Preskočiť na obsah

Ďalšie súvisiace aktivity

Podpora a rozvoj študentov a zamestnancov

Ďalšie súvisiace aktivity uskutočňované na UCM vedú k napĺňaniu cieľov a výstupov vzdelávania, zvyšovaniu kvality vzdelávania a tvorivej činnosti, osobnostnému a odbornému rozvoju študentov aj zamestnancov UCM. Pozostávajú najmä z aktivít, ktoré vytvárajú podporu, zázemie a optimálne podmienky študentom a zamestnancom UCM na ich odbornú činnosť a tiež rozvoj a zveľaďovanie ich talentu a osobnosti.

Ďalšie súvisiace aktivity sa na UCM uskutočňujú a vyhodnocujú v súlade s jasnými princípmi.

 1. Študenti majú ľahký prístup k informačným zdrojom, knižničným fondom a službám, ktorý zodpovedá výstupom vzdelávania, zameraniu tvorivých činností a počtu študentov.
 2. Študenti majú ľahký prístup k poradenským a ďalším podporným službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a sú predpokladom ich napredovania v štúdiu a ich osobného a kariérneho rozvoja.
 3. Zdroje sú prístupné pre študentov a študenti sú informovaní o ich prístupnosti.
 4. Tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov zabezpečuje kvalifikovaný podporný personál, ktorého kapacita zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým potrebám.
 5. Študenti majú počas štúdia primerané sociálne zabezpečenie a primerané športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie.
 6. Študenti, zamestnanci a uchádzači sú chránení proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie.
 7. Podporuje sa profesijný rozvoj učiteľov, vedeckých, výskumných a umeleckých pracovníkov a ďalších pracovníkov, najmä v oblasti odborných, jazykových, digitálnych zručností, prenositeľných spôsobilostí a osobnostného rozvoja.
 8. Podporuje sa internacionalizácia UCM, najmä rozvoj medziuniverzitných vzťahov a mobilít študentov a pracovníkov.
 9. Priestorové, materiálne, technické, personálne, finančné, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie ďalších súvisiacich aktivít je primerané, zodpovedá výstupom vzdelávania, počtu študentov a ich špecifickým potrebám.
 10. Informácie na strategické, taktické a operatívne riadenie uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít sú zhromažďované, spracúvané, analyzované a vyhodnocované.

Politiky VSK UCM zabezpečujúce kvalitu a rozvoj vzdelávania na UCM v oblasti ďalších súvisiacich aktivít na UCM. Majú celoinštitucionálnu pôsobnosť. Vychádzajú z medzinárodných a národných noriem, najmä európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania ESG 2015, zákona o VŠ a nadväzujúcich predpisov, zákona o kvalite a nadväzujúcich predpisov, štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém a študijný program. Sú v súlade s poslaním UCM, dlhodobým zámerom UCM a ďalšími strategickými a koncepčnými dokumentmi UCM. V opodstatnených prípadoch na celoinštitucionálne vnútorné predpisy nadväzujú vnútorné predpisy súčastí UCM a to najmä v prípade zvyklostí a špecifík ŠO, v ktorých sa na príslušnej súčasti uskutočňujú ŠP.

Štruktúry VSK UCM na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v oblasti ďalších súvisiacich činností sú súčasťou integrovaného systému. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). VSK UCM je trojúrovňový vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

Štruktúry vertikálnej roviny VSK UCM primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie ďalších súvisiacich aktivít.

 1. Rektorát UCM je celoinštitucionálna štruktúra. V súlade so Zákonom o VŠ, Zákonom o zabezpečovaní kvality, Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém kvality, Štatútom UCM a Štatútom RVHK UCM,  osobou zodpovednou za politiky, štruktúry a procesy  zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v oblasti ďalších súvisiacich aktivít je rektor UCM. Jeho právomoci, zodpovednosti a kompetencie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v oblasti ďalších súvisiacich aktivít vymedzuje Štatút UCM, Štatút RVHK , Rokovací poriadok RVHKSmernica VSK UCM.

Oblasť kvality je na UCM v zmysle  Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prorektora a na príslušnom oddelení v zmysle Organizačného poriadku UCM. Oblasť ďalších súvisiacich aktivít je na UCM sústredená na úseku príslušných prorektorov a kvestora.

Správnymi, samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s celouniverzitnou pôsobnosťou v oblasti kvality podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

Pôsobnosť, právomoci, kompetencie a zodpovednosť kvestora a ďalších zamestnancov UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM upravujú Zákon o VŠ, Štatút UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

2. Súčasť UCM (fakulta/inštitút) je štruktúra nižšej úrovne. Osobou zodpovednou za oblasť ďalších súvisiacich činností na súčasti UCM je dekan fakulty/riaditeľ inštitútu. Jeho zodpovednosť, právomoci a kompetencie vymedzujú štatút fakulty/inštitútu, Štatút Rady kvality súčasti UCM a ďalšie vnútorné predpisy.

Oblasť kvality je na súčasti UCM v zmysle § 36 Štatútu UCM sústredená primárne na úseku príslušného prodekana a na príslušné oddelenie/pracovníka v oblasti kvality v zmysle organizačného poriadku súčasti UCM. Oblasť ďalších súvisiacich aktivít je na UCM sústredená na úseku príslušných prodekanov a tajomníka.

Samosprávnymi, akademickými a poradnými orgánmi UCM s pôsobnosťou na úrovni súčasti UCM v oblasti ďalších súvisiacich aktivít podľa vnútornými predpismi vymedzených právomocí, zodpovedností a kompetencií sú:

 • akademický senát fakulty,
 • vedecká rada fakulty,
 • kolégium dekana/kolégium riaditeľa,
 • ďalšie poradné orgány a komisie dekana/riaditeľa.

Príslušnú agendu inštitútov ako celouniverzitných súčastí UCM prerokováva VR UCM, AS UCM a ďalšie príslušné celouniverzitné štruktúry v zmysle vnútorných predpisov.

3. Pracovisko (katedra/ústav) je elementárna úroveň. Predstavuje ju vedenie pracoviska (vedúci pracoviska, zástupca vedúceho pracoviska), referent/koordinátor/poverená osoba na katedre v zmysle platnej Organizačnej štruktúry pracoviska.

Štruktúry horizontálnej roviny VSK UCM primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje ďalšie súvisiace aktivity a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja UCM.

 1. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (ďalej „RVHK“) je celouniverzitná štruktúra na zabezpečovanie kvality na UCM. RVHK je orgánom akademickej samosprávy univerzity. Zloženie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK a Rokovací poriadok RVHK. Na posudzovanie agendy podľa príslušných oblastí posudzovania RVHK zostavuje dočasné pracovné skupiny v súlade so Zásadami vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.
 2. Rada kvality súčasti UCM (ďalej „RK súčasti UCM“) je štruktúra na úrovni súčastí UCM. RK súčasti UCM je nezávislým poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ). Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RK súčasti UCM vymedzuje Štatút RK na súčasti UCM.
 3. Rada pre študijný program (ďalej „RŠP“) je štruktúra na úrovni pracovísk, kde sa uskutočňujú ŠP. RŠP je orgánom monitorovania, vytvárania, úpravy a rozvoja ŠP. Zloženie, zodpovednosť, kompetencie a právomoci RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM. Každý ŠP tretieho stupňa monitoruje a vyhodnocuje príslušná odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej „OK“). Zodpovednosť, kompetencie a právomoci OK sú vymedzené v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM.

Štruktúry vertikálnej roviny VSK UCM s celoinštitucionálnou pôsobnosťou, ktoré zabezpečujú kvalitu vysokoškolského vzdelávania na UCM v oblasti ďalších súvisiacich aktivít sú sústredené v zmysle Organizačnej štruktúry UCM na úseku:

Procesy na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v oblasti ďalších súvisiacich aktivít:

 1. Výber ďalších zamestnancov univerzity.
 2. Zabezpečovanie profesijného rozvoja učiteľov, vedeckých, výskumných a umeleckých pracovníkov.
 3. Podpora rozvoja odborných, jazykových, digitálnych zručností, prenositeľných spôsobilostí a osobnostného rozvoja všetkých zamestnancov.
 4. Priestorové, materiálne, technické, informačné a personálne zabezpečovanie uskutočňovania študijných programov.
 5. Vytváranie a efektívne používanie finančných zdrojov na zabezpečovanie štúdia a podporu študentov.
 6. Starostlivosť o študentov, vrátane osobnostných, kariérnych, spoločenských, kultúrnych, duchovných, športových a ďalších stránok študentského života.
 7. Spolupráca s inštitúciami praxe a so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe, vrátane externých vzdelávacích inštitúcií.
 8. Podpora internacionalizácie, najmä medziuniverzitnej spolupráce a mobilít.
 9. Zhromažďovanie, spracúvanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií na strategické, taktické a operatívne riadenie uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít.
 10. Zverejňovanie informácií o ŠP a ich absolventoch.
 11. Zverejňovanie informácií o implementácií a fungovaní VSK UCM, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach.
 12. Vytváranie, implementácia, monitorovanie a revidovanie VSK UCM.
 13. Pravidelné externé hodnotenie kvality.

Informácie o ďalších súvisiacich aktivitách na UCM sú sprístupňované na webovom sídle UCM, resp. podsídle príslušnej štruktúry. Výsledky činnosti sú evidované vo výročných správach o činnosti UCM a ročných správach o činnosti príslušných štruktúr. Ďalšie súvisiace aktivity na UCM sú sústavne monitorované a ročne vyhodnocované, vrátane návrhu opatrení na ich zlepšovanie, ktoré sú súčasťou Výročnej správy o činnosti UCM.

Podpora zamestnancov je zabezpečená i Kolektívnou zmluvou (ďalej „KZ“), benefity zakotvené v KZ sú súčasťou starostlivosti o zamestnancov v súlade s princípmi zabezpečovania kvality na UCM.

Prijímanie a kontrola plnenia opatrení na zvyšovanie kvality ďalších súvisiacich aktivít na UCM je v kompetencii a zodpovednosti rektora, kvestora a príslušných prorektorov, ďalej KR UCMAS UCMVR UCM a RVHK UCM. Procesy monitorovania, hodnotenia, kontroly plnenia opatrení sú evidované v zápisniciach zo zasadnutí KR UCM, AS UCM, VR UCM, RVHK UCM.

AR – akademický rok

AS – akademický senát

CAF – Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia)

CIKT – centrum informačno-komunikačných technológií

CIZ – centrum informačných zdrojov

CSR – Corporate Social Responsibility (spoločenská zodpovednosť organizácie)

DPS – dočasné pracovné skupiny

DZ – dlhodobý zámer

ESG – európske štandardy vysokoškolského vzdelávania

EZS – externá zainteresovaná strana

FF – filozofická fakulta

FMK – fakulta masmediálnej komunikácie

FPV – fakulta prírodných vied

FSV – fakulta sociálnych vied

FZV – fakulta zdravotníckych vied

IM – inštitút manažmentu

ILP – informačný list predmetu

KD – kolégium dekana

KR – kolégium rektora

OHIK – odbor habilitačného a inauguračného konania

RR – rodová rovnosť

RŠP – rada pre študijný program

RK – rada kvality

RVHK  – rada  pre vnútorné hodnotenie kvality

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

SR – správna rada

ŠO – študijný odbor

ŠP – študijný program

TUR – trvalo udržateľný rozvoj

UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UR – udržateľný rozvoj

VHS – vnútorný hodnotiaci systém

VP – vnútorný predpis

VR – vedecká rada

VSK – vnútorný systém kvality

VSK VHS – vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality

VTC – výstup tvorivej činnosti

VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky