrad Zlaté Moravce), https://www.linkedin.com/in/nat%C3%A1lia-horn%C3%A1-570285154/
Mgr. Aneta Bakulová (BRAIN:IT), https://www.linkedin.com/in/aneta-bakulova/
Mgr. Zuzana Juskaninová (DOLIS GOEN), https://www.linkedin.com/in/zuzana-juskaninova/
aplikované mediálne štúdiá magister, Mgr.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá2107113úroveň 72slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent magisterského stupňa študijného program vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti z teórie kompetentného a zodpovedného využívania médií a informačných zdrojov. Vzdelávanie študentov spočíva v kontinuálnom a stupňujúcom sa osvojovaní teoretických poznatkov z profilových a príbuzných vedných disciplín a v systematickom rozvíjaní ich praktických schopností, zručností a ďalších osobnostných kvalít, ktoré ich uspôsobia kompetentne a kreatívne využívať médiá pre výkon odborných pracovných funkcií a ďalších životných aktivít. Absolventi budú schopní uvedomelejšie vnímať a v aplikačnej rovine svojej profesijnej praxe využívať možnosti jednotlivých druhov médií ako edukačných objektov a prostriedkov v procese zámerného formovania mediálnej kompetencie jednotlivcov v systémoch inštitucionálneho a neinštitucionálneho vzdelávania, mediálnych a ďalších inštitúcií. Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti o dezinformačných trendoch a naratívoch, možnostiach a technikách rozvoja kritického myslenia, širokej škále hybridných hrozieb a ohrozeniach, ktoré predstavujú pre demokratickú spoločnosť a bezpečnostnú politiku. Má komplexné poznatky o regulácii a koregulácii mediálneho obsahu v súlade s domácou a európskou legislatívou, ovláda poznatky o využívaní algoritmov sociálnych sietí zameraných na získavanie, udržanie a monetizáciu pozornosti publika. Absolvent sa orientuje v procesoch teoretickej reflexie, projektovania a tvorby mediálnych a informačných komunikátov využiteľných v procese neformálneho a formálneho vzdelávania (najmä e-learningové kurzy, masívne otvorené online kurzy, edukačné audiovizuálne produkty, mobilné aplikácie využiteľné v procese učenia sa, digitálne platformy využiteľné v praxi vzdelávacích, kultúrnych, osvetových, neziskových a iných verejných a súkromných inštitúcií).

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu:
dokáže kriticky myslieť, nazerať na objekty z rôznych uhlov a vnímať ich zasadené do širšieho kontextu,
dokáže vytvárať rozličné stratégie riešenia problému, kriticky ich posudzovať a vyselektovať najperspektívnejšie pre danú situáciu, ktoré povedú k vyriešeniu problému,
používa pokročilé metódy a postupy získavania a využívania širokého spektra informácií a mediálnych obsahov, dokáže ich analyzovať, vyhodnocovať, interpretovať a kriticky k nim pristupovať,
používa pokročilé metódy a postupy na tvorbu informačných obsahov a mediálnych komunikátov,
zvláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie a distribúcie mediálnych obsahov, informačných produktov a špecifických vzdelávacích riešení pre potreby spoločenskej praxe,
dokáže komplexne realizovať výskum mediálnej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia na riešenie problémov v praxi,
dokáže plánovať a realizovať projekty vyplývajúce z potrieb informačnej spoločnosti; je schopný jasne a vecne formulovať problém a zadanie smerujúce k jeho riešeniu,
dokáže sprostredkovávať znalosti a rozvoj fact-checkerských schopnosti a dátovej gramotnosti uplatniteľných v rámci tvorby nástrojov zabraňujúcim šíreniu dezinformácií a misinformácií a posilňujúcim informačnú bezpečnosť na sociálnych sieťach,
vie strategicky myslieť, je schopný vytvárať strednodobé i dlhodobé plány reflektujúce požiadavky marketingovej praxe,
dokáže navrhovať a riadiť komunikačné aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov a prostredí,
má zručnosti v oblasti digitálneho marketingu a onlinovej komunikácie,
ovláda stratégie rozvoja digitálnych a informačných kompetencií ako nástrojov obrany pred tzv. manažovaním pozornosti a ďalšími marketingovej stratégiami používanými na sociálnych sieťach.
ovláda princípy dátovej žurnalistiky, dátovej gramotnosti a vizualizácie dát.,
ma pokročilé zručnosti z lektorskej a metodickej činnosti z mediálnej výchovy,
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského stupňa študijného programu:
dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
dodržiava etické princípy profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný profesionálny rast,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť,
má rozvinuté mäkké zručnosti (time manažment, kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, a pod.)
ovláda spôsoby prípravy projektových spisov pre domáce i zahraničné granty,
je schopný využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Magisterské štúdium:
Základným predpokladom prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM sú prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. K prihláške na magisterský stupeň štúdia je potrebné priložiť nasledovné dokumenty: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov, životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM (ŠP UCM). Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je ŠP UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študenti bc. štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladovo vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica___o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
tvorca a koordinátor programov rozvoja kritického myslenia rôznych cieľových skupín,
mediálny a informačný analytik,
tvorca a manažér projektov zameraných na prevenciu rizikových faktorov informačnej bezpečnosti a sociálnych médií,
koordinátor a tvorca informačných, osvetových a preventívnych edukačných kampaní,
fact-checker v digitálnych a sociálnych médiách,
manažér programov a komunikačných kampaní v oblasti prevencie dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov
a hybridných hrozieb, lektor a tréner v oblasti fact-checkingu, mediálnej a informačnej edukácie,
poradca a konzutant vo firmách a médiách na reklamnú a spotrebiteľskú gramotnosť, tvorca edukačných programov a didaktických pomôcok,
špecialista na dátovú žurnalistiku a vizualizáciu dát.
manažér mediálnych a informačných projektov.
Z prieskumu (253 respondentov) realizovaného v roku 2020 s cieľom zistiť uplatnenie absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá vyplýva, že v danom odbore sa po skončení magisterského štúdia študenti študijného programu aplikované mediálne štúdiá zamestnali na rôznych pozíciách a to najmä v médiách a mediálnych inštitúciách, vzdelávacích inštitúciách, ale aj v marketingu, reklame,v oblasti public relations a pod. Z údajov absolventskej nezamestnanosti za posledné roky má FMK UCM v Trnave najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi fakúlt Trnavského samosprávneho kraja. Absolventská nezamestnanosť FMK UCM predstavuje približne 1,35 %.

Viac informácii o prieskume: https://fmk.sk/uplatnenie_prieskum/.
85,5%doc. PhDr. Norbert Vrabec, PhD. https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/

doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/viera-kacinova/

Mgr. Peter Krajčovič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/peter-krajcovic/

doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu

Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi ďalšie významné spolupráce zaraďujeme::
Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Španielsko
Interaxion Group, Rím, Taliansko
ICU – Instituto per la Cooperazione Universitaria, Rím, Taliansko
European Audiovisual Observatory, Štrasburg, Francúzsko
Sorbonne Nouvelle University, Paríž, Francúzsko
Media Literacy Expert Group, Brusel, Belgicko
Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg, Nemecko
National Agency of the EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport, Brusel, Belgicko
Nadácia Evens Foundation, Belgicko
National University Lviv Polytechnic – Journalistic Sciences
Corvinus University, Budapešt, Maďarsko
International Association for Media Education (IAME)
The Alliance of Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse
European Association for Viewers Interests (EAVI)
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava
Bratislava Policy Institute
Digitálna inteligencia (DigiQ)
Rada pre práva dieťaťa
Základné a stredné školy v SR (ZŠ Jasov, ZŠ Veľké Lovce, ZŠ Kolta, ZŠ Dvory nad Žitavou, ZŠ Komjatice, ZŠ Semerovo, ZŠ Hlohovec, ZŠ Milana Mravca, Raková, ZŠ Kulíškova Bratislava, ZŠ J. A. Komenského, Komárno, ZŠ Štefana Senčíka, Starý Tekov, Gymnázium Moldava)
Stredné školy v SR (Gymnázium sv. Moniky, Prešov, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Gymnázium Pezinok, Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca, Gymnázium Hubeného 23, Bratislava, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno, Stredná zdravotnícka škola, Nitra, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin a ďalšie stredné školy)
Preventista, občianske združenie

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (doktorandský stupňa štúdia) patria napr.:
Medzi úspešných absolventov študijného programu aplikované mediálne štúdiá (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:
Mgr. Magdalena Rajtová (Stredná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava), https://sosmis.sk/pedagogovia/
Mgr. Mariana Sádecká (týždenník Týždeň) , https://www.tyzden.sk/autori/marianna-sadecka/
Mgr. Vladimír Maťo (týždenník Trend), https://www.trend.sk/autor/Vladim%C3%ADr%20Ma%C5%A5o/5
Mgr. Jana Balková (RTVS), https://www.linkedin.com/in/jana-balkov%C3%A1-3900a2ba/
Mgr. Ján Tyč (Dedoles), https://www.linkedin.com/in/j%C3%A1n-ty%C4%8D-bba098173/?originalSubdomain=sk
Mgr. Patrik Mitas (RTVS), https://www.linkedin.com/in/patrik-mitas-6b9b8522b/
Mgr. Barbara Hricišinová (Parfems.sk), https://www.linkedin.com/in/barbara-hrici%C5%A1inov%C3%A1-9a0b1b175/
Mgr. Tomáš Ritomský (Ecorec Slovensko), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-ritomsk%C3%BD-016274154/
Mgr. Klaudia Wűrschnerová (RTVS), https://www.linkedin.com/in/mgr-klaudia-w%C5%B1rschnerov%C3%A1-039b25a5/
Mgr. Filip Šimek (TODOS), https://www.facebook.com/filip.simek.1
Mgr. Andrea Keprtová (Sygic), https://www.linkedin.com/in/andreakeprtova/?originalSubdomain=sk
Mgr. Tomáš Poláček (MemeBaron), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-pol%C3%A1%C4%8Dek-879430167/
Mgr. Dominika Klačanská (Akebono Brake Corporation), https://www.linkedin.com/in/dominika-klacanska-b940a2130/
Mgr. Lenka Trčálková (Panta Rhei), https://www.linkedin.com/in/lenka-tr%C4%8D%C3%A1lkov%C3%A1-868092b1/
Mgr. Jana Minarovičová (Stavoj), https://www.linkedin.com/in/jana-minarovi%C4%8Dov%C3%A1-a834a4123/
Mgr. Martin Šuplata (Fragile agency), https://www.linkedin.com/in/martin-%C5%A1uplata-525329144/
Mgr. Maroš Patrnčiak (Čarovnakoliska.sk), https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-patrn%C4%8Diak-9b1014103/
Mgr. Nikola Čulenová (Dlubal Software), https://www.linkedin.com/in/nikola-%C4%8Dulenov%C3%A1-94b647137/
Mgr. Nikola Budzáková (WESTHOUSE SCHWEIZ AG), https://www.linkedin.com/in/nikola-budzakova-255382149/
Mgr. Timotej Michalko (ESET), https://www.linkedin.com/in/timotej-michalko-56714073/
Mgr. Soňa Bardáčová (AppToro), https://www.linkedin.com/in/so%C5%88a-bard%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1-129000235/
Mgr. Peter Bujna (FPD Media), https://www.linkedin.com/in/bujnapeter/
Mgr. Martin Bílý (TA3), https://www.linkedin.com/in/martin-b%C3%ADly-2863a0b9/
Mgr. Natália Horná (Mestký úrad Zlaté Moravce), https://www.linkedin.com/in/nat%C3%A1lia-horn%C3%A1-570285154/
Mgr. Aneta Bakulová (BRAIN:IT), https://www.linkedin.com/in/aneta-bakulova/
Mgr. Zuzana Juskaninová (DOLIS GOEN), https://www.linkedin.com/in/zuzana-juskaninova/
aplikované mediálne štúdiábakalár, Bc.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá1107115úroveň 64slovenský jazykTeoretické vedomosti
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti mediálnych a komunikačných štúdií a ich aplikovaných oblastí. Absolvent získa širokú škálu teoretických poznatkov umožňujúcich nadobudnúť komplexnejší pohľad na médiá, mediálne produkty, obsahy a ich účinky v kontexte individuálneho a spoločenského významu. Špeciálne získa poznatky z oblasti axiologicko-etických psychologických, kognitívnych, sociologických aspektov mediovanej komunikácie, analýzy mediálnych komunikátov, monitorovania a vyhodnocovania kvality informačného ekosystému. Na základe teoretických vedomostí z oblasti mediálnej komunikácie, mediálnej edukácie, mediálnej ekológie, mediálnych a informačných kompetencií, a všetkých ich oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať problémy, posudzovať jednotlivé aspekty mediálneho prostredia a jeho potenciálneho vplyvu na jednotlivca a spoločnosť. Má prierezové vedomosti z oblasti kritického myslenia, informačnej a kognitívnej bezpečnosti, faktického kontextu súvisiaceho s problematikou dezinformačných kampaní, konšpira
čných teórií, hybridných hrozieb, prejavov extrémizmu a ďalších rizikových javov v kontexte internetovej komunikácie. Získava prehľad v základoch autorského a mediálneho práva, legislatívnych možností regulácie digitálnych platforiem a ochrany ich používateľov. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry. Na základe teoretických vedomostí z mediálnej komunikácie, práce s informačnými zdrojmi, manažovania informácií, znalostí a mediálnych obsahov a všetkých jej oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať aktuálne problémy a trendy mediálneho a informačného prostredia a spolupracovať na ich riešení.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu:
dokáže získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich, vyhodnocovať a kriticky k nim pristupovať,
dokáže interpretovať a kreatívnym spôsobom prezentovať mediálne obsahy a informácie,
dokáže pracovať s informačnými zdrojmi a dátami v rôznych formátoch a prakticky sa orientuje v práci s databázami,
dokáže vypracovávať odborné informačné a analytické výstupy z oblasti mediálnych a komunikačných štúdií,
dokáže projektovať a organizovať vzdelávacie aktivity z oblasti mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia;
je schopný vyhodnocovať efektívnosť rôznorodých vzdelávacích projektov zameraných na rozvoj mediálnych a informačných kompetencií;
je schopný kompetentne sa zapojiť do všetkých fáz tvorby, realizácie a vyhodnotenia výskumno-vývojových projektov v oblasti rozvoja kritického myslenia a ochrany publika proti falošným správam a hybridným hrozbám; má spôsobilosť uplatňovať v praxi metódy rozvoja kognitívnej, socio-afektívnej stránky osobnosti vo vzťahu k médiám a ich produktom ako aj senzoricko-motorických spôsobilostí jednotlivca;
dokáže diagnostikovať rôzne druhy médií vzhľadom na výskyt manipulatívnych a persuazívnych obsahov a prvkov;
dokáže tvoriť edukačné a didaktické pomôcky využiteľné vo výučbovom i ďalšom vzdelávacom procese s tematikou médií či učenia médiách;
má spôsobilosť projektovať, organizovať a riadiť informačné a osvetové kampane s cieľom propagovať význam mediálnej výchovy a kritického myslenia;
ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie informácií, mediálnych komunikátov a produktov,
ovláda základné princípy audiovizuálnej tvorby a vybraných multimediálnych postupov a dokáže vytvárať audiovizuálne a multimediálne žánre a komunikáty na rôznych platformách, ktoré reflektujú potreby spoločenskej praxe,
ovláda základné princípy grafického dizajnu a prakticky sa orientuje v dostupných grafických nástrojov,
osvojí si jazyk a štýl potrebný pre prácu copywritera alebo manažéra informačných obsahov, najmä so zameraním na stratégie sociálneh
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu:
dokáže efektívne pracovať ako člen tímu,
dokáže koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu
má rozvinuté organizačné zručnosti a schopnosť adaptovať sa v meniacom sa prostredí,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi,
dokáže identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov,
vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Bakalárske štúdium:
Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa vyžaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientácia v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM (ŠP UCM). Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je ŠP UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov. S výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.
Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.
Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.
Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
mediálny analytik,
preventista rizikových faktorov informačnej bezpečnosti a sociálnych médií,
tvorca mediálnych, informačných, osvetových a edukačných kampaní v oblasti dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov a hybridných hrozieb,
lektor a metodik so zameraním na rozvoj kritického myslenia, mediálnej a informačnej kompetencie a mediálnej edukácie
špecialista na manažovanie informácií, znalostí a zdrojov,
špecialista na vizualizáciu dát
špecialista na tvorbu digitálneho obsahu,
špecialista na tvorbu mediálnych produktov pre deti a mládež
špecialista na stratégie sociálneho marketingu web editor
tvorca a koordinátor mediálnych projektov.

Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v rovnomennom alebo príbuznom študijnom
programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Podľa údajov Študijného oddelenia až 90 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP
aplikované mediálne štúdiá pokračuje v štúdia na magisterskom stupni.
nemáme zatiaľ študentovdoc. PhDr. Norbert Vrabec, PhD. https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/

doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/viera-kacinova/

Mgr. Peter Krajčovič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/peter-krajcovic/

doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.

Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupné na tomto linku: https://drive.google.com/file/d/1rh2Saj63P3t9nwupIb2SjlRlZXJouMCP/view?usp=sharing

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie

Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi ďalšie významné spolupráce zaraďujeme::
Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Španielsko
Interaxion Group, Rím, Taliansko
ICU – Instituto per la Cooperazione Universitaria, Rím, Taliansko
European Audiovisual Observatory, Štrasburg, Francúzsko
Sorbonne Nouvelle University, Paríž, Francúzsko
Media Literacy Expert Group, Brusel, Belgicko
Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg, Nemecko
National Agency of the EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport, Brusel, Belgicko
Nadácia Evens Foundation, Belgicko
National University Lviv Polytechnic – Journalistic Sciences
Corvinus University, Budapešt, Maďarsko
International Association for Media Education (IAME)
The Alliance of Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse
European Association for Viewers Interests (EAVI)
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava
Bratislava Policy Institute
Digitálna inteligencia (DigiQ)
Rada pre práva dieťaťa
Základné a stredné školy v SR (ZŠ Jasov, ZŠ Veľké Lovce, ZŠ Kolta, ZŠ Dvory nad Žitavou, ZŠ Komjatice, ZŠ Semerovo, ZŠ Hlohovec, ZŠ Milana Mravca, Raková, ZŠ Kulíškova Bratislava, ZŠ J. A. Komenského, Komárno, ZŠ Štefana Senčíka, Starý Tekov, Gymnázium Moldava)
Stredné školy v SR (Gymnázium sv. Moniky, Prešov, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Gymnázium Pezinok, Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca, Gymnázium Hubeného 23, Bratislava, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno, Stredná zdravotnícka škola, Nitra, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin a ďalšie stredné školy)
Preventista, občianske združenie

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (doktorandský stupňa štúdia) patria napr.:
Medzi úspešných absolventov študijného programu aplikované mediálne štúdiá (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:
Mgr. Magdalena Rajtová (Stredná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava), https://sosmis.sk/pedagogovia/
Mgr. Mariana Sádecká (týždenník Týždeň) , https://www.tyzden.sk/autori/marianna-sadecka/
Mgr. Vladimír Maťo (týždenník Trend), https://www.trend.sk/autor/Vladim%C3%ADr%20Ma%C5%A5o/5
Mgr. Jana Balková (RTVS), https://www.linkedin.com/in/jana-balkov%C3%A1-3900a2ba/
Mgr. Ján Tyč (Dedoles), https://www.linkedin.com/in/j%C3%A1n-ty%C4%8D-bba098173/?originalSubdomain=sk
Mgr. Patrik Mitas (RTVS), https://www.linkedin.com/in/patrik-mitas-6b9b8522b/
Mgr. Barbara Hricišinová (Parfems.sk), https://www.linkedin.com/in/barbara-hrici%C5%A1inov%C3%A1-9a0b1b175/
Mgr. Tomáš Ritomský (Ecorec Slovensko), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-ritomsk%C3%BD-016274154/
Mgr. Klaudia Wűrschnerová (RTVS), https://www.linkedin.com/in/mgr-klaudia-w%C5%B1rschnerov%C3%A1-039b25a5/
Mgr. Filip Šimek (TODOS), https://www.facebook.com/filip.simek.1
Mgr. Andrea Keprtová (Sygic), https://www.linkedin.com/in/andreakeprtova/?originalSubdomain=sk
Mgr. Tomáš Poláček (MemeBaron), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-pol%C3%A1%C4%8Dek-879430167/
Mgr. Dominika Klačanská (Akebono Brake Corporation), https://www.linkedin.com/in/dominika-klacanska-b940a2130/
Mgr. Lenka Trčálková (Panta Rhei), https://www.linkedin.com/in/lenka-tr%C4%8D%C3%A1lkov%C3%A1-868092b1/
Mgr. Jana Minarovičová (Stavoj), https://www.linkedin.com/in/jana-minarovi%C4%8Dov%C3%A1-a834a4123/
Mgr. Martin Šuplata (Fragile agency), https://www.linkedin.com/in/martin-%C5%A1uplata-525329144/
Mgr. Maroš Patrnčiak (Čarovnakoliska.sk), https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-patrn%C4%8Diak-9b1014103/
Mgr. Nikola Čulenová (Dlubal Software), https://www.linkedin.com/in/nikola-%C4%8Dulenov%C3%A1-94b647137/
Mgr. Nikola Budzáková (WESTHOUSE SCHWEIZ AG), https://www.linkedin.com/in/nikola-budzakova-255382149/
Mgr. Timotej Michalko (ESET), https://www.linkedin.com/in/timotej-michalko-56714073/
Mgr. Soňa Bardáčová (AppToro), https://www.linkedin.com/in/so%C5%88a-bard%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1-129000235/
Mgr. Peter Bujna (FPD Media), https://www.linkedin.com/in/bujnapeter/
Mgr. Martin Bílý (TA3), https://www.linkedin.com/in/martin-b%C3%ADly-2863a0b9/
Mgr. Natália Horná (Mestký úrad Zlaté Moravce), https://www.linkedin.com/in/nat%C3%A1lia-horn%C3%A1-570285154/
Mgr. Aneta Bakulová (BRAIN:IT), https://www.linkedin.com/in/aneta-bakulova/
Mgr. Zuzana Juskaninová (DOLIS GOEN), https://www.linkedin.com/in/zuzana-juskaninova/
aplikované mediálne štúdiábakalár, Bc.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá1107116úroveň 63slovenský jazykTeoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti mediálnych a komunikačných štúdií a ich aplikovaných oblastí. Absolvent získa širokú škálu teoretických poznatkov umožňujúcich nadobudnúť komplexnejší pohľad na médiá, mediálne produkty, obsahy a ich účinky v kontexte individuálneho a spoločenského významu. Špeciálne získa poznatky z oblasti axiologicko-etických psychologických, kognitívnych, sociologických aspektov mediovanej komunikácie, analýzy mediálnych komunikátov, monitorovania a vyhodnocovania kvality informačného ekosystému. Na základe teoretických vedomostí z oblasti mediálnej komunikácie, mediálnej edukácie, mediálnej ekológie, mediálnych a informačných kompetencií, a všetkých ich oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať problémy, posudzovať jednotlivé aspekty mediálneho prostredia a jeho potenciálneho vplyvu na jednotlivca a spoločnosť. Má prierezové vedomosti z oblasti kritického myslenia, informačnej a kognitívnej bezpečnosti, faktického kontextu súvisiaceho s problematikou dezinformačných kampaní, konšpiračných teórií, hybridných hrozieb, prejavov extrémizmu a ďalších rizikových javov v kontexte internetovej komunikácie. Získava prehľad v základoch autorského a mediálneho práva, legislatívnych možností regulácie digitálnych platforiem a ochrany ich používateľov. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry. Na základe teoretických vedomostí z mediálnej komunikácie, práce s informačnými zdrojmi, manažovania informácií, znalostí a mediálnych obsahov a všetkých jej oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať aktuálne problémy a trendy mediálneho a informačného prostredia a spolupracovať na ich riešení.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu:
dokáže získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich, vyhodnocovať a kriticky k nim pristupovať,
dokáže interpretovať a kreatívnym spôsobom prezentovať mediálne obsahy a informácie,
dokáže pracovať s informačnými zdrojmi a dátami v rôznych formátoch a prakticky sa orientuje v práci s databázami,
dokáže vypracovávať odborné informačné a analytické výstupy z oblasti mediálnych a komunikačných štúdií,
dokáže projektovať a organizovať vzdelávacie aktivity z oblasti mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia;
je schopný vyhodnocovať efektívnosť rôznorodých vzdelávacích projektov zameraných na rozvoj mediálnych a informačných kompetencií;
je schopný kompetentne sa zapojiť do všetkých fáz tvorby, realizácie a vyhodnotenia výskumno-vývojových projektov v oblasti rozvoja kritického myslenia a ochrany publika proti falošným správam a hybridným hrozbám; má spôsobilosť uplatňovať v praxi metódy rozvoja kognitívnej, socio-afektívnej stránky osobnosti vo vzťahu k médiám a ich produktom ako aj senzoricko-motorických spôsobilostí jednotlivca;
dokáže diagnostikovať rôzne druhy médií vzhľadom na výskyt manipulatívnych a persuazívnych obsahov a prvkov;
dokáže tvoriť edukačné a didaktické pomôcky využiteľné vo výučbovom i ďalšom vzdelávacom procese s tematikou médií či učenia médiách;
má spôsobilosť projektovať, organizovať a riadiť informačné a osvetové kampane s cieľom propagovať význam mediálnej výchovy a kritického myslenia;
ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie informácií, mediálnych komunikátov a produktov,
ovláda základné princípy audiovizuálnej tvorby a vybraných multimediálnych postupov a dokáže vytvárať audiovizuálne a multimediálne žánre a komunikáty na rôznych platformách, ktoré reflektujú potreby spoločenskej praxe,
ovláda základné princípy grafického dizajnu a prakticky sa orientuje v dostupných grafických nástrojov,
osvojí si jazyk a štýl potrebný pre prácu copywritera alebo manažéra informačných obsahov, najmä so zameraním na stratégie sociálneh
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu:
dokáže efektívne pracovať ako člen tímu,
dokáže koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu
má rozvinuté organizačné zručnosti a schopnosť adaptovať sa v meniacom sa prostredí,
dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi,
dokáže identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov,
vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Bakalárske štúdium:
Základným predpokladom prijatia na študijný program I. stupňa je ukončené stredoškolské vzdelanie. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Výber obsahu korešponduje s ťažiskovými vzdelávacími oblasťami relevantnými pre študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Od uchádzača pre štúdium v tomto študijnom odbore sa vyžaduje znalosť základných pojmov v danom študijnom odbore a orientácia v rámci všeobecných vedomostí z oblasti spoločenského, ekonomického a kultúrneho života.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.

Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.

Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise, najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval: a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti študenta a jeho následné zaradenie (po schválení môže byť študent zaradený do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdel
Odkaz na informačné listy predmetov, nájdete na https://fmk.sk/studijne-programy/komu/
Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
mediálny analytik,
preventista rizikových faktorov informačnej bezpečnosti a sociálnych médií,
tvorca mediálnych, informačných, osvetových a edukačných kampaní v oblasti dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov a hybridných hrozieb,
lektor a metodik so zameraním na rozvoj kritického myslenia, mediálnej a informačnej kompetencie a mediálnej edukácie
špecialista na manažovanie informácií, znalostí a zdrojov,
špecialista na vizualizáciu dát
špecialista na tvorbu digitálneho obsahu,
špecialista na tvorbu mediálnych produktov pre deti a mládež
špecialista na stratégie sociálneho marketingu web editor
tvorca a koordinátor mediálnych projektov.

Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v rovnomennom alebo príbuznom študijnom
programe v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Podľa údajov Študijného oddelenia až 90 % absolventov bakalárskeho štúdia ŠP
aplikované mediálne štúdiá pokračuje v štúdia na magisterskom stupni.

76,33%doc. PhDr. Norbert Vrabec, PhD. https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., funkčné miesto profesora v odbore
https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/

doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/viera-kacinova/

Mgr. Peter Krajčovič, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/peter-krajcovic/

doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., funkčné miesto docenta v odbore
https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.


VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie

Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/


Intenzívna spolupráca prebieha s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné.

Medzi ďalšie významné spolupráce zaraďujeme::
Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Španielsko
Interaxion Group, Rím, Taliansko
ICU – Instituto per la Cooperazione Universitaria, Rím, Taliansko
European Audiovisual Observatory, Štrasburg, Francúzsko
Sorbonne Nouvelle University, Paríž, Francúzsko
Media Literacy Expert Group, Brusel, Belgicko
Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg, Nemecko
National Agency of the EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport, Brusel, Belgicko
Nadácia Evens Foundation, Belgicko
National University Lviv Polytechnic – Journalistic Sciences
Corvinus University, Budapešt, Maďarsko
International Association for Media Education (IAME)
The Alliance of Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse
European Association for Viewers Interests (EAVI)
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava
Bratislava Policy Institute
Digitálna inteligencia (DigiQ)
Rada pre práva dieťaťa
Základné a stredné školy v SR (ZŠ Jasov, ZŠ Veľké Lovce, ZŠ Kolta, ZŠ Dvory nad Žitavou, ZŠ Komjatice, ZŠ Semerovo, ZŠ Hlohovec, ZŠ Milana Mravca, Raková, ZŠ Kulíškova Bratislava, ZŠ J. A. Komenského, Komárno, ZŠ Štefana Senčíka, Starý Tekov, Gymnázium Moldava)
Stredné školy v SR (Gymnázium sv. Moniky, Prešov, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Gymnázium Pezinok, Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca, Gymnázium Hubeného 23, Bratislava, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno, Stredná zdravotnícka škola, Nitra, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin a ďalšie stredné školy)
Preventista, občianske združenie

Medzi úspešných absolventov študijného programu masmediálna komunikácia (doktorandský stupňa štúdia) patria napr.:
Medzi úspešných absolventov študijného programu aplikované mediálne štúdiá (bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia) patria napr.:
Mgr. Magdalena Rajtová (Stredná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava), https://sosmis.sk/pedagogovia/
Mgr. Mariana Sádecká (týždenník Týždeň) , https://www.tyzden.sk/autori/marianna-sadecka/
Mgr. Vladimír Maťo (týždenník Trend), https://www.trend.sk/autor/Vladim%C3%ADr%20Ma%C5%A5o/5
Mgr. Jana Balková (RTVS), https://www.linkedin.com/in/jana-balkov%C3%A1-3900a2ba/
Mgr. Ján Tyč (Dedoles), https://www.linkedin.com/in/j%C3%A1n-ty%C4%8D-bba098173/?originalSubdomain=sk
Mgr. Patrik Mitas (RTVS), https://www.linkedin.com/in/patrik-mitas-6b9b8522b/
Mgr. Barbara Hricišinová (Parfems.sk), https://www.linkedin.com/in/barbara-hrici%C5%A1inov%C3%A1-9a0b1b175/
Mgr. Tomáš Ritomský (Ecorec Slovensko), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-ritomsk%C3%BD-016274154/
Mgr. Klaudia Wűrschnerová (RTVS), https://www.linkedin.com/in/mgr-klaudia-w%C5%B1rschnerov%C3%A1-039b25a5/
Mgr. Filip Šimek (TODOS), https://www.facebook.com/filip.simek.1
Mgr. Andrea Keprtová (Sygic), https://www.linkedin.com/in/andreakeprtova/?originalSubdomain=sk
Mgr. Tomáš Poláček (MemeBaron), https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1%C5%A1-pol%C3%A1%C4%8Dek-879430167/
Mgr. Dominika Klačanská (Akebono Brake Corporation), https://www.linkedin.com/in/dominika-klacanska-b940a2130/
Mgr. Lenka Trčálková (Panta Rhei), https://www.linkedin.com/in/lenka-tr%C4%8D%C3%A1lkov%C3%A1-868092b1/
Mgr. Jana Minarovičová (Stavoj), https://www.linkedin.com/in/jana-minarovi%C4%8Dov%C3%A1-a834a4123/
Mgr. Martin Šuplata (Fragile agency), https://www.linkedin.com/in/martin-%C5%A1uplata-525329144/
Mgr. Maroš Patrnčiak (Čarovnakoliska.sk), https://www.linkedin.com/in/maro%C5%A1-patrn%C4%8Diak-9b1014103/
Mgr. Nikola Čulenová (Dlubal Software), https://www.linkedin.com/in/nikola-%C4%8Dulenov%C3%A1-94b647137/
Mgr. Nikola Budzáková (WESTHOUSE SCHWEIZ AG), https://www.linkedin.com/in/nikola-budzakova-255382149/
Mgr. Timotej Michalko (ESET), https://www.linkedin.com/in/timotej-michalko-56714073/
Mgr. Soňa Bardáčová (AppToro), https://www.linkedin.com/in/so%C5%88a-bard%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1-129000235/
Mgr. Peter Bujna (FPD Media), https://www.linkedin.com/in/bujnapeter/
Mgr. Martin Bílý (TA3), https://www.linkedin.com/in/martin-b%C3%ADly-2863a0b9/
Mgr. Natália Horná (Mestký úrad Zlaté Moravce), https://www.linkedin.com/in/nat%C3%A1lia-horn%C3%A1-570285154/
Mgr. Aneta Bakulová (BRAIN:IT), https://www.linkedin.com/in/aneta-bakulova/
Mgr. Zuzana Juskaninová (DOLIS GOEN), https://www.linkedin.com/in/zuzana-juskaninova/
vzťahy s médiamibakalár, Bc.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá1107133úroveň 63anglický jazykTheoretical knowledge Graduate of the Bachelor’s degree programme in media relations:
acquire a wide range of theoretical knowledge in the field of marketing theory, marketing communication, public relations, digital communication, media marketing, media research, as well as other supporting areas of media/media relations,
is proficient in the fundamentals of related disciplines such as economics, law, psychology, ethics, management and non-verbal communication,
completes all subjects in English, thus deepening his/her skills in the field of professional communication in a foreign language, and thus expanding the graduate’s employment opportunities.
can use the information obtained from theoretically oriented subjects to analyse the situation, can work with different types of data, sources and at the same time evaluate the relevance and credibility of the information obtained in both onlining and offlining environments,
is proficient in the specifics of a foreign language towards the field of media relations,
demonstrates relevant knowledge of marketing theory and marketing communication with emphasis on PR and media relations, as well as communication in the online space, management and creation of various communications,
gains insight into the basics of economics as well as media law.


Practical skills and abilities Graduate of the Media and Communication Studies in the Media Relations programme at the 1st cycle of the Bachelor’s degree:
can set a media relations strategy for a smaller company and implement it independently or as part of a team,
can participate in the organisation of all types of communication activities in relation to the internal and external environment, participates in the creation and implementation of communication projects and plans,
is able to create basic communication outputs in all types of media, is able to speak in front of the media,
can be part of a crisis team and contribute to the design of crisis communication solutions to internal and external environments,
is able to create a company’s social media communication strategy and implement it,
as a representative of the media can communicate with potential clients, competitors, representatives of the third sector, target groups or the general public,
can work with data and evaluate the relevance of individual sources.

Additional knowledge, skills and abilities Graduate of the bachelor’s degree programme in media relations:
has skills in the form of adaptability to current and future events and changes in the communication market,
can work effectively as a member of a team implementing media relations tools,
has developed organisational and time management skills,
can find solutions to problems in creative and effective ways,
can apply current legal and ethical standards,
has well-developed communication and presentation skills,
has the ability to critically assess the impact of the media on target groups.
The basic prerequisite for admission to the study programme of the first degree is the completion of secondary education. Written tests are the standard form of entrance examinations. They are considered to be objective, ensuring equal conditions for each candidate to take them. The content of the admission tests shall respect fair access to education and the content and scope of the written tests shall not go beyond secondary education. The choice of content corresponds to the core educational areas relevant to the field of study of media and communication studies. To study in this field of study, applicants are required to have knowledge of the basic concepts in the field of study and an orientation within the general knowledge of social, economic and cultural life.

Conditions of admission to the FMK UCM in Trnava:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2022_2023_FMK.pdf


Admission procedures.

Admission procedures are regulated in the Admission Procedures Directive: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
The course of study, forms, methods in the study are precisely described in the UCM directives and regulations. They define the basic rights and duties of students, teachers, characterize the basic concepts of the academic environment, establish procedural acts. All directives and regulations are published on the University website.

The University respects the diversity of students and their needs, which bring them flexibility in the educational process.
The college uses different modes of delivery of education – full-time, distance, when necessary.
The college flexibly applies different pedagogical methods, taking care of individual approach and innovations in the teaching process.
Regularly evaluates and adjusts the ways of providing education and pedagogical methods.

The College is sensitive to the specific needs of students with special needs – support services and reasonable adjustments without reducing the demands on their learning outcomes:
Providing opportunities to use specific educational resources,
individual educational approaches, in particular individual instruction in selected subjects for students with sensory disabilities,
special conditions for the performance of study duties without reducing the requirements for academic performance,
the individual approach of university teachers,
remission of tuition fees in justified cases where studies are longer than the standard length of the relevant study programme.

UCM study regulation:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Directive on the requirements of theses, their bibliographic registration, storage and accessibility at UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Conditions for individual study schedule:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Guidelines to ensure a generally accessible academic environment for students with specific needs:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

The course of study at UCM is regulated by the UCM Study Regulations. It allows students to choose their own pace of study, brings them flexibility of the educational process taking into account the credit system. At the same time, the UCM Study Regulations are subject to administrative verification and control of individual stages of study.

The conditions for taking individual courses are defined in the Course Information Sheets, which are available in the University’s AIS. This document, in addition to defining the separate conditions for passing the course, also contains the course objectives, learning outcomes, the teaching schedule, the course literature and the grading scale for passing the course. It is the responsibility of the teachers of each course to make students aware of the course assessment requirements at the beginning of the semester; the course completion requirements may not be changed during the course of the course. Information sheets and course documents are published in the AIS. At the same time, the teacher clearly defines the rules regarding student absences at the beginning of the course.

The overall result of the course assessment is communicated to the student via the AIS or by direct contact with the teacher on the day of the course examination. In most cases, student assessment is carried out by one teacher, but there may be cases of multiple teachers examining students in a lesson, i.e. continuous assessment or so-called compulsory operational practice of students, which may be assessed by practitioners.

The evaluation of the student by several teachers is carried out at the state examinations, where the state examination committees are formed in accordance with the law. Part of the state examination is also the defence of the final thesis, for which the thesis supervisor/trainer and the opponent, who may also be from practice, draw up an opinion.

The student has the possibility to request a board examination with the participation of at least two examining teachers appointed by the head of the department or the study vice-dean. The student has the possibility to address the competent persons (Head of Department, Vice-Dean, Dean, UCM Controller) with complaints. Students have a formal appeals procedure, are guaranteed the opportunity to participate in the review of suggestions and solutions, and are guaranteed feedback regarding the results of their review and the action taken. In serious circumstances, complaints are resolved by the University Controller. The student also has the possibility to address the Ethics Committee in case of suspected violation of the University’s Code of Ethics.

Detailed information on the subject is available in the
Study Regulations:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Conditions for recognition of studies or part of studies.

Students of bachelor’s studies may apply to the Rector of the University, the Dean of the Faculty, the Director of the Institute, with the prior consent of the Head of the relevant Department, for recognition of the completion of the courses of the study programme, if they have completed a course with the same content at the same level of study at UCM or another university.

Recognition of courses can only be applied for at the beginning of studies (immediately after enrolment, but no later than 2 weeks after the start of the course), through the prescribed forms, which are published on the University’s website.

As a rule, the application must be accompanied by documents issued and certified by the university at which the courses for which recognition is requested were successfully completed: a) the original ‚Transcript of results of studies‘,
b) the syllabus of the courses taken or the information sheet(s) of the course(s),
c) the list of the courses for which recognition is requested. The student’s application will then be assessed and processed and the student will then be placed in the next
180 credits are required for successful completion of the Bachelor’s degree programmes, of which: – 155 credits for study, – 25 credits for the bachelor’s state examination (10 credits for the defence of the thesis + 15 credits for the state examination subjects). All study programmes have published rules, criteria and methods for the assessment of learning outcomes. They are defined in the course information sheet, accessible in the AIS, and can be accessed by the student at any time. The criteria and method of student assessment as well as the criteria for determining grades are published in advance. The information sheets are updated at the beginning of each semester. The student has the right to feedback to determine the level of achievement of his/her outcomes. Student assessment is in most cases carried out by a single teacher, but there may be cases of examination by more than one teacher in a lesson, i.e. continuous assessment or so-called compulsory operational practice for students, which may be assessed by practitioners. Student assessment by several teachers is carried out in state examinations, where the state examination boards are set up in accordance with the law. The state examination also includes the defence of the final thesis, which is assessed by the thesis supervisor/trainer and the opponent, who may also be a practitioner. The student has the possibility to request a board examination with the participation of at least two examiner teachers appointed by the head of the department or the study vice-dean. The student has the possibility to address the competent persons (Head of Department, Vice-Dean, Dean, UCM Controller) with complaints. Students have a formal appeals procedure, are guaranteed the opportunity to participate in the review of suggestions and solutions, and are guaranteed feedback regarding the results of their review and the action taken. In serious circumstances, complaints are resolved by the University Controller. The student also has the possibility to address the Ethics Committee in case of suspected violation of the University’s Code of Ethics.The proposed study programme not only counts on the theoretical knowledge to be acquired by the student, but also aims to equip the student with practical experience. For this reason, selected subjects of the study programme have a specific content, where specially equipped classrooms and laboratories can be used for teaching.

The Faculty has many specialised classrooms which are part of the University Science Park: (https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/): HD TV studio, radio studio, university magazine editorial office, sound studio, specialized classrooms for project-based learning, design thinking and teamwork, neuromarketing lab, computer rooms, photo studios, etc. In addition, there are centres where students can gain theoretical knowledge and practical experience: the Media Training Centre, the Media Literacy Centre, the Career Centre. When teaching a foreign language, it is possible to use the digital interpreting laboratory that the University has at its disposal.

Specialised classrooms for project-based learning and teamwork

Computer classrooms

Faculty premises:

https://fmk.sk/priestory-fakulty/

TV Studio:https://www.ucm.sk/sk/hd-televizne-studio-fmk-tv/

Radio studio: https://www.ucm.sk/sk/studentske-rozhlasove-studio-radio-aetter-1072-fm/

Specialized workplace for testing digital games: ● https://www.ucm.sk/sk/specializovane-pracovisko-na-testovanie-digitalnych-hier-so-zameranim-na-elektronicky-sport/

Photo studios: https://www.ucm.sk/sk/fotoateliery/

Sound Studio: https://www.ucm.sk/sk/zvukove-studio/

Media training centre: https://smc.fmk.sk/

Media Literacy Centre: https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/

FMK Career Centre: https://kariera.fmk.sk/

FMK MethodLab research centre: https://methodlab.fmk.sk/o-nas/

The course of study, forms, methods in the study are precisely described in the UCM directives and regulations. They define the basic rights and duties of students, teachers, characterize the basic concepts of the academic environment, establish procedural acts. All directives and regulations are published on the University website.
The University respects the diversity of students and their needs, which bring them flexibility in the educational process.
The college uses different modes of delivery of education – full-time, distance, when necessary.
The college flexibly applies different pedagogical methods, taking care of individual approach and innovations in the teaching process
Regularly evaluates and adjusts the ways of providing education and pedagogical methods.

The College is sensitive to the specific needs of students with special needs – support services and reasonable adjustments without reducing the demands on their learning outcomes:
Providing opportunities to use specific educational resources,
individual educational approaches, in particular individual instruction in selected subjects for students with sensory disabilities,
special conditions for the performance of study duties without reducing the requirements for academic performance,
the individual approach of university teachers,
remission of tuition fees in justified cases where studies are longer than the standard length of the relevant study programme.

UCM has developed documents and guidelines to ensure flexibility in learning trajectories.
The study programme allows for relevant learning outside the school in domestic and international institutions.

The study programmes provide students with a sufficient number of electives to profile skills for the need for flexibility of learning trajectories and specification of student orientation.

The college creates conditions for the implementation of internships in partner institutions, can provide enough partner institutions for implementation (mentoring, thesis consultation).

The College actively cooperates with international educational institutions, the cooperation leads to the conclusion of bilateral agreements and to the support of mobility programmes. The College and provides for the simultaneous study of the study programme abroad on the basis of bilateral agreements of mutually completed courses.

The College has approved and implemented administrative procedures for student mobility under Erasmus+ and other programmes, recognition of inter-faculty and university courses, transfer from another university , recognition of studies according to the legislation in force.


Mobility

The basic instrument of mobility is international academic mobility programmes, which are implemented through bilateral agreements concluded within the framework of the European mobility programme Erasmus+ or other grant schemes (programmes administered by the Slovak Academic Information Agency – SAIA or the Ministry of Education and Science of the Slovak Republic – bilateral and multilateral cooperation projects on the basis of an agreement between the Slovak Republic and other countries, the so-called government scholarships. FMK UCM in Trnava in this area participates in the academic exchange of students and teachers. An example are scholarships on the basis of the Agreement between the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Ministry of Higher Education of the Republic of Cuba on the Joint Slovak-Cuban Scholarship Programme. Mobility programmes allow students of bachelor, master and doctoral degree to study abroad. FMK UCM in Trnava has currently concluded more than 60 bilateral agreements within the Erasmus + programme with universities in the Czech Republic, Poland, Germany, Italy, Croatia, France and other countries. It also supports student mobility through SAIA or other schemes.

Every year more than 60 students of the FMK UCM in Trnava undergo international mobility in all levels of study. Support for internships of students and graduates of the faculty is also significant. The implementation of the Erasmus+ programme is determined by Directive No. 16/19 on the administration of the Erasmus+ programme, while the selection of students for mobility maintains the criteria of transparency.

The administration of students going on mobility is carried out in cooperation with the UCM External Relations Department, the FMK Study Department and the Faculty Mobility Coordinator.https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
PR specialist,
Communication Specialist,
Internal Communication Specialist,
Spokesman,
Online Specialist/Social Media Management Specialist,
Communication consultant,
account manager/executive,
copywriter,
brand špecialista
Graduates of the study programme Media Relations are profiled in the 1st cycle of study in accordance with the nature and content of the subject core of the study programme. His/her previous knowledge is expanded by knowledge of the supporting disciplines. The graduate is profiled as a communication specialist in the creation of media relations, possessing a wide range of knowledge from various scientific disciplines, but primarily from the field of mass media and marketing communication, augmented by the specific subjects of the media relations study programme, as well as communication skills and abilities.

For this reason, a graduate of the media relations study programme is fully prepared to work as a member of a communication team in a relevant institution/corporation in a variety of fields. Graduates of bachelor’s degrees often go on to study for a master’s degree in a related study programme in media and communication studies – most often in mass media communication or marketing communication. According to the data of the FMK Study Department, about 43% of graduates of the Bachelor’s degree in Media Relations continue their studies at the Master’s level.
doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/


doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., https://fmk.sk/profil/jana-galera-matusova/

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD., https://fmk.sk/profil/denisa-janosova/

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., https://fmk.sk/profil/sabina-galikova-tolnaiova/

JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD., https://fmk.sk/profil/martin-solik/

Mgr. Andrej Brník, PhD., https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/


Pedagogical and scientistic characteristics of the lectures is available at:
https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu.

The faculty is known for organizing very many activities for its students. Students have great opportunities to gain practical experience already during their studies. A student can actively participate in the educational process and has sufficient space to present the results of his/her activities – he/she can take part in the faculty round of ŠVOUK, collaborate on projects, scientific or artistic publications, such as the creative yearbook MUUZA, be active in the Cabinets, work in the faculty media – FMK TV, radio Aetter in the university magazine Atteliér. In addition, students can get involved in a variety of events organised by the faculty – e.g. Welcome Day, FMK day, UniCon, Science and Technology Week and many others.

https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/

V rámci študijného programu vzťahy s média veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnohí významní odborníci z médií, digitálnych i marketingových agentúr.

cooperation with TASR, RTVS, TV Markíza,
cooperation with regional media,
cooperation with advertising and digital agencies (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy),
cooperation with Grow with Google Slovakia (involvement of Google trainers in the educational process and organisation of regular Grow with Google x FMK events),
cooperation with ADMA (lectures, consultations and professional mentoring of final theses by experts from member agencies),
cooperation with KRAS (presentations at conferences),
cooperation with SIEA (implementation of the hackathon, ClusterFY project),
cooperation with Talentway Academy (implementation of project-based learning and design thinking methods into the educational process and organisation of joint hackathons with partners from practice).
teória digitálnych hierdoktor (philosophiae doctor), PhD.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá3183172úroveň 84slovenský jazykTeoretické vedomosti
Absolvent študijného programu teória digitálnych hier v 3. stupni pracuje s poznatkami v kontexte dejín civilizačných okruhov a kultúr. Vie lepšie porozumieť herným princípom a situáciám z hľadiska pôsobenia významných faktorov – filozofických, religióznych, sociokultúrnych, umelecko-kultúrnych, mediálnoumeleckých, estetických, psychologických i širších spoločenských súvislostí. Takáto širokospektrálna poznatková výbava je nevyhnutná pre realizáciu jeho tvorivých zámerov v rámci produkcie digitálnych hier, ako aj pre ich odborné a kritické zhodnotenie po všetkých stránkach, tzn. z hľadiska kvality vizuálneho, naratívneho, hudobno-zvukového a pod. stvárnenia, ako i z aspektu potrieb cieľových skupín užívateľov digitálnych hier. Báza rozšírených poznatkov z viacerých oblastí vedných disciplín, vrátane mediálnej a marketingovej komunikácie, sociológie a psychológie médií, teórie a typológie hier a herných princípov… (vymenovať nosné predmety) absolventovi umožňuje hlbšie preniknúť a porozumieť tým sféram mediálnej praxe, v ktorých sa digitálne hry v súčasnosti uplatňujú.
Absolvent študijného programu je schopný formulovať vedecký problém vyplývajúci z analýzy prostredia digitálnych hier, využívať rôzne metódy a nástroje na skúmanie tohto prostredia a riešenie výskumných problémov s dôrazom na úžitok pre široké sociokultúrne domáce a medzinárodné prostredie, berúc do úvahy etické a právne aspekty predmetnej problematiky. Svoju prácu ovláda a uplatňuje v nej zásady profesijnej etiky. Na vysokej poznatkovej úrovni ovláda teóriu a typológiu digitálnych hier, ich semiotiku, možnosti využívania audiovizuálnych prostriedkov pre dosahovanie či zvyšovanie ich účinnosti, typológiu a špecifické charakteristiky ich užívateľov s ohľadom na motivačné činitele, ako aj možnosti využitia hier v rôznych oblastiach života. Je zorientovaný vo všetkých oblastiach výskumu, ako napríklad skúmanie podmienok tvorby, produkcie, narácií, animácií či užívateľských herných rituálov alebo účinkov digitálnych hier na rôzne typologické varianty hráčskych skupín a pod. Získa podrobný prehľad o najnovších vedeckých poznatkoch, hypotézach, konceptoch, výskumných problémoch či nezodpovedaných otázkach v rámci skúmania teórie digitálnych hier.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent masmediálnych štúdií v študijnom programe teória digitálnych hier v 3. stupni štúdia môže efektívne pôsobiť na rôznych úrovniach práce s digitálnymi hrami – ako člen výskumného tímu, samostatný i vedúci výskumník, analytik, producent, tvorca, implementátor, koordinátor alebo projektový manažér, propagátor, konzultant, metodik či edukátor. Dokáže kompetentne napísať projekt zohľadňujúci potreby prostredia v národnom a medzinárodnom kontexte i rozsahu. Je schopný viesť národný aj medzinárodný výskumný tím, plánovať a realizovať výskumné úlohy, zohľadňovať interkultúrne špecifiká výskumného tímu, je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojuje si kritické myslenie, vie selektovať, pomenovať, tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné
problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia. Na základe tejto poznatkovej výbavy je schopný kriticky analyzovať a prehodnocovať doterajšie teórie na výskumnom poli digitálnych hier, ako aj vytvárať nové teoretické koncepty alebo formulovať predpoklady i hypotézy pre empiricky orientované výskumy. Absolvent má dostatočné penzum vedomostí o výskumných metódach a procedúrach základného a aplikovaného výskumu, je schopný posúdiť, zvoliť, aplikovať a realizovať metódy teoretického i empirického výskumu. Má kompetencie na to, aby predmetnú problematiku skúmal interdisciplinárne i transdisciplinárne, na národnej i medzinárodnej úrovni. Dokáže navrhovať a implementovať nové výskumné postupy, ako aj nové a originálne spôsoby tvorby v oblasti digitálnych hier a s nimi úzko previazanými postupmi v rámci mediálnoumeleckej produkcie.
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu teórie digitálnych hier v 3. stupni štúdia je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, využívať poznatky empirických kvantitatívnych sociologických výskumov, ako aj kvalitatívnych výskumov orientovaných psychologicky, naratívne, diskurzívne alebo semioticky a pod. Používa vo svojom odbore cudzí jazyk, je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste. Počas štúdia si prehĺbi zásady vedeckej práce, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosti vedecky tvoriť, prinášať nové myšlienky, aplikovať výsledky výskumu do praxe a zároveň prezentovať výsledky vlastnej i kolektívnej bádateľskej činnosti doma, ako aj v zahraničí.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatá/ý absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na osoby uchádzajúce sao štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:
Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s odborom mediálne a komunikačné štúdiá,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi, hráčovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómna/y a zodpovedná/ý pri rozhodovaní, schopná/ý vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM (ŠP UCM). Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je ŠP UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo priamo s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.
Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študentky a študenti doktorandského štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnili predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webr univerzity.
Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent/ka úspešne absolvoval/a: a) originál Výpis výsledkov štúdia, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti a zaradenie študentky/študenta (po schválení môže byť študent/ka zaradená/ý do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Výskumné centrum katedry marketingovej komunikácie https://methodlab.fmk.sk/ . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov – https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovatívne využívanie digitálnych hier v oblastiach mimo zábavného priemyslu,
expert pre oblasť monitoringu médií a kritického posudzovania digitálnych hier a analýzy rôznych druhov digitálnych hier a stavu digitálneho priemyslu,
odborník a posudzovateľ v podporných a grantových schémach týkajúcich tvorivej a vedecko-reflexívnej zložky digitálnych hier,
expert vo vládnych a poslaneckých výboroch pre sféru rozvoja kreatívneho priemyslu,
profesionál v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania so zameraním na edukačné prvky digitálnych hier.
Absolvent sa môže uplatniť v odboroch sféry skúmania, projektovania či využívania digitálnych hier. Nájde uplatnenie v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach tvorby herných produktov využiteľných v rôznych oblastiach života a ich implementácie do sociokutúrneho prostredia na globálnej či glokálnej úrovni. Vie tvoriť analýzy využiteľné pre rôzne cieľové skupiny v rámci edukačných, rozvojových či terapeutických procesov. Môže pôsobiť ako analytik, tvorca, implementátor alebo konzultant. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti digitálnych hier, efektívne sa však môže uplatniť aj v oblasti vedeckej, produkčnej alebo pedagogickej.
Absolvent preukazuje schopnosť pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové úlohy a byť spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole či ako lektor v rôznych vzdelávacích kurzoch. Vykonáva úlohy vedeckého charakteru súvisiace s publikačnou a inou odbornou činnosťou. V kontexte skúškovej časti študent rieši a plní požiadavky i úlohy zadané pedagógom v závislosti od konkrétnych predmetov. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent v praxi samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a navrhnutému profilu absolventa.

Náročnosť úloh vychádza z náročnosti príslušného stupňa štúdia. Študent/ka musí preukázať schopnosť pracovať vo výskumnom kolektíve i samostatne, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové úlohy a byť spôsobilá/ý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Musí efektívne plniť úlohy vedeckého charakteru súvisiace s publikačnou a inou odbornou činnosťou. Absolvent/ka zároveň disponuje kompetenciou samostatne pôsobiť v pedagogickom procese a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie poslucháčov v študijnom programe teória digitálnych hier. Predpokladom absolvovania 3. stupňa štúdia je schopnosť plniť požiadavky a úlohy zadané pedagógom v závislosti od konkrétnych študijných predmetov. Náročnosť úloh, ktoré dokážu absolventky a absolventi v praxi samostatne riešiť, je primeraná stupňu štúdia a navrhnutému profilu absolventa. Podľa realizovaného prieskumu uplatnenia absolventiek a absolventov PhD. štúdia 40 % z nich zostáva pracovať v akademickom prostredí.
Keďže ide o dynamicky sa rozvíjajúci študijný program , absolventky a absolventi sú nositeľmi komunikačných inovácií, sú schopné/í prepojiť teóriu so svojimi praktickými skúsenosťami, sú v akademickom prostredí veľmi žiadúci. Viac ako polovica z nich sa uplatňuje v súkromnej sfére alebo v štátnom/verejnom sektore. Podľa informácií z realizovaného prieskumu, sa absolventky a absolventi uplatňujú aj v rámci vlastného podnikania v danom odbore.
100% – denní študenti; v AR 2020/2021 študijný program nemal absolventov.prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák., https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/
Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.
https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/welcome-day/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/tyzden-vedy-a-techniky/


Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/

V rámci študijného programu teória digitálnych hier je veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnoho významných odborníkov a spoločností z oblasti digitálnych hier.

spolupráca v oblasti digitálnych hier (HEVGA, DIGRA, Esport Research Network, Herní historie, Slovenské centrum dizajnu, SGDA, Slovenská asociácia elektronických športov a iné. ),
spolupráca s LanCraft – spoločnosť aktívne zabezpečuje predmety týkajúce sa e-športov,
spolupráca s Hemisféra (prednášky, konzultácie a lektoring),
spolupráca s mad cookies studio (stáže pre študentov),
spolupráca so Pixel Federation (predstavitelia najväčšej vývojárskej firmy na Slovensku pravidelne komunikujú s pedagógmi pôsobiacimi na FMK UCM v Trnave a pripomienkujú obsah predmetov, odporúčajú zavádzať také predmety, ktoré sú potrebné pre rozvoj digitálno-herného priemyslu a taktiež sa aktívne zúčastňujú na prednáškach a workshopoch v rámci i mimo vyučovacieho procesu.),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe),
Ritsumeikan University, Kyoto (Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier).


Medzi úspešných absolventov študijného programu teória digitálnych hier patria napr.:

Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD. – v súčasnosti odborná asistentka na Katedre digitálnych hier FMK UCM v Trnave, alexandra.rysulova@ucm.sk

Mgr. Nikola Kaňuková, PhD. – úspešne pôsobí v súkromnom sektore v odbore. nikakanukova@gmail.com
teória digitálnych hier doktor (philosophiae doctor), PhD.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá3183173úroveň 83slovenský jazykTeoretické vedomosti
Absolvent študijného programu teória digitálnych hier v 3. stupni pracuje s poznatkami v kontexte dejín civilizačných okruhov a kultúr. Vie lepšie porozumieť herným princípom a situáciám z hľadiska pôsobenia významných faktorov – filozofických, religióznych, sociokultúrnych, umelecko-kultúrnych, mediálnoumeleckých, estetických, psychologických i širších spoločenských súvislostí. Takáto širokospektrálna poznatková výbava je nevyhnutná pre realizáciu jeho tvorivých zámerov v rámci produkcie digitálnych hier, ako aj pre ich odborné a kritické zhodnotenie po všetkých stránkach, tzn. z hľadiska kvality vizuálneho, naratívneho, hudobno-zvukového a pod. stvárnenia, ako i z aspektu potrieb cieľových skupín užívateľov digitálnych hier. Báza rozšírených poznatkov z viacerých oblastí vedných disciplín, vrátane mediálnej a marketingovej komunikácie, sociológie a psychológie médií, teórie a typológie hier a herných princípov… (vymenovať nosné predmety) absolventovi umožňuje hlbšie preniknúť a porozumieť tým sféram mediálnej praxe, v ktorých sa digitálne hry v súčasnosti uplatňujú.
Absolvent študijného programu je schopný formulovať vedecký problém vyplývajúci z analýzy prostredia digitálnych hier, využívať rôzne metódy a nástroje na skúmanie tohto prostredia a riešenie výskumných problémov s dôrazom na úžitok pre široké sociokultúrne domáce a medzinárodné prostredie, berúc do úvahy etické a právne aspekty predmetnej problematiky. Svoju prácu ovláda a uplatňuje v nej zásady profesijnej etiky. Na vysokej poznatkovej úrovni ovláda teóriu a typológiu digitálnych hier, ich semiotiku, možnosti využívania audiovizuálnych prostriedkov pre dosahovanie či zvyšovanie ich účinnosti, typológiu a špecifické charakteristiky ich užívateľov s ohľadom na motivačné činitele, ako aj možnosti využitia hier v rôznych oblastiach života. Je zorientovaný vo všetkých oblastiach výskumu, ako napríklad skúmanie podmienok tvorby, produkcie, narácií, animácií či užívateľských herných rituálov alebo účinkov digitálnych hier na rôzne typologické varianty hráčskych skupín a pod. Získa podrobný prehľad o najnovších vedeckých poznatkoch, hypotézach, konceptoch, výskumných problémoch či nezodpovedaných otázkach v rámci skúmania teórie digitálnych hier.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent masmediálnych štúdií v študijnom programe teória digitálnych hier v 3. stupni štúdia môže efektívne pôsobiť na rôznych úrovniach práce s digitálnymi hrami – ako člen výskumného tímu, samostatný i vedúci výskumník, analytik, producent, tvorca, implementátor, koordinátor alebo projektový manažér, propagátor, konzultant, metodik či edukátor. Dokáže kompetentne napísať projekt zohľadňujúci potreby prostredia v národnom a medzinárodnom kontexte i rozsahu. Je schopný viesť národný aj medzinárodný výskumný tím, plánovať a realizovať výskumné úlohy, zohľadňovať interkultúrne špecifiká výskumného tímu, je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojuje si kritické myslenie, vie selektovať, pomenovať, tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné
problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia. Na základe tejto poznatkovej výbavy je schopný kriticky analyzovať a prehodnocovať doterajšie teórie na výskumnom poli digitálnych hier, ako aj vytvárať nové teoretické koncepty alebo formulovať predpoklady i hypotézy pre empiricky orientované výskumy. Absolvent má dostatočné penzum vedomostí o výskumných metódach a procedúrach základného a aplikovaného výskumu, je schopný posúdiť, zvoliť, aplikovať a realizovať metódy teoretického i empirického výskumu. Má kompetencie na to, aby predmetnú problematiku skúmal interdisciplinárne i transdisciplinárne, na národnej i medzinárodnej úrovni. Dokáže navrhovať a implementovať nové výskumné postupy, ako aj nové a originálne spôsoby tvorby v oblasti digitálnych hier a s nimi úzko previazanými postupmi v rámci mediálnoumeleckej produkcie.
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu teórie digitálnych hier v 3. stupni štúdia je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, využívať poznatky empirických kvantitatívnych sociologických výskumov, ako aj kvalitatívnych výskumov orientovaných psychologicky, naratívne, diskurzívne alebo semioticky a pod. Používa vo svojom odbore cudzí jazyk, je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste. Počas štúdia si prehĺbi zásady vedeckej práce, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosti vedecky tvoriť, prinášať nové myšlienky, aplikovať výsledky výskumu do praxe a zároveň prezentovať výsledky vlastnej i kolektívnej bádateľskej činnosti doma, ako aj v zahraničí.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatá/ý absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na osoby uchádzajúce sao štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:
Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s odborom mediálne a komunikačné štúdiá,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi, hráčovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómna/y a zodpovedná/ý pri rozhodovaní, schopná/ý vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM (ŠP UCM). Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je ŠP UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo priamo s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.
Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.

Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študentky a študenti doktorandského štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnili predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webr univerzity.
Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent/ka úspešne absolvoval/a: a) originál Výpis výsledkov štúdia, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti a zaradenie študentky/študenta (po schválení môže byť študent/ka zaradená/ý do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/tedi/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Výskumné centrum katedry marketingovej komunikácie https://methodlab.fmk.sk/ . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov – https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovatívne využívanie digitálnych hier v oblastiach mimo zábavného priemyslu,
expert pre oblasť monitoringu médií a kritického posudzovania digitálnych hier a analýzy rôznych druhov digitálnych hier a stavu digitálneho priemyslu,
odborník a posudzovateľ v podporných a grantových schémach týkajúcich tvorivej a vedecko-reflexívnej zložky digitálnych hier,
expert vo vládnych a poslaneckých výboroch pre sféru rozvoja kreatívneho priemyslu,
profesionál v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania so zameraním na edukačné prvky digitálnych hier.
Absolvent sa môže uplatniť v odboroch sféry skúmania, projektovania či využívania digitálnych hier. Nájde uplatnenie v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach tvorby herných produktov využiteľných v rôznych oblastiach života a ich implementácie do sociokutúrneho prostredia na globálnej či glokálnej úrovni. Vie tvoriť analýzy využiteľné pre rôzne cieľové skupiny v rámci edukačných, rozvojových či terapeutických procesov. Môže pôsobiť ako analytik, tvorca, implementátor alebo konzultant. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti digitálnych hier, efektívne sa však môže uplatniť aj v oblasti vedeckej, produkčnej alebo pedagogickej.
Absolvent preukazuje schopnosť pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové úlohy a byť spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole či ako lektor v rôznych vzdelávacích kurzoch. Vykonáva úlohy vedeckého charakteru súvisiace s publikačnou a inou odbornou činnosťou. V kontexte skúškovej časti študent rieši a plní požiadavky i úlohy zadané pedagógom v závislosti od konkrétnych predmetov. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent v praxi samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a navrhnutému profilu absolventa.

Náročnosť úloh vychádza z náročnosti príslušného stupňa štúdia. Študent/ka musí preukázať schopnosť pracovať vo výskumnom kolektíve i samostatne, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové úlohy a byť spôsobilá/ý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Musí efektívne plniť úlohy vedeckého charakteru súvisiace s publikačnou a inou odbornou činnosťou. Absolvent/ka zároveň disponuje kompetenciou samostatne pôsobiť v pedagogickom procese a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie poslucháčov v študijnom programe teória digitálnych hier. Predpokladom absolvovania 3. stupňa štúdia je schopnosť plniť požiadavky a úlohy zadané pedagógom v závislosti od konkrétnych študijných predmetov. Náročnosť úloh, ktoré dokážu absolventky a absolventi v praxi samostatne riešiť, je primeraná stupňu štúdia a navrhnutému profilu absolventa. Podľa realizovaného prieskumu uplatnenia absolventiek a absolventov PhD. štúdia 40 % z nich zostáva pracovať v akademickom prostredí.
Keďže ide o dynamicky sa rozvíjajúci študijný program , absolventky a absolventi sú nositeľmi komunikačných inovácií, sú schopné/í prepojiť teóriu so svojimi praktickými skúsenosťami, sú v akademickom prostredí veľmi žiadúci. Viac ako polovica z nich sa uplatňuje v súkromnej sfére alebo v štátnom/verejnom sektore. Podľa informácií z realizovaného prieskumu, sa absolventky a absolventi uplatňujú aj v rámci vlastného podnikania v danom odbore.
100% – denní študenti v AR 2020/2021 študijný program nemal absolventov.prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/hana-pravdova/
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora v odbore https://fmk.sk/profil/jarmila-salgovicova/
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák., https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/
Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta v odbore https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.
https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/welcome-day/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/tyzden-vedy-a-techniky/


Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/

V rámci študijného programu teória digitálnych hier je veľmi veľa partnerov z praxe, na fakulte pôsobí mnoho významných odborníkov a spoločností z oblasti digitálnych hier.

spolupráca v oblasti digitálnych hier (HEVGA, DIGRA, Esport Research Network, Herní historie, Slovenské centrum dizajnu, SGDA, Slovenská asociácia elektronických športov a iné. ),
spolupráca s LanCraft – spoločnosť aktívne zabezpečuje predmety týkajúce sa e-športov,
spolupráca s Hemisféra (prednášky, konzultácie a lektoring),
spolupráca s mad cookies studio (stáže pre študentov),
spolupráca so Pixel Federation (predstavitelia najväčšej vývojárskej firmy na Slovensku pravidelne komunikujú s pedagógmi pôsobiacimi na FMK UCM v Trnave a pripomienkujú obsah predmetov, odporúčajú zavádzať také predmety, ktoré sú potrebné pre rozvoj digitálno-herného priemyslu a taktiež sa aktívne zúčastňujú na prednáškach a workshopoch v rámci i mimo vyučovacieho procesu.),
spolupráca s Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe),
Ritsumeikan University, Kyoto (Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier).Medzi úspešných absolventov študijného programu teória digitálnych hier patria napr.:

Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD. – v súčasnosti odborná asistentka na Katedre digitálnych hier FMK UCM v Trnave, alexandra.rysulova@ucm.sk

Mgr. Nikola Kaňuková, PhD. – úspešne pôsobí v súkromnom sektore v odbore. nikakanukova@gmail.com
mediálne a informačné kompetenciedoktor (philosophiae doctor), PhD.denná7205 mediálne a komunikačné štúdiá3184541úroveň 83slovenský jazykTeoretické vedomosti
Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého poznania (systém teórií, faktov, hypotéz, sústava objektov poznávania) v profilových vedeckých disciplínach teórie študijného programu:
mediálne a komunikačné štúdiá, informačné štúdiá, pedagogika so zameraním na kritické učenie o médiách, resp. mediálne a informačné kompetencie. Je zorientovaný v širokom spoločensko-vednom základe (filozofia, etika, antropológia, sociológia, semiotika, psychológia, marketing) v aplikácii na oblasť komunikačných médií, informačných kanálov a edukáciu (učenie o médiách). Disponuje rozšírenými poznatkami z metodológie výskumu, vývoja a vyhodnocovania predmetného poznania študijného programu, vedecky správne formuluje problémy v odbore a koncipuje stratégie ich riešenia v súlade s pravidlami etiky vedeckej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni je spôsobilý aplikovať v praxi na metodologicky požadovanej úrovni princípy samostatnej tvorivej vedeckej práce, rozvíjať objektívne poznávanie a praktické pretváranie oblastí predmetného študijného programu a tak prispievať k jeho rozvoju. Nadobudnutie danej spôsobilosti predpokladá, že absolvent bude schopný:
kompetentne riešiť základné i špecifické problémy študijného programu,
aplikovať stratégie kritického a tvorivého vedeckého myslenia v predmetnej oblasti študijného programu, vymedzovať a tematizovať nové problémy vedeckého skúmania a samostatne nachádzať odborne fundované a tvorivé postupy ich riešenia,
projektovať a rozvíjať základný a aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v odbore,
profesionálne sa zapojiť do všetkých fáz tvorby, realizácie a riadenia výskumno-vývojových projektov z oblasti učenia o médiách, resp. rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, kritického myslenia a fact-checkingu,
evalvovať efektívnosť rôznorodých vzdelávacích projektov zameraných na rozvoj mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, kritického myslenia a fact-checing jedincov rôznych cieľových skupín,
koncipovať stratégie rozvoja edukačnej politiky a systému učenia o médiách a rozvoja mediálnych informačných a digitálnych kompetencií obyvateľov SR a širšie v európskom kontexte,
tvorby profesionálnych nástrojov na verifikáciu obsahu šíreného online v textovej a multimediálnej forme a zapojenia sa do kolektívne prevádzkovanej interdisciplinárnej kontroly faktov a overovacích tímov, špecializujúcich sa na identifikáciu onlinových dezinformácií,
aplikovať nadobudnuté poznatky a schopnosti v rámci tvorby a riešenia vlastného vedecko- výskumného projektu v dizertačnej práci.
Absolvent je zároveň spôsobilý realizovať pedagogickú činnosť vo svojom odbore – vyučovať špecializované predmety na vysokej škole.
c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie 3. stupňa je schopný pracovať efektívne a zodpovedne ako člen expertného vedecko-výskumného tímu na národnej a medzinárodnej úrovni, využívať poznatky kvalitatívne a kvantitatívne zameraných výskumov, prejavovať sociálne a komunikačné kompetencie pri nadväzovaní a udržiavaní vedeckej komunikácie, ako aj komunikácie s cieľovými skupinami svojho odborného pôsobenia, používať plynulo odborný cudzí jazyk, rovnako je schopný uplatňovať moderné vývojové trendy vo svojej disciplíne a pokračovať v ďalšom odbornom a profesionálnom raste.
Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatá/ý absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na osoby uchádzajúce sa o štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:
Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s odborom mediálne a komunikačné štúdiá,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi, hráčovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómna/y a zodpovedná/ý pri rozhodovaní, schopná/ý vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.
Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/ames-mik/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM (ŠP UCM). Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je ŠP UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamo s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.
Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.
Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študentky a študenti doktor. štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnili predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webe univerzity.
Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené VŠ, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent/ka úspešne absolvoval/a: a) originál ,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti a zaradenie študentky/študenta (po schválení môže byť študent/ka zaradená/ý do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/ames-mik/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Výskumné centrum katedry marketingovej komunikácie https://methodlab.fmk.sk/ . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov – https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
vedecko-výskumný pracovník v rámci vysokoškolského vzdelávania v domácich i zahraničných špecializovaných inštitúciách zameraných na vymedzené oblasti.
informačný a mediálny analytik,
expert,
vedecko-výskumný a vývojový pracovník,
vysokoškolský pedagóg v oblasti rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií jednotlivcov, resp. učenia o médiách a fact-checkingu.

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni štúdia je profilovaný ako expert na skúmanie, projektovanie a pretváranie reality, súčasťou ktorej je jedinec ako objekt, resp. subjekt formačného vplývania v kontakte so všetkými druhmi médií alebo informačnými obsahmi (prostredníctvom výskumu a na ňom budovanej vedeckej teórie). Rôzne médiá a informačné kanály sú pritom vnímané ako edukačné objekty a prostriedky vo všetkých životných sférach jednotlivca, ktorých kvalitu je aktuálne potrebné skúmať, hodnotiť a definovať v súlade s optimálnym rozvojom osobnosti a v širšom ponímaní spoločenského úžitku. Osobitný význam nadobúda uvedené v rámci aktuálne diskutovaného strategického významu a prínosu rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, či mediálnej výchovy na európskej úrovni, a to v kontexte fenoménov globalizácie, špeciálne masívneho šírenia dezinformácií prostredníctvom onlinových médií. V rámci hľadania adekvátnych prostriedkov účinnej defenzívy pred týmito javmi predstavuje rozvoj mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, učenie o médiách, resp. mediálna výchova spôsob zvyšovania odolnosti voči rôznym typom dezinformácií, ale aj rôznym formám extrémizmu ako ich sprievodného javu. Vo viacerých európskych návrhoch opatrení (príkladom je „Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup“, prijatý Európskou komisiou v roku 2018), je obsiahnutá požiadavka zvyšovania edukácie v mediálnej oblasti a rozvoji mediálnej spôsobilosti jednotlivcov, ako aj pracovníkov médií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a schopnosti fact-checkingu.
Špecifickou oblasťou záujmu vymedzujúcou profil absolventa študijného programu je vedecké skúmanie vplyvu médií a komunikovaných informácií na rôzne cieľové skupiny jednotlivcov a tiež koncipovanie stratégií a modelov ako realizovať a optimalizovať edukačné pôsobenie médií a IKT na rôzne cieľové skupiny, najmä v procese zámerného učenia o médiách a za „asistencie“ médií. T. j. rozvíjať spôsobilosť efektívneho prístupu a používania médií a informačno-komunikačných technológií v súkromnom, odbornom i verejno-spoločenskom priestore s dôrazom na interpretačné, analyticko-kritické a produktívno-komunikačné schopnosti. Zároveň je profilovaný ako producent, poskytovateľ a evaluátor kvality rôznych typov informácií a informačných služieb (v printovej, vizuálnej, auditívnej a multimediálnej podobe), špeciálne v digitálnom priestore konvergovaných médií, disponujúci spôsobilosťou fact-checkingu s rozvinutou úrovňou aplikácie stratégií kritického prístupu s cieľom detekcie a eliminácie onlinových dezinformácií.
S ohľadom na aktuálnu spoločenskú významnosť predmetu študijného programu absolvent nájde profesijné uplatnenie vo vede, výskume, v rámci vysokoškolského vzdelávania v domácich i zahraničných špecializovaných inštitúciách zameraných na vymedzené oblasti. Absolvent má predpoklady uplatniť sa ako informačný a mediálny analytik, expert, vedecko-výskumný a vývojový pracovník, vysokoškolský pedagóg v oblasti rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií jednotlivcov, resp. učenia o médiách a fact-checkingu.
Ide o nový študijný program, fakulta nemá absolventov.doc. PhDr. Norbert Vrabec, PhD. funkčné miesto profesora, norbert.vrabec@ucm.sk
https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. – https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14510, norbert.vrabec@ucm.sk, https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11989, zora.hudikova@ucm.sk, https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/
doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD. – https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12095, viera.kacinova@ucm.sk, https://fmk.sk/profil/viera-kacinova/
Mgr. Peter Krajčovič, PhD. – https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26153, peter.krajcovic@ucm.sk, https://fmk.sk/profil/peter-krajcovic/
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. – https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14240, daniela.kollarova@ucm.sk. https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/
Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu.
Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je súčasťou tohto akreditačného spisu.

VUPCH každého pedagóga je dostupná na stránke fakulty https://fmk.sk/ v časti Katedry – personálne obsadenie a je súčasťou študijného plánu
Fakulta je známa tým, že organizuje veľmi veľa aktivít pre svojich študentov. Študenti majú veľké možnosti získať praktické skúsenosti už počas štúdia. Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.
https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/svoauk/
https://muuza.fmk.sk/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/
https://www.fmktv.sk/
https://aetter.sk/
https://fmk.sk/welcome-day/
https://fmk.sk/fmk-day/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/unicon/
https://fmk.sk/fakultny-zivot/tyzden-vedy-a-techniky/


Viac informácii o medzinárodnej spolupráci FMK, jej partneroch, spolupracujúcich pracoviskách, vydávaných časopisoch si možno pozrieť na https://fmk.sk/veda-a-vyskum/medzinarodna-spolupraca/

V odbore mediálne a komunikačné štúdiá FMK UCM v Trnave eviduje viac ako 80 partnerských inštitúcií, ktoré zabezpečujú vzdelávacie činnosti študijného odboru. Odbor mediálne a komunikačné štúdiá je odbor, ktorí sa vyvíja veľmi rýchlo v súvislosti so vznikom nových komunikačných a digitálnych technológii. Je preto veľmi dôležité pravidelne prepájať vzdelávanie s odborníkmi z praxe, ktorí sú schopní veľmi rýchlo reagovať na zmeny a trendy v odbore. Spoluprácu vo vzdelávacej činnosti možno rozdeliť do viacerých oblastí: účasť odborníkov z praxe na výučbe, mentoring záverečných prác, kariérne centrum a kariérne poradenstvo.

Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Španielsko
Dlhodobá spolupráca so španielskymi odborníkmi na problematiku vzdelávania v oblasti médií a mediálnej komunikácie. Spoločná publikačná činnosť, účasť na konferenciách a projektovej činnosti.
Interaxion Group, Rím, Taliansko – Spolupráca s organizáciou Interaxion Group, ktorá sa venuje problematike rodinnej mediálnej výchovy. Spolupráca v oblasti vzdelávania pedagógov a rodičov, ktoré vedie ku kompetentnému a zodpovednému zaobchádzaniu s digitálnymi médiami, využívanie digitálnych vzdelávacích platforiem, účasť na workshopoch.
ICU – Instituto per la Cooperazione Universitaria, Rím, Taliansko – Spolupráca s talianskou organizáciou, ktorá sa zaoberá rozvojovými projektmi v oblasti vzdelávania, komunikácie a životného prostredia.
European Audiovisual Observatory, Štrasburg, Francúzsko: Spolupráca na výskumných projektoch zameraných na problematiku audiovizuálnych mediálnych služieb.
Sorbonne Nouvelle University, Paríž, Francúzsko: Spolupráca na výskumných projektoch zameraných na problematiku týkajúcu sa mediálnej výchovy a rozvoja mediálnej gramotnosti.
Media Literacy Expert Group, Brusel, Belgicko: Spolupráca s pracovnou skupinou, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie v oblasti mediálneho vzdelávania.
Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg, Nemecko: Spolupráca na projekte „EU Kids Online IV.“ Ide o medzinárodný vedecký projektu zameraného na riziká a príležitosti v prostredí internetu pre deti a dospievajúcich v krajinách Európskej únie.
Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), konkrétne v rámci odbornej skupiny Global Media Literacy. GMK je najväčším odborným združením v Nemecku, aktívne pôsobiacim v Nemecku, v Rakúsku, Švajčiarsku zastrešujúcim odborníkov v danej oblasti z vedy, výskumu i praxe. Odborná skupina Global Media Literacy pracuje s mnohými zahraničnými organizáciami a je spoluzakladajúcim členom a zároveň súčasťou medzinárodného fóra z mediálnej pedagogiky a gramotnosti: IAME (International Association
for Media Literacy, http://www.iame.education ).


mediálne a informačné kompetenciedoktor (philosophiae doctor), PhD.externá7205 mediálne a komunikačné štúdiá3184542úroveň 84slovenský jazykTeoretické vedomosti
Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého poznania (systém teórií, faktov, hypotéz, sústava objektov poznávania) v profilových vedeckých disciplínach teórie študijného programu:
mediálne a komunikačné štúdiá, informačné štúdiá, pedagogika so zameraním na kritické učenie o médiách, resp. mediálne a informačné kompetencie. Je zorientovaný v širokom spoločensko-vednom základe (filozofia, etika, antropológia, sociológia, semiotika, psychológia, marketing) v aplikácii na oblasť komunikačných médií, informačných kanálov a edukáciu (učenie o médiách). Disponuje rozšírenými poznatkami z metodológie výskumu, vývoja a vyhodnocovania predmetného poznania študijného programu, vedecky správne formuluje problémy v odbore a koncipuje stratégie ich riešenia v súlade s pravidlami etiky vedeckej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni je spôsobilý aplikovať v praxi na metodologicky požadovanej úrovni princípy samostatnej tvorivej vedeckej práce, rozvíjať objektívne poznávanie a praktické pretváranie oblastí predmetného študijného programu a tak prispievať k jeho rozvoju. Nadobudnutie danej spôsobilosti predpokladá, že absolvent bude schopný:
kompetentne riešiť základné i špecifické problémy študijného programu,
aplikovať stratégie kritického a tvorivého vedeckého myslenia v predmetnej oblasti študijného programu, vymedzovať a tematizovať nové problémy vedeckého skúmania a samostatne nachádzať odborne fundované a tvorivé postupy ich riešenia,
projektovať a rozvíjať základný a aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v odbore,
profesionálne sa zapojiť do všetkých fáz tvorby, realizácie a riadenia výskumno-vývojových projektov z oblasti učenia o médiách, resp. rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, kritického myslenia a fact-checkingu,
evalvovať efektívnosť rôznorodých vzdelávacích projektov zameraných na rozvoj mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, kritického myslenia a fact-checing jedincov rôznych cieľových skupín,
koncipovať stratégie rozvoja edukačnej politiky a systému učenia o médiách a rozvoja mediálnych informačných a digitálnych kompetencií obyvateľov SR a širšie v európskom kontexte,
tvorby profesionálnych nástrojov na verifikáciu obsahu šíreného online v textovej a multimediálnej forme a zapojenia sa do kolektívne prevádzkovanej interdisciplinárnej kontroly faktov a overovacích tímov, špecializujúcich sa na identifikáciu onlinových dezinformácií,
aplikovať nadobudnuté poznatky a schopnosti v rámci tvorby a riešenia vlastného vedecko- výskumného projektu v dizertačnej práci.
Absolvent je zároveň spôsobilý realizovať pedagogickú činnosť vo svojom odbore – vyučovc) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie 3. stupňa je schopný pracovať efektívne a zodpovedne ako člen expertného vedecko-výskumného tímu na národnej a medzinárodnej úrovni, využívať poznatky kvalitatívne a kvantitatívne zameraných výskumov, prejavovať sociálne a komunikačné kompetencie pri nadväzovaní a udržiavaní vedeckej komunikácie, ako aj komunikácie s cieľovými skupinami svojho odborného pôsobenia, používať plynulo odborný cudzí jazyk, rovnako je schopný uplatňovať moderné vývojové trendy vo svojej disciplíne a pokračovať v ďalšom odbornom a profesionálnom raste.ať špecializované predmety na vysokej škole.
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže byť prijatá/ý absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v súvisiacom odbore. Požiadavky na osoby uchádzajúce sa o štúdium sú uvedené v nasledovných kritériách, ktoré sú v súlade nosnými témami jadra študijného odboru:
Uchádzač/ka o štúdium na treťom stupni:
disponuje pokročilými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s odborom mediálne a komunikačné štúdiá,
disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami súvisiacimi s tvorbou marketingových, mediálnych a informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi, hráčovi;
rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do informačnej a znalostnej spoločnosti;
dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov, vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje a materiály využiteľné v odbore;
dokáže kvalifikovane využívať rôzne typy mediálnych služieb, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómna/y a zodpovedná/ý pri rozhodovaní, schopná/ý vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.

Podmienky prijímacieho konania na FMK UCM v Trnave:
https://fmk.sk/download/prijimacie_konanie_akademicky_rok_2021_2022_ucm_aktualizacia.docx

Postupy prijímania na štúdium.
Postupy prijímacieho konania sú upravené v smernici Poriadok prijímacieho konania:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf
Priebeh štúdia, formy, metódy v štúdiu presne popisujú smernice a poriadky UCM. Definujú základné práva a povinnosti študentov, pedagógov, charakterizujú základné pojmy akademického prostredia, stanovuje procesné úkony. Všetky smernice a poriadky sú zverejňované na stránke univerzity.

Vysoká škola rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potreby, ktoré im prinášajú flexibilitu vzdelávacieho procesu.
Vysoká škola v prípade potreby využíva rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania – prezenčná, dištančná.
Vysoká škola flexibilne aplikuje rôzne pedagogické metódy, dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese.
Pravidelne vyhodnocuje a nastavuje spôsoby poskytovania vzdelávania a pedagogické metódy.

Vysoká škola prehliada na špecifické potreby študentov so špecifickými potrebami – podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky:

zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študijný poriadok UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

Podmienky pre individuálny harmonogram štúdia:
https://fmk.sk/download/Smernica-o-individualnom-studijnom-plane.pdf

Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf
Študijný plán je dostupný na https://fmk.sk/studijne-programy/ames-mik/

Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM (ŠP UCM). Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je ŠP UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamo s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu.
Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t.j. priebežné hodnotenie alebo tzv. povinná prevádzková prax študentov, ktorej hodnotenie sa môže uskutočňovať odborníkmi z praxe.
Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracuje posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z praxe.
Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.

Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf
a vo vnútornom predpise Univerzity:
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM: (dokument dostupný na intranete univerzity).

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Študentky a študenti doktor. štúdia môžu požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnili predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej škole. O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na webe univerzity.
Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené VŠ, na ktorej predmety, ktoré žiada uznať, študent/ka úspešne absolvoval/a: a) originál ,Výpis výsledkov štúdia“, b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov, c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať. Následne prebieha posúdenie a vybavenie žiadosti a zaradenie študentky/študenta (po schválení môže byť študent/ka zaradená/ý do vyššieho roka štúdia).

Všetky podrobné informácie a podmienky uznávania štúdia na UCM upravuje:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
poprípade Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Odkaz na ILP nájdete na linku https://fmk.sk/studijne-programy/ames-mik/ Priestorové zabezpečenie ŠP: fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch https://fmk.sk/priestory-fakulty/, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku https://www.ucm.sk/sk/unikatne-vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-parku/, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum https://smc.fmk.sk/ Centrum mediálnej gramotnosti IMEC – https://fmk.sk/centrum-medialnej-gramotnosti/ Kariérne centrum – https://kariera.fmk.sk/ Method Lab – Výskumné centrum katedry marketingovej komunikácie https://methodlab.fmk.sk/ . Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP:
Centrum informačných zdrojov – https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
Centrum informačno-komunikačných technológií –
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/ sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.
Fakultná knižnica FMK https://fmk.sk/kniznica/ – sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.
Archív FMK https://archiv.fmk.sk/ je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave
https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/
https://fmk.sk/kniznica/
https://archiv.fmk.sk/

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty https://fmk.sk/ v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).
UCM má vypracované dokumenty a smernice, ktoré zabezpečujú flexibilitu trajektórií učenia sa.
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách.
Študijné programy poskytujú študentom dostatočný počet voliteľných predmetov pre profilovanie zručnosti pre potrebu flexibility trajektórie učenia a špecifikáciu orientácie študenta.
Vysoká škola vytvára podmienky pre realizáciu praxe v partnerských inštitúciách, vie zabezpečiť dostatok partnerských inštitúcií pre realizáciu (mentoring, konzultáciu záverečných prác).
Vysoká škola aktívne spolupracuje s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spolupráca vedie k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv a k podpore mobilitných programov. Vysoká škola a zabezpečuje súbežné štúdium študijného programu v zahraničí na základe bilaterárnych dohôd vzájomne absolvovaných predmetoch.
Vysoká škola má schválené a implementované administratívne postupy pre mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ a iných programov, uznávanie medzifakultných a univerzitných predmetov, prestup z inej vysokej školy , uznávanie štúdia podľa platnej legislatívy.

Mobility:
Základným nástrojom mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy, ktoré sa realizujú prostredníctvom bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus+ alebo iných grantových schém (programy administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – SAIA alebo MŠVVaŠ SR – projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na základe dohody medzi Slovenskou republikou a inými krajinami, tzv. vládne štipendiá. FMK UCM v Trnave v tejto oblasti participuje na akademickej výmene študentov aj pedagógov. Príkladom sú štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Mobilitné programy umožňujú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vzdelávať sa v zahraničí. FMK UCM v Trnave má v súčasnosti uzatvorených viac ako 60 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus + s univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku a v iných krajinách. Taktiež podporuje mobilitu študentov prostredníctvom programov zastrešovaných SAIA alebo inými schémami. Každoročne absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Významná je aj podpora stáží študentov a absolventov fakulty.
Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.
Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM, Študijného oddelenia FMK a fakultného koordinátora mobilít. Vysielanie študentov na mobilitu zo zahraničia je výrazným prejavom internacionalizácie fakulty.
Po akceptovaní študenta nominovaného UCM na štúdium na zahraničnej škole je participant oboznámený s administratívnou procedúrou a jej jednotlivými krokmi. Výber predmetov, ktoré bude na prijímajúcej fakulte študovať, schváli tak vysielajúca ako aj prijímajúca inštitúcia. Predmety, ktoré ma študent na prijímajúcej univerzite absolvovať, sú sumarizované v dohode o štúdiu („learning agreement“). Počas výučbovej časti semestra sa zúčastňuje na prednáškach a seminároch, počas skúšobného obdobia absolvuje predpísaný počet skúšok tak, aby získal stanovený počet kreditov. Po ukončení semestra vydá zahraničná univerzita študentovi výpis absolvovaných predmetov v anglickom jazyku („transcript of records“), ktorý slúži ako doklad o absolvovaní príslušných predmetov. V prípade záujmu študenta a kapacitných možností možno mobilitu predĺžiť. Procesy týkajúce sa štúdia (výber predmetov, zmena predmetov, kontrola predmetov a pod.) koordinuje fakultný koordinátor mobilít v spolupráci so Študijným oddelením fakulty.
Uznanie predmetov prebieha na základe žiadosti študenta, ktorej súčasťou je výpis hodnotenia zo zahraničnej univerzity. Predmety uznáva po kontrole prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunikácii s fakultným koordinátorom mobilít.

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf

Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzdelani_na_UCM.pdf
Smernica o administrácii programu Erasmus:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf
Kritériá vysielania študentov na zahraničné mobility: https://fmk.sk/download/Kriteria-prijimania-a-vyberu-studentov-FMK-SVK_ENG.pdf
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_zahranicnych_studentov_na_ucm.pdf
Všetky informácie ohľadom mobilít sú dostupné na webovom sídle univerzity: https://www.ucm.sk/sk/erasmus-vseobecne-informacie/
vedecko-výskumný pracovník v rámci vysokoškolského vzdelávania v domácich i zahraničných špecializovaných inštitúciách zameraných na vymedzené oblasti.
informačný a mediálny analytik,
expert,
vedecko-výskumný a vývojový pracovník,
vysokoškolský pedagóg v oblasti rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií jednotlivcov, resp. učenia o médiách a fact-checkingu.
Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni štúdia je profilovaný ako expert na skúmanie, projektovanie a pretváranie reality, súčasťou ktorej je jedinec ako objekt, resp. subjekt formačného vplývania v kontakte so všetkými druhmi médií alebo informačnými obsahmi (prostredníctvom výskumu a na ňom budovanej vedeckej teórie). Rôzne médiá a informačné kanály sú pritom vnímané ako edukačné objekty a prostriedky vo všetkých životných sférach jednotlivca, ktorých kvalitu je aktuálne potrebné skúmať, hodnotiť a definovať v súlade s optimálnym rozvojom osobnosti a v širšom ponímaní spoločenského úžitku. Osobitný význam nadobúda uvedené v rámci aktuálne diskutovaného strategického významu a prínosu rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, či mediálnej výchovy na európskej úrovni, a to v kontexte fenoménov globalizácie, špeciálne masívneho šírenia dezinformácií prostredníctvom onlinových médií. V rámci hľadania adekvátnych prostriedkov účinnej defenzívy pred týmito javmi predstavuje rozvoj mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, učenie o médiách, resp. mediálna výchova spôsob zvyšovania odolnosti voči rôznym typom dezinformácií, ale aj rôznym formám extrémizmu ako ich sprievodného javu. Vo viacerých európskych návrhoch opatrení (príkladom je „Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup“, prijatý Európskou komisiou v roku 2018), je obsiahnutá požiadavka zvyšovania edukácie v mediálnej oblasti a rozvoji mediálnej spôsobilosti jednotlivcov, ako aj pracovníkov médií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a schopnosti fact-checkingu.
Špecifickou oblasťou záujmu vymedzujúcou profil absolventa študijného programu je vedecké skúmanie vplyvu médií a komunikovaných informácií na rôzne cieľové skupiny jednotlivcov a tiež koncipovanie stratégií a modelov ako realizovať a optimalizovať edukačné pôsobenie médií a IKT na rôzne cieľové skupiny, najmä v procese zámerného učenia o médiách a za „asistencie“ médií. T. j. rozvíjať spôsobilosť efektívneho prístupu a používania médií a informačno-komunikačných technológií v súkromnom, odbornom i verejno-spoločenskom priestore s dôrazom na interpretačné, analyticko-kritické a produktívno-komunikačné schopnosti. Zároveň je profilovaný ako producent, poskytovateľ a evaluátor kvality rôznych typov informácií a informačných služieb (v printovej, vizuálnej, auditívnej a multimediálnej podobe), špeciálne v digitálnom priestore konvergovaných médií, disponujúci spôsobilosťou fact-checkingu s rozvinutou úrovňou aplikácie stratégií kritického prístupu s cieľom detekcie a eliminácie onlinových dezinformácií.
S ohľadom na aktuálnu spoločenskú významnosť predmetu študijného programu absolvent nájde